Uwagi do projektu MPZP dla ul. Spacerowej

Uwagi do projektu planu miejscowego

dla terenu położonego w rejonie ulicy Spacerowej

wyłożonego do publicznego wglądu w dniu 26 lipca 2023 r.

dot. działek gruntu nr 5/1 i 5/2 AM 23, obręb Oleśnica (teren po spalonej przedwojennej hali magazynowej)

 

(PODPISY ZBIERAMY DO 30 SIERPNIA 2023 R.)

 

Postulujemy o wprowadzenie następujących zmian w projekcie mpzp:

1. Zabudowa jednorodzinna - zamiast zabudowy wielorodzinnej, wielorodzinnej z usługami i usługowej.

 

Zabudowa wielorodzinna na osiedlu domów jednorodzinnych jest sprzeczna z poczuciem ładu i harmonii przestrzennej.

 

2. Minimalna ilość kondygnacji nadziemnych: jedna, maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie

zamiast minimalnej ilości kondygnacji nadziemnych dwie, maksymalnej ilości kondygnacji nadziemnych trzy w tym poddasze użytkowe.

 

Spacerowa_i_Boczna_za_murem4.jpg

3. Maksymalna wysokość zabudowy 6 metrów – zamiast 11 metrów. Budynek wyższy niż 6 metrów całkowicie zabierze lub znacznie ograniczy dostęp do dziennego światła dla pomieszczeń mieszkalnych w budynkach przy ul. Spacerowej 8 oraz ul. Bocznej 4 i 5. 

Budowa wyższego budynku stanowić będzie naruszenie § 57 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Poprzednia zabudowa działki gruntu nr 5/1 Am 23, przedwojenna hala magazynowa o szachulcowej konstrukcji, miała wysokość do 6 metrów.

  Spalona_hala-front2.JPG

 

 4. Nie dopuszcza się lokalizacji miejsc parkingowych w drogach publicznych i ciągach pieszo-jezdnych poza terenem ww działek

zamiast zezwolenia na zajęcie najbliższej przestrzeni publicznej: dróg dojazdowych, miejsc postojowych dla nieruchomości sąsiednich i parku.

 

Nie ma zgody na realizację funkcji mieszkaniowych poza terenem inwestycji.

 

5. Wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu 1.MW/U od 0,01 do 0,4

zamiast 0,01 – 2,0.

 

W przedziale do 0,4 mieści się najbliższa zabudowa.

Nie ma zgody na taką intensywność zabudowy, aby projektować miejsca postojowe, miejsca na składowanie odpadów stałych, itp.urządzenia dla mieszkańców poza terenem przyszłej inwestycji.

 

6. Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenu 1.MW/U 16%

- zamiast 50%.

 

Średnia wielkość wskaźnika powierzchni zabudowy dla sąsiednich nieruchomości to 16%.

 

7. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% w obrębie obydwu działek gruntu

- zamiast 20% lub 30% - odpowiednio do rodzaju zabudowy - oraz ciągu pieszo jezdnego zajmującego cały obszar poza budynkiem, bez obowiązkowej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

  Osiedle_i_miejsce_na_blok4.jpg

 

  8. Wskazanie nieprzekraczalnej linii zabudowy dla budynku włącznie z balkonami, tarasami, wykuszami, gzymsami i innymi elementami architektonicznymi w odległości od granicy nieruchomości minimum 4 metry –

- zamiast odległości wskazanych na rysunku projektu i zezwolenia w treści uchwały na ww elementy architektoniczne zajmujące do 1,5 m od ściany projektowanego budynku.

 Obowiązek zachowania minimum 4 m wynika z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

 

9. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w obrębie działki gruntu

zamiast rozbudowy i przebudowy istniejących oraz budowy nowych dystrybucyjnych sieci kanalizacji deszczowej.

Sieć kanalizacyjna w ulicy Spacerowej jest już wystarczająco obciążona, co widać podczas ulewnych deszczy – woda unosi płyty studzienek. Słaba przepustowość kanalizacji deszczowej to powszechny, nierozwiązany dotąd problem miasta.

 

Przy okazji przypominamy koncepcję Pana Burmistrza Jana Bronsia z 2020 roku dla omawianej nieruchomości, którą ponad sześćset osób poparło podczas wyłożenia do publicznego wglądu poprzedniego projektu MPZP dla ul. Spacerowej z października 2022 r.

Zdjęcie z sesji Rady Miejskiej Oleśnicy w lipcu 2020 r.

 

 

brons_spacerowa11111113.jpg

 


Małgorzata Lipska    Skontaktuj się z autorem petycji