Zgody czasowego wjazdu na teren szkoły w celu bezpiecznego dowiezienia i odebranie dziecka z zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.

Szanowna Pani Dyrektor,

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z art. 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195), działając w interesie własnym,
a także niżej podpisanych rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie, wnosimy o umożliwienie czasowego wjazdu pojazdami mechanicznymi w celu bezpiecznego dowiezienia jak i odebrania dziecka z zajęć lekcyjnych.              

Zgodnie z definicją szkoły z oddziałami integracyjnego polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną). Jednocześnie nie każde dziecko z niepełnosprawnością korzysta z zorganizowanego transportu dziecka do szkoła i w związku z tym rodzicie na własną rękę dowożą swoje dzieci na zajęcia. W celu bezpiecznego dostarczenia dziecka zachodzi konieczność zatrzymania się pojazdem i doprowadzenia do budynku swojego dziecka. Biorąc pod uwagę zlokalizowanie szkoły gdzie nie ma dużo miejsc parkingowych stwarza to duży problem dla nas rodziców. Dodatkowo mając na uwadze Kodeks Drogowy art. 49 ust. 1 pkt. 9 o brzmieniu: „Zakazy dotyczące zatrzymywania i postoju pojazdu zabrania się zatrzymania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości” złamanie tego przepisu sankcjonuje nałożeniem mandatu karnego od 100 do 300 zł oraz 1 punktem karnym dla kierującego pojazdem.              

Pozostali rodzice, którzy dowożą swoje dzieci na zajęcia wjeżdżają na plac szkolny a następnie po kilku minutach wyjeżdżają z terenu szkolnego po wysadzeniu dziecka. Plac szkolny jest na tyle pojemny, iż nie generuje nadmiernego ruchu ani zagrożenia dla uczestników. Weźmy również warunki atmosferyczne, które w naszym klimacie bywają zmienne (deszcz, burze, śnieg), wymuszają na nas rodzicach podjęcia działań w celu dopilnowania naszych dzieci i zadbanie o ich zdrowie. Może lepszym wyjściem jest zorganizowanie jakiegoś systemu poruszania się na placu szkolnym w celu płynnego pozostawiania dzieci i spełniające bezpieczeństwo dla każdego a nie stosować od razu zakazy wjazdu na teren szkolny. Wszak w interesie każdej ze stron jest współpraca a nie przesuwania problemu/niedogodności od siebie i pozostawienia w tym przypadku rodziców z problemem dostarczenia dziecka na zajęcia lekcyjne.              

W związku z powyższym wnosimy o umożliwienie czasowego wjazdu rodziców pojazdami mechanicznymi na teren szkolny w celu dowozu dzieci na zajęcia lekcyjne. W kontekście czasowego wjazdu mamy na myśli max 5 minut.

Na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.p. wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych, ale przy zanonimizowaniu mojego adresu email. Informuję również, że u.o.p. przewiduje publikację treści niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do którego wpłynęła (art. 8 u.o.p.)            

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Bogdan Matysiak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...