PETYCJA DO PREZYDENTA WROCŁAWIA STOP SPALARNI ODPADÓW NA RÓŻANCE!

PETYCJA_STOP_SPALARNI_ODPADÓW_NA_OSIEDLU_RÓŻANKA.png

 

 

Szanowny Pan
RAFAŁ DUTKIEWICZ
Prezydent Wrocławia


PETYCJA 

 

Dotyczy: sprzeciwu wobec planów budowy przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. instalacji energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej 225 MWt opartej o wykorzystanie paliwa alternatywnego, węgla kamiennego i biomasy we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 195, lokalizowanej na działkach nr 2/9, 2/10, AM-5 obręb Różanka (WSROOŚ.6220.165.2016.AN).

My, niżej podpisani mieszkańcy Wrocławia, zgłaszamy stanowczy sprzeciw i zwracamy się do Pana Prezydenta o podjęcie decyzji w sprawie niedopuszczenia do budowy nowej wielopaliwowej elektrociepłowni o mocy 225 MWt na osiedlu Różanka, przy ulicy Obornickiej 195 we Wrocławiu, przez firmę Fortum.  

Uzasadnienie Stanowczo nie zgadzamy się na to, czego dowiedzieliśmy się z uzyskanych przez nas informacji, z których wynika, że:

1.            Poza węglem i biopaliwami mają być spalane paliwa alternatywne, w tym wysuszone odpady ściekowe. Materiały do produkcji paliw alternatywnych to głównie odpady wysokokaloryczne, takie jak opony, rozpuszczalniki, tworzywa sztuczne, tekstylia, oleje odpadowe, odpady zwierzęce, itp. Ilość odpadów paliw alternatywnych i osadów ściekowych ma wynosić do 240 000 000 kg/rok. Planowana inwestycja będzie wytwarzać łącznie 150 614 000 kg odpadów rocznie, z czego 43 000 kg/rok odpadów niebezpiecznych! Elektrociepłownia tego typu kwalifikowana jest do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko! Projekt przewiduje cztery silosy o łącznej pojemności 20 000 m3 na składowanie biopaliw i paliw alternatywnych, dowożonych ciężarówkami, instalację energetycznego spalania z kominem o wysokości czterech osiedlowych wieżowców (120 m).  

2.            Zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania będą spadały m.in. na część mieszkalną Różanki, Karłowic, Polanki, Poświętnego, Polanowic, Sołtysowic, ale także na Śródmieście, Osobowice, Widawę, Lipę Piotrowską, Kozanów, Maślice i osiedla bardziej oddalone. Jest to spowodowane tym, że we Wrocławiu wiatry wieją głównie z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, ale ponad 40% wiatrów wieje z innych kierunków. Zwiększy się zanieczyszczenie powietrza takimi substancjami jak: Pył zawieszony PM10, Pył zawieszony PM2,5, Dwutlenek siarki, Dwutlenek azotu, Substancje organiczne, Chlorowodór, Fluorowodór, Tlenek węgla, Kadm + Tal, Rtęć, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, Dioksyny i furany, Węglowodory alifatyczne, Węglowodory aromatyczne.  

3.            Wrocław chce wkroczyć na drogę walki ze smogiem. Jednak ta inwestycja nie wpisuje się w tę ideę. Położenie Wrocławia sprzyja zastojowi powietrza i kumulacji zanieczyszczeń na obszarach osiedli.  

4.            Szczególnie północna część miasta będzie dodatkowo narażona na zwiększony hałas, niszczenie dróg, dodatkowe zanieczyszczenie spalinami samochodowymi (setki przejazdów samochodów ciężarowych dowożących biomasę i odpady do zbiorników oraz wywożących popioły)!  

5.            Dodatkową uciążliwością dla mieszkańców staną się trujące i śmierdzące wyziewy ze składowanych paliw alternatywnych, biomasy, chemikaliów, niezbędnych do prowadzenia procesów technologicznych. Magazyn na paliwa ma mieć pojemność 20 000 m3! Teren położony blisko centrum miasta, w sąsiedztwie kompleksów mieszkaniowych oraz budynków biurowych, hotelowych i szpitalnych stanie się składowiskiem odpadów.  

