Sprzeciw w sprawie planowania inwestycji Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii na terenie Sołectwa w Płocochowie

                                               Pułtusk, dnia 28.09.2023

Mieszkańcy miasta Pułtusk

                                               Rada Miejska w Pułtusku

 

WNIOSEK

w sprawie Mazowieckiego Centrum Recyklingu w Sołectwie Płocochowo

 

My niżej podpisani, wyrażamy kategoryczny sprzeciw w sprawie planowania inwestycji Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii na terenie Sołectwa
w Płocochowie.

Nie wyrażamy zgody na składowanie i przetwarzanie śmieci z kilku lub kilkunastu okolicznych powiatów na terenie naszej Gminy.      

Wiele lat temu sołectwo Płocochowo oraz Jeżewo,zgodziło się na budowę wysypiska śmieci. Według wstępnych założeń miało to być jak na tamte lata bardzo nowoczesneskładowisko. Niestety rzeczywistość była zupełnie inna. Umowa z sołectwem określała 10 letni okres funkcjonowaniainstalacji. Niestety wysypisko śmieci funkcjonowało jeszcze długie lata. Dopiero po całkowitym zapełnieniu kwatery, zabraniu koncesji na prowadzenie wysypiska śmieci, zostało ono przekształcone w PSZOK. Jest ono w dalszym ciąguuciążliwy dla mieszkańców sołectwa Płochowo oraz Jeżewo.

Nie można nas mieszkańców Miasta Pułtusk, obarczać powstaniem Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energiidla kilku powiatów większych od pułtuskiego. Rozbudowa Pułtuska jest naturalnie skierowana w kierunku Płocochowa co bardzo cieszy, natomiast powstanie takiej inwestycji zahamuje rozbudowę i nikt nie będzie inwestował w promieniu kilku kilometrów. Obecna wartość nieruchomości znacznie straci na wartości, a mnóstwo młodych ludzi, którzy zainwestowali dorobek swojego życia straci swoje oszczędności. Nie można do tego dopuścić.

Radnym Miasta Pułtusk powinno zależeć na rozwoju miasta i okolic, zagospodarowaniu ich przez inwestorów oraz dbaniu o tereny Gminy.

Żyjemy przecież w otulinie Parku Krajobrazowego cozobowiązuje nas do dbałości
o tereny zielone, krajobraz, a przede wszystkim klimat.

Uciążliwość planowanej inwestycji wpłynie nie tylko na mieszkańców Sołectwa Płocochowo, ale także na wszystkich mieszkańców naszego miasta Pułtusk.

Podstawowym argumentem, najbardziej istotnym dla władz miasta, powinny być badania naukowe, które dowodzą,że spalanie odpadów, zarówno w spalarniach, jak
i cementowniach powoduje poważne przekroczenia limitów emisji i imisji zanieczyszczeń, co obarczone jest istotnymi naruszeniami prawa.

Świadczy o tym chociażby pięć studiów przypadku. Na tej podstawie udokumentowano szereg kwestii środowiskowych, proceduralnych i technicznych, z jakimi borykają się zakłady spalające odpady w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Słowenii i Wielkiej Brytanii.

Spalanie odpadów zalicza się do złych praktyki, która negatywnie wpływa na zmiany klimatu 
i powoduje niebezpieczne skażenie środowiska. W jej miejsce Zero Waste Europe wzywa do wdrożenia programów Zero Odpadów, które nadają priorytet rozwiązaniom stojącym wyżej
w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, takimi jak unikanie i zapobieganie ich powstawaniu u źródeł, ponownego wykorzystania i recyklingu, w tym przeformułowania
i pełnego wdrożenia zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta za produkt.

 

Istnieje wiele obiektywnych i potwierdzonych badaniamiprzesłanek przeciwko planowanej inwestycji:

1. Dostrzegamy sprzeczność w założeniach z planem miasta i gminy na rozwój.
2. Zaleganie odpadów do segregacji z tak dużego terenu będzie bardzo obciążająca dla środowiska, a tym samym dla zdrowia mieszkańców.
3. Składowanie odpadów emituje więcej CO2 i amoniaku niż elektrownie węglowe.
4. Wzmożony transport odpadów z pobliskich powiatów będzie utrudnienie
w komunikacji mieszkańców.
5. Rozwiązanie problemu odpadów powinno być oparte o zasadę przyjętą w unijnych regulacjach, a planowana inwestycja się nie wpisuje w powoływane przepisy.

 

Powstanie planowanej inwestycji stawia nas mieszkańców Pułtuska w bardzo trudnej sytuacji, na którą się nie zgadzamyi zapowiadamy stanowczy protest przy wsparciu mediów orazpozarządowych organizacji proekologicznych.

Oczekujemy, że władze miasta mając na względzie jego dobro, zdrowie mieszkańców oraz naszą opinię zrezygnują z planowania tej inwestycji.

Prosimy o przyjęcie naszej petycji do porządku obrad na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.  

Z poważaniem

Mieszkańcy Miasta Pułtusk


Mieszkańcy miasta Pułtusk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy miasta Pułtusk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...