W sprawie zapewnienia harmonijnego rozwoju Żoliborza Południowego

2 czerwca 2014

W imieniu podpisanych niżej mieszkańców, którym nie jest obojętny los Żoliborza, zwracamy się z prośbą do Pani prezydent o powstrzymanie niekorzystnych tendencji w gospodarowaniu przestrzenią na terenie naszej, szybko zmieniającej się dzielnicy. Obecnie nie można oprzeć się wrażeniu, że rozwój tej części miasta determinują w większym stopniu siły rynkowe, niż dobro i potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Jeżeli nie zostaną podjęte niezbędne działania naprawcze w trybie pilnym, sprzedaż ostatnich niezabudowanych gruntów pozostających obecnie w dyspozycji miasta doprowadzi do klęski urbanistycznej i negatywnych skutków społecznych. Cenę tę będą płacić przez dziesięciolecia wszyscy mieszkańcy Żoliborza. Do takich wniosków prowadzą przykłady błędów w zagospodarowaniu innych dzielnic Warszawy.

Biorąc pod uwagę, że:

 1. W ciągu najblliższych kilku lat na niewielkim terenie ograniczonym ulicami Powązkowską, Krasińskiego, Broniewskiego, Al. Jana Pawła II i torami kolei obwodowej  będzie mieszkać ponad ¼ mieszkańców Żoliborza

 2. Dotąd nie wprowadzono MPZP, czego konsekwencją jest realizowanie  inwestycji na podstawie decyzji administracyjnych, nierzadko niezgodnych z projektem MPZP oraz innymi wiążącymi dokumentami

 3. Na opisanym terenie nie zaplanowano publicznych terenów zielonych ani placówek oświatowych

 4. ŻP jest obszarem położonym w sąsiedztwie ścisłego centrum Warszawy, na obszarze funkcjonalnego śródmieścia i ma ogromne znaczenie dla wizerunku całego miasta, zachowania jego integralności, spójności i miejskiego charakteru

 5. zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym obowiązkiem władz gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, wśród których na pierwszym miejscu wymienia się sprawy „ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (…)”

prosimy Panią Prezydent do powstrzymania niekorzystnych tendencji w gospodarowaniu przestrzenią ŻP i podjęcie zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju naszej dzielnicy. W związku z tym apelujemy o:

 1. zaniechanie działań zmierzających do wyprzedania niezabudowanych działek należących do miasta poprzez:

  • odstąpienie od ogłoszonych już przetargów na sprzedaż działek i nie ogłaszanie kolejnych do czasu uchwalenia Miejscowego Planu Zagosopodarownia Przestrzennego dla tego obszaru lub kompromisowego uzgodnienia z władzami dzielnicy i jej mieszkańcami planu działań naprawczych;

  • wycofanie lub zawieszenie złożonych przez Biuro Mienia wniosków o wydanie Warunków Zabudowy dla działek znajdujących się na tym terenie;

 2. pilne wypracowanie planu działań naprawczych mającego na celu doprowadzenie do prawidłowego zrealizowania wizji zagospodarowania ŻP zawartej w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju m. st. Warszawy i projekcie MPZP oraz realizacji  tego planu w uzgodnieniu z władzami dzielnicy mieszkańcami ŻP. Plan powinien:

  • określać cele i najistotniejsze działania, których podjęcie doprowadzi do harmonijnego zagospodarowania tej części dzielnicy

  • uwzględniać m. in. kwestie takie jak: przestrzenie wspólne w tym szczególnie tereny zielone (dla rekreacji i integracji społecznej), problemy demograficzne (opieka nad dziećmi, oświata), transport (komunikacja miejska,  charakter ulic dostosowany do zmienionej funkcji dzielnicy), zakres i intensyfikacja współpracy władz miasta z inwestorami, estetyka otoczenia

  • zapewniać realizację postulatów zawartych w stanowisku Rady Dzielnicy Żoliborz z dnia 7 maja 2014 roku;

  • wskazywać podmioty odpowiedzialne za realizację ww. działań spośród właściwych służb Prezydenta m.st. Warszawy, ich rolę i sposób koordynacji, oraz zasady współpracy z innymi interesariuszami (w tym Radą i Zarządem Dzielnicy Żoliborz i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych);

  • zawierać harmonogram realizacji.

