Walczymy o przywrócenie na stanowiska pracy Pani Bronisławy Tyc, Pani Katarzyny Wojszczyk oraz Pana Łukasza Matuszka, nauczycieli żywieckiej Szkoły Muzycznej!

Zwracamy się z prośbą o pomoc w natychmiastowym przywrócenie do pracy Pani Bronisławy Tyc, Pani Katarzyny Wojszczyk oraz Pana Łukasza Matuszka, zasłużonych i kompetentnych nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu.

Wyżej wymienieni nauczyciele, zostali zwolnieni ze swoich stanowisk pracy, co jest działaniem sprzecznym z interesem szkoły oraz dobrem uczniów.

Są to nauczyciele z pasją, z wieloletnimi zasługami dla szkoły, cieszący się szacunkiem i sympatią dzieci i rodziców. Lekcje z nimi są dla dzieci przyjemnością. Potrafią zarazić dzieci pasją do muzyki i to wyłącznie dzięki nim, dzieci osiągają sukcesy na różnych konkursach muzycznych oraz bardzo dobre wyniki na egzaminach. To między innymi oni przyczyniają się do wysokiego poziomu i prestiżu szkoły. Dbają o wspólne relacje, kształcąc tym dobre zachowania. Są nauczycielami, którzy wkładają w swoją pracę całe serce, przekazując uczniom wiedzę i wartości oraz pasje do instrumentu. Bardzo mocno angażują się w organizowanie wspólnych wyjazdów pozaszkolnych czy warsztatów, poświęcają swój prywatny czas dla uczniów i rodziców, służąc wsparciem i pomocą.

Uczniowie nie wyobrażają sobie odejścia ich ukochanych nauczycieli, ponieważ są z nimi bardzo zżyci i widzą w nich wzory do naśladowania.

Bez tych nauczycieli poziom edukacji w szkole muzycznej w Żywcu podupadnie.

 

Wyżej wymienieni nauczyciele, zostali zwolnieni ze swoich stanowisk pracy, co jest działaniem sprzecznym z interesem szkoły oraz dobrem uczniów.”

Wypowiedzenie dwóm nauczycielkom umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
z zachowaniem okresu wypowiedzenia, nastąpiło na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela
w zw. z art. 30 § 1 pkt 2 i art. 36 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

Przyczyną wypowiedzenia było to, iż pracownice rzekomo utracił zaufanie Dyrektora szkoły, ponieważ notorycznie kwestionowały pozycję dyrektora i nastawiały przeciwko niemu pracowników. Rzekomo działały również na szkodę szkoły i jej dobrego imienia, bowiem współdziałały z grupą dezorganizującą pracę szkoły, składając pisma do Centrum Edukacji Artystycznej, podnosząc rzekomo niezasadne zarzuty.

Rozwiązanie z nauczycielem umowy o pracę – bez wypowiedzenia z winy pracownika, ze skutkiem natychmiastowym nastąpiło BEZ POWOŁANIA KOMISJI DYSCYPLINARNEJ, BEZ KONSULTACJI ZWIĄZKOWEJ, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. Zm) w zw. Z art. 91c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

 

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę było „ciężkie” naruszenie obowiązków pracowniczych i nauczycielskich poprzez rzekome nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy, przejawiającego się w braku szacunku do przełożonych i koleżeńskiego stosunku do innych nauczycieli oraz braku współdziałania w kształtowaniu właściwej atmosfery w miejscu pracy polegającej na wzajemnym zaufaniu i życzliwości. Rzekomo lekceważący stosunek do pracowników administracyjnych szkoły, poprzez ciągłe zgłaszanie bezpodstawnych uwag do pracy tych pracowników, przejawiające się m. in. kwestionowaniem treści protokołów, uchwał i notatek, za każdym razem kiedy takie dokumenty powstawały. Rzekome zastraszanie, wywieranie presji na grono pedagogiczne, stawanie przeciwko kadrze pedagogicznej i kierowniczej itp.

 

 


Uczniowie i Rodzice Uczniów Szkoły Muzycznej w Żywcu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Uczniowie i Rodzice Uczniów Szkoły Muzycznej w Żywcu do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )