Petycja w sprawie odstąpienia od planów sprzedaży działki ew. nr: 130/5 z obrębu 60604 przy ul. Dobrogniewa w sąsiedztwie Lasku na Kole i jej ochronę przed zabudową

Adresat petycji:

Sz. P. Rafał Trzaskowski

Prezydent M. St. Warszawy

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Petycja w sprawie odstąpienia od planów sprzedaży działki ew. nr: 130/5 z obrębu 60604 przy ul. Dobrogniewa w sąsiedztwie Lasku na Kole i jej ochronę przed zabudową poprzez zmianę przeznaczenia z funkcji mieszkaniowej na tereny zieleni urządzonej lub leśnej.

My, mieszkańcy Warszawy, dzielnicy Wola oraz bywalcy Lasku na Kole zwracamy się do Pana z prośbą o zablokowanie procesu sprzedaży oraz zmianę przeznaczenia działki ew. nr: 130/5 z obrębu 60604 przy ul. Dobrogniewa w dzielnicy Wola. Pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie planami jej sprzedaży przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa i wnioskujemy o podjęcie odpowiednich działań w celu ochrony tego obszaru.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa działka o powierzchni około 4,5 tys. m2 mieści się na obszarze bezpośrednio graniczącym z Laskiem na Kole i stanowi jego otulinę. Jest to naturalnie zadrzewiony teren, który w okresie wiosenno-letnim pokrywa się bujną roślinnością kwitnącą, przyciągającą pszczoły i inne owady. Ponadto, teren ten jest siedliskiem jeży, wiewiórek oraz wielu gatunków ptaków, takich jak kosy, szpaki, rudziki, kapturki, słowiki rdzawe, dzięcioły, pleszki, muchołówki, grzywacze i wiele innych, które chętnie gniazdują w koronach drzew. To malownicze miejsce jest lubiane przez mieszkańców, którzy korzystają z niego podczas spacerów, traktując je jako część Lasku na Kole.

działka.jpg20230527_1132561.jpg

20230526_162554.jpg

Przeznaczenie tej działki na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zostało zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Lasku na Kole, który w 2009 r. był poddawany konsultacjom społecznym. Niestety, głos mieszkańców w kwestii zagospodarowania tego terenu nie został wysłuchany w tamtym czasie, pomimo że oczekiwania wobec niego były jednoznaczne  - mieszkańcy wnioskowali o nadanie mu funkcji zieleni oraz włączenie go do obszaru Lasku na Kole. Wbrew woli mieszkańców, utrzymano funkcję mieszkaniową na tej działce.

Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat dokonały się znaczące zmiany w tej okolicy, które drastycznie zmniejszyły zadrzewioną powierzchnię Lasku na Kole. Wśród tych zmian można wymienić:

  • Wycięcie północnej i wschodniej części Lasku na Kole w celu budowy Trasy Prymasa Tysiąclecia oraz Trasy Obrońców Grodna.
  • Wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej na polecenie Urzędu Transportu Kolejowego w roku 2017, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z 2008 r.
  • Uszkodzenia części Lasku na Kole, spowodowane pożarem w roku 2019.

Lasek_2006_(przed_budową_trasy_S8).jpg

Lasek_2011_(trasa_S8).jpg

IMG_20170721_162953.jpgIMG_20170721_162745.jpg

Sprzedaż tej działki nieodwracalnie pozbawi nas możliwości rekompensaty za utraconą w ten sposób przestrzeń w Lasku na Kole. Postulaty dotyczące przedmiotowego terenu zawarte w niniejszej petycji są zbieżne z wnioskami mieszkańców składanymi kilkanaście lat temu podczas uchwalania MPZP dla tego rejonu.  

Rozumiemy, że obecna sytuacja finansowa miasta jest trudna, ze względu na wprowadzone ustawowe zwolnienia i obniżki podatku PIT, skutki pandemii oraz rozwiązania legislacyjne programu Polski Ład, które znacząco wpływają na dochody budżetowe. Uważamy jednak, że poprawa finansów kosztem utraty tej cennej przestrzeni jest nieusprawiedliwiona i niezrozumiała z punktu widzenia mieszkańców naszej dzielnicy.

Dzielnica Wola przechodzi niespotykany w innych dzielnicach proces gwałtownej urbanizacji, której skala nie przystaje do realiów sprzed kilkunastu lat, gdy powstawał projekt MPZP rejonu Lasku na Kole. Dlatego uważamy, że zapisy MPZP wymagają korekty, aby chronić zieleń dzielnicy w jak największym stopniu. Zabudowa mieszkaniowa okolicznych terenów już teraz doprowadziła do wzrostu natężenia ruchu, pogorszenia jakości powietrza oraz ograniczenia przestrzeni rekreacyjnej dla naszych rodzin. Sprzedaż tej zadrzewionej działki i jej zabudowa jedynie pogorszy tę sytuację. Zadrzewione tereny są niezwykle cenne dla naszej społeczności, stanowiąc istotne źródło świeżego powietrza, ochrony przed hałasem, upałami i miejscem, w którym można odpocząć od miejskiego zgiełku. Ich utrata spowoduje nieodwracalne straty dla wszystkich mieszkańców. Sprzedaż tej działki spowoduje, że każdy potencjalny inwestor w pierwszej kolejności dokona wycinki wszystkich drzew, co nie tylko ponownie zmniejszy obszar naturalnej zieleni, ale również zniszczy siedliska wielu zwierząt.

Zmiana zapisów MPZP dla tego rejonu jest tym bardziej uzasadniona, że ramach budżetu obywatelskiego w przylegającym do Lasku na Kole parku im. Ks. Janusza, wbrew zapisom planu, wybudowane zostały obiekty, które dodatkowo przyczyniły się do zmniejszenia powierzchni zieleni urządzonej w okolicy, a ponadto do zmiany zagospodarowania terenu na rekreacyjno-sportowy. Były to: asfaltowa ścieżka do jazdy na rolkach oraz asfaltowy tzw. pumptrack do jazdy na rowerach, który w kolejnym roku został znacznie rozbudowany.

pumptrack.jpg20190731_185521.jpg

W MPZP teren, na którym usytuowano te obiekty, jest oznaczony symbolem ZP czyli zieleń urządzona, której zmniejszaniu sprzeciwiają się zapisy planu.

Niezgodność budowy z planem zagospodarowania przestrzennego i zagospodarowaniem działki powoduje, że obiekty kwalifikują się do rozbiórki, a teren powinien zostać przywrócony do poprzedniej funkcji. Aby uniknąć tej sytuacji i związanych z nią strat finansowych, należałoby odpowiednio zmienić zapisy planu miejscowego.

Warto zwrócić uwagę, że świadomy brak poszanowania przez urzędników miejskich ustaleń MPZP, może świadczyć o niewystarczającej ilości terenów, które mogłyby zostać przeznaczone na sport i rekreację, skoro wykorzystuje się na taki cel tereny zieleni miejskiej chronione przez plan miejscowy, powodując pomniejszenie ich powierzchni.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od planowanej sprzedaży działki ew. nr: 130/5 i zmianę jej przeznaczenia na teren zieleni urządzonej lub leśnej oraz o włączenie jej do obszaru Lasku na Kole. Działka ta jest niezwykle istotna dla nas i dla lokalnej społeczności, ponieważ stanowi jedyne miejsce, które daje możliwość odbudowy zadrzewionego obszaru w naszej okolicy. Teren ten już teraz posiada bogaty i rozwinięty drzewostan, składający się m.in. z leszczyn, brzóz, topoli białych, klonów, wiązów, orzechów włoskich oraz robinii, więc cel naszej petycji pokrywa się całkowicie z inicjatywą 100 projektów prezydenta m.st. Warszawy, której jednym z elementów jest powiększenie powierzchni lasów na terenie miasta. Wpisuje się również w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Prosimy o uwzględnienie naszych argumentów oraz troskę o zachowanie tego cennego dla naszego środowiska miejsca. Wierzymy, że jest to możliwe.

Apelujemy o wysłuchanie naszej petycji i podjęcie odpowiednich działań w celu wyłączenia ze sprzedaży tej zadrzewionej działki, a w dalszej kolejności wszczęcie procedury zmiany zapisów MPZP mających na celu zmianę przeznaczenia tego terenu na zieleń urządzoną ZP, ogólnodostępną. Wierzymy, że podejmując tę decyzję, wykażecie Państwo odpowiedzialność wobec naszej społeczności i przyszłych pokoleń, a także zobowiązanie do ochrony wartościowej przyrody i zielonych terenów w naszej dzielnicy.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Maciej będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...