Petycja w sprawie zachowania Lasku Miejskiego oraz odstąpienia od jego sprzedaży i wszelkich w nim działań inwestycyjnych - w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

B147848A-8371-4E32-BA74-61C93093E6AE.jpeg

[ UWAGA!: PROSIMY O POTWIERDZANIE ZŁOŻONEGO TU PODPISU POPRZEZ OTRZYMANY EMAIL W WASZEJ SKRZYNCE OD petycjeonline.com . TYLKO WÓWCZAS WASZ PODPIS ZNAJDZIE SIĘ POD PETYCJĄ ]

Petycja w sprawie zachowania Lasku Miejskiego w dotychczasowej i nie zmienionej formie oraz odstąpienia przez Miasto Chojnice od jego sprzedaży i wszelkich w nim działań inwestycyjnych - w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasku Miejskiego (mpzp ul.Strzelecka)

 

Stowarzyszenie Chojnicki Alarm dla Klimatu: w imieniu mieszkańców Chojnic

 

Do: Burmistrz Miasta Chojnice

Arseniusz Finster

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice


PETYCJA


My niżej podpisani chcemy pozostawienia Lasku Miejskiego w jego dotychczasowej i nie zmienionej formie jako lasu i miejsca wolnego od nowych inwestycji. Nie zgadzamy się na jego sprzedaż.


Postulujemy o:


- utrzymanie dla obszaru całości Lasku Miejskiego wyłącznie funkcji lasu, co jest zgodne z jego obecnym statusem prawnym i rzeczywistym lasu w całości i gruntów leśnych (w tym ochronnym i planistycznym, oraz ekologicznym). Częścią składową i nierozłączną tego lasu jest jego leśna polana - od przeszło 120 lat miejsce zdrowia, odpoczynku, pikników, rekreacji i festynów wielu pokoleń chojniczan (część leśnej polany bywała potocznie nazywana “boiskiem”)


- wprowadzenie dla całego obszaru Lasku Miejskiego w mpzp statusu terenu zielonego las o symbolu ZL (w tym dla jego polany leśnej), zgodnie z istniejącym Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu na lata 2019-2028 dla Lasku Miejskiego i jego poprzednimi Uproszczonymi Planami Urządzenia Lasu. Z uwzględnieniem istniejących w Lasku Miejskim pomników przyrody. Leśna polana jest lasem i jako taka widnieje w kolejnych operatach UPUL na przestrzeni dekad


- wprowadzenie dla całości Lasku Miejskiego (obejmuje to również jego leśną polanę) wyłącznie funkcji o charakterze publicznym, ogólnodostępnym, służącym wszystkim mieszkańcom miasta, rekreacyjnym o niskim stopniu ingerencji w las


- rezygnację ze sprzedaży leśnej polany (potocznie tzw. “boisko”)


- zachowanie dotychczasowego unikatowego charakteru całości Lasku Miejskiego jako oazy spokoju, kontemplacji, wolnej przestrzeni, oddechu i wytchnienia dla mieszkańców i dla przyrody, czyli lasu i terenu wolnego od jakichkolwiek inwestycji miasta (typu boisko, basen, pole do gry, oświetlenie/zanieczyszczanie nieba, itp.)


- natychmiastowe przystąpienie do odbudowywania lasu Lasku Miejskiego po nawałnicy 2017 roku na całym jego terenie


- zaplanowanie natychmiastowe warsztatów konsultacyjnych i konsultacji z mieszkańcami celem wspólnego wypracowania koncepcji ochrony i przeznaczenia doliny Strugi Jarcewskiej jako terenów zielonych integralnych z Laskiem Miejskim, ogólnodostępnych i dla dobrostanu wszystkich mieszkańców Chojnic, oraz jej ochrony krajobrazowej (jest to zgodne z wypracowanymi ustaleniami i życzeniami mieszkańców w projekcie “Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030”)


- rozpoczęcie działań, wraz z gminą i powiatem, na rzecz ochrony i zachowania jarcewskiej zabytkowej alei drzew, w tym jej ochrony krajobrazowej, przeznaczenia rekreacyjnego jako alei spacerowej, oraz jako integralnej z Laskiem Miejskim. Również zamknięcia jej dla ruchu kołowego (z wyjątkiem dostępu dla właścicieli przylegających gruntów).


Nasz 150-letni Lasek Miejski zabezpiecza zdrowie i dobrostan wszystkich mieszkańców Chojnic. Nie ma takich pieniędzy gdyby oszacować wartość i cudowność tego co daje nam Lasek na przestrzeni aż przeszło jednego stulecia: zdrowie, rekreację, odpoczynek, zielone płuca, przyrodę, klin zieleni, korytarz przewiewu, psychiczną radość życia, spotykanie się wielu pokoleń w jednym miejscu, ciągłość kulturową unikalnego miejsca i krajobrazu, wzorzec wybitnej planistyki miejsko-przyrodniczej.


Nasze oczekiwania są całkowicie zgodne z podstawowymi wymogami planowania miast i ochrony lasów i przyrody. Apelujemy do Burmistrza Miasta o prowadzenie racjonalnej polityki planistycznej. Wąskie interesy prywatnego inwestora nie mogą górować nad szeroko rozumianym interesem publicznym wszystkich mieszkańców Chojnic i ich podstawowych potrzeb.

 

_______________________________________________

(Uwaga! - podpis składa tylko osoba pełnoletnia)

Podmiotem wnoszącym petycję, który jest grupą osób fizycznych, jest Stowarzyszenie Chojnicki Alarm dla Klimatu. Adres do korespondencji: Stowarzyszenie Chojnicki Alarm dla Klimatu, ul. Kościerska 9/114, 89-600 Chojnice
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz.1195)

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Chojnicki Alarm dla Klimatu ul. Kościerska 9/114, 89-600 Chojnice
  2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przedłożenia powyższej petycji, a w razie wyrażenia zgody - w celu informowania o działaniach Stowarzyszenia Chojnicki Alarm dla Klimatu

2126FAF8-56BD-4E7D-9F5A-FF24072905EB.jpeg


Chojnicki Alarm Dla Klimatu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Chojnicki Alarm Dla Klimatu do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...