PETYCJA W SPRAWIE POWSTRZYMANIA BUDOWY ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH NA DZIAŁKACH NR 956 i 31/5 W BEZRZECZU, GMINA DOBRA

kozioł_sarny_bezrzecze_pole.jpgBezrzecze, 10. listopada 2023r.

Podmiot wnoszący petycję:

Grupa osób fizycznych 

oznaczenie osób i ich podpisy w załączniku.

Osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję:

Adam  Jański

adres zamieszkania i korespondencji: 

ul. …………………………, 71-218 Bezrzecze

Wójt Gminy Dobra 

p. Teresa Dera

ul. Graniczna 24a

72-003 Dobra

 

PETYCJA 

W SPRAWIE POWSTRZYMANIA BUDOWY ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH NA DZIAŁKACH  NR 956 i 31/5 

W BEZRZECZU, GMINA DOBRA

 

 

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11.07.2014r. o petycjach - działając w interesie publicznym - składamy niniejszą petycję, w której wyrażamy żądanie powstrzymania przez Gminę Dobra budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MWp z możliwością etapowania, zlokalizowanej w miejscowości Bezrzecze, na działce nr 956, ob. Bezrzecze, oraz budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) o łącznej mocy do 35 MW na działce 31/5 ob. Bezrzecze.

 

Działalność samorządowa w swojej istocie jest misją, mającą za zadanie służyć dobru mieszkańców, w dalszej kolejności interesom finansowym gminy, a na samym końcu dopiero partykularnym interesom inwestorów spoza gminy. Zysk pojedynczego przedsiębiorcy, spółki, czy też nawet Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, nie może być przedkładany nad dobro Gminnej Wspólnoty Samorządowej. 

Wydaje się, że w sytuacji, w której gmina postawiła mieszkańców Bezrzecza, Wołczkowa i Redlicy, ta kolejność została zupełnie zagubiona. Z uwagi na powyższe wnioskujemy do Pani Wójt o podjęcie czynności mających na celu uniemożliwienie powstania gigantycznych elektrowni fotowoltaicznych na działkach położonych w najbliższym sąsiedztwie nieruchomości, na których mieszkają setki ludzi. 

Zdajemy sobie sprawę, iż obie planowane “inwestycje” znajdują się na różnych etapach formalnych. Oczekując zatrzymania przez Gminę budowy obu elektrowni, wnosimy o spotkanie Pani Wójt z mieszkańcami Bezrzecza, Wołczkowa i Redlicy. Skierowaliśmy również wniosek do Sołtysa wsi Bezrzecze o zwołanie spotkania mieszkańców z Panią Wójt, pracownikami Urzędu Gminy, “inwestorem” oraz przedstawicielem właściciela nieruchomości, na których mają być wybudowane elektrownie.

 

Na poparcie naszych obaw i w uzasadnieniu naszej petycji, przytaczamy w punktach poniżej oczywistą argumentację, przeciw lokalizowaniu gigantycznych farm fotowoltaicznych w bezpośrednim sąsiedztwie dużych siedlisk ludzkich:

 

