HISTORYCZNA OLIWA. Petycja ws. ocalenia Pl. Inwalidów Wojennych w Oliwie do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Gdańsk, dnia 4 czerwca 2022 r.

 
Szanowny Pan Igor Strzok
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Ul. Dyrekcyjna 2-4
80-852 Gdańsk 
 
 
 
PETYCJA w interesie społecznym
ws. planu nr 276 MPZP Oliwa Górna - Plac Inwalidów Wojennych w Gdańsku
 
 
W związku z projektem planu nr 276 MPZP Oliwa Górna - Plac Inwalidów
Wojennych w Gdańsku oraz zamierzeniami gminy miasta Gdańska związanymi
z doprowadzeniem do zabudowy otoczenia tego Placu nowymi budynkami,
rażąco kontrastującymi z historycznym zespołem budowlanym Oliwy, zwracamy się do Pana Konserwatora z prośbą o podjęcie działań, które zapobiegną
zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku, którym
jest historyczny układ urbanistyczny Oliwy wpisany do rejestru zabytków.
 
Zwracamy się z prośbą o:
 
- przeprowadzenie kontroli stanu zachowania zabytków układu urbanistycznego
w obszarze Placu Inwalidów Wojennych w zakresie historycznych podziałów
własnościowych i funkcjonalnych. Prosimy o szczegółowe zweryfikowanie
obecnych podziałów własnościowych z historycznymi podlegającymi ochronie
konserwatorskiej.
 
- na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego informujemy, że
organizacją zainteresowaną udziałem w postępowaniu Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie pozwolenia na sprzedaż
terenu przez gminę miasta Gdańska w obszarze Placu Inwalidów Wojennych
jest Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Gdańsku.
 
Podmiot wnoszący petycję:
Ruch Społeczny Dbamy o Starą Oliwę
 
 
Wyrażam zgodę na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję. Jednocześnie na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.p. wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych, ale przy zanonimizowaniu nazw ulic i adresu miejsca zamieszkania, a także numerów kontaktowych i adresu e-mail. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Planowana zabudowa placu w sąsiedztwie Parku Oliwskiego na terenie historycznej Starej Oliwy, rażąco kontrastująca z historycznym zespołem budowlanym Oliwy.
3149930-Wizualizacja-mozliwej-formy-zabudowy-pl-Inwalidow-Wojennych-w-oparciu-o-zapisy-koncepcji-planu-zagospodarowania.jpg
 
 

Wiktor Klechowicz    Skontaktuj się z autorem petycji
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )