Petycja o uznanie kompleksów leśnych: Lasy Chotomowskie, Lasy Legionowskie, Las Buchnik jako lasy społeczne

                                                                         Chotomów 1.06.2024 r 

Podmiot wnoszący petycję:

Tomasz Niedzielski, Grupa Leśna Chotomów
05-123 Chotomów, ul. Żeligowskiego 37C

 

DO: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz zespołu ds. lasów społecznych dla aglomeracji Warszawy.

P E T Y C J A

W interesie publicznym do organów władzy publicznej a także do podmiotów lub jednostek organizacyjnych zarządzających mieniem publicznym w sprawie podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania dotyczącego życia zbiorowego oraz wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Na podstawie art. 2 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) działając w imieniu własnym w wyniku inicjatywy społecznej zbiórki podpisów poparcia dla utworzenia lasów społecznych na terenie gminy Jabłonna oraz jej przyległych oraz udzielonego poparcia wyrażonego w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej przez społeczność mieszkańców gminy, sąsiednich gmin, jak i wszystkich osób, dla których społeczna wartość lasu ma duże znaczenie

- domagamy się:

uznanie kompleksów leśnych: Lasy Chotomowskie, Lasy Legionowskie, Las Buchnik w gminie i nadleśnictwie Jabłonna za lasy społeczne zgodnie z decyzjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie wzmocnienia ochrony lasów o wiodącej funkcji społecznej wokół aglomeracji warszawskiej.

 

Uzasadnienie:

Uważamy, iż powołanie lasu społecznego jest strategicznym krokiem, który przyniesie długoterminowe korzyści ekologiczne, społeczne i ekonomiczne dla osób zamieszkujących przede wszystkim północną część aglomeracji Warszawy. Wierzymy, że wspierając tę inicjatywę, przyczyniamy się do ochrony środowiska, ale także inwestujemy w dobrobyt mieszkańców i przyszłych pokoleń. Mając świadomość konsekwencji powołania lasów społecznych uważamy, że w lasach aglomeracyjnych bilans zysków i strat jest zdecydowanie na korzyść ich utworzenia. Dlatego zamiast pytać, ile stracimy, jeśli zaprzestaniemy traktować te lasy w jako źródło surowca powinniśmy zapytać jak dużo stracimy, jeśli nie przestaniemy ich w ten sposób wykorzystywać. Wiemy, że choć prace nad definicją lasów społecznych oraz szczegółami ich ochrony trwają w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, to równolegle, w ramach lokalnego zespołu ds. lasów społecznych dla aglomeracji Warszawa, zapadają ustalenia o tym, które lasy spełniają kryteria uprawniające do uznania za las społeczny, czyli las intensywnie wykorzystywany przez człowieka, gdzie korzyści z pozaprodukcyjnych usług ekosystemowych znacznie przewyższają starty wynikające z ograniczenia lub wyłączenia ich z produkcji drzewnej. Jesteśmy przekonani, że społeczna forma lasu zabezpiecza dla nas korzyści społeczne, środowiskowe i również ekonomiczne. Wszystkie opisane poniżej usługi ekosystemowe mają szerokie zastosowanie w lasach, których dotyczy niniejsza petycja.

Korzyści Społeczne:
Zdrowie: Obcowanie z lasem przynosi szereg korzyści zdrowotnych począwszy od poprawy wydolności układu krążeniowo oddechowego, poprzez poprawę kondycji stawów i układu ruchowego, przeciwdziała otyłości, nowotworom, nadciśnieniu, depresji oraz innych przypadłościom natury psychicznej jak lęk, stres, nadpobudliwość psychoruchowa czy deficyt uwagi, wzmacnia odporność, pobudza kreatywność. Wszystkie lasy, których dotyczy niniejsza petycja z racji swojego położenia są łatwo dostępne dla mieszkańców Warszawy, dla których dostęp do przyrody jest bardzo pożądany i jednocześnie mocno deficytowy. Wszystkie wymienione lasy są skomunikowane z miastem koleją KM/SKM lub podmiejskimi autobusami ZTM.   

Sport i rekreacja: Las społeczny zapewnia mieszkańcom miejsce do rekreacji i aktywnego wypoczynku, co sprzyja nie tylko poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego. We wszystkich trzech wskazanych lasach przygotowane są turystyczne szlaki piesze, rowerowe oraz ścieżka MTB. Na terenie lasów organizowane są wydarzenia o charakterze rekreacyjnym, sportowym amatorskim, jak również w randze profesjonalnej rywalizacji, szczególnie często odbywają się regularne treningi biegowe, nordic walking oraz grup MTB.

Edukacja i wychowanie: Las w pobliżu obszarów zurbanizowanych, na których znajdują się liczne placówki edukacyjne to doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć propagujących wiedzę przyrodniczą, wnoszących istotne znaczenie dla rozwoju społecznego i intelektualnego zarówno dzieci, jak i dorosłych. Poprzez różnego typu zajęcia terenowe, wycieczki szkolne, programy edukacyjne czy spacery przyrodnicze można zyskać wiedzę o przyrodzie, ochronie środowiska i jego znaczeniu dla człowieka, ekologii, medycynie, geografii i geologii. Większa część programu wychowawczego drużyn harcerskich, w tym 264 Chotomowskiej Drużyny Harcerzy "Żagiew" lub 25 WDH Brzask z Jabłonny, przeprowadzana jest na terenie lasów. Żłobek i przedszkole gminne w Chotomowie, jak również wiele innych placówek wychowawczych, organizuje spacery edukacyjno-przyrodnicze dla dzieci.  

