PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i OBYWATELSKIEGO RUCHU OPORU

2014-04-03 00:45:30

Łowicz, 03.04.2014r.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Obywatelskie przesłuchania protestujących:

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0


Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
Rafał Fronczek
Prezes Krajowej Rady Komorniczej
Marek Biernacki
Minister Sprawiedliwości
Ze względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu
przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy
żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą
emailową
Skarga
na zamiar dokonania zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba
Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przez komornika
sądowego i Sąd Rejonowy w Łowiczu,
Żądanie
zaniechania bezprawnych działań egzekucyjnych przez komornika
sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

Dotyczy:
bezprawnej groźby egzekucji komorniczej skierowanej przeciwko osobie prawnej:KRS
0000075789 : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz działających w
jego ramach: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH
OPORU, prezes Teresa Wojda, co wyczerpuje znamiona czynów z artykułów Art. 190§ 1,
Art. 212§ 1, Art. 216§ 1 , Art.190§ 1 Kodeksu Karnego.


W dniu 02.04.2014 r. nieznana osoba podrzuciła kartkę pod drzwi siedziby Stowarzyszenia
Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,
OBYWATELSKI RUCH OPORU z bezpodstawnym wezwaniem do kancelarii Komornika Sądowego
pod rygorem : “Stawiennictwo obowiązkowe” w nieokreślonej sprawie, bez podania numeru
sprawy.


Informujemy że Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze” Łowiczanie” nie jest stroną w żadnej
sprawie sądowej ani nie zalega z żadnymi płatnościami. Siedzibą Stowarzyszenia jako osoby
prawnej, KRS 0000075789, jest 1pokojowe ( 26 m2) mieszkanie własnościowe Teresy Wojda, co jest
zatwierdzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejsetru
Sądowego, decyzją z dnia 23.07.2008r., sygn.akt LDXX NS REJ/KRS/10966/08/272


W pomieszczeniu tym znajduje się wyłącznie biuro tej organizacji. Zgromadzone jest tu bogate archiwum
22 letniej działalności, dokumenty księgowe, rekwizyty, stroje ludowe, meble biurowe, komputer, drukarka,
książki, puchary ,dyplomy itp. Jest to majątek podlegający prawnemu obowiązkowi zabezpieczenia za
który osobiście prawnie odpowiada prezes Teresa Wojda.


W siedzibie również prowadzona jest działalność w obronie Narodu Polskiego przed zagrożeniami, zgodnie
ze statutowymi zapisami stowarzyszenia pod szyldem Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i
Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU. Jest to miejsce przechowywania m.in. oryginałów dowodów
na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011 r. Polsce.
W związku z powyższym jest to także atak na dorobek intelektualny Teresy Wojda i Marii Bejda,
stanowiący spuściznę Narodu Polskiego. Działania Sądu Rejonowego w Łowiczu jak też w jego imieniu
komornika sądowego uznajemy jako dyskryminację i znieważenie nas jako przedstawicielek Narodu
Polskiego, co jest jawnym antypolonizmem i podlega ściganiu z art.133 oraz art. 257 k.k.


Bezpodstawne wezwanie egzekucyjne komornika jest groźbą popełnienia przestępstwa przez komornika,
jest zamachem na szkodę organizacji prawnej: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” i
na szkodę prezes tej organizacji Teresy Wojda co wyczeruje znamiona art.190§ 1 k.k. cytat:”
„Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba
wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Podrzucenie bezpodstawnego wezwania do komornika jest naruszeniem dóbr osobistych osób
publicznych, prezes stowarzyszenia Teresy Wojda oraz Marii Bejda jak też dobrego imienia organizacji,
które one reprezentują a więc podlega rygorom art. 212 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto pomawia inną
osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na
utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie,
karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”
Równocześnie kwalifikuje się to pod art. 216 § 1 cytat: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo
choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”
Ponadto podrzucenie bezpostawnego wezwania do komornika jest złamaniem:
art. 23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność,
cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji,
nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,
pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych
przepisach.”
art. 24 § Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem,
może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także
żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia
jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej
formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia
pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.”


W związku z powyższym żądamy zaniechania działań egzekucyjnych przez komornika. W
ramach zadośćuczynienia domagamy się od komornika wpłaty w wysokości 2000 zł na konto
Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”.


Informujemy, że jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego podlegamy szczególnej ochronie prawnej
prawa międzynarodowego w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji z Aarhus a
przede wszystkim konstytucji RP.
Uznajemy działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i działania Komornika oraz osób z nimi powiązanych jako
bezprawny zamach na dobro chronione prawem, co wymusza zastosowanie obrony koniecznej zgodnie z
art. 25 k.k.cyt: "Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny
zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w
szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu,
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia."


Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

 

 

 


Teresa Wojda

Polecam

2014-03-27 23:43:04

Teresa Wojda

Gratulacje dla Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki

2014-03-09 23:05:24


www.lowiczanie.prv.pl

Łowicz, 25.02.2014r.


Szanowny Pan

Zbigniew Bródka

Syn Ziemi Łowickiej

Mistrz Świata i Mistrz Olimpijski w jeździe szybkiej na lodzie.

Jesteśmy dumni z Pana osiągnięć sportowych, które są wynikiem nie tylko talentu ale i ogromnego wkładu pracy i poświęcenia. Przyczynił się Pan do rozsławienia Polski i Ziemi Łowickiej a przy tym udowodnił światu że Polak wszystko potrafi, pomimo przeciwności losu, braku odpowiedniej infrastruktury sportowej i właściwego wsparcia finansowego.

Jest Pan dla wszystkich Polaków wzorem godnym najwyższego szacunku i zasługuje Pan na najwyższe uznanie i wdzięczność  Narodu Polskiego. Pana osiągnięcia sportowe są  dowodem na to że upór i konsekwencja w działaniu przynoszą wspaniałe efekty.

Szczególnie dla nas, działających w Obywatelskim Ruchu Oporu,  występujących na forum międzynarodowym w obronie Narodu Polskiego w jego Ojczyźnie, Pana sukces jest wielkim wsparciem i mobilizuje nas do dalszych intensywnych działań.

