PETYCJA W SPRAWIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ZGIERZU

Prezydent miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski

 W imieniu zgierskich przyjaciół zwierząt wyrażamy swój sprzeciw, przeciwko powierzeniu na dwa lata opieki nad bezdomnymi zwierzętami firmie Żwir- MAX, której właścicielem jest pan Przemysław Skupiński.

Nie dajemy kredytu zaufania tej firmie, która to w ubiegłych latach nie wywiązała się się z zamówienia dla naszego miasta i gmina odstąpiła od umowy z winy wykonawcy. Nie dajemy zgody na brak doświadczenia i przypadkowość, które mogą prowadzić do utraty zdrowia i życia 300 zgierskich zwierząt, powodując ich dodatkowe cierpienia. Brak wymogu wykazania należycie wykonanych usług polegających na przyjmowaniu do schroniska oraz zapewnieniu bezdomnym zwierzętom opieki przez schronisko w przynajmniej trzech latach prowadzenia działalności, skutkuje możliwością przystąpienia do przetargu schroniskom bez żadnego doświadczenia o wątpliwej reputacji, gdzie opieka nad zwierzętami jest nienależycie wykonywana.

 Nie godzimy się na leczenie zwierząt, które uległy wypadkom komunikacyjnym, w gabinecie Schroniska - Jasionka. Gabinet nie figuruje w wykazie Łódzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej zakładów całodobowych i nie dajemy wiary na udzielenie tym zwierzętom całodobowej specjalistycznej pomocy. Brak zapisu dotyczącego funkcjonowania w schronisku wolontariatu pozbawia zwierzęta dodatkowego kontaktu i opieki ze strony człowieka, socjalizacji, spacerów i dodatkowej promocji zwierząt przez wolontariuszy na portalach społecznościowych, co zmniejsza im szansę na znalezienie dobrego domu. Dzięki wolontariuszom proces adopcyjny jest kontrolowany, przeprowadzają oni wizyty przed i po adopcyjne oraz monitorują dalsze losy swoich podopiecznych. Brak zapisów dotyczących adopcji nie zmusza przedsiębiorcy do inicjatywy i propagowania adopcji.Sam pobyt zwierzęcia w schronisku jest dla niego ogromnym stresem i powoduje paraliżujący strach, dlatego ten pobyt winien być możliwie najkrótszy. W związku z powyższym domagamy się :

1.Unieważnienia przetargu na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Zgierza

2.Określenia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wykazania minimalnej liczby należycie wykonanych usług w ostatnich 3 latach - co najmniej trzy usługi polegające na przyjmowaniu do schroniska i zapewnieniu opieki nad co najmniej setką bezdomnych zwierząt potwierdzonych referencjami, przedstawienia pozytywnych protokołów kontrolnych wystawionych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

3. Wprowadzenia zapisu w warunkach udziału w postępowaniu kryterium adopcji, które winno wynosić minimum 20% oraz wprowadzenia w kryteriach oceny udziału procentowego za każdy dodatkowy procent adopcji.

4. Wprowadzenia zapisu w warunkach udziału w postępowaniu kryterium kary umownej za nie przeprowadzenie adopcji w wysokości 100 zł od jednego psa i kota.

5. Wprowadzenia zapisu w warunkach udziału w postępowaniu określającego minimalną liczbę wolontariuszy w schronisku- co najmniej 10 osób na każde sto psów przebywających w schronisku oraz wprowadzenia zapisu dotyczącego wolontariatu w kryteriach oceny (procentowy udział kryterium 25 % )- za każdego dodatkowego wolontariusza przyznawania dodatkowych punktów oraz wprowadzenia możliwości weryfikacji tych danych w siedzibie wykonawcy.

6.Zgodnie z Ustawą o ochronie Zwierząt Art.11 pkt 8 “Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt” w całodobowej lecznicy weterynaryjnej i wprowadzenia zapisu z wymogiem wykazania ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia.

Wyrażamy nadzieję,że nie zapisze się pan w historii Zgierza jako Prezydent, któremu nie zależy na losie bezdomnych zwierząt oraz, który przyłożył się do niepotrzebnego cierpienia zwierząt poprzez wprowadzenie fatalnych zapisów w przetargu.IMG_31231.jpg


W imieniu społecznego komitetu Solidarni dla zwierząt Ewa Zielińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam W imieniu społecznego komitetu Solidarni dla zwierząt Ewa Zielińska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook