Petycja w sprawie ograniczenia skutków podwyżek cen gazu i energii dla organizacji pozarządowych

Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów

Jacek Sasin - wiceprezes Rady Ministrów, minister Aktywów Państwowych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących na terenie całej Polski zadania z zakresu użyteczności publicznej zwracają się z prośbą o uwzględnienie organizacji III sektora w katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 r.  (art. 62b ustawy – Prawo energetyczne) w projekcie ustawy Ministerstwa Aktywów Państwowych o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

 

Nasze organizacje prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizujemy wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym (m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, samotnych, bezdomnych, bezrobotnych), prowadzimy działania edukacyjne, kulturalne, turystyczne i inne, świadcząc wsparcie merytoryczne w budynkach własnych, użyczonych, najmowanych, itp. Prowadzimy placówki oświatowe (przedszkola, żłobki, szkoły, poradnie, OREW), kulturalne, instytucje pomocowe dla osób z niepełnosprawnościami (Warsztaty Terapii Zajęciowej, ośrodki wczesnej interwencji, dzienne domy pobytu), świetlice dla dzieci, seniorów. Katalog realizowanych przez nas działań i form wsparcia jest bardzo szeroki.

 

Organizacje pozarządowe – posiadające własne lokale bądź użytkujące je na podstawie najmu, użyczenia, itp.  -  jako odbiorcy instytucjonalni, znacząco odczuli skutki ostatnich podwyżek cen gazu i energii elektrycznej. Przedstawiciele instytucji sygnalizują wzrost cen gazu o 300% przy zachowaniu stawki VAT na poziomie 23% dla odbiorców instytucjonalnych. Powoduje to znaczące problemy z dopięciem budżetów organizacji na rok 2022 r., a w konsekwencji prowadzić może do zaniechania prowadzonych przez nas działań, na które nie będzie nas w najbliższej przyszłości stać.

Zwrócić należy uwagę na ogólną kondycję finansową III sektora w Polsce. Zgodnie z dokumentami programowymi: trudności w pozyskiwaniu środków, brak stabilności finansowej, rozwarstwienie ekonomiczne i małe zróżnicowanie przychodów to wciąż główne problemy przed jakimi stają nasze organizacje („Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030”). Działania realizowane przez organizacje obywatelskie to w dużej mierze zadania publiczne zlecane przez organy administracji publicznej. W sytuacji tak znaczących podwyżek cen gazu i energii elektrycznej przyznane dotacje mogą nie pozwolić na pokrycie tych kosztów. Jednocześnie większość organizacji prowadzi jedynie działalność nieodpłatną pożytku publicznego, co oznacza, że nie mogą generować dodatkowych przychodów z działalności. Organizacje nie posiadają zatem zasobów finansowych pozwalających na pokrycie wzrostu kosztów mediów.

Konsekwencją podwyżek będzie więc zamknięcie części placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe a finansowanych ze środków publicznych bądź znaczące ograniczenie ich działalności (rezygnacja z niektórych form wsparcia i usług poprzez zwolnienie personelu merytorycznego).

 

Z uwagi zatem na specyfikę działania organizacji III sektora prosimy o wprowadzenie rozwiązań pozwalających traktować nas jako „odbiorców wrażliwych”, podobnie jak szpitale, instytucje kultury, szkoły czy przedszkola.


Anna Dela - Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser"/ Bukowno    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Dela - Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser"/ Bukowno do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...