Protest w sprawie odwołania Pani Renaty Mizerskiej ze stanowiska Konsultanta Krajowego ds. psychoterapii

Sz. P. Izabela Leszczyna

Ministra Zdrowia

 

dotyczy: odwołanie Pani Renaty Mizerskiej ze stanowiska Konsultanta Krajowego ds. psychoterapii i wniosek o umożliwienie jej kontynuacji pracySzanowna Pani Minister,

wyrażamy protest przeciwko odwołaniu Pani Renaty Mizerskiej ze stanowiska Konsultant Krajowej w dziedzinie psychoterapii. Wieloletnia działalność na rzecz psychoterapii i psychoterapeutów we współpracy ze środowiskiem daje naszym zdaniem Pani Renacie Mizerskiej rękojmię należytego wywiązania się z powierzonej funkcji. Zdajemy sobie sprawę, że wybór konsultanta nie zawsze zadowoli wszystkich zainteresowanych, w tak zróżnicowanej od lat dziedzinie jest to po prostu niemożliwe.


W naszej ocenie Pani Renata Mizerska jako Konsultant Krajowa daje gwarancję działania na rzecz osób korzystających z psychoterapii i uwzględnienia wszystkich 5 grup podejść w specjalizacji z zakresu psychoterapii: humanistyczno-doświadczeniowych, integracyjnych, poznawczych i behawioralnych, psychoanalitycznych i psychodynamicznych, systemowych, mających potwierdzenie w praktyce i w badaniach naukowych, oraz dialogu z szerokim środowiskiem, w tym również w toku prac nad ustawą zawodową. 

Pani Renata Mizerska nie działa w sytuacji konfliktu interesów ani potencjalnego konfliktu interesów - nie była i nie jest właścicielem, udziałowcem ani wspólnikiem żadnej firmy prowadzącej szkolenia całościowe, ani też nie jest kierownikiem w jakimkolwiek podmiocie działającym na rynku zdrowia psychicznego.


Pomimo prób dewaluacji dorobku zawodowego i wielokrotnego naruszenia dobrego imienia Pani Renaty Mizerskiej, ona realizowała z niesłabnącym zaangażowaniem zadania ustawowe oraz kontynuowała dialog z tymi organizacjami, które zdecydowały się na współpracę nad specjalizacją z psychoterapii poprzez m. in.:  


 • rozmowy oraz kontakt z ponad 30 stowarzyszeniami i sekcjami zrzeszającymi psychoterapeutów, w tym PTTPB, ZG PTP

 • rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

 • rozmowy z przedstawicielami CMKP

 • osobiste spotkania z innymi konsultantami krajowymi odpowiedzialnymi za zdrowie psychiczne w Poznaniu i Łodzi

 • inne rozmowy z konsultantami z tzw. dziedzin pokrewnych

 • zainicjowanie i przeprowadzenie procesu wyłonienia kandydatów do zespołu ekspertów przez zainteresowane wspólną pracą stowarzyszenia reprezentujące 5 grup podejść w psychoterapii; przyjęta przez pierwszą Konsultant Krajową nowatorska i demokratyczna procedura zakładała dialog ze środowiskiem, które jest bardzo zróżnicowane i podzielone; również zaproponowanie pracy w 5 zespołach nieformalnych wspierających zespół ekspertów CMKP;

 • spotkanie z ekspertami zespołu opracowującego program specjalizacji, wybranymi we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stowarzyszeniam; wskazani przez zainteresowane wspólną pracą nad specjalizacją stowarzyszenia: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, prof. dr hab. Czesław Czabała, dr n. med. Krzysztof Jedliński, dr hab. Monika Talarowska, prof. UŁ, dr Ewa Dobiała oraz Michał Melonowski

 • opracowanie planu pracy dla programu specjalizacji, akredytacji w CMKP podmiotów szkolących, procedury uznania dorobku zawodowego i naukowego

 • opracowanie dla Ministerstwa Zdrowia propozycji celów strategicznych i 11 kierunków działań dla nowej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia “psychoterapia” 

 • współuczestniczenie w pracach nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty, w tym udział w posiedzeniach zespołu parlamentarnego ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty i psychologa

 • rozmowy z przedstawicielami instytucji państwowych, np. Urzędem Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 • korespondencję z zainteresowanymi podmiotami działającymi na rynku zdrowia psychicznego i z osobami indywidualnymi

 • kontakty z mediami.


Pani Renata Mizerska jest osobą niezależną, znaną w szerokim środowisku zawodowym psychoterapeutów, działającą transparentnie od lat na rzecz osób korzystających z psychoterapii we wszystkich sektorach i na rzecz wszystkich adeptów psychoterapii i psychoterapeutów pracujących w 5 grupach podejść: humanistyczno-doświadczeniowych, integracyjnych, poznawczych i behawioralnych, psychoanalitycznych i psychodynamicznych, systemowych, mających potwierdzenie w praktyce i w badaniach naukowych. Hejt wymierzony w Konsultant Krajową opierał się głównie na dewaluacji jej osiągnięć, negowaniu jej kompetencji oraz zarzutach dotyczących konfliktogenności jej kandydatury. Niestety, dewaluacja kompetencji kobiet nadal jest powszechnym zjawiskiem, które pomimo ich obiektywnego dorobku zawodowego, wciąż ma potencjał wpływania na opinię publiczną.

W przypadku oskarżeń o "konfliktogenną kandydaturę" mieliśmy do czynienia z niezwykłym odwróceniem znaczeń. Środowiska wywołujące konflikty, posługujące się dewaluacją i odmawiające współpracy, zarzucały Konsultant Krajowej ds. psychoterapii konfliktogenność. Stereotyp kłótliwej kobiety łatwo przypisuje się kobietom, które są niezależne od wpływów różnych grup interesów, wyraźnie wyrażają swoje zdanie, bronią swoich przekonań, są odważne i potrafią pokonywać trudności. Mężczyźni o podobnych cechach często otrzymują etykiety: sprawnych i silnych.

Ustawa o Konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2024 r. poz. 69) wymienia możliwe przesłanki, które pozwalają na odwołanie Konsultanta Krajowego. W naszej ocenie nie zaistniała żadna z nich.

Pani Renata  Mizerska sumiennie i z dużym zaangażowaniem wykonywała swoje obowiązki, dlatego decyzję o Jej odwołaniu uważamy za bezpodstawną. Zwracamy się o umożliwienie jej kontunuacji pracy. Jesteśmy też przekonani, że jako środowisko zawodowe potrzebujemy zjednoczyć siły i uznać konieczność kroku, jakim jest kontynuacja wspólnej pracy pomimo różnic. Niezwykle istotnym wydaje się nam fakt powierzenia tego stanowiska specjaliście psychoterapii dzieci i młodzieży a nie specjaliście psychiatrii lub specjaliście psychologii klinicznej.

 

Z poważaniem,

Ewa Kaczorkiewicz


Ewa Kaczorkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ewa Kaczorkiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...