Uzasadnienie naszej prośby przedkładamy w załączniku nr 1.

Uprzejmie prosimy o ustosunkowanie się do zawartych w niniejszej petycji propozycji bez zbędnej zwłoki. Odpowiedź prosimy przesłać na adres korespondencyjny: Michał Kostrzewa, WM Rydygiera 15A Warszawa, oraz drogą elektroniczną na zoli@zoliborzpoludniowy.pl.

Ze swojej strony jesteśmy gotowi do rozmowy i oferujemy współpracę przy wypracowaniu planu naprawczego.

Załącznik nr 1 - Uzasadnienie petycji

Zmiany zachodzące w dzielnicy i stan jej infrastruktury

Na obszarze ŻP do końca dekady, w istniejących oraz zaplanowanych inwestycjach, ma docelowo zamieszkać około 15 tysięcy osób, co będzie stanowić nie mniej niż ¼ mieszkańców dzielnicy (powyższy szacunek nie obejmuje Żoliborza Artystycznego oraz nowych osiedli u zbiegu Elbląskiej i Krasińskiego, znajdujących się na Zatrasiu). Większość mieszkańców tego terenu to młode rodziny planujące potomstwo lub mające małe dzieci.

Na całym terenie nie zaplanowano ani jednej placówki oświatowej, publicznego terenu zielonego czy boiska. Również istniejąca infrastruktura drogowa, zaprojektowana pod kątem obsługi terenu przemysłowego, która zgodnie z istniejącymi planami nie zostanie rozbudowana w dającej się przewidzieć przyszłości, nie będzie w stanie zapewnić efektywnej obsługi planowanej liczby mieszkańców.

Jednocześnie do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową przygotowywane są kolejne działki. Dzieje się to bez jasnego planu stworzenia infrastruktury oraz pozostawienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania osiedla o tak jednorodnej strukturze społecznej. Brak podstawowej miejskiej infrastruktury na terenie z kilkudziesięcioma inwestycjami deweloperskimi nieuchronnie obniży jakość życia mieszkańców, jak również odbije się negatywnie na pozostałej części Żoliborza, której infrastruktura będzie zmuszona przejąć ciężar obsługi mieszkańców powstającego kwartału mieszkaniowego.

Brak spójności ŻP z pozostałą częścią dzielnicy

Wszystkie duże projekty budowlane Żoliborza, począwszy do przedwojennej zabudowy okolic placu Wilsona, Żoliborza Oficerskiego i  Urzędniczego, poprzez powojenne kolonie WSM, Sady Żoliborskie i Zatrasie aż po budowany w trudnych czasach Potok stanowią spójne koncepcje urbanistyczne, będące, dzięki uwzględnieniu potrzeb mieszkańców, chlubą Żoliborza i przykładami najlepszej polskiej architektury miejskiej. Budowany obecnie Żoliborz Artystyczny również ma zapewniać przyszłym mieszkańcom dostęp do podstawowych usług, wspólnych terenów zielonych czy placówek oświatowych. Na tym tle zaplanowany i budowany od 2006 roku Żoliborz Południowy stanie się zatłoczonym, niezgodnym z okoliczną zabudową i niekontynuującym jej funkcji i tradycji kwartałem, w którym doraźny interes miasta oraz deweloperów został postawiony ponad trwałym interesem kilkunastu tysięcy mieszkańców.

Brak zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami

Działania mające na celu sprzedaż pozostających w gestii Zarządu Mienia działek kłócą się również z zasadami, którymi władze miasta powinny kierować się podczas planowania przestrzennego.

