PETYCJA DO PREZYDENTA WROCŁAWIA STOP SPALARNI ODPADÓW NA RÓŻANCE!

PETYCJA_STOP_SPALARNI_ODPADÓW_NA_OSIEDLU_RÓŻANKA.png

 

 

Szanowny Pan
RAFAŁ DUTKIEWICZ
Prezydent Wrocławia


PETYCJA 

 

Dotyczy: sprzeciwu wobec planów budowy przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. instalacji energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej 225 MWt opartej o wykorzystanie paliwa alternatywnego, węgla kamiennego i biomasy we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 195, lokalizowanej na działkach nr 2/9, 2/10, AM-5 obręb Różanka (WSROOŚ.6220.165.2016.AN).

My, niżej podpisani mieszkańcy Wrocławia, zgłaszamy stanowczy sprzeciw i zwracamy się do Pana Prezydenta o podjęcie decyzji w sprawie niedopuszczenia do budowy nowej wielopaliwowej elektrociepłowni o mocy 225 MWt na osiedlu Różanka, przy ulicy Obornickiej 195 we Wrocławiu, przez firmę Fortum.  

Uzasadnienie Stanowczo nie zgadzamy się na to, czego dowiedzieliśmy się z uzyskanych przez nas informacji, z których wynika, że:

1.            Poza węglem i biopaliwami mają być spalane paliwa alternatywne, w tym wysuszone odpady ściekowe. Materiały do produkcji paliw alternatywnych to głównie odpady wysokokaloryczne, takie jak opony, rozpuszczalniki, tworzywa sztuczne, tekstylia, oleje odpadowe, odpady zwierzęce, itp. Ilość odpadów paliw alternatywnych i osadów ściekowych ma wynosić do 240 000 000 kg/rok. Planowana inwestycja będzie wytwarzać łącznie 150 614 000 kg odpadów rocznie, z czego 43 000 kg/rok odpadów niebezpiecznych! Elektrociepłownia tego typu kwalifikowana jest do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko! Projekt przewiduje cztery silosy o łącznej pojemności 20 000 m3 na składowanie biopaliw i paliw alternatywnych, dowożonych ciężarówkami, instalację energetycznego spalania z kominem o wysokości czterech osiedlowych wieżowców (120 m).  

2.            Zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania będą spadały m.in. na część mieszkalną Różanki, Karłowic, Polanki, Poświętnego, Polanowic, Sołtysowic, ale także na Śródmieście, Osobowice, Widawę, Lipę Piotrowską, Kozanów, Maślice i osiedla bardziej oddalone. Jest to spowodowane tym, że we Wrocławiu wiatry wieją głównie z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, ale ponad 40% wiatrów wieje z innych kierunków. Zwiększy się zanieczyszczenie powietrza takimi substancjami jak: Pył zawieszony PM10, Pył zawieszony PM2,5, Dwutlenek siarki, Dwutlenek azotu, Substancje organiczne, Chlorowodór, Fluorowodór, Tlenek węgla, Kadm + Tal, Rtęć, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, Dioksyny i furany, Węglowodory alifatyczne, Węglowodory aromatyczne.  

3.            Wrocław chce wkroczyć na drogę walki ze smogiem. Jednak ta inwestycja nie wpisuje się w tę ideę. Położenie Wrocławia sprzyja zastojowi powietrza i kumulacji zanieczyszczeń na obszarach osiedli.  

4.            Szczególnie północna część miasta będzie dodatkowo narażona na zwiększony hałas, niszczenie dróg, dodatkowe zanieczyszczenie spalinami samochodowymi (setki przejazdów samochodów ciężarowych dowożących biomasę i odpady do zbiorników oraz wywożących popioły)!  

5.            Dodatkową uciążliwością dla mieszkańców staną się trujące i śmierdzące wyziewy ze składowanych paliw alternatywnych, biomasy, chemikaliów, niezbędnych do prowadzenia procesów technologicznych. Magazyn na paliwa ma mieć pojemność 20 000 m3! Teren położony blisko centrum miasta, w sąsiedztwie kompleksów mieszkaniowych oraz budynków biurowych, hotelowych i szpitalnych stanie się składowiskiem odpadów.  

6.            Argument o bliskości dogodnej komunikacji dla przedsięwzięcia – odległość od obwodnicy, nie jest przekonujący. Obwodnica śródmiejska w okolicy ronda Kielara i ulice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (m.in. ul. Obornicka i Pełczyńska) oraz ul. Żmigrodzka to jedne z najbardziej zakorkowujących się miejsc we Wrocławiu. Generowanie dodatkowych utrudnień dla komunikacji zbiorowej jest sprzeczne z założeniami Wrocławskiej Polityki Mobilności.  

7.            Cała inwestycja będzie zasilana wodą pitną z wodociągów! Przy awarii elektrociepłowni musi mieć ona 100% zasilania! Mieszkańcy nie będą mieć wody. Korzystanie z wody pitnej będzie generowało ogromne koszty! Pytanie zasadnicze: jak na takie rozwiązanie można wydać pozwolenie?! Dla porównania, na Łowieckiej elektrociepłownia jest zasilana wodą z rzeki. Pytanie: jakie będzie dzienne zużycie wody pitnej?  

8.            Istotne jest pytanie, czy z punktu widzenia interesów mieszkańców Wrocławia zasadne jest budowanie nowej elektrociepłowni, skoro powszechnie znanym faktem jest to, że elektrociepłownia Kogeneracji przy ul. Łowieckiej ma nadwyżki w produkcji energii?  

9.            Elektrociepłownie wielopaliwowe, w ocenie wielu ekspertów (vide studia literaturowe powszechnie dostępne), wcale nie są tanim rozwiązaniem a kosztów środowiskowych nie zrekompensują rzekome korzyści, które mają zapewnić firmie Fortum większe zyski niż z wykorzystywania gazu ziemnego.  

10.          Powszechnie wiadomo, że wielu zanieczyszczeń – także tych opisanych w projekcie i teoretycznie spełniających normy – nie da się stale monitorować. Wiele substancji wydostających się w wyniku działania instalacji nie jest poddanych żadnej kontroli, jak np. pył MP 1 i inne związki pochodzące z materiałów poprodukcyjnych.  

11.          Nie określono w jaki sposób toksyczne dla środowiska popioły będą usuwane i transportowane z terenu projektowanej elektrociepłowni. Związki w nich zawarte w Europie są powszechnie uważane za skrajnie niebezpieczne dla środowiska.  

12.          Planowane działania inwestycyjne na ww. działce są zaprzeczeniem idei zrównoważonego rozwoju. Zlokalizowanie elektrociepłowni w pasie aktywności gospodarczej wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia nie stanowią i nie mogą stanowić o zasadności lokalizacji tego przedsięwzięcia na terenie osiedla Różanka. Takie postawienie problemu nie wyczerpuje całego spektrum innych argumentów i przesłanek, w tym opisanych w niniejszej petycji, które pozwalają na podjęcie skrajnie niekorzystnej decyzji z punktu widzenia mieszkańców.  

Komitet Społeczny NASZE OSIEDLE nie widzi powodów dla których spalanie odpadów i węgla ma się odbywać na osiedlu Karłowice-Różanka! Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że projektowana elektrociepłownia nie będzie bezpośrednio zasilała tego osiedla w energię cieplną!  

Niezrozumiałym i nieakceptowalnym społecznie jest również to, że wspomniana elektrociepłownia ma powstać w bardzo bliskiej odległości od zabudowań. Odległość ta ciągle się zmniejsza z uwagi na nowo budowane osiedla mieszkaniowe przy ulicy Obornickiej i na osiedlu Poświętne. 

Planowane działanie inwestycyjne podjęto bez przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych.

W związku z powyższym wnosimy o niebudowanie nowej wielopaliwowej elektrociepłowni na osiedlu Karłowice-Różanka, przy ulicy Obornickiej 195 we Wrocławiu, przez firmę Fortum. Lokalizacja elektrociepłowni w ww. miejscu i jej funkcjonowanie w znaczący sposób odbije się szczególnie na jakości życia mieszkańców osiedli zlokalizowanych w pobliżu planowanej inwestycji, obniży wartość nieruchomości mieszkaniowych a także naruszy dobro wspólne jakim jest czyste i zielone miejsce do zamieszkania. Wskazujemy na dającą się przeliczyć stratę materialną, jaką poniosą mieszkańcy i na inne negatywne skutki planowanej inwestycji.

 

Komitet Społeczny Nasze Osiedle

„STOP SPALARNI ODPADÓW”

 

FACEBOOK: STOP SPALARNI NA RÓŻANCE

www.karlowice-rozanka.com.pl


Komitet Społeczny Nasze Osiedle    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Komitet Społeczny Nasze Osiedle do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...