BZDURA NAD BZURĄ - nietrafiona inwestycja Gminy Parzęczew: żelbetowy most o nośności 50 t zlokalizowany przy zabytkowej osadzie młyńskiej + 260 metrów asfaltu przed Lasem Grotnickim z drogą przez las

Petycję i prośbę o interwencję kierujemy : 

Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski 

Rada Gminy Parzęczew 

Starosta Zgierski Bogdan Jarota 

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber 

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Dariusz Pieniak 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Grotniki Krzysztof Sztark 

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi Aleksandra Stępień 

 

 

 

 

 

Chcemy mostu, który POŁĄCZY pobliskie wsie, naturę z architekturą, przeszłość z przyszłością, ekologię i technologię

Nie chcemy żelbetowego mostu do Lasu Grotnickiego i hałaśliwej trasy dla tirów. 

Postulujemy takie przeprojektowanie inwestycji, aby odpowiadała rzeczywistym potrzebom okolicznych mieszkańców oraz unikatowej lokalizacji.

Najważniejsze powody:

1. Zapobiec pojawieniu się tirów w lesie - żelbetowy most o nośności 50 ton zaprosi firmy transportowe do wjazdu do lasu z pobliskiej szklarni.

2. Ochronić zabytek - budowa i eksploatacja mostu będzie realnym zagrożeniem dla osady pomłyńskiej z ewidencji zabytów zlokalizowanej w pasie drogowym planowanej budowy.  

3. Ochronić faunę i florę dzikiej rzeki Bzury – unikalny, niezwykle atrakcyjny turystycznie, cichy zakątek, położony na ostatnim odcinku dzikiej rzeki Bzury zostanie zamieniony w asfaltowo – betonową, hałaśliwą trasę.

4. Zapobiec marnotrawstwu pieniędzy - 3,5 mln zł za 260 m drogi z mostem bez możliwości kontynuacji drogi asfaltowej przez las w gminie, w której całkowicie brak transportu publicznego.

 

Podpisz zanim zaleją betonem i asfaltem uroczy zakątek tuż przed lasem i wyrzucą do Bzury worek naszych pieniędzy.  

Powód:  zła lokalizacja

Cel: przeprojektowanie inwestycji

https://www.facebook.com/rajnadrzeczka/

podmiot wnoszący petycję Matylda Leśnikowska 95-045 Nowomłyny 1 online5_copy1.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Petycja w pełnej wersji w sprawie zadania pn. “Przebudowa mostu na rzece Bzurze oraz kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 120277E”

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870 z dnia 10.05.2018 r.) składam petycję w sprawie zadania pn. “Przebudowa mostu na rzece Bzurze oraz kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 120277E” realizowanego
w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I”. Wnosimy o przeprojektowanie inwestycji w taki sposób, aby zachować obecny krajobrazowo-przyrodniczy charakter miejsca i jego architekturę, dostosowując ją skalą i charakterem do stanu istniejącego, poprzez: zachowanie obecnych parametrów i charakteru mostu, przy jednoczesnej adaptacji historycznych elementów hydrotechnicznych (kamienne przyczółki) w możliwie największym stopniu a elementy wykończenia (balustrady i pomost) przewidzieć jako wykonane z drewna. W sytuacji gdyby inwestycja nie mogłaby być wykonana z zachowaniem powyższych zasad wnoszę o zlokalizowanie nowego mostu dla ciężkiego transportu w Radziborzu - zgodnie z obecnym ruchem pojazdów ciężkich w regionie

UZASADNIENIE

Wybrany przez Gminę Parzęczew (Gmina) wykonawca opracowuje projekt budowlany oraz ma obowiązek uzyskania wszelkich uzgodnień, analiz, map, opracowań pomocniczych oraz niezbędnych decyzji, a następnie wykonać roboty budowlane. Zakres planowanych prac obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 120277E na odcinku około 260 m. Inwestycja ma być realizowana na odcinku: początek
ok. 20 m na wschód od skrzyżowania drogi z ul. Krasnodębską, zaś koniec na styku działki pasa drogowego i działki leśnej, przy czym Gmina przewiduje znaczące poszerzenie poprzecznego przekroju jezdni, wykonanie poboczy oraz zapewnienie odwodnienia. W związku z występującym zadrzewieniem przydrożnym, kolidującym z rozwiązaniami projektowymi, Gmina przewiduje także wycinkę drzew
i krzewów. Zakłada się także do realizacji most jednoprzęsłowy o:

•Konstrukcji podpór – żelbetowej;

•Posadowieniu pośrednim na palach, zapewniającym właściwe zabezpieczenie przed rozmyciem;

•Obciążeniu eksploatacyjnym wg PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów przyjmując wartości współczynników dostosowawczych dla klasy I umożliwiające ruch pojazdów 50 ton (ze względu na ruch pojazdów Nadleśnictwa związany z transportem drewna);

•Konstrukcji ustroju nośnego prefabrykowanej z dźwigarów strunobetonowych;

•Przekroju funkcjonalnym na obiekcie – zgodnym z przekrojem drogowym na dojazdach – pas ruchu, krawężniki kamienne, obustronne kapy chodnikowe z opaską i barieroporęczami.

Założenia technologiczne oraz lokalizacja inwestycji wybrana przez Gminę jest niezasadna a nawet szkodliwa z powodów, o których mowa poniżej: 

• Aspekt kulturowo-historyczny: inwestycja ma być realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej poniemieckiej osady młyńskiej z lat 30-tych XX w. zlokalizowanej nad rzeką Bzurą. Obiekt „Młyn wodny zbożowy ob. dom” (dz. nr ewid. 180/3 ob. 0009 Mariampol) ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków przyjętej Zarządzeniem Nr 120/19 Wójta Gminy Parzęczew z dnia
2 października 2019 r. Historycznym świadectwem sposobu zagospodarowania dawnego młyna są: budynek mieszkalny (użytkowany i zachowany we względnie dobrym stanie), ceglano-kamienne fundamenty młyna i dawnych zabudowań gospodarczych powiązanych z istniejącym na rzece mostem a także zespól zieleni wysokiej i niskiej otaczającej obiekt. Zachowany budynek wraz z otoczeniem ma charakter zabytkowy i jest świadectwem wielokulturowej i skomplikowanej historii naszego regionu i jako element krajobrazu kulturowego winien być ze wszech miar chroniony. Tymczasem planowana przez Gminę Inwestycja zrealizowana w sposób opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym podstawę prac projektowych, nie tylko wpłynie niekorzystnie na walory zabytkowe i przyrodniczo-krajobrazowe tego miejsca ale również zagraża mu bezpośrednio w sensie technicznym (brak informacji w opracowanym Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania o powiązaniu i wpływie planowanej inwestycji na konstrukcje i zabudowania dawnego młyna). Jest to sprzeczne z zapisami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew przyjętej Uchwałą Nr XXXIII/277/21 Rady Gminy Parzęczew, gdzie w rozdziale 3. Kierunki ochrony, rozwoju zasobów i kształtowania środowiska kulturowego zostały zapisane wytyczne dla działań w sąsiedztwie pojedynczych obiektów zabytkowych i wokół zabytków: Wszelkie zmiany w otoczeniu i sąsiedztwie zabytku, a także w obszarach zabytkowych (w rejestrze i w ewidencji), których charakter może mieć wpływ na walory zabytków, w tym przebudowa istniejących i budowa nowych obiektów a także sposób zagospodarowania przestrzeni, nie mogą pogorszyć stanu zachowania zabytku ani naruszać jego wartości i w związku z tym wymagają działania w porozumieniu z WKZ zgodnie z przepisami odrębnymi. Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy (ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40). Biorąc pod uwagę fakt lokalizacji planowanej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków to należy zauważyć, że aspekt ten został całkowicie zignorowany w opracowanym PFU, co sugeruje brak faktycznego rozpoznania stanu istniejącego w obrębie planowanej inwestycji. Ponadto należy zauważyć, że w obrębie istniejącego mostu zachowały się historyczne elementy konstrukcyjne (np. kamienne przyczółki), które winny być w możliwie największym stopniu zachowane i zaadoptowane do nowej konstrukcji mostu jako świadectwo dawnych technologii hydrotechnicznych. Tymczasem projekt zakłada ich całkowitą rozbiórkę. Poszerzenie pasa jezdnego radykalnie zmieni całe otoczenie obiektu, mało tego diametralnie zmieni charakter doliny Bzury wprowadzając element (żelbetowy most) całkowicie dysharmonizujący z naturalnym krajobrazem tego miejsca, deprecjonując jego cenne walory kulturowe i krajobrazowo-przyrodnicze. Jednocześnie, jak wspomniano wyżej, inwestycja o takich parametrach stanowi realne zagrożenie dla historycznej prawie 100-letniej zabudowy – budynku mieszkalnego, którego konstrukcja i fundamenty, pomimo, że pieczołowicie konserwowane przez właścicielkę obiektu, mogą nie przetrwać prac budowlanych realizowanych z takim rozmachem. Działanie takie jest całkowicie sprzeczne z fundamentalnymi zasadami ochrony dóbr kultury.

• Aspekt miru domowego: most żelbetowy ma zostać wybudowany w miejsce obecnego drewnianego mostu w odległości 1,5 metra od istniejących opisanych wyżej zabudowań dawnego młyna. Obecnie miejsce to jest enklawą ciszy i spokoju o znikomym ruchu kołowym. Nowy żelbetowy most ma być przystosowany do ruchu ciężkiego, co znaczy, że znacznie zwiększy się nie tylko ruch pojazdów, ale dodatkowo przejeżdżać będą samochody o masie 50 ton. To znacząco zwiększy uciążliwości i hałas dla mieszkańców Nowomłynów, w szczególności mieszkańców budynku mieszkalnego (d. młyna) zlokalizowanego bezpośrednio w obrębie planowanej inwestycji. 