Nie tracimy nadziei że również odniesiemy sukces i doprowadzimy do zjednania wszystkich Polaków  w obronie miejsca do życia w Polsce.

Dziękujemy za dostarczenie nam radości z wysłuchania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, “Mazurka Dąbrowskiego” na Olimpiadzie w Soczi!

Gratulujemy Panu osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!


Z wyrazami szacunku i poważania

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

córki żołnierza Armii Krajowej ps. “Słoneczny”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/

 


Teresa Wojda

Do Narodu Polskiego...

2014-03-09 22:53:52

docs.google.com/document/d/1WqxfEUsRoAmcTyjeQkoP-IfGsPySkWJnJ-twka4wPuA/edit


Prawda o uzurpatorach orężem Narodu Polskiego w obronie koniecznej !


Łowicz, 09.03.2014r.


Drodzy Rodacy w Polsce i na świecie!


W obliczu uwikłania Polski  w konflikt na Ukrainie przez uzurpatorskie władze z Polski, będące na usługach światowych elit żydowskich, oraz  sprowadzenia przez te władze groźby działaniami wojennymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest przyśpieszenie jednoczenia się rodowitych Polaków wokół faktu udowodnienia przez K.Puzynę sfałszowania wyborów parlamentarnych w 2011r. (z naszym udziałem)jak też udowodnienia w 2013 r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu przez obecnie sprawujących władzę w Polsce.


Władze wszelkich szczebli w Polsce nie mają legitymacji Suwerena, tj. Narodu Polskiego, uprawniającej do zajmowania stanowisk i urzędów, podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Narodu Polskiego.


UWAGA !

Stanowione przez uzurpatorów  prawo i wydawane decyzje są z mocy prawa nieważne !


Wzywamy  naszych Rodaków do tworzenia rodzinnych Oddziałów Obrony Koniecznej wg wskazań Tadeusza Cichockiego.

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

cytat:

“5. Stworzenie w celu realizowania egzekucji możliwie jak największej liczby

zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie organizowanych i zarządzanych oddziałów

Obrony Koniecznej Narodu Polskiego (OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu

najlepiej znanych sobie zaufanych osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich

oraz osoby starsze schorowane i młodzież do rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji

monitoringu,….

6. Staranne, samodzielne i niezależne przygotowywanie przez każdy z oddziałów

OKNP na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstszych różnych działań przeciwko

wrogom – przedstawicielom władzy okupacyjnej i ich kolaborantom. Ewentualną

współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny (niebezpieczeństwo

inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.

7. Stopniowe, systematyczne i sukcesywne aż do obalenia okupanta realizowanie

„dożynanie watahy” np. i najlepiej metodą „seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą

pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne

środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody

usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu.”


Polska, Ojczyzna Narodu Polskiego została podstępnie przejęta przez okupanta żydowskiego, który sprowadził Polaków do roli niewolników we własnym kraju.

 

Wszyscy politycy z Polski to samozwańcy, sprawcy zamachu stanu w Polsce,  sprawujący urzędy bezprawnie, przy wiedzy i akceptacji władz unijnych oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wspierani przez światowe elity żydowskie przejęli wszystkie dziedziny życia w Polsce. Powstające obecnie jak i wcześniej utworzone partie oraz organizacje, ruchy narodowe oraz związki zawodowe a nawet struktury Kościoła Katolickiego, zostały podstępnie przejęte przez wrogów Narodu Polskiego !

 

Wzywamy żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych do opowiedzenia się po stronie ciemiężonego Narodu Polskiego!

 

Błyskawicznie rozpowszechniajmy prawdę o podstępnym okupancie i równocześnie bojkotujmy uzurpatorów.

 

Teresa Wojda, Maria Bejda

córki żołnierza Armii Krajowej ps.”Słoneczny”

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze


Teresa Wojda

Poparcie dla działań Prezydenta Rosji w powstrzymaniu niszczenia narodów i państw

2014-03-04 23:34:37

https://docs.google.com/document/d/1yYbHrTZJsgAI1JuPmsVepLzXd-3wSbFNx0dNLNzYmmc/edit

Łowicz, 04.03.2014r.


Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

 

Szanowny Pan

Prezydent Władimir Putin – za pośrednictwem Ambasady Rosji!

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce.


Za Dariuszem Orszańskim z Olsztyna:

“Składamy na ręce Pana Ambasadora Federacji Rosyjskiej serdeczne i szczególne podziękowania dla Prezydenta Federacji Rosyjskiej Pana Władimira Putina oraz dla Rady Federacji Rosyjskiej, za decyzję poważną i męską decyzję, o wykorzystaniu wojsk Federacji Rosyjskiej do stabilizujących i obronnych działań na terenie Ukrainy w celu ugaszenia pożaru i niepokojów społecznych wywołanych w tym bratnim państwie, przez płatną i zdradziecką ( kierującą się podwójnymi standardami i moralnością) agenturę zachodu i ukraińskich szowinistów.

Jest niedopuszczalne, by garstka bandytów, podżegaczy i podpalaczy z Kijowa, wspierana i finansowana przez moralistów o podwójnych obliczach, obalała legalne władze Ukrainy i chciała rozlać bezprawie i wojenną pożogę na całą Ukrainę i inne kraje słowiańskie. Zachód, któremu demokracja i praworządność nie schodzi z ust, tę nielegalną bandycką zadymę wspiera.

Najwyższy już czas by bandytom i podżegaczom powiedzieć – STOP – ANI KROKU DALEJ !

Prezydent Władimir uczynił to! – i za to Mu dziękuję wraz z rodziną i bliskimi.

Zapewniamy, iż z buńczucznymi, wojennymi pomysłami "naszych uzurpatorskich władz” Polski, Ja i bardzo wielu Polaków nie mamy nic wspólnego! Jesteśmy z Wami. “

Szanowny Panie Prezydencie,

dołączamy się do podziękowania i jednocześnie z całą mocą podkreślamy że z buńczucznymi, wojennymi pomysłami przedstawicieli uzurpatorskich władz z  Polski nie mamy nic wspólnego jak też

Naród Polski, który został oszukany i zniewolony we własnym, ojczystym kraju przez podstępnego okupanta.

Władze unijne jak też OBWE zignorowały udowodniony przez Tadeusza Cichockiego w 2013r. zamach stanu  oraz zingnorowały udowodnienie sfałszowania  wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. w Polsce. Skarga na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia!

link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

link: “Skarga do Strassburga”

link: “Do Narodu Polskiego, List otwarty.”

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

W związku z utajnieniem przed społecznością międzynarodową naszych informacji i dowodów na sfałszowanie wyborów i dokonanie zamachu stanu w Polsce uprzejmie prosimy Szanownego Prezydenta Rosji, Pana Władimira Putina o podanie do publicznej wiadomości i poinformowanie opinii światowej o przestępstwie przejęcia władzy w Polsce przez uzurpatorów przy współdziałaniu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej jak też sekretarza OBWE. Prosimy również o ujawnienie prawdy o fałszywych życiorysach prezydenta  RP Bronisława  Szczynukowicza/Komorowskiego oraz Premiera RP Donalda Tuska, agenta Stasi ps.”Oskar” a także innych polityków uczestniczących w wydarzeniach na Ukrainie.

Z wyrazami szacunku i poważania

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

link: “Obywatelskie przesłuchania protestujących”www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

Załączniki:

1. Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?

2. Stop niszczeniu narodów i państw. Polska ofiarą spisku światowego.

Udowodniony zamach stanu w Polsce.

3.Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?”

4. Potępienie przedstawicieli uzurpatorskich władz w Polsce uczestniczących

w konflikcie na Ukrainie.

5. Do instytucji unijnych o udowodnionym zamachu stanu w Polsce.

6. Wystąpienie do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

 

 


Teresa Wojda

Drodzy Rodacy,

2014-03-02 09:57:01

docs.google.com/document/d/1_1AZXhlmZHHqwAA4CHabTL3aQGOipQir4-5Bb20aPWA/edit#

Ostrzeżenie przed fałszywymi obrońcami Narodu Polskiego.

Rodzinne Oddziały Obrony Koniecznej gwarancją zwycięstwa nad okupantem w Polsce.

Łowicz, 21.02.2014r.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Drodzy Rodacy,

Polska, Ojczyzna Narodu Polskiego została podstępnie przejęta przez okupanta żydowskiego, który sprowadził Polaków do roli niewolników we własnym kraju. Wszyscy politycy z Polski to samozwańcy, sprawcy zamachu stanu w Polsce,  sprawujący urzędy bezprawnie, przy wiedzy i akceptacji władz unijnych oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.  Wspierani przez światowe elity żydowskie przejęli niemal wszystkie dziedziny życia w Polsce.

W tej sytuacji Naród Polski jako Suweren, ma bezwzględne prawo oświadczyć, że nie odpowiada za działania przedstawicieli uzurpatorskich władz a wszystkie prawa i decyzje na jego szkodę z mocy prawa są nieważne!


Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda  dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony.

Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia.

link:” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

link: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce  o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania  władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszytkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, aby nie było śladów manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostajawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadusza Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej.

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia  w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają  uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami  mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.

 

Funkcje Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje oszut, agent WSI o nazwisku Szczynukowicz. Cyt.:

“Dziadek obecnego Prezydenta RP to, cyt.:” DZIADEK JULIUSZ TO OSIP SZCZYNUKOW, Z BIAŁEJ CERKWI W ROSJI. (...)  W LATACH 1920-24 PO WYMORDOWANIU RODZINY SZLACHECKIEJ KOMOROWSKICH HERBU "KORCZ" MAJĄTEK I TYTUŁY RUSCY DALI SWEMU OSIPIE.... I TAK POWSTAŁ HRABIA POLSKI SZCZYNUKOW KOMOROWSKI. A EKSPERCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ, CO BYŁO W RÓŻNYCH STACJACH TV, ODEBRALI MU PRAWO DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM POLSKIEJ SZLACHTY…”

link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”

trzcinska.neon24.pl/post/91213,czy-narod-polski-moze-byc-jednoczesnie-zdrajca-narodu-polskiego

 

Przedstawiciele okupanta żydowskiego zawłaszczyli sobie ruch regionalny i narodowy Polaków a przy tym zwodzą Polaków udawaniem sprzeciwu wobec sprawujących władzę w Polsce.

Jednym z przykładów na to jest  ruch oburzonych, który  “burzy się” na bezmiar bezprawia w Polsce, za który odpowiedzialni są uzurpatorzy z Prezydentem RP na czele. Jeden z głównych działaczy ruchu oburzonych, pan M.C. który układa się, wbrew jakiejkolwiek logice, ze sprawcami krzywd Polaków w Polsce i przyjmuje odznaczenie od Szczynukowicza podającego się za Komorowskiego, Prezydenta RP.

Przyjęcie honorów od uzurpatora, zdrajcy Narodu Polskiego to postawienie się po stronie okupanta żydowskiego. Jest to  tym większa hańba i jednocześnie ostrzeżenie dla wszystkich rodowitych Polaków, bo  funkcję prezydenta RP sprawuje osoba pochodzenia żydowskiego, wychowana na zasadach talmudu: nienawiści i pogardy dla nie-żydów.

Nie do przyjęcia jest aby rodowici Polacy, doświadczający każdego dnia antypolonizmu, łamania  praw człowieka i obywatela wspierali i tworzyli ruch, który popiera żydowskie okupacyjne, reżimowe władze w Polsce.

Podstępne  oblicze  ruchu oburzonych ujawnia apel M.C. do uzurpatorskich władz w Polsce o ingerencję w wewnętrzne sprawy Ukrainy.  Ruch oburzonych popiera elity żydowskie, które dokonały  zamachu stanu na praworządne władze Ukrainy a przy tym pomija fakt, że zajścia na Ukrainie zostały sprowokowane, sfinansowane i  są kontrolowane przez elity żydowskie z Polski, Niemiec, USA  oraz z Brukseli.  Pretekstem do interwencji była odmowa władz Ukrainy przystąpienia do Unii Europejskiej.

Dowód: “List otwarty do władz RP.

List otwarty obywatelskiego stowarzyszenia OBURZENI do Prezydenta, Premiera, Sejmu RP, Komisji Europejskiej i Ambasady Ukrainy w Polsce, 23 stycznia 2014” , cyt:pozwalamy sobie zaapelować do stosownych władz III RP oraz Unii Europejskiej, której Polska jest przecież członkiem, o natychmiastowe podjęcie wszystkich możliwych kroków natury zarówno politycznej jak i ekonomicznej wobec ludzi, którzy obecnie sprawują władzę na Ukrainie, by położyć kres dalszemu przelewowi krwi w sąsiadującym z nami państwem.”

Link: ”Żydzi na Euromajdanie” , wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-euromajdanie-2014-02 ,

:”Żyd Etinzon (Kliczko) wzywa Eurosodomę do interwencji wojskowej na Ukrainie”,

wolna-polska.pl/wiadomosci/zyd-etinzon-kliczko-wzywa-eurosodome-interwencji-wojskowej-ukrainie-2014-02

W sytuacji wypowiedzianej ale nie ogłoszonej wojny prowadzonej w sposób podstępny przez okupanta żydowskiego uczestniczenie przedstawicieli Narodu Polskiego w ruchach tworzonych przez tegoż okupanta pod złudnymi hasłami, wiąże się z wielkim niebezpieczeństwem dla ich zdrowia i życia.

Każdy kontakt z osobami pochodzenia żydowskiego niesie ze sobą śmiertelne ryzyko.

Istnieje groźba otrucia tak jak w przypadku reżysera Bogdana Poręby czy też zamordowania a nawet spalenia tak jak w przypadku Jolanty Brzeskiej  z Warszawskiego Stowarzyszenia  Obrony Lokatorów. Link: “Jolanta Brzeska”,

pl.wikipedia.org/wiki/Jolanta_Brzeska#.C5.9Amier.C4.87

Wzywamy  naszych Rodaków do tworzenia rodzinnych Oddziałów Obrony Koniecznej wg wskazań Tadeusza Cichockiego.

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

cytat:

5. Stworzenie w celu realizowania egzekucji możliwie jak największej liczby

zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie organizowanych i zarządzanych oddziałów

Obrony Koniecznej Narodu Polskiego (OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu

najlepiej znanych sobie zaufanych osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich

oraz osoby starsze schorowane i młodzież do rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji

monitoringu,….

 

6. Staranne, samodzielne i niezależne przygotowywanie przez każdy z oddziałów

OKNP na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstszych różnych działań przeciwko

wrogom – przedstawicielom władzy okupacyjnej i ich kolaborantom. Ewentualną

współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny (niebezpieczeństwo

inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.

 

7. Stopniowe, systematyczne i sukcesywne aż do obalenia okupanta realizowanie

„dożynanie watahy” np. i najlepiej metodą „seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą

pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne

środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody

usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu.”

Drodzy Polacy w Polsce, Polacy rozsiani po świecie,

Polska nie zginęła i nigdy nie zginie!

Wszyscy Polacy w Polsce  przebudzą się, bo w każdym Polaku, w genach tkwią namaszczone przez bohaterskie pokolenia, choć teraz jeszcze uśpione, pokłady Miłości ... Miłości Ojczyzny !

Potrzeba tylko iskry by uwolnić Ją i mądrze zagospodarować abyśmy poczuli się Wolni w Naszej Ukochanej Ojczyźnie Polaków.


Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

link: “Obywatelskie przesłuchania protestujących”


Teresa Wojda

O usunięcie przekazników telefonii bezprzewodowej z siedlisk ludzkich

2014-02-25 13:02:26

 

Łowicz, 24.02.2014r.Potępienie

przedstawicieli uzurpatorskich władz z Polski

uczestniczących w konflikcie na Ukrainie.Oznajmiamy obywatelom Ukrainy i narodom całego świata, że wszyscy politycy z Polski to samozwańcy, sprawcy zamachu stanu w Polsce,  sprawujący urzędy bezprawnie, przy wiedzy i akceptacji władz unijnych oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Wspierani przez światowe elity żydowskie przejęli niemal wszystkie dziedziny życia w Polsce a Naród Polski sprowadzają  do roli niewolników we własnej Ojczyźnie.

W tej sytuacji Naród Polski jako Suweren, ma bezwzględne prawo oświadczyć, że nie odpowiada za działania przedstawicieli uzurpatorskich władz i  równocześnie potępia ich udział w konflikcie na Ukrainie.

link: Stop niszczeniu narodów i państw! Polska ofiarą spisku światowgo

AShdHj8/edit

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

link:”Obywatelskie przesłuchania protestujących”

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.

umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

link: “Skarga do Strassburga”

link: “Do Narodu Polskiego. List otwarty”

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

 


Teresa Wojda

W obronie polskości

2014-02-23 16:30:28

Do Prokuratora Generalnego o obronę prawdy, polskości i Polski.

https://docs.google.com/document/d/16DT8BZG2MhwyEd5IOgliDPrTLkZeI81uHTY6Ph2H3uA/edit

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/


Teresa Wojda

Do Prokuratora Generalnego o obronę prawdy, polskości i Polski

2014-02-22 08:49:52

Do Prokuratora Generalnego o obronę prawdy, polskości i Polski.

https://docs.google.com/document/d/16DT8BZG2MhwyEd5IOgliDPrTLkZeI81uHTY6Ph2H3uA/edit


Maria Bejda, Teresa Wojda                                                                                              Łowicz, 21.02.2014r.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Obywatelskie przesłuchania protestujących:

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0
Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

Rzeczypospolitej Polskiej

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową,uprzejmie prosimy o podanie drogą emailową :

1) numerów wszystkich toczących się spraw z naszych wniosków

2) informacji o podjętych działaniach, celem zapobieżenia agresji Izraela i wkroczenia   obcych sił na terytorium Rzeczypospolitej wbrew woli Suwerena tj. Narodu Polskiego.

3) potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia w sprawie zagadkowej śmierci

Bogdana  Poręby

4) potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia z dnia 24.01.2014r. w sprawie zarzutów zdrady Państwa i Narodu Polskiego przez naczelne organy władzy w Polsce  w związku z  przyjazdem Knesetu  na Polską Ziemię.

Zawiadomienie

1) o możliwości popełnienia przestępstwa spowodowania śmierci Bogdana Poręby przez osoby trzecie

2) o popełnieniu przestępstwa przez IPN, Odział w Białymstoku w sprawie braci Laudańskich.W związku z  nagłą chorobą i niespodziewaną śmiercią w dniu 25.01.2014r. , Bogdana Poręby,  wybitnego polskiego reżysera, zawiadamiamy o możliwości popełnienia przestępstwa spowodowania śmierci Bogdana Poręby przez osoby trzecie.

Istnieją przesłanki wskazujące na dokonany  zamach na  życie tego Polaka-Patrioty, który zawsze stawał w obronie prawdy historycznej a zwłaszcza  prawdy  o niemieckim sprawstwie pogromu Żydów w Jedwabnem w 1941r.

 

Reżyser B.Poręba  zamierzał zrealizować film demaskujący fałszerstwa środowisk żydowskich, bezpodstawnie zrzucających winę na przedstawicieli Narodu Polskiego. Bogdan Poręba poczynił daleko idące przygotowania do realizacji filmu a w najbliższym czasie planował wyjazd do USA, celem spotkania ze świadkiem wydarzeń w Jedwabnem.

linki na youtube:

www.youtube.com/watch?v=sajQZyiGP7Y

“Jedwabne, ostatni świadek 23187″

www.youtube.com/watch?v=uUnT29NDDsQ

link: “ Kto zamordował  Żydów w Jedwabnem” zygmuntbialas.salon24.pl/537699,kto-zamordowal-zydow-w-jedwabnem

link: “OBRONIĆ PRAWDĘ – REŻYSERIA BOHDAN PORĘBA, SCENARIUSZ JAN MARSZAŁEK, FILM FUNDACJI POLSKIE GNIAZDO”

www.youtube.com/watch?v=4jjtEKMzipU


Burzliwa dyskusja na forach internetowych a zwłaszcza na portalu marucha i Neon 24,  blog E. Sendeckiego ujawniają wątki wskazujące na udział osób trzecich w  spowodowaniu  śmierci  Bogdana Poręby.

marucha.wordpress.com/2014/02/10/oswiadczenie-lekarza-o-smierci-bohdana-poreby

eugeniuszsendecki.neon24.pl/post/105928,oswiadczenie-lekarza-o-smierci-bohdana-poreby

 

Oświadczenie lekarza E.Sendeckiego ujawnia jego kardynalne błędy i zaniedbania, które przyczyniły się również do śmierci Bogdana Poręby. Takie zaniedbania stawiają pod znakiem zapytania jego prawo do wykonywania zawodu lekarza ale również powinny podlegać rygorom prawa karnego, tak jak miało to miejsce w USA, gdzie skazano lekarza zmarłego piosenkarza Michael Jackson.

link: “Pamięci Bogdana Poręby”

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/10/pamieci-pana-bohdana-poreby/

link: Bulwersujący opis E. Sendeckiego jego zaniechań i błędów wokół śmierci reżysera Bogdana Poręby, wielkiego patrioty Polaka.

 

"Wyciągnęliśmy ciało z łazienki, ułożyliśmy w przedpokoju." tak pisze lekarz Sendecki . Jeśli tak naprawdę było to błąd w sztuce lekarskiej widać jak na dłoni. Nie potrzeba studiować medycyny a jedynie po kursie pierwszej pomocy można już wiedzieć, że osobę ranną, nieprzytomną nie należy szarpać i wyciągać ale natychmiast zastosować reanimację na miejscu tam gdzie się przewróciła ! To określenie " wyciągnęliśmy ciało" jest skandaliczne!

Przecież w tym momencie B.Poręba jeszcze żył a więc był to  człowiek, w którym jeszcze nie ustały wszystkie czynności życiowe, jeszcze jego dusza nie odeszła a mózg na pewno jeszcze funkcjonował, tym bardziej że reanimację kontynuowały dwa zespoły pogotowia ratunkowego.”

 

" 80-letni Bohdan Poręba – szczupły, wysportowany, w znakomitej formie pływak pokonujący co tydzień parokrotnie basen – zmarł nagle 25 stycznia b.r. po zastrzyku od znajomego lekarza przybyłego do domu z wizytą."

link; “Bogdan Poręba, kolejne skrytobójstwo w Judeopolonii”

http://davidicke.pl/forum/bohdan-poreba-kolejne-skrytobojstwo-w-judeopolonii-t13224.html

Wyjaśnienia wymaga kwestia gróźb karalnych kierowanych pod adresem syna reżysera Bogdana Poręby, który mówi o tym w mowie pożegnalnej nad grobem własnego ojca.

link:BOHDAN PORĘBA ROCH PORĘBA I MACIEJ PORĘBA POGRZEB”www.youtube.com/watch?v=gfBX3nM2W0U&feature=share

Konieczne jest  wyjaśnienie  finansowania zarówno pogrzebu Bogdana Poręby jak też filmu o Jedwabnem, co może być kluczem do wyjaśnienia  sprawy zagadkowej śmierci wielkiego  Polaka Patrioty.

link: Zagadkowa śmierć Bogdana Poręby “

wolna-polska.pl/wiadomosci/zagadkowa-smierc-bohdana-poreby-2014-02

Prokuratura utrzymywana z podatków Narodu Polskiego zobowiązana jest do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci Bogdana Poręby.

Jako córki żołnierza Armii Krajowej mamy prawo i obowiązek żądać dogłębnego wyjaśnienia sprawy zagadkowej śmierci Bogdana Poręby jak też uniewinnienia i zrehabilitowania przed całym światem   braci Laudańskich, oskarżonych niesłusznie o udział w pogromie w Jedwabnem.

Naród Polski ma bezwzględne prawo do obrony dobrego imienia jej synów jak też do prawdy historycznej, zagłuszanej przez elity żydowskie.

Krzywda wyrządzona Braciom Laudańskim jest krzywdą wyrządzoną Narodowi Polskiemu!

