Petycja STOP! zabudowie południowego zbocza Doliny Gęśnika w ZG

NADAWCA PETYCJI:

Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta 
ul. Fabryczna 13a, 65-410 Zielona Góra
KRS: 0000318534
adres do korespondencji:
ul. Plac Pocztowy 1, skrytka nr 3, 65-001 Zielona Góra
adres email: ztum.zielona.gora@gmail.com
tel. kontaktowy 603 25 66 33 (Marcin Dziubek)

 

PETYCJA KIEROWANA DO:

Prezydent Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424  Zielona Góra

 

Petycja w sprawie odstąpienia od zabudowy zadrzewionej działki miejskiej nr 65/20 między ul. Źródlaną a ul. Obywatelską przy ul. Rusałki na południowym zboczu Doliny Gęśnika              

 

My, niżej podpisani, żądamy w interesie publicznym, aby władze miasta Zielonej Góry odstąpiły od planów zabudowy zadrzewionej działki miejskiej nr 65/20 o pow. około 0,5 ha zlokalizowanej między ul. Źródlaną a ul. Obywatelską przy ul. Rusałki i aby teren ten został zagospodarowany jako zieleń parkowa ze ścieżkami spacerowymi, ławkami itp. podobnie jak pozostałe części rewitalizowanej Doliny Gęśnika.  

 

Uzasadnienie:

Obowiązujący plan miejscowy (UCHWAŁA NR XVI.121.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 maja 2015 r.) przeznacza działkę nr 65/20 pod zabudowę usługową czterokondygnacyjną. Tymczasem jest to teren sadów i naturalnych zadrzewień, na którym rośnie kilkadziesiąt dorodnych drzew i krzewów (m. in. wiele drzew owocowych oraz dębów i wierzb), a plan miejscowy przewiduje zachowanie jedynie jednego okazałego dębu. Ponadto teren ten jest ostoją wielu ptaków, płazów i drobnych ssaków. Zabudowa tego malowniczego terenu stoi w rażącej sprzeczności z zachowaniem walorów krajobrazowych i przyrodniczych doliny. Nie jest to zdanie jedynie stowarzyszenia ZTUM i mieszkańców, pokrywa się również z zapisami opracowanej na zlecenie miasta w 2015 r. „Strategii rozwoju terenów zieleni mieście Zielona Góra” oraz przygotowanego w 2010 r. na zlecenie miasta opracowania „Cenne obszary przyrodnicze na terenie miasta Zielona Góra”. Ponadto od prawie 10 lat istnieją plany utworzenia w Dolinie Gęśnika formy ochrony przyrody w formie tzw. zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, jednak do tej pory rada miasta nie podjęła w tej kwestii stosownej uchwały.  

 

Dodatkowo dochodzi w tym kontekście do paradoksalnej sytuacji, ponieważ w Urzędzie Miasta Zielona Góra w fazę realizacji wchodzi obecnie tak zwana „rewitalizacja” Doliny Gęśnika w rejonie ulicy Źródlanej, z której to rewitalizacji wyłączono jednak obszar wspomnianej półhektarowej działki. W ramach rewitalizacji utrzymywane będą i odtwarzane m. in. tereny zielone, w tym parki i tradycyjne sady. Trudno więc wyobrazić sobie, że w ramach rewitalizowanej części Doliny Gęśnika wydawane mają być publiczne pieniądze na odtwarzanie czegoś, co w innej części doliny już istnieje, a ma zostać zniszczone i zabudowane.  

 

Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za odstąpieniem od zabudowy jest okoliczność, że na rozrastającym się, „wiszącym” nad Doliną Gęśnika młodym osiedlu „Dominopark” przy ul. Obywatelskiej nie zaplanowano żadnych terenów zielonych, na których mogą odpoczywać rodziny z dziećmi. Dlatego zbocze doliny pełni bardzo ważną funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, a ponadto poprawia mikroklimat gęstej zabudowy osiedla.  

 

Za pozostawieniem działki niezabudowanej przemawiają też względy ekonomiczne, gdyż działka sama w sobie nie nadaje się pod zabudowę. W toku prowadzonych ostatnio rozważań nad budową szkoły w tym miejscu miasto samo odstąpiło od inwestycji, uzasadniając, że ze względu na kaskadowe ukształtowanie terenu, nienośny, osuwający się grunt i linię wysokiego napięcia koszty posadowienia budynku byłyby zbyt duże.

 

Z powyższych względów działka nr 65/20 powinna zostać zachowana jako miejsce zielone i jako taka zostać zagospodarowana przez miasto (zieleń parkowa, tradycyjny sad, ścieżki, ławki itp.). 

 

 078.jpg0611.jpg0222.jpg0514.jpg0416.jpg0131.jpg088.jpg0910.jpg

 

 


20160817_1208221.jpg20160817_1208311.jpg20160817_1209551.jpg20160817_1217241.jpg20160817_1218411.jpg20160817_1219311.jpg20160817_1219431.jpg20160817_1220332.jpg20160817_1220422.jpg20160817_1224392.jpg20160817_1224551.jpg20160817_1244005.jpg20160817_1244411.jpgges_014_IDALIA1.jpgPETYCJA_zalacznik_graficzny2.jpg 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Marcin - ZTUM do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook