Petycja w sprawie wycofania niekorzystnych dla mieszkańców zmian w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra.

petycja_GD_gospodarka_komunalna_s1.JPGpetycja_GD_gospodarka_komunalna_s2.JPG

Mierzyn, dn. 19.01.2023 r.

Reprezentant grupy podmiotów wnoszących petycję:

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra

ul. Zeusa 16 72-006 Mierzyn

reprezentowana przez Pawła Malinowskiego,  

                                                                               Wójt Gminy Dobra                                                                                Rada Gminy Dobra  

 

PETYCJA  

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) składamy petycję w sprawie wycofania niekorzystnych dla mieszkańców zmian w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra i wnosimy o podjęcie działań celem przywrócenia warunków obowiązujących dotychczas poprzez przeprocesowanie zmian w uchwałach Rady Gminy Dobra nr XXXII/415/2022 oraz XXXII/416/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

Mieszkańcy Gminy Dobra, którzy podpisali się pod przedmiotową petycją postulują przywrócenia cotygodniowych odbiorów odpadów zmieszanych, zwiększenia lub zniesienia limitu odbiorów bioodpadów oraz zwiększenia ilości worków do segregacji śmieci.  

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podczas XXXII sesji Rady Gminy Dobra powoływała się na mieszkańców argumentując zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych mówiąc do radnych: „to jest prośba mieszkańców całej Gminy, gdzie my mamy ogląd całej gminy, nie tak jak Państwo jednego osiedla, jednej małej miejscowości, czy jednej grupy ludzi”. Część radnych przytoczyła wówczas wypowiedzi mieszkańców pojawiające się w mediach społecznościowych, którzy w zdecydowanej większości byli przeciwko tej zmianie. Część radnych podczas sesji prosiła Wójt Gminy Dobra o autopoprawkę i wycofanie nieakceptowanej przez zdecydowaną większość mieszkańców zmiany. Przypominano Pani Wójt jaki problem dla wielu mieszkańców stanowią wprowadzone wcześniej ograniczenia w zakresie bioodpadów (limit 120 litrów). Niestety bez skutku. Wprowadzenie w życie przegłosowanych wówczas zmian ponownie spowodowało zdecydowany sprzeciw mieszkańców.

Obecnie mamy sytuację w której decyzją Rady Gminy opłaty dla mieszkańców podniesiono o ponad 70% (kiedy wzrost systemu był na poziomie około 40%), a jednocześnie ograniczono zakres świadczeń (m.in. rzadsze odbiory odpadów zmieszanych i dużo mniejsza ilość worków na odpady segregowane). Dlatego oczekujemy przeprocesowania zmian w uchwałach Rady Gminy Dobra nr XXXII/415/2022 oraz XXXII/416/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku oraz renegocjowania warunków z firmą obsługującą wywóz odpadów komunalnych w naszej gminie w celu przywrócenia dotychczasowej częstotliwości odbioru śmieci oraz ponowne przeanalizowanie czy wprowadzone w tej uchwale ilości worków (80 szt. zamiast dotychczasowych 179 szt.) są wystarczające dla mieszkańców.

Jednocześnie zachęcamy Panią Wójt do podjęcia działań, które uniemożliwią monopol jaki obecnie ma miejsce na organizowanych przez Gminę Dobra przetargach dotyczących odbioru odpadów. Warto wziąć tutaj przykład z innych gmin, które nawiązują międzygminną współpracę w gospodarce odpadami i dzięki temu wspólnie są w stanie wynegocjować lepsze warunki dla swoich mieszkańców. Warto też zastanowić się nad własnym zakładam komunalnym, czy też Międzygminnym Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

W obecnej sytuacji mieszkańcy naszej gminy będą płacić za odbiór śmieci więcej niż mieszkańcy gmin ościennych takich jak Szczecin czy Kołbaskowo, a jednocześnie będą mieli mniejszy zakres świadczeń.  

Wyrażamy zgodę na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję na stronie internetowej Urzędu Gminy.                                                                                                 Z poważaniem

Paweł Malinowski           


Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra    Skontaktuj się z autorem petycji