Petycja Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci do Premier Ewy Kopacz.

Pani Premier Ewa Kopacz
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Szanowna Pani Premier,
my, niżej podpisani rodzice i opiekunowie dzieci/osób niepełnosprawnych oraz osoby niepełnosprawne, skupieni w grupie społecznościowej "Rodzice niepełnosprawnych dzieci - bierzemy sprawy we własne ręce", domagamy się realizacji postanowień podpisanej i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską, Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych (KPON).
Sposób i stopień realizacji postanowień KPON, zostały poddane miażdżącej krytyce przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w opublikowanym na stronach RPO dokumencie pt.: "Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich". Znajdujemy tam następujące tezy i wnioski:

"Artykuł 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna.
Wprowadzenie – krótka charakterystyka.
Niezależnie od wieku osoby z niepełnosprawnościami ze względu na mniej lub bardziej ograniczoną sprawność organizmu mają większe potrzeby podstawowe związane m.in. z rehabilitacją lub z koniecznością zapewnienia odpowiedniej opieki. Z kolei osoby z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym mają mniejsze możliwości finansowania zaspokojenia tych i innych potrzeb podstawowych poprzez dochody z własnej pracy. Te dwa fakty decydują o zwiększonym ryzyku ubóstwa wieloosobowych gospodarstw domowych, w których znajdują się takie osoby lub też jednoosobowych gospodarstw domowych osób z niepełnosprawnościami.
System ten w swym założeniu powinien w pełni zabezpieczyć osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny przed ubóstwem finansowym, co jednak w Polsce nie ma miejsca. Gospodarstwa z osobami dorosłymi i/lub dziećmi z niepełnosprawnościami są bardziej zagrożone ubóstwem skrajnym niż gospodarstwa bez takich osób. Jest to jeden z największych problemów systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, który nie chroni w pełni rodzin przed ubóstwem skrajnym.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych przewiduje prawo do zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym."
Sprawozdanie RPO z realizacji KPON str. 111-112

"Z analiz wskaźników statystycznych wyłania się dość klarowny obraz, że niższym poziomem życia, ubóstwem skrajnym oraz deprywacją materialną bardziej zagrożone są gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami lub też mające w swoim składzie takie osoby. System zabezpieczenia społecznego nie rekompensuje więc czynników, które sprawiają, że osoby z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na ubóstwo skrajne i deprywację materialną podstawowych potrzeb."
Sprawozdanie RPO z realizacji KPON str. 118

"Streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji
-zapewnienie koszyka gwarantowanych usług rehabilitacyjnych określonych indywidualnie dla każdej osoby z niepełnosprawnością w oparciu o cyklicznie weryfikowaną diagnozę funkcjonalną;
-takie zaprojektowanie systemu zabezpieczenia społecznego, aby z jednej strony zapewnić rekompensowanie osobom z niepełnosprawnościami i rodzinom, w których znajdują się takie osoby, wyższe koszty utrzymania, z drugiej zaś usunąć lub znacznie zmniejszyć bariery w podejmowaniu przez osoby z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym zatrudnienia na otwartym rynku pracy;"
Sprawozdanie RPO z realizacji KPON str. 5

"W Polsce nie prowadzi się systematycznego monitoringu ubóstwa osób z niepełnosprawnościami. Jest to jednak jedna z kategorii uwzględniana w prezentowaniu wyników badań budżetów gospodarstw domowych w postaci wskaźników statystycznych ubóstwa. Są one obliczane na podstawie zastosowania różnych granic ubóstwa. Żadna z nich nie uwzględnia jednak specyficznych potrzeb gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi. W szczególności dotyczy to linii minimum egzystencji, które obliczane jest dla kilku typów rodzin pracowniczych i emeryckich bez uwzględnienia potrzeb specyficznych dla osób z niepełnosprawnościami."
Sprawozdanie RPO z realizacji KPON str. 116

Jak wynika z przytoczonych wyżej fragmentów sprawozdania RPO, Polska w niedostatecznym stopniu realizuje postanowienia KPON i Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, a państwo realizuje głównie te postanowienia, których wpływ na budżet państwa jest możliwie neutralny. Tendencję tę widać wyraźnie we wdrażaniu konwencji w zakresie dotyczącym podstaw egzystencji osób niepełnosprawnych, tj. ochrony socjalnej, niedyskryminacji, rehabilitacji i wyrównywania szans, czyli w dziedzinach które wymagają od państwa nakładów finansowych.

Wg danych IPiSS, minimum socjalne w roku 2014 (dane średnioroczne) oscyluje między kwotą 835,38 zł a 1070,99 zł. Renta socjalna, to dziś 643,02 zł a zasiłek pielęgnacyjny 153 zł, co stanowi łączną kwotę 796,02 zł. Zestawiając te dane, widzimy że osoba niepełnosprawna pobierająca rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny, zmuszona jest do funkcjonowania na poziomie poniżej minimum socjalnego i to minimum socjalnego obliczonego bez uwzględnienia zwiększonych potrzeb podstawowych, o których RPO wspomina w swoim sprawozdaniu.

Fakt ten pokazuje jasno, że państwo polskie nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z art. 28 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych mówiącego o "adekwatnych warunkach życia i ochronie socjalnej" a także z par.1 ust. 7 Karty Praw Osób Niepełnosprawnych tj zobowiązania do "zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności". W tych okolicznościach nie możemy też mówić o wyrównywaniu szans, czy też o realizacji innych praw ON zapisanych w KPON i w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, nierozerwalnie związanych ze sferą zabezpieczenia materialnego. Zamiast tego, obserwujemy powszechne, niezawinione ubóstwo rodzin z osobami niepełnosprawnymi i traktowanie ich przez państwo jako rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych.

W związku z powyższym, żądamy:
• wyrównania renty socjalnej do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. do kwoty 880,45 zł brutto, oraz,
• podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 600zł
• corocznej waloryzacji obu kwot.

Oczekujemy także na zintensyfikowanie prac nad wdrażaniem Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych i Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, w tym na wypracowania kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.


Henryk Szczepanski i Rodzice oraz Opiekunowie Prawni Dzieci Niepełnosprawnych.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Henryk Szczepanski i Rodzice oraz Opiekunowie Prawni Dzieci Niepełnosprawnych. do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook