Poparcie Mieszkańców Jagodna dla inicjatywy otwarcia apteki przy Przychodni Jagodno

   Szanowni Mieszkańcy Jagodna,      

 

      Mając na względzie ważny interes społeczny, jakim jest konieczność zapewnienia Państwu dostępu do produktów leczniczych, proszę o wsparcie inicjatywy popierającej ideę otwarcia przeze mnie apteki ogólnodostępnej w lokalu znajdującym się w budynku Przychodni Jagodno, przy ul. Brzozowej 2 we Wrocławiu.  

      Jestem farmaceutką z 15-letnim stażem pracy. Mam wieloletni udział w zarządzaniu aptekami kreującymi konkurencyjną politykę cenową oraz zapewniającymi szeroką dostępność zarówno produktów leczniczych ( w tym także leków deficytowych), jak i suplementów diety, wyrobów medycznych, produktów kosmetycznych etc.    

       Uzyskanie przez mnie zezwolenia od Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego na otwarcie przedmiotowej apteki jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez WIF, a następnie – Ministerstwo Zdrowia, zgody na pominięcie ograniczenia demograficznego wynikającego z art. 99 ust. 3 lit. b ustawy Prawo farmaceutyczne.

       Art. 99 ust. 3 lit. b. przewiduje, że „Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób i odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów. Liczbę mieszkańców na dzień złożenia wniosku określa się na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego”.  

      Odległość planowanej lokalizacji do najbliższej apteki funkcjonującej w okolicy to 704 m, natomiast na dzień dzisiejszy na jedną aptekę ogólnodostępną w powiecie m. Wrocław przypada 2808 mieszkańców, zatem nie jest zachowana przesłanka demograficzna dla możliwości otwarcia kolejnej apteki w mieście

      Osiedle Jagodno to jedno z najprężniej rozwijających się osiedli we Wrocławiu. Wg danych z Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2023 r. zameldowane są na pobyt stały lub czasowy (powyżej 3 miesięcy) 10 484 osoby.  

      Na terenie osiedla funkcjonuje tylko jedna apteka ogólnodostępna, w jego południowej części, nieczynna w sobotnie popołudnia oraz niedziele. Przybywa coraz więcej lokali usługowych, a przede wszystkim – mieszkalnych ( w postaci wysokich bloków mieszkalnych) w części środkowej oraz północnej osiedla.  Na terenie Jagodna zauważyć można także specyficzną strukturę komunikacyjną –przez osiedle przebiega jedna główna ulica, na której powszechne są korki samochodowe oraz specyficzną strukturę przestrzenno-urbanizacyjną, która to struktura charakteryzuje się zwartą zabudową przestrzenną w środkowej i południowej części osiedla ( rozmieszczoną wzdłuż głównej ulicy) i wynikającą z tego wysoką gęstością zaludnienia właśnie w tych obszarach osiedla.   

    Apteka, którą planuję otworzyć zapewniałaby dostęp do produktów leczniczych oraz usług farmaceutycznych zwłaszcza dla mieszkańców środkowej i północnej części osiedla, dla których dotarcie do pobliskiej apteki wiąże się z problemem (głównie ze względów zdrowotnych), jakim jest pokonanie sporej odległości, a dla pacjentów zmotoryzowanych - ominięcie panujących na ulicy korków.

   Apteka stwarzałaby możliwość pacjentom przychodni, także – pobliskich, komfortowego dostępu do leków bezpośrednio po wizytach lekarskich, bez potrzeby pokonywania dużej odległości, czasem nawet dwukrotnie, gdyż nie wszystkie produkty lecznicze mogą być dostępne w trakcie jednorazowych odwiedzin placówki aptecznej.  

   Apteka będzie czynna w sobotnie popołudnia, planowane są także dyżury niedzielne.  

   Placówka będzie znajdować się przy głównej ulicy, z bezpośrednim dostępem z głównego chodnika pieszych oraz wejściem z poziomu chodnika.

   Będzie miała zapewnione miejsca parkingowe dla pacjentów, a także będzie posiadać dodatkowe udogodnienie dla pacjentów  w postaci możliwości nabycia produktów leczniczych bez potrzeby wysiadania z samochodu ( opcja Drive-Thru ). Udogodnienie to kierowane jest zwłaszcza do pacjentów, wykazujących specyficzne potrzeby: osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży, a także z małymi dziećmi.  

 

   Będę zobowiązana, jeśli zechcą Państwo podzielić się swoją opinią w sprawie przedstawionej przeze mnie inicjatywy i oddać swój głos.    

 

 

Adresaci petycji ( decydenci): Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, Dolnośląska Izba Aptekarska, Ministerstwo Zdrowia.  


Dorota Pacan In-Pharmacy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dorota Pacan In-Pharmacy będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Nie wyświetlimy Twojego adresu publicznie online.


Upoważniam Dorota Pacan In-Pharmacy do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...