PETYCJA O PODWYŻSZENIE WYNAGRODZENIA DLA MEDIATORÓW W SPRAWACH KARNYCH

Wynagrodzenie mediatora nie uległo zmianie od niemal 20 lat!

Zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości o nowelizację Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18-06-2003 roku  w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym z późn. zm. w zakresie § 4 ust. 2 oraz § 1 w zw. z § 4 ust. 3 Rozporządzenia, poprzez:  

  1. podniesienie należności zryczałtowanej za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w  postępowaniu karnym do kwoty 450,00 zł,
  2. zmianę ryczałtu za doręczenia pism związanych z przeprowadzeniem mediacji na ryczałt na wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, obejmujące koszty przejazdów (w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej), wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia mediacji w kwocie 100 zł za jedno posiedzenie oraz korespondencji w kwocie nie przekraczającej 50,00 zł.

Obowiązująca stawka wynagrodzenia mediatora za przeprowadzenie mediacji karnych jest nieadekwatna do skutków jakie wywołuje zawarcie ugody mediacyjnej w postępowaniu karnym oraz do pracy jaką wykonuje mediator. Stawka ta jest również nieadekwatna do otaczającej nas rzeczywistości rynkowej i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a przecież coraz większa liczba mediatorów rozpoczyna swoją praktykę właśnie w ramach działalności gospodarczej. 

Podwyższenie wynagrodzenia mediatorów w sprawach karnych jest uzasadnione i oczekiwane od lat w środowisku mediatorów. Na uwagę zasługuje wysoka skuteczność mediacji w rozwiązywaniu sporów - sprawy kierowane do mediacji w postępowaniu karnym, niezależnie od organu kierującego, w ponad 80% kończą się ugodą mediacyjną. Wiele spraw karnych kierowanych do mediacji okazuje się wielowątkowymi i przy okazji mediacji karnych prowadzone są –  co należy podkreślić z sukcesem – mediacje cywilne. Organizacja mediacji karnych wymaga rozwiniętych umiejętności logistycznych z uwagi naliczbę uczestników postępowania – są sprawy, w których występuje kilku pokrzywdzonych, a każdy z nich ma swojego pełnomocnika lub kilku podejrzanych – zwykle również z obrońcami. Zdarza się, że mediacje karne odbywają się w zakładzie karnym lub niezbędne jestzorganizowanie mediacji w miejscu zamieszkania stron sporu. To z kolei wiąże się ze znacznym obciążeniem mediatora pod względem czasu i nakładu pracy.           

Warto również zaznaczyć, że mediacje karne charakteryzują się wyjątkowo wysokim natężeniem emocjonalnym z uwagi na wagę i charakter czynów, których dotyczą te mediacje. Zakres obowiązków mediatorów wpisanych na listy osób uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych jest poszerzony o pomoc w sporządzeniu ugody oraz sprawdzanie jej wykonania. Sprostanie temu obowiązkowi wymaga z jednej strony dodatkowego czasu i nakładu pracy, a z drugiej strony ciągłej edukacji prawniczej. Ponieważ ani Ministerstwo ani sądy nie oferują w formie cyklicznej studiów, szkoleń czy kursów, edukacja prawnicza (merytoryczna), jak i podnoszenie poziomu pozostałych kompetencji wymaganych w zawodzie mediatora, w całości obciąża budżet mediatora.

Adresatami petycji są:

1. Minister Sprawiedliwości
2. Wydział do spraw Mediacji Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

Zapraszamy do zapoznania sie z pełną treścią petycji, dostępną na załączonych zdjęciach, na naszej stronie internetowej www.wartomediowac.pl oraz w mediach społecznościowych www.facebook.com/Stowarzyszenie.wartomediowac.

Będziemy wdzięczni za wsparcie inicjatywy.

Stowarzyszenie #wartomediować
www.wartomediowac.pl

PETYCJA_-_karne_(1).jpgPETYCJA_-_karne_(2).jpgPETYCJA_-_karne_(3).jpgPETYCJA_-_karne_(4).jpg


Stowarzyszenie #wartomediować z siedzibą w Poznaniu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie #wartomediować z siedzibą w Poznaniu do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...