O refundację skutecznych leków w rzadkich nowotworach szpiku

Skontaktuj się z autorem petycji

Jest refundacja!

2016-12-23 13:46:21

W imieniu Grupy Wsparcia chorych Na Nowotwory Mieloproliferacyjne i Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wsparli naszą akcję swoim podpisem. Jest sukces! Ministerstwo Zdrowia włączyło lek Jakavi (ruxolitinib) do programu lekowego. Będzie to duża ulga dla tych, którzy oczekują na przeszczep szpiku z powodu mielofibrozy. Jest to piękny prezent na Gwiazdkę 2016 po dwóch latach naszych wspólnych działań!

Pozdrawiam wszystkich w imieniu Grupy Wsparcia MPN i Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych!

Antoni Markowski

Informację tą można zobaczyć na stronie Ministerstwa Zdrowia w dziale II pkt 3 podpunkt 1.

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-zmian-w-wykazie-lekow-refundowanych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-stycznia-2017-r/


Grupa Wsparcia MPN

Odpowiedź MZ 2016-08-23

2016-08-29 15:20:34

W dniu dzisiejszym otrzymałem pismo z MZ Jest to odpowiedź na indywidualnie wysyłane listy do MZ i AOTMiT. Poniżej wklejam cały tekst;

 

Ministerstwo  Zdrowia

Departament Polityki Lekowej i Farmacji  

Warszawa, 23.08.2016  

PLA.4604.229.2016 IK 634934/MB    

Pan Antoni ---------

ul. -----------

100 Inowrocław  

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na przesłaną wiadomość z prośbą o refundację leku Jakavi (Ruksolitynib), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.  

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991) zwanej dalej „ustawą o refundacji" Minister Zdrowia zajmuje stanowisko wydając pozytywną lub negatywną decyzję administracyjną o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu mając na uwadze uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych, które przeznaczone są do zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony zdrowia wszystkich obywateli we wszystkich stanach klinicznych oraz przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 1. Stanowisko Komisji Ekonomicznej;
 2. Rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych;
 3. Istotność stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją;
 4. Skuteczność kliniczna i praktyczna;
 5. Bezpieczeństwo stosowania;
 6. Relacja korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania;
 7. Stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, w porównaniu z wnioskowanym;
 8. Konkurencyjność cenowa;
 9. Wpływ na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych i świadczeniobiorców;
 10. Istnienie alternatywnej technologii medycznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, oraz jej efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania;
 11. Wiarygodność i precyzja oszacowań kryteriów, o których mowa w pkt 3-10;
 12. Priorytety zdrowotne określone, w przepisach wydanych na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy o świadczeniach;
 13. Wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, ustalonego w wysokości trzykrotności Produktu Krajowego Brutto na jednego mieszkańca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817), a w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu - koszt uzyskania dodatkowego roku życia  

- biorąc pod uwagę inne możliwe do zastosowania w danym stanie klinicznym procedury medyczne, które mogą być zastąpione przez wnioskowany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny.

W aspekcie przedstawionych powyżej informacji, należy zaznaczyć, że aktualnie w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są postępowania refundacyjne związane z lekiem Jakavi (Ruksolitynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej, ICD-10 D47.4". Postępowanie administracyjne może być procedowane do 180 dni, z tym, że w przypadku konieczności uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia złożonego przez podmiot odpowiedzialny wniosku, bieg tego terminu ulega zawieszeniu do dnia otrzymania uzupełnienia danych albo do dnia upływu terminu uzupełnienia wniosku. Dodatkowo, w przypadku wniosku o objęcie refundacją leku w ramach programu lekowego, powyższy termin ulega zawieszeniu do czasu uzgodnienia treści programu pomiędzy wnioskodawcą a ministrem właściwym do spraw zdrowia. Uzgadnianie treści programu lekowego nie może trwać dłużej niż 60 dni, zgodnie z art. 31 pkt. 11 ustawy o refundacji. Aktualnie wniosek został oceniony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Kolejnym etapem postępowania będą negocjacje cenowe przeprowadzone między wnioskodawcą i Komisją Ekonomiczną. Następnie w oparciu o art. 12 ustawy o refundacji, Minister Zdrowia, po zapoznaniu się z całością materiału w sprawie, wyda pozytywną lub negatywną decyzję administracyjną o objęciu refundacją leku Jakavi (Ruksolitynib).  

Przekazując powyższe pragnę zapewnić, iż Minister Zdrowia, realizując politykę zdrowotną państwa, kieruje się zasadami medycyny opartej na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności terapii i bezpieczeństwa oraz oceny technologii medycznych. Powyższe zasady mają służyć dobru pacjentów i zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, uzyskania efektów zdrowotnych o największej wartości oraz optymalnego wykorzystania dostępnych środków na refundację. Tym samym Minister Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby leczenie pacjentów było na jak najwyższym poziomie, możliwym do osiągnięcia w ramach budżetu płatnika publicznego.  

Z poważaniem

DYREKTOR Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

Izabela Obarska  

 

Prawdopodobnie takie pisma otrzymali wszyscy, którzy po negatywnej odpowiedzi na petycję wysłali indywidualne listy. Trzymajmy zatem kciuki za powodzenie naszych akcji!

Pozdrawiamy!

Grupa Wsparcia MPN 


Grupa Wsparcia MPN

Opinia Rady Przejrzystość

2016-08-24 07:28:36

Witamy Sygnatariuszy Petycji o refundację leków w rzadkich nowotworach Szpiku!

Jest pozytywna wiadomość! Mimo wcześniejszej (z 9 listopada 2015r.) negatywnej odpowiedzi Ministra Zdrowia nastąpiła zmiana. Z pomocą Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i uczestników różnych forów oraz fb działaliśmy dalej. Wysyłaliśmy indywidualne listy do MZ i do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Odpowiedzi tez były negatywne. W lipcu jednak dostaliśmy zaproszenie na posiedzenie Rady Przejrzystości przy Prezesie AOTMiT. Byliśmy tam ( z jedną z forumowiczek) w dniu 1 sierpnia. Potem było długie oczekiwanie na wynik tego posiedzenia. I wreszcie 19 sierpnia na stronie AOTMiT ukazał sie protokół z posiedzenia RP. Rada Przejrzystości wydała pozytywną rekomendacje w sprawie refundacji Ruxolityniby !!! Opinia ta została już wysłana do Ministra Zdrowia. Czekamy na jego podpis.

Tutyaj jest prot. z posiedzenia RP: http://www.aotm.gov.pl/bip/index.php/rada-przejrzystosci/3523-protokoly-rp

Serdecznie dziękuję w imieniu chorych na MF, w imieniu Grupy Wsparcia MPN przy PKPO wszystkim Sygnatariuszom Petycji za złożenie swojego podpisu i wsparcie naszych działań!

Pozdrawiamy serdecznie!

http://www.pkopo.pl/o_nas/grupa_wsparcia_mpn

 

 


Grupa Wsparcia MPN

Odpowiedź Ministerstwa na naszą Petycję

2016-02-04 12:53:08
Ogłoszenie Grupy MPN z dnia 1.02.2016

 


Informujmy, że otrzymaliśmy negatywną odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia odmawiającą refundacji Ruxolitynibu.  Jednak petycji nie zamykamy. Będziemy starali się nadal prowadzić działania w kierunku udostępnienia tej nowoczesnej terapii wszystkim pacjentom, dla których jest potrzebna. Korespondencję z nami rozpoczynał Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki (z poprzedniej kadencji),  a odpowiedź ostateczną podpisał obecny Podsekretarz Stanu Krzysztof Łanda.

 

Cała sprawa refundacji „rozbija” się o koszty leczenia pacjentów chorych na mielofibrozę.  Miesięczny koszt leczenia jednego pacjenta tym lekiem to 20-30 tys. zł. Według ekspertów AOTMiT oraz Ministerstwa Zdrowia terapia Ruxolitynibem jest ponad 4-krotnie wyższa niż obowiązujący próg efektywności kosztowej dla nowych technologii lekowych . Z całą odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia można zapoznać się tutaj.

 

Wszystkim Sygnatariuszom Petycji o refundację skutecznych leków w rzadkich nowotworach szpiku serdecznie dziękujemy. O dalszych losach petycji będziemy informowali poprzez „Ogłoszenie”.

 

Pozdrawiamy serdecznie!

Grupa Wsparcia MPN

 

Powyższe o0głoszenie mozna przecytać również na stronie  Grupy Wsparcia MPN:Grupa Wsparcia MPN

Weryfikacja podpisu

2015-09-28 17:16:10

Po podpisaniu petycji należy :kliknąć: na link weryfikacyjny, który przychodzi na wskazany w podpisie adres e-mail.

Bez weryfikacji adresat petycji nie będzie widział tego "podpisu".


Grupa Wsparcia MPNUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

 • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
 • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
  1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
  2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
  3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.