6.            Argument o bliskości dogodnej komunikacji dla przedsięwzięcia – odległość od obwodnicy, nie jest przekonujący. Obwodnica śródmiejska w okolicy ronda Kielara i ulice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (m.in. ul. Obornicka i Pełczyńska) oraz ul. Żmigrodzka to jedne z najbardziej zakorkowujących się miejsc we Wrocławiu. Generowanie dodatkowych utrudnień dla komunikacji zbiorowej jest sprzeczne z założeniami Wrocławskiej Polityki Mobilności.  

7.            Cała inwestycja będzie zasilana wodą pitną z wodociągów! Przy awarii elektrociepłowni musi mieć ona 100% zasilania! Mieszkańcy nie będą mieć wody. Korzystanie z wody pitnej będzie generowało ogromne koszty! Pytanie zasadnicze: jak na takie rozwiązanie można wydać pozwolenie?! Dla porównania, na Łowieckiej elektrociepłownia jest zasilana wodą z rzeki. Pytanie: jakie będzie dzienne zużycie wody pitnej?  

8.            Istotne jest pytanie, czy z punktu widzenia interesów mieszkańców Wrocławia zasadne jest budowanie nowej elektrociepłowni, skoro powszechnie znanym faktem jest to, że elektrociepłownia Kogeneracji przy ul. Łowieckiej ma nadwyżki w produkcji energii?  

9.            Elektrociepłownie wielopaliwowe, w ocenie wielu ekspertów (vide studia literaturowe powszechnie dostępne), wcale nie są tanim rozwiązaniem a kosztów środowiskowych nie zrekompensują rzekome korzyści, które mają zapewnić firmie Fortum większe zyski niż z wykorzystywania gazu ziemnego.  

10.          Powszechnie wiadomo, że wielu zanieczyszczeń – także tych opisanych w projekcie i teoretycznie spełniających normy – nie da się stale monitorować. Wiele substancji wydostających się w wyniku działania instalacji nie jest poddanych żadnej kontroli, jak np. pył MP 1 i inne związki pochodzące z materiałów poprodukcyjnych.  

11.          Nie określono w jaki sposób toksyczne dla środowiska popioły będą usuwane i transportowane z terenu projektowanej elektrociepłowni. Związki w nich zawarte w Europie są powszechnie uważane za skrajnie niebezpieczne dla środowiska.  

12.          Planowane działania inwestycyjne na ww. działce są zaprzeczeniem idei zrównoważonego rozwoju. Zlokalizowanie elektrociepłowni w pasie aktywności gospodarczej wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia nie stanowią i nie mogą stanowić o zasadności lokalizacji tego przedsięwzięcia na terenie osiedla Różanka. Takie postawienie problemu nie wyczerpuje całego spektrum innych argumentów i przesłanek, w tym opisanych w niniejszej petycji, które pozwalają na podjęcie skrajnie niekorzystnej decyzji z punktu widzenia mieszkańców.  

Komitet Społeczny NASZE OSIEDLE nie widzi powodów dla których spalanie odpadów i węgla ma się odbywać na osiedlu Karłowice-Różanka! Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że projektowana elektrociepłownia nie będzie bezpośrednio zasilała tego osiedla w energię cieplną!  

Niezrozumiałym i nieakceptowalnym społecznie jest również to, że wspomniana elektrociepłownia ma powstać w bardzo bliskiej odległości od zabudowań. Odległość ta ciągle się zmniejsza z uwagi na nowo budowane osiedla mieszkaniowe przy ulicy Obornickiej i na osiedlu Poświętne. 

Planowane działanie inwestycyjne podjęto bez przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych.

W związku z powyższym wnosimy o niebudowanie nowej wielopaliwowej elektrociepłowni na osiedlu Karłowice-Różanka, przy ulicy Obornickiej 195 we Wrocławiu, przez firmę Fortum. Lokalizacja elektrociepłowni w ww. miejscu i jej funkcjonowanie w znaczący sposób odbije się szczególnie na jakości życia mieszkańców osiedli zlokalizowanych w pobliżu planowanej inwestycji, obniży wartość nieruchomości mieszkaniowych a także naruszy dobro wspólne jakim jest czyste i zielone miejsce do zamieszkania. Wskazujemy na dającą się przeliczyć stratę materialną, jaką poniosą mieszkańcy i na inne negatywne skutki planowanej inwestycji.

 

Komitet Społeczny Nasze Osiedle

„STOP SPALARNI ODPADÓW”

 

FACEBOOK: STOP SPALARNI NA RÓŻANCE

www.karlowice-rozanka.com.pl


Komitet Społeczny Nasze Osiedle    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Komitet Społeczny Nasze Osiedle do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook