Petycja studentów ASP Wrocław w sprawie Zarządzenia nr I/10/2019 z dnia 30 stycznia 2019

Do Szanownego Rektora ASP Wrocław

Prof. Piotra Kielana, 

 

Zwracamy się do JM Rektora prof. Piotra Kielana, aby przedstawić nasze stanowisko w związku z zarządzeniem nr I/10/2019 z dnia 30 stycznia 2019. 

Pragniemy wyrazić nasze niezrozumienie sytuacji, niepokój w związku z doświadczanymi przez nas w ostatnim czasie skutkami tejże decyzji, oraz zaproponować kompromisowe rozwiązania na korzyść zarówno władz uczelni, pracowników jak i studentów niewchodzące w konflikt z prawem. Z ostatniej rozmowy Pana Rektora z przedstawicielami samorządu studenckiego ASP Wrocław wynikało, że ww. zarządzenie nie będzie utrudniało studentom możliwości realizacji zadań związanych z programem nauczania. W praktyce jednak nie sprawdza się ono i w dużej mierze praca na uczelni została sparaliżowana. 

Zarządzenie nr I/10/2019 odwołuje się do ustawy, Art. 51. 1. ,,Rektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia w szczególności przez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury oraz prowadzenie szkoleń.’’, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r: § 1. 1. ,,Rektor w ramach zapewniania w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia: 5) określa sposób udostępniania i korzystania z infrastruktury uczelni, w tym wyposażenia technicznego’’, oraz Art. 415. Kodeksu cywilnego z 1964 r: ,,Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.’’

Pragniemy zwrócić uwagę, że dotychczasowe zasady wykonywania naszej pracy na uczelni odbywały się na podstawie naszego prawa do edukacji, oraz nie naruszały wyżej wymienionych zapisów.  

1. Po pierwsze, rozpoczynając korzystanie z pracowni w celach praktycznego zapoznania się z warsztatem, a następnie realizacji projektów zaliczeniowych przechodziliśmy do tej pory obowiązkowe, adekwatne do specyfiki danej pracowni szkolenie BHP. Nasi prowadzący skrupulatnie wywiązują się ze swego obowiązku, aby każdy korzystający z pracowni student był odpowiednio przygotowany w zakresie, który gwarantuje mu w bezpieczny dla siebie i innych sposób korzystać ze sprzętów i materiałów dostępnym w pracowniach, nawet pod nieobecność osób zatrudnionych przez uczelnię. Możemy potwierdzić, że każdy przeszkolony przez upoważnioną osobę student posiada całą praktyczną wiedzę umożliwiającą bezpieczne korzystanie z pracowni.

Skoro jednak dotychczasowe procedury szkolenia BHP dla studentów zostały uznane za niewystarczające proponujemy poniższe rozwiązania na zasadzie kompromisu.
Odwołując się do opinii radcy prawnego Ewy Moś prosimy o sformułowanie wystarczającego szkolenia dla studentów, które umożliwiłoby nam wykorzystywanie infrastruktury uczelni, w tym wyposażenia technicznego - po godzinach zajęć, w celu wykonywania prac, czynności związanych z procesem kształcenia, za zgodą, ale bez konieczności nadzoru osób, które zostały przeszkolone w ramach szkolenia stanowiskowego. Jesteśmy także gotowi podjąć się szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Odwołując się do opinii pani Elżbieta Burnetko na temat obowiązku organizowania zajęć w uczelni pod nadzorem osoby upoważnionej, pragniemy zaznaczyć, że korzystanie z pomieszczeń tj. pracowni i warsztatów nie zawiera się w definicji zajęć zorganizowanych, zatem obowiązek nadzoru nie ma w tym wypadku zastosowania. Ponadto, jeżeli nasze kwalifikacje do wykonywania swoich realizacji nie są wystarczające, gotowi jesteśmy spełnić wszelkie warunki szkoleń BHP, których władze uczelni od nas oczekują. Chętnie weźmiemy udział w tzw. szkoleniu stanowiskowym, jeżeli nasi prowadzący wyrażą poparcie takiego rozwiązania.

 

2. Po drugie, jako pełnoletni i pełnoprawni studenci deklarujemy, że jesteśmy świadomi i w pełni odpowiedzialni za nasze czyny i podejmowane przez nas działania podczas przebywania i korzystania z pracowni, warsztatów i laboratoriów. Obecna decyzja przenosząca całkowitą odpowiedzialność prawną za nas na naszych prowadzących jest dla nas niezrozumiała, a nie znając jasnych powodów konieczności wprowadzenia takiego rozwiązania nie godzimy się na nie.

Jeżeli powyższa deklaracja nie jest wystarczająca, jesteśmy gotowi w odpowiedni sposób udokumentować ją pisemnie zgodnie z wymogami, jakie władze uczelni mogłyby nam zaproponować. Rozwiązaniem dopełniającym mogłoby być także wprowadzenie zapisu o obowiązkowym ubezpieczeniu dla studentów, którzy chcą korzystać z pracowni i warsztatów na terenie uczelni. Zatem ubezpieczenie, które każdy z nas może zapewnić sobie za pośrednictwem uczelni lub ubezpieczyciela zewnętrznego może być rozwiązaniem problemu dot. odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych wypadków, uszkodzenia mienia lub innej wyrządzonej szkody, których nie pokryje aktualna polisa ubezpieczeniowa uczelni.

Z tego wynika, że zgoda władz uczelni na pozostawanie wystarczająco przeszkolonych i ubezpieczonych studentów w celu realizacji swoich zadań po godzinach zajęć na terenie uczelni może zostać zinterpretowane jako zachowanie należytej staranności w przestrzeganiu przepisów BHP przez uczelnię. A w razie powstania szkody, która mogłaby zdarzyć się studentowi podczas przebywania na terenie pracowni, warsztatu lub laboratorium taki problem mógłby być regulowany według zasad ubezpieczyciela ubezpieczającego studenta.

Zarządzeniem nr I/10/2019 jest dla nas krzywdzące, ponieważ:
W praktyce skutkuje ono dla nas znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania swoich zadań z powodu ograniczonej ilości godzin pracy osób zatrudnionych na uczelni. 

Stosowanie się do rozporządzenia i przebywanie w pracowniach wyłącznie w czasie godzin pracy naszych prowadzących jest nieadekwatne do ilości czasu, jakiej potrzebujemy na realizacje swoich zadań programowych. Pragniemy zaznaczyć, że obecność na zajęciach nie jest równoważna z wykonywaniem pracy zadanej przez prowadzącego.

Nasza zależność od godzin pracy wykładowców, na które nie mamy wpływu skutkuje ryzykiem niewywiązywania się przez nas ze swoich obowiązków względem wymogów zaliczeniowych. Pragniemy zauważyć, że warunki i poziom edukacji leży w interesie zarówno studentów, pracowników jak i władz uczelni, zatem interpretacja zapisów prawnych powinna być analizowana i rozstrzygana na korzyść ogólnego dobra całej społeczności akademickiej.

Ww. zarządzenie powoduje nieodwracalnie negatywne skutki w jakości i ilości wykonywanej przez nas pracy, szczególnie kiedy jest ona wzmożona, czyli w okresie sesji oraz w czasie przygotowań do absolutoriów, czy dyplomów.

Ponadto zarządzenie zawiera wiele nieścisłości oraz pomija fakt, że specyfika pracowni i warsztatów naszej uczelni jest bardzo różnorodna. Dołączony do rozporządzenia załącznik nr 1 zawiera niejasności zarówno dla studentów jak i dla pracowników, ponieważ m. in. nie jest w nim sprecyzowane na jakiej zasadzie osoba zatrudniona na stanowisku w pracowni, pełniąca opiekę nad studentem i doktorantem miałaby prowadzić nadzór po godzinach swojej pracy dydaktycznej.

 
Używając powyższych argumentów wyrażamy szczerą chęć negocjacji odnośnie zmiany zapisów na korzyść zarówno studentów jak i pracowników w sprawie ww. rozporządzenia. 


Samorząd Studencki ASP Wrocław    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook