Protest przeciwko zabudowie terenów zielonych Krakowa

Protestujemy przeciwko kolejnej chaotycznej zabudowie miasta Krakowa i postulujemy za zmianą przeznaczenia terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, obszaru MYŚLIWSKA "Rejon ulicy Koszykarskiej" w obrębie 18, Podgórze jako: 2MW (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) zlokalizowanego na działkach nr: 35/1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50/13, 50/14, 50/15, 57/3, 135 na ZP (Tereny zieleni urządzonej o charakterze parkowym).  

Obszar projektowanego planu obejmuje tereny doliny Wisły narażone obecnie na zabudowę wielorodzinną, co powoduje zaniepokojenie zarówno nas mieszkańców Krakowa jak i organizacji ekologicznych.

Przedmiotowe tereny doliny Wisły nie powinny być przeznaczane do zabudowy wielorodzinnej z następujących względów:  

  1. Konieczności zachowania terenów zieleni, będących częścią korytarza ekologicznego Doliny Wisły oraz obszaru wymiany powietrza w Krakowie, tak ważnego z uwagi na występujący w naszym mieście smog.
  2. Wartości przyrodnicze – występowanie na tym terenie bogatej flory i fauny, w tym licznych gatunków będących pod ścisła ochroną gatunkową zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014, miedzy innymi: Derkacz zwyczajny (Crex crex). Zniknięcie takiego gatunku to nie tylko strata dla przyrody, ale też znak, że środowisko, w którym żyjemy zmienia się na gorsze.
  3. Konieczność zachowania terenów zieleni rekreacyjnej dla obecnych oraz przyszłych mieszkańców okolicznych osiedli, a także innych mieszkańców Krakowa (w szczególności działki 35/1, 57/3 będące własnością Gminy Kraków).
  4. Położenia w strefie zagrożenia powodziowego – w maju 2010 roku doszło do całkowitego zalania tego terenu podczas powodzi.
  5. Okoliczne tereny poprzemysłowe przeznaczone do zabudowy wielorodzinnej zwiększą potencjalną liczebność mieszkańców w tym rejonie, nie tworząc dla nich żadnych nowych terenów zielonych.  

My mieszkańcy Miasta Krakowa w czasie zabetonowywania Naszego Miasta pragniemy zachować te tereny dla Nas, abyśmy mogli spędzać czas poza blokowiskami na łonie natury, delektując się ciszą przeplataną świergotem ptaków. Z uwagi na walory przyrodnicze, wnosimy o stworzenie na tym terenie ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych, jak również o ochronę obszaru przylegającego do wyżej wymienionych działek, tworzących spójną całość okolicznej zieleni, znajdującej się w otoczeniu „Geometrycznego Środka Miasta Krakowa”. Zatem niech pozostanie w swojej naturalnej dzikości i przyciąga Nas swoistym pięknem.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Rafał Zawiślak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...