Korzyści środowiskowe:
Bioróżnorodność: Las społeczny stwarza warunki do rozwoju różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, przyczyniając się do zachowania bioróżnorodności w regionie.

Redukcja CO i poprawa jakości powietrza: Drzewa absorbują dwutlenek węgla, co pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi i redukuje ślad węglowy. Wysoko zurbanizowane tereny aglomeracji warszawskiej potrzebują dopływu czystego powietrza a naturalnym i darmowym filtrem usuwającym zanieczyszczenia z powietrza są okoliczne lasy. Z tego względu niezwykle istotne jest zachowanie lasów będących zielonymi korytarzami napowietrzającymi dla miasta.

Regulacja temperatury: Lasy absorbują dwutlenek węgla z atmosfery i magazynują go w biomasie drzew i glebie, co pomaga w redukcji efektu cieplarnianego. Temperatura terenów zielonych w gorące dni jest znacznie niższa niż w terenie zabudowanym lub otwartym. Las daje schronienie przed wszechobecnym problemem fali upałów, co dla mieszkańców Warszawy, jak i lokalnej społeczności często stanowi jedyną możliwość spędzenia czasu na powietrzu.  

Retencja wody: Lasy działają jak gąbki, magazynując wodę podczas opadów i stopniowo uwalniając ją do rzek i strumieni, co pomaga w utrzymaniu stałego przepływu i poziomu wód powierzchniowych i podziemnych. Stały poziom wód gruntowych zapewnia dostęp do wody dla mieszkańców. Wyschnięte studnie to problem, z którym stykają się już mieszkańcy wielu miejscowości w Polsce. Niektóre gminy już teraz wprowadzają czasowe zakazy w korzystaniu z wody. Jako mieszkańcy aglomeracji warszawskiej chcielibyśmy już teraz przeciwdziałać temu zagrożeniu i chronić nasze zmniejszające się zasoby wodne także w ten sposób.

Ochrona przed powodziami: Poprzez regulację przepływu wód, lasy zmniejszają ryzyko zalania, szczególnie w obszarach nizinnych i dolinach rzecznych. Mamy świadomość, że tereny gminy Jabłonna chroni wał przeciwpowodziowy, jednak w przypadku przerwania takiego wału skuteczny opór powodzi może dać tylko las.

Korzyści ekonomiczne:
Turystyka: Las społeczny może stać się atrakcją turystyczną, przyciągając odwiedzających i generując dodatkowe dochody dla lokalnej społeczności. Las jest dla mieszkańców miast dobrem pożądanym i zarazem rzadko dostępnym w przestrzeni miejskiej. Lasy Chotomowskie, Las Buchnik, Lasy Legionowskie są łatwo dostępne w transporcie publicznym a dojazd samochodem z centrum Warszawy do nadleśnictwa Jabłonna zajmuje ok. 40 minut. Las społeczny sprzyja turystyce, ponieważ może zaoferować, oprócz kontaktu z przyrodą, szereg atrakcji rekreacyjnych jak np. ścieżki edukacyjne.

Produkty Leśne: Lasy są źródłem dzikich owoców, np. jagód, jeżyn, poziomek, grzybów, ziół i roślin leczniczych oraz roślin miododajnych.

Warsztaty i szkolenia: Lasy społeczne mogą być miejscem organizacji warsztatów i szkoleń z zakresu rękodzieła, przetwórstwa produktów leśnych, co może stanowić dodatkowe źródło dochodu dla lokalnego rzemiosła.

Podnoszenie wartości nieruchomości: Bliskość dobrze zarządzanego lasu społecznego podnosi atrakcyjność okolicy, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu wartości nieruchomości i przyciąga nowych mieszkańców oraz inwestorów.

-------------------------------------------------------------

Biorąc pod uwagę skalę korzyści, popierając inicjatywę utworzenia trzech lasów społecznych na terenie gminy Jabłonna, zapewniamy sobie i przyszłym pokoleniom lepsze zdrowie, przestrzeń do rekreacji, piękniejsze otoczenie oraz ochronę zarówno ekosystemu leśnego, jak i nas samych. Będziemy mieli miejsce, gdzie możemy odpocząć, uczyć się i integrować jako społeczność, jednocześnie dbając o naszą planetę.

Każda pomoc, każdy głos i każde wsparcie są ważne.

Zapraszamy do podpisania petycji!

 

Lasy, których dotyczy niniejsza petycja oznaczone są na poniższej mapie:

 

LasySpołeczneGminaJabonna1.png

 


Grupa Leśna Chotomów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Grupa Leśna Chotomów będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Upoważniam Grupa Leśna Chotomów do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...