Petycja Skazanych

PETYCJA

         Na mocy przysługującego mi prawa wynikającego z art.63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz ustawach z dnia 11.07.2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870)

         Ratyfikowanych przez Polskę umowy i traktaty międzynarodowe, które zgodnie z art.91 ust 1 K.R.P. Stanowią część porządku prawnego Polski. A są nimi art. 1 i 2 podstawy Deklaracji Praw Człowieka, art. 2 i 3 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich  i Politycznych z art. 3 i 14.

         Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Europejskich Reguł Więziennictwa. Natychmiastowego przywróceniu Resocjalizacji w Jednostkach Penitencjarnych w Rzeczpospolitej Polsce, oraz respektowaniu Europejskich Praw Człowieka i  wprowadzeniu  Europejskich Regów Więziennictwa w Rzeczpospolitej Polski.

 

1.   Przywrócenie pierwotnej resocjalizacji w Rzeczpospolitej Polsce, z przed reformom Kodeksu Karnego Wykonawcego, z dnia 16.09.2022r.

       Pomimo obietnic o reformach resocjalizacji w Polsce, zapowiedzianych przez Ministra Sprawiedliwości, który od początku sprawowania swojego urzędu twierdził, że „skazani wykonujący prace, będą mogli korzystać z przywilejów resocjalizacji, takich jak: przedterminowych zwolnień, czy programów przepustkowych”. Zostało skutecznie wypaczone, a resocjalizacja została zastąpiona czystym odwetem.        Wykonywanie prac odpłatnych i nieodpłatnych, jak i wykonywanie programów resocjalizacyjnych, przez skazanych miało automatycznie przyczyniać się do uzyskiwania przedterminowego zwolnienia, jak i korzystania z programów przepustkowych, mimo nadania przez administracje więzienną, różnych rodzajów podgrup (P-1, P-2 lub R-1 R,-2) A nadany rodzaj podgrupy skazanego nie powinien mieć wpływu na rodzaj i ilość kontaktu z najbliższymi. 

     Od kilku lat, tylko nieliczne jednostki penitencjarne w Polsce, dają szanse na udzielenie wyżej wymienionych przywilejów, a niechlubna większość nadal ich nie udziela. Mimo iż realizacja programów resocjalizacyjnych i wykonywania prac odpłatnych, jak i nieodpłatnych, przez skazanych, przebiega nieustannie we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce!

     Co walnie przyczynia się do demoralizacji większości skazanych, którzy wykonują powierzone im zadania a w żaden sposób, nie nagradza się ich wysiłku, jak i innych społecznych poprawnych postawy. Co nie sprzyja ich procesowi resocjalizacji, skoro są oszukiwani przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy zamieniają wnioski nagrodowe czy celowo zahamowują proces resocjalizacji skazanych, nie udzielając im zgody na odbywanie kary w łagodniejszych warunkach (P-2, R-2, P-3, R-3), gdzie automatycznie nabywają większą ilość przywilejów, jak: częstsze widzenia z najbliższymi czy swobodny dostęp do telefonu samoinkasującego.  

     Więc w skazanych utwierdza się przekonanie o fałszywym i niesprawiedliwym traktowaniu przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy reprezentują cały nasz system.

 

2.    Przywrócenie władzy Sądom Penitencjarnym nad jednostkami penitencjarnymi, w Polsce, jako organ odwoławczy, od wszelkich decyzji Dyrektora.     

      Musi być niezależny organ władzy sądowniczej w Polsce, do rozstrzygania wszelkich sporów prawnych i konfliktów, pomiędzy Skazanymi a Dyrektorem jednostki penitencjarnej, by nie dopuścić, do jakichkolwiek nadużyć władzy i respektowania Konwencji Praw Człowieka w Polsce, oraz Europejskich Reguł więziennictwa.  

 

3.    Czasu składania skarg, powinien wynosić 28 dni.      

       Każdy ze skazanych musi posiadać możliwość zawiadomienia o wszelkich nieprawidłowościach i nadużyciach Służby Więziennej w każdym dowolnym momencie. Zwłaszcza z powodu nałożonych nowych opłat, na korespondencje urzędniczą, na którą wielu osadzonych, po prostu nie stać. I trzeba dać im możliwość, czasu na zgromadzenie wyżej wymienionych środków, na realizacje korespondencji urzędowej. Zważywszy iż może chodzić o nadużycia władzy lub łamanie Praw Człowieka.  

 

4.    Zakaz stosowania kar grupowych i kar ograniczających kontakt z bliskimi.  

       W Polsce stosuje się kary grupowe mimo, iż każdy ze skazanych odbywa kare indywidualnie. Takim przykładem jest np.: ograniczenie programu przepustkowego z powodu incydentalnego, pojedynczego i indywidualnego naruszenia porządku prawnego, przez skazanego.        

      Gdyż takie praktyki funkcjonariuszy Służby Więziennej, wpływają na proces resocjalizacyjny innych skazanych w tej samej jednostce, jak i wszystkich innych jednostkach penitencjarnych w Polsce.       

       Kara ograniczenia kontaktu skazanych z bliskimi jest niehumanitarnym traktowaniem przez administracje więzienną, wszystkich rodzin skazanych. Ze względów odebrania im prawa, do kontaktu z ich bliskimi. A wiec rodziny skazanych są karani za czyny ich najbliższych w jednostkach penitencjarnych.       

       Europejskie Reguły Więziennictwa: 60.3 Kary zbiorowe i cielesne, karanie poprzez umieszczanie w ciemnej celi i inne formy nieludzkiego i poniżającego traktowania są zakazane

       Europejskie Reguły Więziennictwa: 60.4 Kara nie zawiera całkowitego zakazu kontaktów z rodziną. 61. Więzień, który uznany jest za winnego naruszenia dyscypliny ma prawo odwołania się do kompetentnej i niezależnej wyższej instancji. 60.6 Jako kary nie stosuje się nigdy krępowania

     

5.    Zakaz poniżania w trakcie przeszukania.      

       Poniżaniem w trakcie przeszukania są prywatne uwagi i krytyka, ze strony funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy dokonując przeszukań często zapominają o ich profesjonalizmie i szkoleniach. Poprzez wypowiadania komend, jak i realizacji przeszukań.       

       Europejskie Reguły Więziennictwa: 54.4 - Osoby przeszukiwane nie są poniżane przez proces przeszukania. 68.1 Stosowanie łańcuchów i kajdan jest zabronione.  

 

6.    Zakaz noszenia broni na terenie jednostek penitencjarnych, przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.   

       Z powodu incydentalnych zdarzeń w Polsce, funkcjonariusze Służby Więziennej zostali uzbrojeni w broń palną, która w żaden sposób nie sprzyja skazanym w odbywaniu kary pozbawienia wolności w dowolnym miejscu w jednostce penitencjarnej (spacery). A wzmaga poczucie strachu i prześladowania wśród więźniów, które należy nazwać represjami.           

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 69.2 - Jawne noszenie innej broni, w tym pałek, przez osoby mające kontakt z więźniami jest zakazane w granicach więzienia, chyba że jest ona konieczna dla bezpieczeństwa podczas szczególnych incydentów.  

 

7.    Zakaz TORTUR i niehumanitarnego traktowania.   

       Szereg sygnałów nadużyć siły i przemocy przez funkcjonariuszy Służby Więziennej ujawnił „Dziennik Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolita” opisujący tortury w Zakładzie Karnym w Barczewie. Gdzie Prokuratura prowadzi śledztwo a sam Dyrektor Generalny Służby Więziennej nakazał przeprowadzenie czynności wyjaśniających. To efekt raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. A kontroli powinny być poddane wszystkie  jednostkach penitencjarnych w Polsce.      

      A podobne przypadki należy natychmiast badać, wyjaśniać oraz zapobiegać ich w przyszłości. A funkcjonariuszy, którzy mimo przeszkolenia, świadomie i celowo, dopuszczają się łamaniu prawa czy użycia nieuzasadnionej przemocy lub siły wobec skazanych, powinno się niezwłocznie wydalać ze służby.         

       Europejskie Reguły Więziennictwa: 64.1 - Personel zakładu nie używa siły przeciwko więźniom z wyjątkiem samoobrony lub w przypadku usiłowania ucieczki albo czynnego lub biernego oporu fizycznego wobec nakazu zgodnego z prawem i zawsze jako środka ostatecznego.  

 

8.     Przechowywanie elektrycznego zapisu z kamer powinien wynosić 28 dni.

        Każda z kamer osobistych,  przemysłowych jak i sprzętowych oraz bez względu na jej przeznaczenie w jednostce penitencjarnych w Polsce, powinna być przechowywana 28 dni. By każdy ze skazany mógł w dowolnym momencie przedstawić wyżej wymieniony zapis elektroniczny, jako dowód przed Sądem.  

 

9.     Skazani jak i Osadzeni powinni mieć możliwość solidarnościowego gromadzenia się i przedstawiania swoich postulatów, każdej administracji we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Rzeczpospolitej Polskiej, bez narażania się na poniesienie jakichkolwiek konsekwencji.

        Tak jak jest to przyjęte w Unii Europejskiej. A w Polsce ponosi się kare a nawet staje się ofiarą represji. Za indywidualne czy też grupowe wystąpienie skazanych, przeciwko nielogicznym rozporządzeniom administracji więziennej.      

        Poprzez np.: przetransportowanie skazanego w konwoju, pomiędzy jednostkami penitencjarnymi za sprawą art. „zagrożenia dla jednostki”, który nie wymaga żadnego uzasadnienia.      

        Mimo iż skazany nie przechodzi żadnej przemiany w trakcie transportu, więc  zagrożenie, jest nadal takie same. Macierzysta jednostka penitencjarna, zamiast sama rozwiązywać problem, rozmawiając ze skazanymi, przerzuca go na inną jednostkę.             

       Europejskie Reguły Więziennictwa: 50 - Stosownie do potrzeb porządku, bezpieczeństwa więźniowie mają prawo do omawiania kwestii związanych z ogólnymi warunkami pozbawienia wolności oraz są zachęcani do komunikowania się z władzami więziennymi w tych kwestiach.

       Europejskie Reguły Więziennictwa: 70.1 Więźniowie indywidualnie lub jako grupa mają szerokie możliwości składania wniosków i skarg do dyrektora zakładu lub jakiejkolwiek innej kompetentnej władzy.  

 

10.   Zakaz wykonywania przez skazanych pracy nieodpłatnej.     

         Po wprowadzeniu zryczałtowanej opłaty za prąd, od wszystkich skazanych w Polsce. Należy zakazać wykonywania prac nieodpłatnych przez skazanych w Polsce.          Gdyż większość jednostek penitencjarnych nie udziela umorzeń, od  wyżej wymienionej opłaty. A jedynie przyczynia się, do pogłębiania spirali zadłużenia skazanych, którzy nie posiadają żadnego źródła zarobkowania, skoro są pracownikami nieodpłatnymi.      

         Europejskie Reguły Więziennictwa: 26.3 Na ile to możliwe, praca przydzielana więźniom ma przyczynić się do podtrzymania lub rozwoju ich zdolności do zwykłego zarabiania na życie po zwolnieniu.

         Europejskie Reguły Więziennictwa: 26.4 Zgodnie z regułą 13 przydział określonego rodzaju pracy odbywa się bez dyskryminacji ze względu na płeć.  

 

11.    Przywrócenie swobodnego (CODZIENNEGO) kontaktowania się skazanych z bliskimi, jak i ich pełnomocnikami, przez środki łączności jak: telefony samoinkasujące czy aplikacje skype.     

          Każdy z osadzonych bez względu na wiek, sytuacje rodzinną czy podgrupę więzienną, powinien mieć takie samo prawo, do podtrzymywania i tworzenia nowych więzi rodzinnych z bliskimi, jak i kontaktu z obrońcą. Gdyż każdy ma inną i indywidualną sytuacje życiową czy też prawną.        

         Europejskie Reguły Więziennictwa: 23.2 Więźniowie mogą konsultować się w każdej sprawie ze swym obrońcą z wyboru i na własny koszt.         

         Europejskie Reguły Więziennictwa: 24.1 Więźniowie mają prawo porozumiewania się, tak często jak jest to możliwe, poprzez  pocztę, telefon lub inne formy komunikacji z ich rodzinami oraz z innymi osobami oraz przedstawicielami organizacji zewnętrznych oraz bycie odwiedzanymi przez te osoby.        

         Europejskie Reguły Więziennictwa: 24.5 Władze więzienne pomagają więźniom w utrzymywaniu odpowiednich kontaktów ze światem zewnętrznym oraz dostarczają w tym celu odpowiedniego wsparcia socjalnego         

         Europejskie Reguły Więziennictwa: 24.8 Więźniom wolno poinformować niezwłocznie rodzinę o ich uwięzieniu lub przeniesieniu do innej instytucji oraz o jakiejkolwiek poważnej chorobie lub doznanym zranieniu.    

 

12.    Żywność powinna być indywidualnie uwzględniana dla skazanych.

         Każdy z osadzonych ma inną masę ciała i ma indywidualne nawyki żywieniowe. Jeśli jednostka penitencjarna nie jest w stanie zagwarantować osadzonemu jego indywidualnych potrzeb żywieniowych, to Dyrektor jednostki penitencjarnej powinien, umożliwić mu żywienie się we własnym zakresie, zwalniając go od ograniczeń wagowych wypiski (6 kg. Wagi).      

         Europejskie Reguły Więziennictwa: 22.1 Więźniom wydaje się pożywienie uwzględniające ich wiek, zdrowie, formę fizyczną, religię, kulturę i rodzaj wykonywanej przez nich pracy.    

 

13.    Zmniejszenie potrąceń z wynagrodzeń skazanych, na fundusz sprawiedliwości (fundusz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy) z 58% na 13%.        

          Na mocy art.125 K.K.W. jest potrącane aż 58% wynagrodzenia od każdego skazanego, zatrudnionego odpłatnie w Polsce. Zwane również FUNDUSZEM SPRAWIEDLIWOŚCI. A dopiero później są potrącane zajęcia alimentacyjne i komornicze. Dzięki czemu większość skazanych powiększa swoją spirale zadłużenia lub nie jest w stanie realnie wyjść z obowiązujących zobowiązań finansowych. Co sprzyja powrotowi do przestępstwa, po odbyciu przez skazanych kary pozbawienia wolności.      

        Ponadto raport NIK (Nr.Ewid.132/2021/P/20/037/KPB z dnia 02.08.2021r.) jednoznacznie stwierdził, iż środki gromadzone przez Ministra Sprawiedliwości, są realizowane na cele polityczne, jak zakup systemu PEGAZUS. A jedynie ich ułamek jest faktycznie przeznaczany na pierwotne cele.      

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 26.7 Organizacja i metody pracy w zakładach są, tak dokładnie jak to możliwe, zbliżone do podobnej pracy w społeczeństwie, tak aby przygotować więźniów do warunków normalnego życia zawodowego.

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 26.8 Chociaż dążenie do zysku z produkcji w zakładzie może być pożyteczne dla podnoszenia poziomu i poprawiania jakości szkolenia, interes nie powinien być podporządkowane temu celowi.

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 26.9 Władze więzienne zapewniają pracę więźniom albo we własnym zakresie albo we współpracy z prywatnymi podmiotami wewnątrz albo na zewnątrz zakładu.

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 26.10 W każdym przypadku zapewnia się sprawiedliwe wynagrodzenie za pracę 

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 26.14 Wydaje się przepisy o ubezpieczeniu więźniów od wypadków przy pracy i chorób zawodowych na warunkach nie mniej korzystnych niż te regulujące zatrudnienie pracowników poza więziennych.  

 

14.   Rygor to forma aktywności fizycznej i organizowanie zajęć dla skazanych.

        W Rzeczpospolitej Polsce uniemożliwia się wszelkich aktywności fizycznych, osobom pozbawionym wolności. Za równo w budynkach jednostek penitencjarnych, a tym bardziej na świeżym powietrzu. A jedynie zapewnia się jedną godzinę spaceru dziennie.                                                                  

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 27.1 Każdy więzień ma możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu przez co najmniej jedną godzinę dziennie, jeśli pozwalają na to warunki pogodowe.

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 27.2 Przy złej pogodzie organizowane są inne zajęcia umożliwiające więźniom podjęcie aktywności fizycznej 

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 27.3 Integralną częścią rygoru więziennego są odpowiednio zorganizowane zajęcia promujące sprawność fizyczną i zawierające stosowne ćwiczenia oraz możliwości rekreacyjne. 

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 27.4 Władze więzienne ułatwiają podejmowanie takich zajęć poprzez zapewnienie odpowiednich instalacji i sprzętu. 