• Aspekt drogowo-logistyczny: projekt zakłada przekierowanie transportu ciężkiego na drogę
nr 120277E objętą zadaniem, która obecnie jest de facto leśną (tuż za mostem przechodzi w drogę nie utwardzoną), tym samym diametralnie zmienia się jej przeznaczenie. Znacznie zwiększy się ruch samochodowy oraz dodatkowo odbywać się będzie przejazd samochodów transportowych
o masie 50 ton.

• Aspekt społeczny i turystyczny: obecnie wielu ludzi ucieka z betonowych miast na piękną, czystą wieś, aby zmienić otoczenie na zielone i naturalne. Inwestycja spowoduje, że Gmina straci atrakcyjne miejsce turystyczne a ciężki transport wyeliminuje spacerowiczów, przejazdy rowerzystów oraz ruch na szlaku konnym przebiegającym wzdłuż drogi. Projekt Gminy radykalnie zamieni przedmiotowy rejon oraz ładny punkt widokowo-turystyczny w żelbetowo asfaltową pustynię.

• Aspekt ekonomiczny: niezasadne jest budowanie tak ogromnego i drogiego (3,5 mln zł ) mostu na drodze, która obecnie prowadzi jedynie przez las do sąsiedniej wsi, której mieszkańcy nie mają zapewnionego żadnego środka transportu publicznego łączącego wieś z większymi ośrodkami,
np. z Łodzią. Natomiast dla działalności szklarni w Tkaczewskiej Górze, kopalni Piasku Tkaczewska Góra oraz pojazdów Nadleśnictwa związanych z transportem drewna, dla których niezbędne jest dostosowanie dróg do obciążeniu eksploatacyjnego wg PN-EN 1991-2 (dostosowawczych dla klasy I umożliwiające ruch pojazdów 50 ton) istnieją już odpowiednie drogi oraz prowizorycznie przystosowany most w Raciborzu. To dla obecnej lokalizacji ruchu ciężkiego zasadnym jest prowadzenie takiej inwestycji.

• Aspekt ekologiczny: miejsce przy moście i młynie w Nowomłynach jest urokliwe i malownicze, idealnie wkomponowuje się w miejscowy krajobraz. Rzeka jest tu wyjątkowa, dzika. Bogata flora
i fauna zachwyca każdego mieszczucha. W pobliżu znajdują się tereny chronionego krajobrazu Kompleksu Leśnego Grotniki. Łodzianie przyjeżdżają na wycieczki rowerowe i piesze, jeździ stara piękna bryczka oraz użytkownicy szlaku konnego, młode pary robią sobie zdjęcia na moście, a miejscowi chętnie przychodzą na spacery. To ulubione miejsce wypoczynku łódzkich artystów, nakręcono tu parę filmów i odbyły się niezliczone sesje zdjęciowe. Miejsce to w przypadku realizacji inwestycji o planowanych parametrach i technologii zmieni się bezpowrotnie i utraci swoje wyjątkowe walory zintegrowane z lokalnym krajobrazem – nastąpi trwałe uszkodzenie (ubytek) zasobów przyrodniczych poprzez wycinkę drzew i krzewów. Poszerzenie drogi oraz technologia wykonania mostu spowoduje ingerencję w brzegi koryta rzeki a istniejące historyczne kamienno-ceglane umocnienia skarp zostaną zastąpione betonem. 

• Aspekt formalny: niepokój oraz zdziwienie wywołuje fakt, iż na żadnym etapie przygotowania inwestycji nie była ona konsultowana z mieszkańcami Nowomłynów. Wątpliwości co do bezstronności i poprawności zawarcia oraz realizacji umowy dla zadania pn. “Przebudowa mostu na rzece Bzurze oraz kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 120277E” w systemie zaprojektuj i wybuduj budzi fakt, iż jeden podmiot, tj. Your Investment Sp. z o. o., ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków przygotował Program Funkcjonalno-Użytkowy (będący w postępowaniu wymaganiami dla przyszłych wykonawców) oraz w imieniu firmy (która została wybrana i podpisała umowę dla tego zadania) wykonuje projekt budowlany.

 

Mając powyższe na względzie wnosimy o podjęcie działań i decyzji celem przeprojektowania inwestycji tak, by zachować istniejący krajobrazowo-przyrodniczy charakter miejsca i jego architekturę (przede wszystkim pozostawienie obecnych wymiarów i charakteru mostu - ekologiczny i drewniany a także zachowanie histerycznych elementów konstrukcyjnych), przy jednoczesnym przeprowadzeniu niezbędnego remontu/modernizacji lub zlokalizowanie nowego mostu dla ciężkiego transportu
w Radziborzu - zgodnie z obecnym ruchem pojazdów ciężkich w regionie.

Składający petycję nie podważa zasadności przebudowy drogi i mostu celem poprawy ich parametrów technicznych,a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, niemniej winno się to odbyć z poszanowaniem istniejących zasobów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych.


Raj Nad Rzeczką Matylda Leśnikowska 95-045 Nowomłyny 1 mail matyldalesnikowska@gmail.com    Skontaktuj się z autorem petycji