SPRZECIW DLA BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 PRZEZ MIASTO MYŚLENICE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 0-874 Warszawa

 

SPRZECIW DLA BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 PRZEZ MIASTO MYŚLENICE

zaproponowanej przez GDDKIA w studium korytarzowym 27.01.2022

 

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec szokującej propozycji usytuowania drogi

ekspresowej S7, która ma przebiegać przez
miasto Myślenice, w bezpośrednim

sąsiedztwie centrum i wśród terenów mieszkaniowych.
GDDKiA nie przedstawiło

żadnej alternatywy - wszystkie sześć propozycji przebiega w tym samym miejscu,

przez miasto (!), po jego zachodniej stronie, odcinając Myślenice od jedynych

terenów zielonych (wzniesienia / lasy Mikołaj i Dalin).

Otrzymaliśmy propozycję najgorszą z możliwych, niszczącą miasto, ponieważ przy wytyczaniu trasy przez Myślenice nie wzięto pod uwagę obiektywnych czynników, które powinny być kluczowe:

  1. Przewietrzanie miasta. Myślenice leżą w sposób szczególny, w dolinie między dwoma pasmami wzgórz, dolina rozciąga się w kierunku wschód-zachód. Miasto jest podzielone na wyraźne strefy funkcjonalne i to właśnie po zachodniej stronie (od Zakopianki) są zlokalizowane tereny mieszkaniowe min.: os. 1000-lecia, dzielnice domów jednorodzinnych: Górne Przedmieście, osiedle Dąbrowskiego, Wybickiego i Sikorskiego oraz centrum miasta, łącznie kilkanaście tysięcy ludzi, ok. 80% mieszkańców miasta. Przez ponad 200 dni w roku wieją tu, doliną, wiatry zachodnie. W przypadku usytuowania arterii tranzyt. w mieście po zachodniej stronie, między w/w pasmami wzgórz, cała uciążliwość drogi (spaliny, zanieczyszczenia, hałas), wraz z wiatrami zachodnimi, przeniesie się na ww. tereny mieszkalne i centrum miasta położone w dolinie, zamkniętej z kolei od wschodu ”zakopianką”. Wszelką infrastrukturę, która może być uciążliwa dla miasta i jego mieszkańców oraz powodować zagrożenie dla zdrowia, powinno się lokować od zawietrznej, w miejscu, gdzie wiejące wiatry nie będą przenosić zanieczyszczeń i hałasu w kierunku osiedli mieszkaniowych i centrum Myślenic, czyli poza miastem lub pod ziemią. Po realizacji takiej inwestycji, niewielkie miasto byłoby zamknięte dookoła przez drogi szybkiego ruchu.

  2. Zielone płuca Myślenic. Planowana droga S7 przebiegająca w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych odcina miasto od głównych i jedynych połączonych z miastem bezpośrednio obszarów zielonych, z których korzystają myśleniczanie. Lasy w pasmach Dalinu, Plebańskiej Góry i Mikołaja stanowią tereny rekreacji, codziennych spacerów mieszkańców osiedli domów i bloków. Tereny te mają niepowtarzalne walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz ze względu na wyżej wspomnianą różę wiatrów, jako zielone płuca miasta zasilają je w czyste powietrze. Droga ekspresowa o bardzo dużym natężeniu, doprowadzi do dewastacji tych terenów, środowiska i pozbawi mieszkańców osiedli dostępu do obszarów zielonych. W sytuacji starań uwolnienia się od smogu, miasta o tak dużym potencjale turystycznym jak Myślenice, poprowadzenie tej drogi w ten sposób zakrawa na żart.

  3. Zablokowanie rozwoju miasta. Jedyne rezerwy pod planowy rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego Myślenic znajdują się na terenach zachodnich miasta połączonych z ww. terenami zielonymi. Ze względu na występujące ograniczenia dla potencjalnej zabudowy: od południa i północy pasma wzgórz; od wschodu i północy obecna droga krajowa nr 7 - Zakopianka, która oddziela miasto od terenów przemysłowych, zlokalizowanych po stronie wschodniej; jedyne możliwe kierunki planowej rozbudowy miasta i lokalizowania zabudowy mieszkaniowej od strony zachodniej zablokuje zaproponowany przebieg drogi ekspresowej S7.

  4. Realizowane inwestycje komunikacyjne. Gmina Myślenice prowadzi obecnie w zaawansowanym etapie budowę węzła na DK 7- Zakopiance w Jaworniku, który wraz z zaproponowanym w studium korytarzowym węzłem S7 przy stacji Orlen będzie skupiskiem potężnych żelbetowych konstrukcji - praktycznie węzeł jeden przy drugim, dewastując małe, urokliwe miasto jakim są Myślenice.

Projektowane jest połączenie kolejowe relacji Kraków-Myślenice – planowana budowa S7 (sposób prowadzenia i ewent. celowość) powinna zostać skoordynowana z tą inwestycją.

Ponadto w „Streszczeniu Studium korytarzowego dla inwestycji pod nazwą ‘Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków–Myślenice GDDKiA’” (str. 30) podano informację, iż inne rozwiązania przebiegu S7 zostały odrzucone, ponieważ zostały ocenione jako nieakceptowalne społecznie. Informacja ta jest niezgodna z prawdą. Nigdy nie odbyły się w tej sprawie żadne konsultacje - ani z władzami gminy, ani z jej mieszkańcami i sugerowanie, że usytuowanie tranzytu S7 w mieście, szczególnie od zachodu jest jakoby akceptowalne społecznie jest manipulacją.

W związku z powyższym uważamy, że prowadzenie drogi S7 przez miasto Myślenice, a szczególnie przy najgęściej zaludnionych terenach mieszkaniowych w centrum i po zachodniej stronie miasta (w/w róża wiatrów i położenie w dolinie) jest niedopuszczalne. Stanowczo sprzeciwiamy się tym planom, domagamy się opracowania rozwiązań alternatywnych, a przede wszystkim odsunięcia tranzytu planowanej drogi ekspresowej od miasta, nie ingerującej w jego krajobraz oraz nie odcinania go od terenów zielonych.

Mieszkańcy Myślenic

plakat_MS1.png

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Joanna Szymula będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...