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 27.5 Władze więzienne podejmują działania dla zorganizowania specjalnych zajęć dla tych więźniów którzy ich potrzebują.

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 27.6 Zapewnione będą możliwości rekreacji obejmujące sport, gry, zajęcia kulturalne, hobbystyczne i inne zajęcia wypoczynkowe, a więźniowie na ile to możliwe będą mogli je organizować.

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 27.7 Więźniowie maja prawo gromadzić się podczas wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych.  

 

15.  Umożliwienie sprzedaży artykułów spożywczych i chemicznych innym przedsiębiorstwom niż państwowym, w jednostkach penitencjarnych w Polsce.      

       Należy znieść monopol państwowych przedsiębiorstw w więziennych kantynach, na rzecz poprawienia konkurencyjności i obniżeniu cen wszystkich dostępnych artykułów w jednostkach penitencjarnych w Polsce.    

       Europejskie Reguły Więziennictwa: 31.5 Więźniowie zgodnie z wymogami higieny, porządku i bezpieczeństwa są uprawnieni do nabywania lub otrzymywania na własne potrzeby produktów, włączając w to żywność i napoje po cenach, które nie są znacznie wyższe niż te stosowane na wolności.  

 

16.  Stworzenie Związków Zawodowych Skazanych i obowiązkowe stworzenie niezależnego Rzecznika Skazanych w każdej jednostce penitencjarnej w Polsce.      

        Powstanie związków zawodowych skazanych zapobiegnie wszelkim naruszeniom praw pracowniczych wszystkich pracujących skazanych. Pozwoli organizować miejsca pracy na jak najbardziej przyjaznych warunków dla skazanych, w przywięziennych zakładach pracy, np.: rewitalizować umowy z pracodawcami, zamieniając np. systemu pracy z akordu na etat, czy zwiększając niepełny czas pracy do pełnego etatu, umożliwiając skazanym korzystania z zapomogi finansowej z Urzędu Pracy, po opuszczeniu jednostek penitencjarnych.   

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 38.2 Na ile to możliwe praktyka kulturowa różnych grup będzie miała miejsce w zakładzie

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 26.5 Praca obejmująca szkolenie zawodowe zapewniana będzie więźniom mogącym z   niego skorzystać, a w szczególności młodym więźniom.

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 26.6 Więźniowie mogą wybierać rodzaj zatrudnienia, które chcą wykonywać w ramach limitów zatrudnienia, doboru zawodowego oraz wymogów porządku i dyscypliny.

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 26.7 Organizacja i metody pracy w zakładach są, tak dokładnie jak to możliwe, zbliżone do podobnej pracy w społeczeństwie, tak aby przygotować więźniów do warunków normalnego życia zawodowego.

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 26.10 W każdym przypadku zapewnia się sprawiedliwe wynagrodzenie za pracę      

 

17.   Nagrywanie i kierowanie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, każdego użycia przymusu bezpośredniego w jednostkach penitencjarnych w Polsce.

Wszelkie użycia środków przymusu bezpośredniego, należy niezwłocznie rejestrować, jako przeprowadzenie prawidłowych czynności wobec agresywnych skazanych, celem podniesienia standardów oraz zabezpieczenia interesów jednostek penitencjarnych w Polsce.     

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 51.1 Środki bezpieczeństwa stosowane wobec pojedynczych więźniów ograniczone są do minimum mającego zapewnić bezpieczeństwo ich osadzenia. 

        Europejskie Reguły Więziennictwa: 64.2 Przymus zastosowany powinien ograniczać się do minimum i być nakładany na jak najkrótszy czas.  

 

18.  Leczenie skazanych  i zamiana leków.   

       Leczenie w Polskich jednostkach penitencjarnych jest na bardzo niskim poziomie. Skazani w imię oszczędności są skazywani na rozwijanie chorób, gdyż ich dolegliwości są jedynie uśmierzane środkami przeciwbólowymi a nie leczone odpowiednimi lekami.  Co jest dowodem na niehumanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności.      

       W Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów zmarła 38-letnia Agnieszki Pysz. Zdaniem Onet „przez tydzień pracownicy aresztu śledczego na warszawskim Grochowie bezczynnie przyglądali się umieraniu Agnieszki”     

      Tak jak, miało to miejsce w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, gdzie zmarł 26-letni Michał Wojtunia z Gubina, gdzie też pozwolono na rozwijanie się choroby.      

