Przywrócenie kulturowego wypasu owiec w dolinie Ciechani

ciechania.jpgPetycja Do Dyrekcji i Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego

W trosce o zachowanie krajobrazu, bioróżnorodności i naturalnego charakteru zbiorowisk łąkowych prosimy o zastąpienie mechanicznego koszenia łąk na terenie dawnej wsi Ciechania kulturowym wypasem owiec rodzimych ras.

Wypas zwierząt przez setki lat ukształtował krajobraz Polski, a dzięki tej formie gospodarowania powstały łąki i pastwiska. Obecnie pasterstwo pomaga w utrzymaniu krajobrazów chronionych i bioróżnorodności, a także umożliwia rozwój lokalnej przedsiębiorczości: produkcję tradycyjnych produktów spożywczych i rękodzieła oraz rozwój turystyki kulturowej, edukacyjnej i agroturystyki. Ograniczony wypas kulturowy stosowany jest w Polsce na terenach chronionych, m.in. w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz w Pienińskim Parku Narodowym. Obecnie na terenie nieistniejących wsi leżących w MPN (m. in. Ciechani, Żydowskim i Nieznajowej) następuje sukcesja wtórna, której zapobiega się mechanicznie kosząc łąki. Wypas owiec chroni jednak lepiej przed tym procesem, ponieważ owce zgryzają roślinność stopniowo i wybiórczo, przyspieszają obieg biogenów i udeptują darń, co zapobiega erozji gleby. Głównym celem ograniczonego kulturowego wypasu owiec (do 10 osobników/ha) jest podtrzymywanie tradycji pasterskiej jako atrakcji turystycznej oraz sposobu utrzymania cennych widokowo polan i zróżnicowanego składu flory i fauny.
Dlatego, jako mieszkańcy terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego oraz miłośnicy Beskidu Niskiego, w trosce o zachowanie charakteru cennego dla nas krajobrazu oraz zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, prosimy Dyrekcję i Radę Naukową Magurskiego Parku Narodowego o przywrócenie wypasu owiec na terenie łąk w dolinie Ciechani.


Małgorzata Witeska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Małgorzata Witeska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...