Stop pobłażaniu przez Państwo Polskie dłużnikom alimentacyjnym!

 

Do:
Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwa  RODZINY Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Rodzinnej  

Ministerstwa Sprawiedliwości

Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Wszystkich Posłów i Senatorów, 

Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

 


  Art. 6 pkt.2 Konwencji Praw Dziecka mówi: " Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju dziecka."

  

Art. 71. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi zaś ze „ Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, maja prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.”

Tymczasem Państwo Polskie poprzez swoje instytucje tj. Sady, Prokuratorzy, Policja szczególną pomocą otacza dłużników alimentacyjnych. Dłużników dzieci z niepełnych rodzin, którzy żyją sobie dostatnio, pracują na czarno, nie płacą ani alimentów, ani podatków, przez wiele lat ukrywają swoje miejsce zamieszkania i pracy, czyniąc egzekucje komorniczą bezskuteczną. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują dziecion jedynie wtedy gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.  (Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)

Wg CPK, w Polsce jest jeden z najniższych wskaźników ściągalności alimentów spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Płaci je zaledwie 16-17 proc. zobowiązanych do tego osób, podczas gdy w innych krajach wskaźnik ten jest na poziomie 80 proc.

  Domagamy się:  

- zniesienia kryterium uprawniającego do pobierania świadczeń alimentacyjnych z funduszu celowego jakim jest Fundusz Alimentacyjny. Dłużnicy alimentacyjni mają obowiązek zwrotu wraz z odsetkami alimentów pobieranych przez ich dzieci z tego funduszu. Kryterium uprawniające do pobierania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego nie zostało zmienione od 2007 roku pomimo tego, że minimalna płaca w Polsce w roku 2007 wynosiła 697,95 zł netto i kryterium  stanowiło wtedy 103,88% tej kwoty. W chwili obecnej najniższa krajowa  płaca to 1 286,16 zł  netto,  a kryterium stanowi obecnie 56,36% tej kwoty. Gdyby kryterium wzrastało wprost proporcjonalnie do najniższej krajowej dzisiaj wynosiłoby 1336,06  zł. Dziecko samotnej matki która zarabia więcej niż 1450 zł netto, nie może liczyć na pomoc Państwa Polskiego. Dziecku temu nie przysługuje nawet skuteczna egzekucja alimentów zasądzonych od ojca prawomocnym wyrokiem Sądu polskiego. Państwu Polskiemu nie zależy bowiem na skutecznej egzekucji alimentów, gdyż wtedy zgodnie z art. 14 ww Ustawy mogłoby podnieść kryterium uprawniające do uzyskania przez dzieci alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.

  - domagamy się przejęcia przez Państwo Polskie  od samotnych matek/ojców ścigania dłużników alimentacyjnych. Samotna matka/ojciec  to nie windykator! To rodzic, który ma się zajmować wychowaniem dziecka, przyszłego obywatela, a nie ściganiem jego dłużnika alimentacyjnego.  

 - usunięcia z art. 209 kk sformułowań – „uporczywie”  i „ przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”, które dają możliwość wydawania Sądom polskim kuriozalnych postanowień mówiących o tym, że dłużnik alimentacyjjny nie popełnia przestępstwa, bo matka dziecka ma stałe źródło dochodu, a ojciec kupuje dzieciom cukierki (cyt. z postanowienia  Sadu).  Jeśli złodziej ukradnie samochód nikt nie zastanawia się czy złodziej ukradł go bogatemu, czy biednemu.

 -  domagamy się realnej i skutecznej aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,  kierowania ich do odpłatnych prac interwencyjnych, i przekazaywania zarobionych przez nich pieniędzy bezpośrednio ich dzieciom, a w razie odmowy lub niewłaściwego wykonywania prac interwencyjnych,  

 - domagamy szybkich, nieuchronnych i bezwzględnych kar ograniczenia wolności w systemie mobilnym od godz. 6-18 a następnie w systemie stacjionarnym od godz. 18-22,  do czasu spłaty całości zadłużenia wobec dziecka. Nadania kuratorom i Policji obowiązku sprawdzania gdzie dłużnik znajduje się w godz. 6-18 czy czasami nie w pracy której nie ma (na czarno).  Większość bowiem spośród 600 000  dłużników którzy uchylają się od łożenia na swoje dzieci pracuje na czarno i ukrywa swoje dochody i majątek.  Kara ograniczenia wolności w systemie mobilnym skutecznie uniemożliwi dłużnikowi pracę w szarej strefie (na czarno),  zarówno jego pracodawca jak i on sam będzie zmuszony także płacić podatki i składki na NFZ. 

  

O losie dzieci spoza kryterium i walce ich matek w Sądach o poprawę ich losu 

 na stronie Stowarzyszenia Alimenty to nie prezenty 

wwww.alimentytonieprezenty.pl