Zmiany w rodzinnej pieczy zastępczej

Szanowni Państwo,
 
Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu RP
 
Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP
 
Włodzimierz Czarzasty, Wicemarszałek Sejmu RP
 
Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceprezes Rady Ministrów RP
 
dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na pilną potrzebę utworzenia Zespołu Międzyresortowego, którego głównym zadaniem byłoby skoordynowanie działań i implementacja postulatów związanych z rodzinną  pieczą zastępczą. Nasza sugestia opiera się na przekonaniu, że taki zespół stanowiłby kluczowy element w rozwiązaniu istniejących wyzwań oraz spełnieniu potrzeb związanych z tą ważną sferą działalności społecznej.

Mimo ostatniej nowelizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2023 roku, istnieją obszary, które nadal pozostają nierozwiązane. W tym kontekście pragniemy podkreślić kilka kluczowych postulatów:

1. Wzmocnienie Partycypacji i Głosu Dziecka:   Uważamy za niezwykle istotne wprowadzenie reprezentanta dziecięcego w sądzie rodzinnym, co wzmocni partycypację i uwzględni głos dziecka w procesie decyzyjnym.

2. Wsparcie Dzieci z Niepełnosprawnościami i Rodziców Zastępczych:   Postulujemy zapewnienie pełnej równości praw dzieci z niepełnosprawnościami w systemie pieczy zastępczej oraz umożliwienie zawierania umów o pracę z rodzicami zastępczymi, co wpłynie na ich stabilność i zaangażowanie.

3. Efektywność Pracy z Rodziną Biologiczną:   Sugerujemy podjęcie działań mających na celu poprawę efektywności pracy z rodziną biologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem roli sędziów rodzinnych w procesie tworzenia i modyfikacji planów pomocy dziecku.

4. Zmiany w Rozporządzeniu o Zbieraniu Danych:   Postulujemy zmiany w rozporządzeniu dotyczącym zbierania danych na temat dzieci objętych pieczą zastępczą, które umożliwią pełniejsze zrozumienie wyzwań związanych z deinstytucjonalizacją.

5. Zmiany w Procesie Przygotowywania Kandydatów na Rodziców Zastępczych:   Proponujemy rozważenie zmian legislacyjnych dotyczących procesu przygotowywania kandydatów na rodziców zastępczych, z naciskiem na jednolite zasady szkolenia dla różnych rodzajów rodzin zastępczych.

6. Dostęp do Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Pieczy Zastępczej:     Postulujemy wprowadzenie szybkich procedur diagnostycznych oraz leczenia dla dzieci objętych pieczą zastępczą. Zalecamy dostosowanie procedur Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), aby minimalizować czas oczekiwania na diagnostykę i terapię, zapewniając najwyższy standard opieki zdrowotnej dla podopiecznych systemu pieczy zastępczej. Priorytetem powinno być skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę, dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do podjęcia odpowiednich działań medycznych, co znacząco wpłynie na dobrostan dzieci oraz skuteczność opieki, jaką  powinny otrzymać tuż po umieszczeniu ich w pieczy.

7. Edukacja na Temat Traumy Odrzucenia oraz FASD w kontekście Rodzicielstwa Zastępczego: Postulujemy rozwinięcie programów edukacyjnych skierowanych do nauczycieli, psychologów oraz lekarzy, obejmujących zagadnienia związane z zespołem Fetalnego Alkoholowego Spektrum (FASD) oraz specyfiką rodzicielstwa zastępczego. Zalecamy wprowadzenie szkoleń i kursów, które:pomogą profesjonalistom zrozumieć unikalne wyzwania związane z wychowaniem dzieci które doświadczyły:  zaniedbania,traumy,mogą być obciążone FASD,inne zaburzenia lub niepełnosprawność,     2.  oraz skomplikowanym procesem przyjęcia tych dzieci do rodzin zastępczych. 

Edukacja powinna obejmować praktyczne narzędzia i strategie wspierające rozwój dzieci objętych pieczą zastępczą, a także świadczyć o konieczności indywidualnego podejścia do ich potrzeb edukacyjnych i psychologicznych.

Wierzymy, że utworzenie zespołu międzyresortowego i uwzględnienie powyższych postulatów przyczyni się do skutecznego podniesienia jakości i efektywności systemu pieczy zastępczej w Polsce.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jadwiga Jagieło do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...