Petycja dotycząca przedłużenia bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży, mające miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gmin wchodzących w skład GZM

slajdy_konferencja_MRM1.jpg

Petycja dotycząca przedłużenia bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży, mające miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gmin wchodzących w skład GZM, które posiadają ważny dokument potwierdzający bycie uczniem szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (legitymacja szkolna).  

W imieniu Młodzieżowych Rad Miejskich z obszaru miast wchodzących w skład Zarządu Transportu Metropolitalnego, zwracam się z prośbą o przedłużenie bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży zamieszkujących teren gmin wchodzących w skład GZM za okazaniem ważnego dokumentu (legitymacji szkolnej). Prośbę argumentuje w następujący sposób:  

  • Nauka obowiązkowa jest do czasu ukończenia 18 roku życia.  

Młodzież, która nie przekroczyła 18 roku życia ma obowiązek nauki, co dodatkowo wpływa na fakt, że często nie może podjąć stałej pracy w calach utrzymania się.   Zgodnie z polskim prawem oraz Kodeksem cywilnym, Art. 10. [Pełnoletność], §1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Ponadto, zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe, Art. 35. [Obowiązek szkolny], pkt 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. Roku życia. oraz pkt 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.    

  • Młodzież rezygnuje z wyboru szkół poza granicami miasta, które zamieszkuje (koszty  biletów).  
  • Do placówek oświaty dojeżdżamy pięć razy w tygodniu, w dwie strony. Komunikacja miejska jest dla nas niezbędna.  
  • Rodzice w obecnych czasach nie zawsze są w stanie zapewnić nam miesięczny bilet  

Bilet miesięczny (sieć) to koszt prawie 100 zł!

  • Dobra, darmowa komunikacja miejska wpływa pozytywnie na ocenę standardu życia w danym mieście.
  • Wg danych GUS z roku na rok zmniejsza się liczba osób.  

Dla przykładu w województwie śląskim od 2018 r. do 2021 r. widać tendencję spadkową w liczbie osób ogółem w wieku 15 - 19 lat. W 2018 r. liczba ta wynosiła 197 883 osoby, w 2021 r. były to już 191 882 osoby – różnica wynosi 6001 osób. Grupa, której nie obejmują darmowe przejazdy z każdym rokiem się zmniejsza.  

  • Przykłady polskich miast w których komunikacja miejska jest darmowa:
  1. Gdańsk/Gdynia - przywilej korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej przysługuje uczniom do 24. roku życia w Gdańsku i do 20. roku życia w Gdyni. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów można przedłużyć tylko wtedy, kiedy uczeń ma zaktualizowaną legitymację szkolną.  
  2. Szczecin - z darmowych przejazdów komunikacją miejską mogą korzystać wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, z którymi podpisano porozumienie, tj. Gmina Dobra, Gmina Police i Gmina Kołbaskowo. Decyduje adres wpisany w legitymacji szkolnej. W przypadku, gdy szkoła wydaje nowy wzór legitymacji szkolnej, na której nie ma adresu zamieszkania, placówka wyda dodatkowe zaświadczenie, na którym adres będzie wpisany. Aby jednak korzystać z uprawnień należy posiadać Szczecińską Kartę Aglomeracyjną. Procedura wyrobienia karty jest bardzo łatwa i polega na wypełnieniu odpowiedniego wniosku, do którego dołącza się aktualne zdjęcie dziecka, wydawane przez szkołę zaświadczenie o miejscu zamieszkania oraz legitymację szkolną do wglądu. Jeżeli dziecko nie jest pełnoletnie, wniosek musi podpisać rodzin lub opiekun prawny.  
  3. Wrocław - bezpłatnie podróżować mogą uczniowie polskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia.

Młodzieżowa Rada Miejska w Świętochłowicach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Młodzieżowa Rada Miejska w Świętochłowicach będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...