 1. Farmy fotowoltaiczne są zjawiskiem stosunkowo młodym. Wynikowo, dzisiejsze badania ich wpływu na środowisko i człowieka poparte są jedynie krótkotrwałymi obserwacjami. Powoduje to, że nikt na dziś nie jest w stanie zagwarantować, że w perspektywie 10/20/30 lat negatywny wpływ na zdrowie ludzkie nie zostanie zaobserwowany.  Ukazujące się w przestrzeni internetowej artykuły traktujące o braku związanych z tym zagrożeń nie mają charakteru naukowego, popartego długoletnimi badaniami; są sponsorowane przez przedsiębiorców energetycznych. W tym miejscu można przytoczyć przykład eternitu - materiału, który w latach 60tych i 70tych robił karierę jako trwałe pokrycie dachowe, a dziś ma potwierdzone działanie karcynogenne i pozbywamy się go na masową skalę ponosząc przy tym ogromne koszty utylizacji. Czy Gminę stać na ryzykowanie zdrowiem mieszkańców, celem zapewnienia dochodów do jej budżetu? Nie powinno być!
 2. Wystarczy kilkadziesiąt minut jazdy samochodem, by przekonać się, że nasi zachodni sąsiedzi, absolutny europejski lider w inwestycjach i eksploatacji Odnawialnych Źródeł Energii, lokują podobne obiekty zawsze z dala od siedlisk ludzkich; wzdłuż autostrad, na nieużytkach rolnych, etc. Czy tam mieszkają inni ludzie? 
 3. Farmy fotowoltaiczne generują w sposób oczywisty promieniowanie elektromagnetyczne, którego działania na człowieka i ekosystemy, dziś w długim horyzoncie czasowym nie znamy! To fakty, których ani gmina, ani “inwestor”, ani Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska, pomijać nie mogą… Rolą żadnej z w/w instytucji nie jest wszak pogarszanie dobrostanu mieszkańców.
 4. Farmy fotowoltaiczne to oczywisty znaczący hałas generowany z pracy falowników, transformatorów oraz magazynów energii. Poziom hałasu generowanego przez w/w urządzenia może sięgać nawet 85dB na urządzenie. To poziom hałasu generowany przez jadące auto ciężarowe! Planowana ich ilość może sięgać sumarycznie nawet ponad 30 szt.! Dlaczego mieszkańcy mają być narażeni na takie zjawiska? Większość z nich, wszak decydowała się na życie poza miastem z uwagi na możliwość wypoczynku w ciszy, spokoju i otoczeniu przyrody.
 5. Farmy fotowoltaiczne to również lokalny wzrost temperatury, który spowoduje zmiany w naturalnym środowisku otoczenia farmy, w tym wysychanie gruntów i spadek poziomu wód gruntowych oraz wyschnięcia naturalnego zbiornika wodnego znajdującego się na terenie działki 956. Dodam, iż zbiornik ten, według uzyskanej opinii środowiskowej powinien zostać zachowany (Postanowienie RDOŚ znak: WONS.4220.157.2022.A.W.). Jak ma to się stać, skoro zbiornik ów zwyczajnie wyparuje? Wzrost temperatury nie pozostanie oczywiście również bez wpływu na samopoczucie i dobrostan okolicznych mieszkańców.
 6. Farmy fotowoltaiczne w tak ogromnych rozmiarach dla swej optymalnej produktywności wymagają częstego czyszczenia z pyłów, kurzów i innych zanieczyszczeń. Częste czyszczenie oznacza znaczący wzrost hałasu i ruchu w okolicach sąsiednich nieruchomości. Ponadto w oczywisty sposób wiąże się z użyciem środków chemicznych. Gdzie trafią ich pozostałości? Do gleby poniżej paneli. To z pewnością nie będzie neutralne dla środowiska - decyzja środowiskowa wydana przez Urząd Gminy Dobra całkowicie pomija ten aspekt!
 7. Etapowanie inwestycji - zdobywanie dokumentacji, zgód i pozwoleń, początkowo na mniejsze farmy jest swoistym wybiegiem “inwestora”, który w ten sposób przygotuje grunt do kolejnych etapów “inwestycji”, czego wynikiem ma być powstanie największej w naszym województwie i jednej z największych w Polsce instalacji fotowoltaicznych w otoczeniu gęstej zabudowy jednorodzinnej. Etapując tego typu przedsięwzięcie można stworzyć wrażenie niewielkiego wpływu “inwestycji” na środowisko, które “usypia” czujność organów odpowiedzialnych za wydanie wielu wymaganych po drodze zgód i opinii, a docelowo przedsięwzięcie powielić, stwarzając elektrownię gigantycznych rozmiarów i mocy. W jednym z przypadków “inwestor” występuje jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą(farma na działce 956), a w drugim (farma na działce 31/5) jako spółka z o.o., której jest jedynym udziałowcem. W wyniku analizy dokumentacji, jasnym stało się również, że beneficjentem przedsięwzięcia ma być Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska. Bardzo oczywisty schemat wyżej opisanego działania wynikający z dostępnych publicznie dokumentów, winien budzić zastanowienie urzędników.
 8. Farma to obiekt stricte przemysłowy. Jego powstanie doprowadzi do powstawania kolejnych obiektów o charakterze przemysłowym (kolejnych farm, farm zwierzęcych, magazynów, fabryk, miejsc składowania, itd) w bliskiej okolicy terenów zamieszkanych. Gmina nie powinna do takich sytuacji dopuszczać, gdyż takie jej postępowanie poddaje w wątpliwość dbałość Gminy o dobro swoich własnych mieszkańców. Podobnie Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska winna mieć na uwadze nade wszystko dobro i zdrowie wiernych. 
 9. Farma fotowoltaiczna to również istotne ryzyko pożarowe. Jak wiemy, pożar dużych instalacji elektrycznych jest niezmiernie trudny do opanowania i ogromnie obciążający dla środowiska. To realne ryzyko, które ma potwierdzenie w bardzo niedawnym pożarze instalacji fotowoltaicznej podczas burzy w budynku przy ulicy Promiennej. Mieszkańcy nie mają przekonania, iż obecna infrastruktura zapewni służbom pożarniczym dostateczne możliwości działania w razie potrzeby. Wydaje się, że tego nie mogą gwarantować również władze gminy.
 10. “Inwestycje” o takim rozmiarze, jak planowany (największe farmy w naszym województwie i jedne z największych w Polsce) nie będą pozostawały bez wpływu na środowisko. Uważamy, że potwierdzenie ich neutralności dla środowiska w decyzjach administracyjnych jest wyrazem braku należytej i wnikliwej oceny opinii składanych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 
 11. Działki i ich bezpośrednie okolice, to miejsce życia rzadkich i chronionych gatunków zwierząt (np. bobrów), a także zabytków przyrody. Powstanie elektrowni to oczywista ingerencja w lokalny ekosystem. Zadziwiający w tym miejscu jest brak zainteresowania i reakcji ze strony RDOŚ w Szczecinie. Załączamy dokumentację fotograficzną (vide   nr 2 pendrive), licząc, iż pozwoli ona lepiej uświadomić sobie o jak ważnym dla lokalnego środowiska miejscu mówimy.
 12. Obszar działek, zostanie wyłączony z produkcji rolnej, choć część z jego ziem ma klasę dobrze do tej się nadającą. 
 13. Tereny pod założone “inwestycje” to naturalny bufor do rozwoju miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo. Gigantyczne farmy skutecznie zniechęcą ludzi do osiedlania się w ich pobliżu. Wyłączenie dużych terenów z możności zamieszkania w dłuższym horyzoncie czasowym przyniesie Gminie wymierne straty finansowe.
 14. Powstanie elektrowni na obszarze kilkudziesięciu hektarów, na styku trzech miejscowości, wprowadza nieład i niespójność architektoniczną, niszcząc dla wszystkich mieszkańców Gminy piękne zakątki Bezrzecza i Wołczkowa. Tereny dotąd rekreacyjne, jedne z najładniejszych zakątków miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo służące rodzinnym spacerom, zostaną bezpowrotnie utracone.  
 15. Jak pokazują dostępne w sieci opracowania, mieszkańcy w sposób uzasadniony mają prawo obawiać się o spadek wartości ich nieruchomości. Należy wziąć pod uwagę, iż wiele z nich finansowanych jest przez długoletnie zobowiązania kredytowe. Stąd nasze pytanie, czy Gmina lub Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska przewidują stosowne rekompensaty dla właścicieli okolicznych nieruchomości?                                                                    Vide załącznik numer 3
 16. Oczywistym jest, iż sam proces budowy farmy to szereg dodatkowych utrudnień dla mieszkańców, m.in. dodatkowe zanieczyszczenie hałasem. Nie może tego zmienić deklaracja “inwestora” (zawarta w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z dnia 22.09.22), iż oddziaływania tego typu zamknie się w obrębie terenu inwestycyjnego. Danie wiary takiej deklaracji jest oczywistym brakiem odpowiedniego rozeznania sprawy przez organ wydający decyzję środowiskową.
 17. W toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, w sposób naruszający prawo, pominięto jako strony postępowania mieszkańców i właścicieli okolicznych nieruchomości, co nie pozostanie bez odpowiedniej reakcji prawnej. Formalne uchybienia zostaną wskazane przez mieszkańców lub ich pełnomocników w osobnych wnioskach o wznowienie postępowania, unieważnienie decyzji oraz o wstrzymanie ich wykonania. 
 18. Biorąc pod uwagę techniczne możliwości sieci przesyłowych (a właściwie ich brak) w okolicach miejscowości dotkniętych problemem farm, należy z dużym prawdopodobieństwem założyć, iż obecni indywidualni użytkownicy domowych instalacji fotowoltaicznych będą mieli problem z oddaniem do sieci wyprodukowanych nadwyżek. Co za tym idzie pojawi się problem z rozliczeniem produkcji prądu z indywidualnych domowych instalacji fotowoltaicznych.

 

Podpisujący tę petycję rozumieją korzyści płynące z eksploatacji Odnawialnych Źródeł Energii,  jednak ich lokowanie w pobliżu dobrze rozwiniętej zabudowy mieszkalnej, jest przejawem niezrozumienia i nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego w ramach wspólnoty gminnej. Obiekty takie powinny być lokowane z dala od siedlisk ludzkich, np. wzdłuż nowo planowanego Zachodniego Obejścia Szczecina, innych tras szybkiego ruchu itp.

 

Niniejszą petycję składamy jako mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych w bliskim sąsiedztwie planowanych farm, z miejscowości Bezrzecze, Wołczkowo i Redlica oczekując od Pani Wójt podjęcia stosownych czynności zmierzających do zrealizowania naszej petycji - zgodnie z interesem publicznym naszej Wspólnoty Samorządowej. Jednocześnie mocujemy Pana Adam Jańskiego do reprezentacji wszystkich podmiotów wnoszących petycję.

 

 

Podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję

 

 

 

Adam Jański

 

Załączniki:

 1. Listy podpisów osób fizycznych będących podmiotem wnoszącym petycję.
 2. Dokumentacja fotograficzna - pendrive
 3. Opinia licencjonowanego pośrednika obrotu nieruchomościami, członka zarządu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pośredników NIeruchomości oraz członka Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, ws. potencjalnych spadków wartości nieruchomości.

 

Otrzymują:

 

1. Wójt Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a 72-003 Dobra

 

Do wiadomości:

 

1.  Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska, ul. Papieża Pawła VI, 71-459 Szczecin

2.  Prokurator Okręgowy w Szczecinie, ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin

3.  RDOŚ w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

4.  PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin

5.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach, ul. Kresowa 14, 72-010 Police

6.  Starosta Policki, Tanowska 8, 72-010 PoliceWhatsApp_Image_2023-11-09_at_16.13_.26_(1)_.jpegWhatsApp_Image_2023-11-09_at_16.13_.26_.jpegWhatsApp_Image_2023-11-09_at_16.13_.48_(1)_.jpegbataliony_pole_bezrzecze1.jpgWhatsApp_Image_2023-11-09_at_16.13_.48_.jpegczajka_bezrzecze_pole.jpgWhatsApp_Image_2023-11-09_at_16.14_.06_(1)_.jpegmłoda_pliszka_bajorko_pole_niedaleko_kościoła_bezrzecze.jpgpotrzos_pole_bezrzecze.jpgWhatsApp_Image_2023-11-09_at_16.14_.08_.jpegzając_pole_bezrzecze.jpgWhatsApp_Image_2023-11-09_at_16.14_.21_(2)_.jpegWhatsApp_Image_2023-11-09_at_16.14_.23_.jpeg

 samotniik_bezrzecze.jpg

WhatsApp_Image_2023-11-09_at_16.13_.25_.jpeg

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adam Jański do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...