Apel do Posłów na Sejm RP

Jesteśmy członkami spółdzielni mieszkaniowych z całej Polski zorganizowanymi w formę OGÓLNOPOLSKIEGO RUCHU SPOŁECZNEGO na RZECZ EUROPEIZACJI POLSKICH SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH i skupionego wokół witryny internetowej http://temidacontrasm.info/
Nasze wystąpienie związane jest z uruchomionym przez Sejm RP procesem legislacji nowego prawa spółdzielczego. Do laski marszałkowskiej przez trzy frakcje parlamentarne skierowane zostały projekty ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Poddaliśmy je szczegółowej analizie i w naszej ocenie najlepszą propozycją nowego prawa spółdzielczego dla społeczności członków spółdzielni mieszkaniowych w Polsce jest projekt autorstwa Pani Poseł Lidii Staroń. Zwracamy się, zatem do Posłów na Sejm RP z apelem o poparcie projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Posłanki Lidii Staroń z uwzględnieniem złożonych na jej ręce naszych propozycji uszczegółowienia zapisów tego projektu.
Domagamy się od Pań Posłanek i Panów Posłów:
1) Zniesienia obowiązującej w polskim prawie spółdzielczym komunistycznej zasady wspólnej własności lokali mieszkalnych wybudowanych z prywatnych środków członków spółdzielni mieszkaniowych i wycofania z polskiego obrotu prawnego spółdzielczego lokatorskiego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a także stosunku najmu w spółdzielniach mieszkaniowych powstałych z zakładowych budynków mieszkalnych.
2) Przywrócenia do prawa spółdzielczego wykreślonego z niego przez ustawę z dn. 9 czerwca 2011r o zmianie ustawy Kodeks karny i zmianie niektórych innych ustaw przepisu o odpowiedzialności karnej członków organów spółdzielni mieszkaniowej za wyrządzoną jej szkodę.
3) Nałożenia na członków organów spółdzielni mieszkaniowych odpowiedzialności osobistym majątkiem za wyrządzenie spółdzielni szkody, której naprawienie może być dochodzone przez każdego członka spółdzielni w drodze procesu cywilnego.
4) Nałożenia na spółdzielnie mieszkaniowe bezwzględnego obowiązku prowadzenia stron internetowych i udostępniania na nich informacji dotyczących składu osobowego organów spółdzielni, liczby lokali w zasobach spółdzielni, liczby jej członków oraz liczby mieszkańców a także protokołów lustracji, wszystkich uchwał organów spółdzielni oraz materiałów przewidzianych pod obrady walnego zgromadzenia członków spółdzielni.
5) Zapewnienia członkom spółdzielni dostępu do każdego dokumentu spółdzielni.
6) Nałożenia na spółdzielnię obowiązku pokrycia kosztu postępowania przed sądem rejestrowym o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia wnioskowanych przez członka dokumentów.
7) Nałożenia na sąd rejestrowy obowiązku badania zgodności z prawem statutu spółdzielni oraz każdej jego zmiany zgłoszonej do Krajowego Rejestru Sadowego.
Liczymy na to, że w procesie legislacji nowego prawa spółdzielczego Sejm RP odstąpi od obecnych w nim wciąż rozwiązań utrwalających w naszym systemie gospodarczym skompromitowane reguły organizacyjne charakterystyczne dla minionego okresu i wycofane już z innych form życia publicznego przez polską przemianę ustrojową z 1989r. Będziemy z uwagą przyglądać się pracy naszego Parlamentu nad kształtem regulacji prawnych w dotyczących tego ważnego dla naszej przyszłości i przyszłości naszych dzieci aktu prawnego.
Apel do Posłów na Sejm RP
OGÓLNOPOLSKI RUCH SPOŁECZNY na rzecz
EURPEIZACJI POLSKICH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

  

 


Ogólnopolski Ruch na rzecz Europeizacji Polskich SM    Skontaktuj się z autorem petycji