Urząd Gminy Głusk, Wójt Jacek Anasiewicz-wezwanie do opieki nad zwierzętami bezdomnymi i kontrolę pracowników Wydziału Komunalnego

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt należy do zadań własnych gminy.

Gminny program opieki obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Państwo z tych obowiązkóW się nie wywiązują. 

Przykład: 14.01.2024 kontaktowałam się z Państwem w sprawie potrąconego kota w miejscowości Ćmiłów. Kot przeżył. Od Państwa nie udało się ani otrzymać pomocy, ani nawet odpowiedzi. Pracownik działu komunalnego, Pani Monika Ziajko odpisała PO 9 DNIACH, że zabieraniem zwłok zajmuje się zarządca drogi. Nie przeczytała nawet wiadomości, bo wiedziałaby, że zwierzę żyje. Niedopuszczalne. To nie pierwsza taka sytuacja w Państwa urzędzie.

W ostatnim czasie zgłosiło się kilka osób, którym urząd gminy nie udzielił pomocy ani z potrąconymi zwierzętami, ani porzucanymi. 

 

Dlatego jako mieszkańcy i odwiedzający Państwa gminę wzywamy do:

1. Udostępnienia numeru kontaktowego całodobowej opieki weterynaryjnej w gminie Głusk dla zwierząt bezdomnych, ofiar wypadków

2. Udostępnienia danych kontaktowych do pracownika, który zajmuje się CAŁODOBOWO zwierzętami bezdomnymi oraz porzucanymi na terenie gminy. 

3. Pokrywania kosztów opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi, w tym kosztów bezpłatnych kastracji: Najwyższa Izba Kontroli już w 2016 r. we wnioskach po przeprowadzonej kontroli „Zapobieganie bezdomności zwierząt” (P/16/058) stwierdziła: „Rozwiązanie tego problemu (bezdomności zwierząt) wymaga kompleksowych i wielokierunkowych działań profilaktycznych, obejmujących znakowanie i ewidencjonowanie wszystkich zwierząt oraz wprowadzenie realnych zachęt do upowszechnienia kastracji i sterylizacji zwierząt mających właścicieli. Umieszczanie zwierząt w schroniskach i intensywna akcja adopcyjna powinny być zaś ostatnim elementem ograniczania bezdomności”.

4. Pisemne potwierdzenie jakie zadania własne ma Gmina Głusk na ten rok aby wywiązywać się z opieki nad bezdomnymi zwierzętami i jak będzie się z nich wywiązywać. 

Brak odpowiedzi i działań wyżej wymienionym będzie wiązał się ze skargą na władze Gminy Głusk, która zostanie przekazana gdziekolwiek tylko się da. 

Poniżej zdjęcie potrąconego kota, któremu ODMÓWILI państwo pomocy. 417306998_269484762631428_6614159278180942197_n.jpg

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dorota Boguta do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...