Petycja Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci do Premier Ewy Kopacz.

Pani Premier Ewa Kopacz
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Szanowna Pani Premier,
my, niżej podpisani rodzice i opiekunowie dzieci/osób niepełnosprawnych oraz osoby niepełnosprawne, skupieni w grupie społecznościowej "Rodzice niepełnosprawnych dzieci - bierzemy sprawy we własne ręce", domagamy się realizacji postanowień podpisanej i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską, Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych (KPON).
Sposób i stopień realizacji postanowień KPON, zostały poddane miażdżącej krytyce przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w opublikowanym na stronach RPO dokumencie pt.: "Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich". Znajdujemy tam następujące tezy i wnioski:

"Artykuł 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna.
Wprowadzenie – krótka charakterystyka.
Niezależnie od wieku osoby z niepełnosprawnościami ze względu na mniej lub bardziej ograniczoną sprawność organizmu mają większe potrzeby podstawowe związane m.in. z rehabilitacją lub z koniecznością zapewnienia odpowiedniej opieki. Z kolei osoby z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym mają mniejsze możliwości finansowania zaspokojenia tych i innych potrzeb podstawowych poprzez dochody z własnej pracy. Te dwa fakty decydują o zwiększonym ryzyku ubóstwa wieloosobowych gospodarstw domowych, w których znajdują się takie osoby lub też jednoosobowych gospodarstw domowych osób z niepełnosprawnościami.
System ten w swym założeniu powinien w pełni zabezpieczyć osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny przed ubóstwem finansowym, co jednak w Polsce nie ma miejsca. Gospodarstwa z osobami dorosłymi i/lub dziećmi z niepełnosprawnościami są bardziej zagrożone ubóstwem skrajnym niż gospodarstwa bez takich osób. Jest to jeden z największych problemów systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, który nie chroni w pełni rodzin przed ubóstwem skrajnym.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych przewiduje prawo do zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym."
Sprawozdanie RPO z realizacji KPON str. 111-112

"Z analiz wskaźników statystycznych wyłania się dość klarowny obraz, że niższym poziomem życia, ubóstwem skrajnym oraz deprywacją materialną bardziej zagrożone są gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami lub też mające w swoim składzie takie osoby. System zabezpieczenia społecznego nie rekompensuje więc czynników, które sprawiają, że osoby z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na ubóstwo skrajne i deprywację materialną podstawowych potrzeb."
Sprawozdanie RPO z realizacji KPON str. 118

"Streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji
-zapewnienie koszyka gwarantowanych usług rehabilitacyjnych określonych indywidualnie dla każdej osoby z niepełnosprawnością w oparciu o cyklicznie weryfikowaną diagnozę funkcjonalną;
-takie zaprojektowanie systemu zabezpieczenia społecznego, aby z jednej strony zapewnić rekompensowanie osobom z niepełnosprawnościami i rodzinom, w których znajdują się takie osoby, wyższe koszty utrzymania, z drugiej zaś usunąć lub znacznie zmniejszyć bariery w podejmowaniu przez osoby z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym zatrudnienia na otwartym rynku pracy;"
Sprawozdanie RPO z realizacji KPON str. 5

"W Polsce nie prowadzi się systematycznego monitoringu ubóstwa osób z niepełnosprawnościami. Jest to jednak jedna z kategorii uwzględniana w prezentowaniu wyników badań budżetów gospodarstw domowych w postaci wskaźników statystycznych ubóstwa. Są one obliczane na podstawie zastosowania różnych granic ubóstwa. Żadna z nich nie uwzględnia jednak specyficznych potrzeb gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi. W szczególności dotyczy to linii minimum egzystencji, które obliczane jest dla kilku typów rodzin pracowniczych i emeryckich bez uwzględnienia potrzeb specyficznych dla osób z niepełnosprawnościami."
Sprawozdanie RPO z realizacji KPON str. 116

Jak wynika z przytoczonych wyżej fragmentów sprawozdania RPO, Polska w niedostatecznym stopniu realizuje postanowienia KPON i Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, a państwo realizuje głównie te postanowienia, których wpływ na budżet państwa jest możliwie neutralny. Tendencję tę widać wyraźnie we wdrażaniu konwencji w zakresie dotyczącym podstaw egzystencji osób niepełnosprawnych, tj. ochrony socjalnej, niedyskryminacji, rehabilitacji i wyrównywania szans, czyli w dziedzinach które wymagają od państwa nakładów finansowych.

Wg danych IPiSS, minimum socjalne w roku 2014 (dane średnioroczne) oscyluje między kwotą 835,38 zł a 1070,99 zł. Renta socjalna, to dziś 643,02 zł a zasiłek pielęgnacyjny 153 zł, co stanowi łączną kwotę 796,02 zł. Zestawiając te dane, widzimy że osoba niepełnosprawna pobierająca rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny, zmuszona jest do funkcjonowania na poziomie poniżej minimum socjalnego i to minimum socjalnego obliczonego bez uwzględnienia zwiększonych potrzeb podstawowych, o których RPO wspomina w swoim sprawozdaniu.

Fakt ten pokazuje jasno, że państwo polskie nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z art. 28 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych mówiącego o "adekwatnych warunkach życia i ochronie socjalnej" a także z par.1 ust. 7 Karty Praw Osób Niepełnosprawnych tj zobowiązania do "zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności". W tych okolicznościach nie możemy też mówić o wyrównywaniu szans, czy też o realizacji innych praw ON zapisanych w KPON i w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, nierozerwalnie związanych ze sferą zabezpieczenia materialnego. Zamiast tego, obserwujemy powszechne, niezawinione ubóstwo rodzin z osobami niepełnosprawnymi i traktowanie ich przez państwo jako rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych.

W związku z powyższym, żądamy:
• wyrównania renty socjalnej do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. do kwoty 880,45 zł brutto, oraz,
• podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 600zł
• corocznej waloryzacji obu kwot.

Oczekujemy także na zintensyfikowanie prac nad wdrażaniem Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych i Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, w tym na wypracowania kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.


Henryk Szczepanski i Rodzice oraz Opiekunowie Prawni Dzieci Niepełnosprawnych.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Henryk Szczepanski i Rodzice oraz Opiekunowie Prawni Dzieci Niepełnosprawnych. do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook