Petycja o wliczanie oceny z religii/etyki do średniej ocen oraz utrzymanie dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów.

Szanowna Pani

Barbara Nowacka

Minister Edukacji Narodowej.

W imieniu środowiska nauczycieli religii i innych środowisk wychowawczych, w tym rodziców oraz uczniów zwracamy się z prośbą o niewprowadzanie zmian w prawie prowadzących do tego, że od nowego roku szkolnego 2024/2025 ocena z religii/etyki nie będzie wliczana do średniej ocen końcoworocznych, uzyskiwanych przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów. 

W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2024 r. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych dotyczącymi oceny z religii/etyki oraz zapowiedzi w przestrzeni publicznej dotyczącej zmniejszenia liczby godzin z tych przedmiotów pragniemy wyrazić swoją opinię oraz wnieść postulaty co do tej kwestii:

  1. Uważamy, że ocena z religii/etyki powinna pozostać na świadectwie, jako odzwierciedlenie wysiłku ucznia włożonego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
  2. Ocena z religii/etyki powinna być wliczana do średniej ocen.
  3. Ocena pełni rolę motywacyjną i informacyjną, dlatego mamy obowiązek bronić prawa uczniów do jej posiadania oraz wliczania do średniej ocen.
  4. Ocena z religii/ etyki, zgodnie z podstawą programową, nie jest za formację.
  5. Forsowanie stanowiska usunięcia oceny z religii/etyki jest wyrazem nierównego traktowania uczniów uczęszczających na przedmiot o charakterze wyznaniowym. 
  6. Uważamy, że model religia lub etyka powinien zostać w Polsce wprowadzony, jako standard edukacyjny oraz wyraz troski Narodu o wychowanie człowieka wartościowego a tym samym wykluczyć opcję NIC.

Ponadto pragniemy zaznaczyć, że obecność lekcji religii w przestrzeni szkolnej ma swoją wartość dodaną poprzez wspieranie szkoły w jej funkcji dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej, socjalizacyjnej. Redukowanie lekcji religii, umniejszanie jej wartości, marginalizowanie oraz tworzenie zafałszowanego obrazu w przestrzeni medialnej jest postawą niegodną państwa demokratycznego, którego ideą i obowiązkiem jest troska o integralny rozwój młodego pokolenia Polaków.

Konkludując wyrażamy pragnienie, aby został utrzymany status quo w tej kwestii i pozostawiono rozwiązania w zakresie nauczania religii wypracowane wspólnie w porozumieniu przedstawicieli Rządu RP i władz Kościoła katolickiego w Polsce na drodze dialogu, wzajemnego szacunku, tolerancji, równości bez znamion polityki dyskryminacyjnej. Zaznaczamy, że katolicy oraz przedstawiciele innych grup wyznaniowych partycypują w systemie podatkowym na rzecz państwa, biorą więc udział w finansowaniu systemu edukacji publicznej w Polsce. 

z wyrazami szacunku

nauczyciele religii

rodzice

uczniowie


Elżbieta Cibor , Bernadetta Petrykowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Elżbieta Cibor , Bernadetta Petrykowska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...