Należy tu przywołać zasady prawidłowego zagospodarowania terenu, określone ustawą  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zwłaszcza zasady ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju oraz zasadę dobrego sąsiedztwa, a także prawo mieszkańców do ochrony swojego słusznego interesu w procesie zagospodarowywania i zabudowywania działek sąsiednich

Podejmowane działania pozostają także w niezgodzie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy (ostatnia wersja z 2010 roku), które zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 6 sierpnia 2009 roku (sygn. II OSK 1250/08), jako podstawa wszelkich działań planistycznych i zasad zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, musi być przestrzegane przy wydawaniu decyzji o WZiZT oraz pozwoleń na budowę. Mimo to już wydano lub istnieją plany wydania WZiZT na zabudowę niezgodną ze Studium: z przeznaczeniem terenu (m.in. funkcje mieszkaniowe na terenach określonych jako usługowe) czy z założoną dla tych terenów  wysokością budynków (które w sporej części nie przekraczają 20 m, a mimo tego planuje się tu inwestycje wyższe niż 6 pięter). Studium zakłada też wskazanie nowych terenów publicznej zieleni, w tym rekreacyjnych i sportowych. Po sprzedaży miejskich działek założenie to nie będzie mogło być na Żoliborzu Południowym zrealizowane.

Na poziomie ogólnym Studium zakłada, iż w Warszawie należy wprowadzić ład przestrzenny i poprawić stan zagospodarowania, powstrzymywać podejmowanie przypadkowych działań inwestycyjnych; postuluje zagospodarowanie nieurządzonych terenów między istniejącą zabudową tak, by powstawały struktury urbanistyczne o charakterze miejskim, odpowiednim do już istniejącej zabudowy i tworzące z nią harmonijną całość. Dotychczasowy oraz obecnie planowany sposób zagospodarowania przestrzennego Żoliborza Południowego jest sprzeczny ze wszystkimi tymi założeniami, mimo iż pochodzą one z oficjalnego, wiążącego dla władz miasta i dzielnicy dokumentu. Sprzeczny jest z wizją przyjętej przez Radę m.st. Strategii Warszawy do 2020 roku, zakładającą stworzenie „miasta o wysokiej jakości życia (…) o dobrze zorganizowanej przestrzeni  publicznej”.

Obecny sposób zagospodarowywania ŻP jest także sprzeczny ze szczegółowymi zapisami Celu operacyjnego 5.3 zorganizowanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjających integracji społecznej, które wskazują, że: „ustalenia prawa miejscowego będą wymuszały realizację przestrzeni publicznych w noworealizowanych dzielnicach, osiedlach i zespołach zabudowy mieszkaniowej. Plany zagospodarowania przestrzennego będą przewidywały przeznaczenie odpowiedniej powierzchni nowych budynków na ogólnodostępne cele publiczne. Miasto będzie sprzyjało deweloperom, spółdzielniom mieszkaniowym i innych inicjatorom zamierzającym budować w osiedlach mieszkaniowych obiekty o charakterze centrotwórczym. Będzie udostępniało im tereny miejskie przeznaczone na przestrzenie publiczne”.

Działania te są wreszcie w sprzeczności z publicznie składanymi przez władze dzielnicy zapewnieniami dotyczącymi dalszych planów rozwoju tego fragmentu miasta.

Do wiadomości:

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Jacek Wojciechowicz,

Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami - Marcin Bajko,

Dyrektor Zarządu Mienia m. st. Warszawy - Hanna Jakubowicz,

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy  - Marek Mikos,

Naczelnik Wydziału Realizacji Urbanistycznej Urzędu Miasta - Maria Głodkowska,

Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy - Ewa Malinowska-Grupińska,

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. St. Warszawy - Michał Czaykowski,

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady m.st. Warszawy - Zofia Trębicka,

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz - Krzysztof Bugla,

Przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz - Piotr Wertenstein-Żuławski,

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Żoliborz - Adam Buława


 

 


Michał Kostrzewa    Skontaktuj się z autorem petycji