UTWÓRZMY ZIELONE PIERŚCIENIE WOKÓŁ POLSKICH MIAST

357262269_1310047866597263_8891114625896928737_n.jpg

PETYCJA DO PREZYDENTA POLSKI, PREZESA RADY MINISTRÓW, POSŁANEK I POSŁÓW RP, CZŁONKÓW SENATU RP, RADY MINISTRÓW, LIDERÓW I CZŁONKÓW POLSKICH PARTII POLITYCZNYCH, MINISTERSTWA INWESTYCJI I ROZWOJU, MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

O DOPRECYZOWANIE I UZUPEŁNIENIE PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH TWORZENIA ZIELONYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ MIAST, ZGODNIE Z KONCEPCJĄ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POLSKI 2030

Szanowni Państwo,

Problem rozrastania się aglomeracji i rozproszenia zabudowy na terenach zielonych, wokół miast, nie został dotychczas skutecznie rozwiązany, pomimo rekomendacji w Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Polski 2030 o utworzeniu wokół miast wojewódzkich zielonych pierścieni. Według danych z monografii Green Belts dr Agaty Cieszewskiej z 2019 roku, np. Warszawa ma najwyższy wskaźnik rozproszenia płatów zabudowy (SPLIT 3) spośród wielkich miast w Unii Europejskiej. Problem rozproszenia zabudowy dotyczy też innych polskich miast. To generuje dla samorządów znacznie wyższe koszty budowy, utrzymania i napraw infrastruktury: dróg, chodników, ścieżżek rowerowych, kanalizacji bytowej i burzowej, doprowadzenia wody, prądu, gazu, centralnego ogrzewania, internetu, problemy z dojazdem do pracy i szkoły zbyt wąskimi i w złym stanie drogami bez chodników, a tym samym wzmożony hałas i całoroczny smog, fragmentację terenów zielonych, utratę korytarzy ekologicznych i towarzyszący temu procesowi zanik różnorodności biologicznej, większą presję na zasoby wód pitnych i gruntowych.

Zielone pierścienie miast pełnić mają bardzo ważną rolę dla ludzi i przyrody, dla środowiska życia, przy dużym uzasadnieniu ekonomicznym. Istnieje realna potrzeba doprecyzowania i uzupełnienia przepisów prawnych, by bieżące zmiany zagospodarowania, dalsze rozproszenie zabudowy i presja urbanistyczna nie zaszły zbyt daleko, powodując każdego roku nieodwracalne straty i dalsze koszty. Doprowadzenie do faktycznego funkcjonowania zielonych pierścieni miast:

 • wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców miast,
 • zmniejszy skutki zanieczyszczania powietrza niską emisją i będzie ograniczać zjawisko smogu,
 • przyczyni się do kontrolowanego rozwoju miast, 
 • obniży samorządom koszty wybudowania i utrzymania infrastruktury miejskiej,
 • wpłynie na wzrost wartości nieruchomości, ochroni krajobraz i uporządkuje przestrzeń podmiejską,
 • to kluczowy element w adaptacji miast do zmian klimatycznych i złagodzenia efektu tzw. „miejskiej wyspy ciepła”
 • zabezpieczy mieszkańcom miast bezpośredni dostęp do terenów zadrzewionych, łąkowych i innych cennych przyrodniczo obszarów,
 • pozostawi wokół miast stabilne ekosystemy, z całą możliwą bioróżnorodnością, ze strefami życia zwierząt niekolidującymi ze strefami zamieszkania ludzi i mniej przecinanymi szlakami migracyjnymi,
 • korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo wodne i żywnościowe, 
 • zaktywizuje lokalne gospodarki pod zrównoważony biznes,
 • zmniejszy ślad węglowy,
 •  umożliwi dalszą ochronę szlaków historycznych.

Dlatego postulujemy, żeby w ślad za Koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego Polski 2030 znowelizowano przepisy i sformułowano efektywne rozwiązania dające społecznościom, samorządom lokalnym oraz instytucjom realne narzędzia i środki pozwalające na ochronę zielonych obszarów, pełniących istotne funkcje - środowiskowe, ekosystemowe, rekreacyjne, żywnościowe, ochronne i zdrowotne. Chcemy, żeby zielone pierścienie przestały być tylko ideą, a stały się realnie działającą formą ochrony przyrody, zdrowia i komfortu oraz całokształtu życia społeczności. Jak pokazują doświadczenia innych krajów cel ten można osiągnąć na różne sposoby, z pomocą ustawy (jak w Wielkiej Brytanii), czy odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania województwa. Dlatego zwracamy się do Państwa o podjęcie działań, dzięki którym będzie możliwe wprowadzenie idei zielonych pierścieni w życie na obszarze całej Polski. 


Zaspół Koordynacyjny Porozumienia Inicjatyw Zielonego Pierścienia Warszawy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Zaspół Koordynacyjny Porozumienia Inicjatyw Zielonego Pierścienia Warszawy będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...