Wezwanie Sejmu RP do skrócenia kadencji w trybie art. 98 Konstytucji RP.

My niżej podpisani Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, mając na uwadze rosnące napięcia społeczne, coraz liczniejsze protesty obywateli oraz konfrontacyjną politykę Rządu RP,  działając w obawie przed dalszą eskalacją konfliktu i przenoszenia na ulicę dialogu społecznego w istotnych dla obywateli kwestiach takich jak: prawo regulujące aborcję, niejasną politykę związaną ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, kontrowersyjną politykę rolną oraz pochopne i nieprzemyślane stanowienie prawa przez większość parlamentarną:

 

Wzywamy Posłów Rzeczpospolitej Polskiej do zastosowania artykułu 98 Konstytucji RP i nadzwyczajnego skrócenia kadencji obydwu izb, co w konsekwencji spowoduje konieczność wcześniejszych wyborów i powołania nowego Rządu.

 

Uważamy, że sytuacja w jakiej obecnie znajduje się społeczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej, upoważnia nas do skorzystania prawa zawartego w artykule 4 Konstytucji RP, który mówi wprost o tym, że władza zwierzchnia należy do Narodu, który sprawuje ją bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli.

Chcemy, by wiodące, bądź nowe siły polityczne, miały możliwość zaprezentowania swoich programów adresujących najpilniejsze obecnie problemy, a wyborcy mieli możliwość zweryfikowania ich słuszności oddając głos na program, który uznają za najlepszy w sytuacji w jakiej obecnie znalazła się Rzeczpospolita Polska.

Uważamy, że mandat, który otrzymali od wyborców obecnie zasiadający w obu izbach Posłowie i Senatorowie wygasł i jedyna możliwość przywrócenia porządku, to wcześniejsze wybory, w których społeczeństwo będzie mogło wybrać swoich przedstawicieli.

Liczymy, że poczucie sprawiedliwości, ludzkiej uczciwości oraz odpowiedzialności cywilnej za kraj, przeważą nad partyjnymi bądź partykularnymi interesami Posłów i Senatorów, i że w trosce o dobro ojczyzny oraz jedność Narodu, poddadzą się weryfikacji swojego suwerena i w trybie przewidzianym przez artykuł 98 Konstytucji RP skrócą swoją kadencję.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Bartosz Sowisło do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook