PETYCJA W SPRAWIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ZGIERZU

Prezydent miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski

 W imieniu zgierskich przyjaciół zwierząt wyrażamy swój sprzeciw, przeciwko powierzeniu na dwa lata opieki nad bezdomnymi zwierzętami firmie Żwir- MAX, której właścicielem jest pan Przemysław Skupiński.

Nie dajemy kredytu zaufania tej firmie, która to w ubiegłych latach nie wywiązała się się z zamówienia dla naszego miasta i gmina odstąpiła od umowy z winy wykonawcy. Nie dajemy zgody na brak doświadczenia i przypadkowość, które mogą prowadzić do utraty zdrowia i życia 300 zgierskich zwierząt, powodując ich dodatkowe cierpienia. Brak wymogu wykazania należycie wykonanych usług polegających na przyjmowaniu do schroniska oraz zapewnieniu bezdomnym zwierzętom opieki przez schronisko w przynajmniej trzech latach prowadzenia działalności, skutkuje możliwością przystąpienia do przetargu schroniskom bez żadnego doświadczenia o wątpliwej reputacji, gdzie opieka nad zwierzętami jest nienależycie wykonywana.

 Nie godzimy się na leczenie zwierząt, które uległy wypadkom komunikacyjnym, w gabinecie Schroniska - Jasionka. Gabinet nie figuruje w wykazie Łódzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej zakładów całodobowych i nie dajemy wiary na udzielenie tym zwierzętom całodobowej specjalistycznej pomocy. Brak zapisu dotyczącego funkcjonowania w schronisku wolontariatu pozbawia zwierzęta dodatkowego kontaktu i opieki ze strony człowieka, socjalizacji, spacerów i dodatkowej promocji zwierząt przez wolontariuszy na portalach społecznościowych, co zmniejsza im szansę na znalezienie dobrego domu. Dzięki wolontariuszom proces adopcyjny jest kontrolowany, przeprowadzają oni wizyty przed i po adopcyjne oraz monitorują dalsze losy swoich podopiecznych. Brak zapisów dotyczących adopcji nie zmusza przedsiębiorcy do inicjatywy i propagowania adopcji.Sam pobyt zwierzęcia w schronisku jest dla niego ogromnym stresem i powoduje paraliżujący strach, dlatego ten pobyt winien być możliwie najkrótszy. W związku z powyższym domagamy się :

1.Unieważnienia przetargu na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Zgierza

2.Określenia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wykazania minimalnej liczby należycie wykonanych usług w ostatnich 3 latach - co najmniej trzy usługi polegające na przyjmowaniu do schroniska i zapewnieniu opieki nad co najmniej setką bezdomnych zwierząt potwierdzonych referencjami, przedstawienia pozytywnych protokołów kontrolnych wystawionych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

3. Wprowadzenia zapisu w warunkach udziału w postępowaniu kryterium adopcji, które winno wynosić minimum 20% oraz wprowadzenia w kryteriach oceny udziału procentowego za każdy dodatkowy procent adopcji.

4. Wprowadzenia zapisu w warunkach udziału w postępowaniu kryterium kary umownej za nie przeprowadzenie adopcji w wysokości 100 zł od jednego psa i kota.

5. Wprowadzenia zapisu w warunkach udziału w postępowaniu określającego minimalną liczbę wolontariuszy w schronisku- co najmniej 10 osób na każde sto psów przebywających w schronisku oraz wprowadzenia zapisu dotyczącego wolontariatu w kryteriach oceny (procentowy udział kryterium 25 % )- za każdego dodatkowego wolontariusza przyznawania dodatkowych punktów oraz wprowadzenia możliwości weryfikacji tych danych w siedzibie wykonawcy.

6.Zgodnie z Ustawą o ochronie Zwierząt Art.11 pkt 8 “Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt” w całodobowej lecznicy weterynaryjnej i wprowadzenia zapisu z wymogiem wykazania ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia.

Wyrażamy nadzieję,że nie zapisze się pan w historii Zgierza jako Prezydent, któremu nie zależy na losie bezdomnych zwierząt oraz, który przyłożył się do niepotrzebnego cierpienia zwierząt poprzez wprowadzenie fatalnych zapisów w przetargu.IMG_31231.jpg


W imieniu społecznego komitetu Solidarni dla zwierząt Ewa Zielińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam W imieniu społecznego komitetu Solidarni dla zwierząt Ewa Zielińska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...