Ze względu na podeszły wiek Braci Laudańskich domagamy się niezwłocznych działań.

link:”IPN: sprawa Laudańskiego “

/gazetawarszawska.com/2013/02/06/18407/

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

IPN: sprawa Laudańskiego.by Adm on 06/02/2013 in Historia, Judaizm i islam Przesylam, z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu. Bohdan Poręba.Walerian Dabrowski.Przesylam, z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu. Bohdan Poręba.

INSTYTUT  PAMIĘCI  NARODOWEJ , Oddział w Białymstoku, Pani dyr Barbara Bojaryn – Kazberuk , Na ręce dyrektora  Oddziału  I P N-u  w Białymstoku, pani Barbary Bojaryn – Kazberuk składam monit dotyczący natychmiastowego unieważnienia stalinowskiego wyroku ciążącego na braciach Jerzym i Zygmuncie Laudańskich. Szczytem bezprawia oraz potwarzą wobec całego narodu polskiego była wizyta Waszego prokuratora u Jerzego Laudańskiego dwa lata temu, który prowadził śledztwo przeciwko jednemu z katów w/w Braci. Umorzenie tego śledztwa z powodu naturalnej śmierci kata i pozostawienie ważności wyroku oskarżającego ofiary o kolaborację z niemieckim okupantem, na podstawie pomówień trzech prymitywnych zeznań, stronniczych świadków / dwie analfabetki i funkcjonariusz U B / których zeznania są wymuszone i niewiarygodne z litery prawa, okryły hańbą cały  I P N, powołany do naprawy krzywd dokonanych na narodzie polskim. Dlatego też zwracam się do Pani, do nowo mianowanego dyrektora tego Oddziału o nadanie natychmiastowego trybu postępowania ze wzgl. na bardzo podeszły wiek pokrzywdzonych, celem natychmiastowej rehabilitacji obu Braci i zmycia hańby ciążącejna Waszym Oddziele. Hańby za ukrywanie prawdy dot. skazania więźnia hitlerowskich Obozów Zagłady i Jego brata patrioty Jeszcze cięższy zarzut ciąży na Waszym Oddziele dot. ukrywania hitlerowskich oprawców, którzy dokonali okrutnego mordu w Jedwabnem na ludności Polskiej iżydowskiej. Pozwalając zdziczałej i zagubionej moralnie gawiedzi przypisywać tę zbrodnię Polakom. Nie pobieracie bardzo wysokich uposażeń za  fałsz i szkalowanie mojego Narodu i Ojczyzny ale za weryfikowanie zbrodni dokonanych na Polakach. Oczekuję nie rychłego ale natychmiastowego oczyszczenia Braci Laudańskich na podstawieniepodważalnych materiałów dowodowych będących w Waszych (-)Bohdan Poręba“Obronić prawdę, obronić Polskość “ - testament wybitnego reżysera, Polaka Patrioty, Bogdana Poręby.https://docs.google.com/document/d/15tc8pEHdHonMl490i53XGcyJAAGRPAcFAFPGF3GHbr4/edit

 


Teresa Wojda

Konieczne międzynarodowe zjednanie wobec najazdu nieproszonych gości do Ojczyzny Narodu Polskiego !

2014-02-16 23:21:23

Łowicz, 16.02.2014r.

https://docs.google.com/document/d/1HPjFHva4bo9Go9rtKH0MbO7joVbTj7fWqBXHAShdHj8/edit


Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/Stop niszczeniu narodów i państw !

Polska ofiarą spisku światowego.

Udowodniony zamach stanu w Polsce.Jako autorki petycji Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, oraz m.in. petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, występujące w obronie Narodu Polskiego przed wszelkimi zagrożeniami zwracamy się  rozpowszechnianie  informacji o faktycznej sytuacji  Narodu Polskiego w Polsce oraz o tworzenie powszechnego frontu sprzeciwu wobec niszczycielskich planów światowych elit żydowskich.

 

40 milionowy Naród Polski w naszej Ojczyźnie jest podstępnie osaczany i dręczony przez grupę pochodzenia żydowskiego, liczącą w Polsce oficjalnie zaledwie 7 tysięcy osób.

link: “ Polscy Żydzi a fenomen żydokomuny “ izrael.org.il/opinie/2796-polscy-zydzi-a-fenomen-zydokomuny.html

link: “ Stalinowskie korzenie KOR-u, SLD i Unii Wolności”talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/105092,stalinowskie-korzenie-kor-u-sld-i-unii-wolnosci

link:” Masoństwo w Polsce: Lista Nazwisk,agenci obcych i wrogich Polsce wpływów, druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa” archiwa-ipn.blogspot.de/2012/03/masonstwo-w-polsce-lista-nazwisk.html

 

Niebywałym skandalem w skali światowej jest nie tylko fakt przyjazdu parlamentu izraelskiego na Polską Ziemię w dniu 27.01.2014r. ale również wszelkie wcześniejsze działania uzurpatorów pod dyktando światowych elit żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw egzystencji rodowitych Polaków. Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz  zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela, USA jak też Unii Europejskiej.

link: “Jerozolima 23luty 2011r.- Spotkanie premierów Donalda Tuska i Beniamina Natanyahu

jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_850px_1.jpg


jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/

jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-i-%E2%80%93-narodziny/Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda  dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony.

Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia.

link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

 

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

ink: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf


Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r.

link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego”

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf, wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na  posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r. www.petycjeonline.com/forum/80019#14

Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio..

/www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)

Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce  o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania  władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszystkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było dowodów na manipulacje wynikami wyborów. Z tego też powodu wnioski i skargi T. Cichockiego pozostają bez odpowiedzi, co stało się podstawą wystąpienia T. Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej.

link: “ Do Narodu Polskiego, List otwarty” , www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia  w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają  uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami  mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.

 

Zmowa  milczenia wokół  faktu  udowodnionego  w 2013r. zamachu stanu w Polsce skutkuje  sprowadzeniem  na Polską Ziemię parlamentu  izraelskiego, co jest aktem przypieczętowującym, zapewne  wcześniejsze tajne porozumienia oddające terytorium Polski we władanie Izraela i jego sojuszników.

link: J.Bizoń, “Polski trójkąt  bermudzki...pojmanie Polski”

jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-ii-%E2%80%93-pojmanie-polski/

Utajniono przed opinią publiczną w Polsce wizytę Knesetu jak też  skrywane są  faktyczne cele jego obrad na terytorium Polski w dniu 27. 01.2014r. , link : “ Delegacja Knesetu gościem obchodów w Auschwitz

embassies.gov.il/warsaw/newsAndEvents/Pages/2014-01/Delegacja-Knesetu-gosciem-obchodow-w-Auschwitz.aspx ,

link: ”Kraków: spotkanie międzyparlamentarne poświęcone pamięci o Holokauściewww.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=1C9978C7F8A40EE9C1257C6300473551

W związku z wizyta Knesetu na Polskiej Ziemi w dniu 22.01.2014r. Krzysztof Cierpisz skierował do  Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o przestępstwie  popełnionym przez osoby sprawujące najwyższe funkcje w Polsce.

link: Wolna Polska, “Zawiadomienie o przestępstwie : Oświęcim” /wolna-polska.pl/wiadomosci/zawiadomienie-przestepstwie-oswiecim-2014-01

Cytat:

“Funkcjonariusze naczelnych organów Państwa – dopuściły się do powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa militarnego Państwa Polskiego, krajów sąsiednich, krajów członków Unii Europejskiej oraz krajów członków NATO – w postaci wprowadzenia ryzyka stanu wojennego lub nawet faktycznego stanu wojennego już istniejącego.

Wyżej wymienieni dopuścili się czynów przestępczych w formie aktywnych czynności lub w formie dopuszczenia się zaniechania czynności prawnych – statutowych, właściwych – przypisanych tym funkcjonariuszom państwowym, a które to osoby te funkcje sprawowały, sprawują lub będą sprawować w określonym czasie.

Zarzucane czyny przestępcze dotyczą aktywnego udziału w/w w:

- zezwoleniu izraelskim funkcjonariuszom państwowym, członkom rządu, wojska, służb bezpieczeństwa, członkom   parlamentu na sprzeczny z prawem polskim i międzynarodowym wjazd na teren RP oraz pobyt tam,

- zezwoleniu na wprowadzenie do Polski broni palnej oraz innej stanowiącej narzędzie zbrojne,

- wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego na terytorium Oświęcimia oraz Krakowa,

- zastraszaniu ludności Oświęcimia oddziałami terrorystycznymi z Izraela,

- wprowadzenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu powietrznym Polski i krajów ościennych,

- wprowadzaniu na teren Polski środków zdolnych do noszenia broni masowego rażenia lub przygotowanie infrastruktury do jej wprowadzenia, a poza wiedzą lub jakąkolwiek struktura władz polskich, Unii Europejskiej lub NATO w sprzeczności z prawem międzynarodowym,

- nadawaniu obywatelom Izraela polskiego obywatelstwa, w tym osobom dopuszczającym się ludobójstwa lub zbrodniarzom wojennym.

“Delegacja żydowska z Izraela przybywa do Polski nie celem uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach rocznicowych, ale – długofalowo -  w celu zbrojnym, wymierzonym w suwerenny byt Państwa Polskiego – a doraźnie – celem zapewnia sobie schronienia na czas działań wojennych. Wg wielu źródeł mają one wkrótce nastąpić na Bliskim Wschodzie, których celem minimum ma być bombardowanie Jerozolimy i zburzenie meczetu Al-Aksa po to, aby tamten obszar wykluczyć dla wyznawców islamu i zbudować tam świątynię żydowską (tzw. „trzecią świątynię”).

Miałoby to odbyć się poprzez atak Iranu na Izrael i możliwe, że za pomocą głowicy jądrowej, którą według wyliczeń premiera Netanyahu Iran posiada już od paru dni i chce jej użyć przeciw Jerozolimie. Jak łatwo się domyśleć, będzie to operacją tzw. „false flag”, bo faktycznie to siły Izraela uderzą na własną ludność i własne obiekty, a będzie to wyglądać na ataki Iranu. Podobne prowokacje były stosowane przez żydów w Izraelu i w diasporze wielokrotnie. “


W Polsce funkcję prezydenta RP sprawuje obecnie osoba pochodzenia żydowskiego o fałszywej tożsamości.  Jego prawdziwe nazwisko to Bronisław Szczynukowicz, któremu eksperci ze Związku Szlachty Polskiej odebrali prawo posługiwania się herbem polskiej szlachty. Dziadek obecnego Prezydenta RP to, cyt.:” DZIADEK JULIUSZ TO OSIP SZCZYNUKOW, Z BIAŁEJ CERKWI W ROSJI. (...)  W LATACH 1920-24 PO WYMORDOWANIU RODZINY SZLACHECKIEJ KOMOROWSKICH HERBU "KORCZ" MAJĄTEK I TYTUŁY RUSCY DALI SWEMU OSIPIE.... I TAK POWSTAŁ HRABIA POLSKI SZCZYNUKOW KOMOROWSKI. A EKSPERCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ, CO BYŁO W RÓŻNYCH STACJACH TV, ODEBRALI MU PRAWO DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM POLSKIEJ SZLACHTY…”

link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”

trzcinska.neon24.pl/post/91213,czy-narod-polski-moze-byc-jednoczesnie-zdrajca-narodu-polskiego

Urząd premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje uzurpator Donald Tusk, pochodzenia żydowskiego, który  był płatnym tajnym agentem służb wywiadowczych NRD, Stasi , cytat,:

Prawda jest jednak brutalna, obecny premier tak zwanej III RP to sprzedawczyk z powodu którego wielu działaczy Solidarności nie tylko na Wybrzeżu Gdańskim traciło życie, zdrowie a w najlepszym wypadku wolność .Donald Tusk to płatny współpracownik STASI o pseudonimie OSCAR. Dokumenty znajdują się w niemieckim urzędzie o nazwie BstU. Dr.Hanna Labrenz Weiss - 1991 bis heute wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Bildung und Forschung der BstU

www.bstu.bund.de/DE/Wissen/Forschung/Mitarbeiter/labrenz-weiss.html

Państwo niemieckie nie potrafiło dostatecznie surowo osądzić dokonanych zbrodni i odrzuca wszelkie próby zbadania powiązań zachodnioniemieckich deputowanych z tajnymi służbami NRD jak też możliwość wglądu do akt Donalda Tuska, który jest protegowanym światowych elit żydowskich na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.

link:”Donald Tusk kryptonim OSCAR akta MfS ; STASI”

link:”Donald Tusk podejrzany o współpracę ze Stasi i SB, agent o pseudonimie Oskar, czy to prawda panie premierze?Jeżeli tak to prosimy o natychmiastową dymisję pańską i rządu.”

racjapolskiejlewicy.pl/donald-tusk-podejrzany-o-wspolprace-ze-stasi-i-sb-agent-o-pseudonimie-oscar-czy-to-prawda-panie-premierze-jezeli-tak-to-prosimy-o-natychmiastowa-dymisje-panska-i-rzadu/5181

Cytat:

“Donald Tusk podejrzany o współpracę ze STASI i SB agent o pseudonimie „Oscar” Czy to prawda panie Premierze? Jeżeli tak to prosimy o natychmiastową dymisje pańską i rządu.

Jak donosi „Dziennik gajowego Maruchy” nazwisko jakie pada w sprawie wspólnego agenta NRD-owskiej STASI i PRL-owskiej SB, to nazwisko premiera Donalda Tuska. Choć nikt nie jest w stanie przedstawić dowodów na piśmie, to jednak informację tę potwierdza każdy były funkcjonariusz zarówno STASI jak i SB poproszony o komentarz.

Cała sprawa ma związek z ukazaniem się w Niemczech książki Ralfa Georga Reutha i Günthera Lachmanna „Pierwsze życie Angeli M.” poświęconej działalności w NRD obecnej kanclerz Angeli Merkel. Twierdzą w niej, że w 1981 była szefem wydziału agitacji i propagandy FDJ (Wolna Młodzież Niemiecka – komunistyczna organizacja młodzieżowa Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec w NRD) oraz członkiem władz komisji zakładowej Akademii Nauk w NRD.

Wolfgang Schnur oraz Lothar de Maizière – polityczni protektorzy młodej Angeli Merkel, pod których skrzydłami rozpoczynała polityczną karierę, okazali się agentami STASI. Obaj na terenie byłej NRD tworzyli oddziały zachodnioniemieckiej partii CDU, z której wywodzi się … Angela Merkel.

Jeżeli Donald Tusk był agentem STASI i SB o pseudonimie „Oscar”, który aktywnie działał w gdańskiej „Solidarności”, to ewentualne zamierzchłe powiązania ze STASI mogą rzucać zupełnie nowe światło na wzajemnie wsparcie i zażyłe stosunki w polityce międzynarodowej Donalda Tuska i Angeli Merkel.Na razie krążą tylko enuncjacje na ten temat, nie tylko prasowe. W tej sprawie wątpliwości, już od dawna, zdają się nie mieć redaktorzy strony byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Kazimierz Maciejewski, Krzysztof Wyszkowski i Lech Zborowski. Teraz po opublikowaniu w Niemczech książki Ralfa Georga Reutha i Günthera Lachmanna pt. „Das erste leben der Angela M.” („Pierwsze życie Angeli M.”) temat powraca ze zdwojona siłą.

„Książka ta dotyczy życia i działalności Angeli Merkel w NRD i odsłania nieznane , a raczej utajnione dotychczas czarne strony życiorysu obecnej kanclerz Niemiec. … Wir können belegen, dass Angela Merkel dem DDR-System näher war als bislang bekannt. Während ihrer Tätigkeit an der Akademie der Wissenschaften der DDR war sie an ihrem ­Institut Funktionärin, beispielsweise von 1981 an als FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda, was sie bis heute bestreitet. Außerdem saß sie in der Betriebsgewerkschafts-Leitung.“ … tłumaczenie:Jesteśmy w stanie udowodnić ze Angela Merkel systemowi NRD była znacznie bliższa aniżeli dotychczas jest nam to znane. Podczas swych zajęć na akademii nauk w dawnej NRD była funkcjonariuszka partii i tak w roku 1981,  np.  przykład, była szefem wydziału agitacji i propagandy FDJ oraz członkiem władz komisji zakładowej tejże uczelni”.

Kariera polityczna osób rządzących Polską jest realizacją tajnych wytycznych wygłoszonych przez Jakuba Bermana  na posiedzeniu egzekutywy komitetu  żydowskiego w kwietniu 1945r,

cytat: "Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów... Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski - tzn. Zgodnie z projektem Politbiura - fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju. Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce."

 

Powszechny antypolonizm i dyskryminacja Polaków w Polsce i sprowadzenie ich do roli niewolników a przy tym poddawanie masowemu podtruwaniu poprzez toksyczne dodatki do wody, żywności, kosmetyków czy nawet leków, toksyczne chmury,  wskazuje za realizowaną w przyśpieszonym tempie politykę celowego niszczenia Narodu Polskiego. Uzurpatorzy wprowadzili nawet przymus szczepionkowy a lekarzom służby sanitarne nakazują szczepić chore dzieci, w celu zrealizowania programów szczepień, link: “Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)”/www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=71734 , link: “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy” /kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6-miesieczna-basia-z-kutna-zmarla-po-szczepieniu-ujawniono-oburzajace-wytyczne-dla-polskich-lekarzy/

Wydanie w Polsce koncesji na wszystkie bogactwa naturalne w ręce żydowskich światowych korporacji, na  dwie trzecie powierzchni Polski, tak ubogiej w zasoby wodne, wskazuje jednoznacznie na zamiar doprowadzenia do sytuacji, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach i żebrać o łyk czystej wody, która znajduje się już w posiadaniu firm żydowskich, które dostają dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Wydanie w Polsce koncesji na wszystkie bogactwa naturalne w ręce żydowskich światowych korporacji, na  dwie trzecie powierzchni Polski, tak ubogiej w zasoby wodne, wskazuje jednoznacznie na zamiar doprowadzenia do sytuacji, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach i żebrać o łyk czystej wody, która znajduje się już w posiadaniu firm żydowskich, które dostają dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 


Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook