Uwaga do projektu mpzp w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia A w Poznaniu - utworzenie terenu rekreacyjnego

Poznań 28.04.2023

Mieszkańcy Poznania

Miejska Pracownia Urbanistyczna

ul. Za Bramką 1

61-842 Poznań

Uwaga do projektu mpzp dla obszaru w rejonie ulicy Karpiej – część wschodnia a - utworzenie terenu rekreacyjnego

 
Niniejszym składamy uwagę o następującej treści:
"Należy utworzyć teren rekreacji w zieleni o powierzchni ok. 2000 metrów kwadratowych, od południowej strony ulicy Karpiej w jednym z zaproponowanych wariantów: na działce 80/9 lub działce 80/11. Proponowane dwie lokalizacje wspomnianego terenu przedstawiono na rysunkach 1 oraz 2."
Uzasadnienie:

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do przedstawionego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Karpiej, część wschodnia A w Poznaniu, zwracamy się do Państwa z uwagami dotyczącymi uwzględnienia na obszarze w rejonie ulicy Karpiej utworzenia strefy rekreacji dla mieszkańców tejże ulicy. Przedstawiony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania przestrzennego nie bierze pod uwagę potrzeb mieszkańców ul. Karpiej - nie zapewnia mieszkającym tutaj dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym ani starszym miejsc do spotkań, rekreacji i wypoczynku takich jak place zabaw, boiska, ławki czy siłownie zewnętrzne z prawdziwego zdarzenia.

Z tego powodu kierujemy do Państwa uwagę o zapewnienie na wspomnianym obszarze terenu rekreacji na wzór tego, jaki został utworzony na ulicy Czarnucha, o powierzchni ok. 2000 metrów kwadratowych, od południowej strony ulicy Karpiej na działce 80/9 lub działce 80/11. Proponowane dwie lokalizacje wspomnianego terenu przedstawiono na rysunkach 1 oraz 2. Swój wniosek argumentujemy tym, że odległość do obecnie dostępnego terenu rekreacji utworzonego przy ulicy Czarnucha od proponowanej w tym wniosku lokalizacji nowego terenu rekreacji wynosi aż 1 km (zgodnie z rysunkiem 3). Taką samą odległość należałoby pokonać w przypadku chęci przedostania się do proponowanej strefy rekreacji projektowanej w okolicy wiaduktu kolejowego na działce 29/62. Taki dystans stanowi duże wyzwanie np. dla małych dzieci, czy osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, które często nie są w stanie pokonać go na własnych nogach. Z tego względu widzimy ogromną potrzebę organizacji takiego terenu rekreacyjnego. Aktualnie dzieci z powodu braku odpowiednio zagospodarowanej przestrzeni bawią się na parkingach, wewnątrz hal garażowych czy blisko ruchliwej ulicy jaką już jest ulica Karpia. Stanowi to dla nich duże zagrożenie.

Natężenie ruchu na ulicy Karpiej ulegnie dalszemu wzrostowi, jeśli nie zostaną zapewnione mieszkańcom alternatywne drogi dojazdu do nowych inwestycji deweloperskich oraz nie zostanie przeprowadzenie uspokojenie ruchu na ulicy Karpiej, co stanowi dalszy wzrost zagrożenia dla mieszkańców.

Teren rekreacyjny z placem zabaw oraz mini boiskiem przy ulicy Czarnucha już obecnie jest bardzo popularny wśród mieszkańców tych terenów. W przypadku wprowadzania dalszej ścisłej zabudowy mieszkaniowej bez tworzenia terenów rekreacji z prawdziwego zdarzenia doprowadzi do przeciążenia już istniejących obiektów tego typu, których jak widać jest bardzo niewiele na wspomnianym obszarze. Budowane przez deweloperów place zabaw są zbyt małe, aby zapewnić wystarczająco dużo miejsca wszystkim mieszkańcom, którzy wprowadzą się do nowych budynków mieszkalnych.

 1fdgdfgfdfgerherh1.jpg

Rysunek 1: Propozycja dwóch lokalizacji wspomnianej strefy rekreacji, źródło: Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

 2sjdkfhkjdshfjksdhkjfbvsdkj1.jpg

Rysunek 2: Ortofotomapa stanu aktualnego terenu objętego projektem planu zagospodarowania z naniesionymi dwoma proponowanymi lokalizacjami strefy rekreacji, źródło: prezentacja MPU dotycząca Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Karpia - część wschodnia A w Poznaniu

 3asdkjchsdihcisdcuisdhich1.jpg

Rysunek 3: Przedstawienie odległości do najbliższych stref rekreacji (istniejącej na ul Czarnucha oraz projektowanej koło torów kolejowych) od proponowanej nowej lokalizacji strefy rekreacji - źródło google maps

Zwracamy się także z wnioskiem o ochronę drzew zlokalizowanych wzdłuż ulic Karpiej oraz Mleczarskiej i wkomponowanie istniejących już drzew i krzewów do planów organizacji zieleni wzdłuż tych ulic. Wzdłuż wspomnianych ulic zlokalizowane są drzewa o rozłożystych koronach, które zapewniają optymalną ochronę przed słońcem, zwłaszcza w okresie letnim, obniżając temperaturę do jakiej nagrzewa się asfalt i ograniczając w ten sposób ilość wysp ciepła, jaka powstaje na wspomnianym obszarze. Postulujemy o zachowanie istniejącego drzewostanu, który mógłby idealnie dopełnić strefę rekreacyjną, o której powstanie wnosimy.

Chcielibyśmy zauważyć, że miasto Poznań każdego roku będzie uzyskiwać zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości od utworzonych w tym obszarze nowych mieszkań czy budynków usługowych. Uważamy, że projekt urbanistyczny obszarów miasta, które aspiruje do jednego z najlepiej rozwijających się miast europejskich nie może być tworzony jedynie przez pryzmat korzyści finansowych jakie owe miasto będzie uzyskiwać. Stąd wnosimy o podjęcie odpowiednich kroków, które będą wprowadzać najlepsze urbanistyczne wzorce, zapewniające dostęp obecnym i przyszłym mieszkańcom ulicy Karpiej w Poznaniu do terenów rekreacyjnych, placów zabaw i boisk na których zostaną zapewnione potrzeby relaksu, rozrywki i zabawy odpowiadającej planowanej gęstości zabudowy mieszkaniowej na wspomnianym obszarze.

W imieniu mieszkańców Poznania, którzy poparli zasadność wnoszonej uwagi w formie petycji online.

Wojciech Judt

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wojciech Judt do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...