      Co wskazuje na nieodosobniony przypadek a świadome i celowe niepodejmowanie działań, znieczulonych funkcjonariuszy Służby więziennej, którzy skazują osoby pozbawione wolności, na tortury a w następstwie na śmierć w męczarniach. Co nie powinno być karane za nieumyślne spowodowanie śmierci, skoro są to przeszkoleni funkcjonariusze Służby Więziennej. I to oni odpowiadają za bezpieczeństwo ale przede wszystkim, zdrowie wszystkich osadzonych.       

      Podobnie jak zalecenia lekarskie są ignorowane przez pielęgniarki, które zamieniają wyznaczone leki na tańsze zamienniki. Co jest ewidentnym eksperymentem służby zdrowia, za który pracownicy jednostek penitencjarnych, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. I utwierdza się ich wszystkich o ich bezkarności.    

      Europejskie Reguły Więziennictwa: 40.3 Więźniowie mają dostęp do służby zdrowia dostępnej w kraju bez dyskryminacji ze względu na ich sytuację prawną. 

      Europejskie Reguły Więziennictwa: 40.5 W tym celu każdy więzień korzysta z pomocy medycznej, chirurgicznej i psychiatrycznej dostępnej społeczeństwu na wolności.

      Europejskie Reguły Więziennictwa: 48.1 Więźniowie nie są poddawani bez ich zgody jakimkolwiek eksperymentom.

      Europejskie Reguły Więziennictwa: 48.2 Eksperymenty angażujące więźniów, które mogą skutkować urazami fizycznymi, rozstrojem psychicznym lub innymi szkodami dla zdrowia są zakazane.

 

19.   Wydanie zgody przez Dyrektora nie może zostać cofnięta bez wcześniejszego poinformowania o zmianach prawnych i podania pisemnego uzasadnienia, na jakiej została wycofana zgoda.  

        W jednostkach penitencjarnych w Polsce, każda własność prywatna osadzonego musiała, posiadać zgodę Dyrektora na jego przyjęcie a magazyn, miał obowiązek sprawdzenie wyżej wymienionego urządzenia czy przedmiotu. Jednak to najbliżsi skazanych, musieli za własne środki, najpierw zakupić a następnie dostarczyć, do najczęściej oddalonej jednostki niezbędną rzecz dla skazanego.      

        Nikt nie dostrzega w tym nic nadzwyczajnego kto choć raz nie musiał przekazywać na bramę jednostki np.: czajnika elektrycznego czy odbiornika telewizyjnego. Najczęściej do jednostek oddalonych wiele kilometrów od miejsca zamieszkania.      

        Skoro Dyrektor wydał wyżej wymienioną zgodę, na odbiór jakiegokolwiek przedmiotu to nie po to by w trakcie reformy kodeksu karnego wykonawczego odebrano mu jego własność. A tym samym pozbawiono skazanego jego własności.      

       Więc Skazani powinni być informowani o każdym zamiarze odebrania im własności prywatnej. A wydawanie zgody powinno być przemyślaną i nieodwoływalną decyzją by skazani mogli posiadać niezbędne im przedmioty do odbywania kar pozbawienia wolności.     

       Europejskie Reguły Więziennictwa: 31.7 Jeśli więźniowie mają prawo posiadania swojej własności władze więzienne podejmują działania dla ułatwienia im spokojnego jej posiadania.  

 

20.   POWSZECHNE RESPEKTOWANIE EUROPEJSKICH REGUŁ WIĘZIENNICTWA W RZECZPOSPOLITEJ POLSCE.

      Od 19 lat jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej. A mimo to, każdego roku oddalamy się od europejskich wartości i ideałów. Gdyż nasze prawa są stale pomniejszane.      

      Stąd nasz apel, do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie natychmiastowych działań w wyżej wymienionych kwestiach. By zapobiec dalszemu demoralizowaniu skazanych i przywróceniu prawidłowej i europejskiej resocjalizacji w Rzeczpospolitej Polsce.                                                                                                                                     

                                                                                                   Były Skazany                                                                                               Chmielewski Michał


Petycja Skazanych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Petycja Skazanych do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...