Do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- studenci Collegium Humanum. Proszę wpiszcie koniecznie swoje dotychczasowe wykształcenie, stopnie naukowe i ukryjcie swoje dane (będą widoczne dla Ministra)

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Warszawa, 22.04.2024r.
Sz. P. Dariusz Wieczorek

dotyczy: petycja studentów Wyższej Uczelni Collegium Humanum. Szkoła Główna Menedżerska (kierunek psychologia dla licencjatów i magistrów).

Szanowny Panie Ministrze,
w świetle prawa, które gwarantuje nam godność i domniemanie niewinności, zwracamy się do Pana jako Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zapoznanie się z naszym stanowiskiem dotyczącym nas jako beneficjentów oferty edukacyjnej Collegium Humanum.
Zdecydowanie potępiamy i odcinamy się od działań byłego Rektora Pawła Czarneckiego oraz osób zaangażowanych w przestępczy proceder sprzedawania dyplomów. Nie było i nie jest rolą studentów prowadzenie śledztwa w sprawie etyki pracowników Collegium Humanum czy jakiejkolwiek wyższej uczelni. Uwikłania polityczne i działalność przestępcza nie była nam znana i nie dotyczy studenckiej perspektywy studiów psychologicznych.
Podejmując studia na uczelni Collegium Humanum nikt z nas nie miał świadomości nadużyć dziejących się w jej murach. To, co nami kierowało, to program studiów spełniający standard kształcenia psychologów, akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wizerunek uczelni. Zajęcia na kierunku psychologia są prowadzone przez wykładowców akademickich z afiliacją wielu państwowych poważanych uczelni, a dyrektorem Instytutu Psychologii była wieloletnia prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Oferta studiów dawała nam poczucie, że nie będzie to zmarnowany czas i pieniądze w naszym życiu, nabyte kwalifikacje będą powodem do dumy, a rozwinięte kompetencje gwarantem profesjonalizmu w przyszłej pracy w roli psychologa. System Indywidualnej Organizacji Studiów pozwala nam, osobom dorosłym i pracującym rozwijać się zawodowo, a studia online są uznanym sposobem kształcenia na wszystkich światowych uczelniach (również na edukacji na poziomie podstawowym i średnim). Skr Tryb studiów IOS jest również praktyką stosowaną w przypadku uzyskiwania kolejnego tytułu magistra w Polsce i na świecie. Taka forma zdobywania wykształcenia jest percepowana przez nas jako wyjście naprzeciw dostępności, optymalizacji czasu i efektywności kształcenia dla osób, które mają motywację niezależenie od miejsca zamieszkania i zasobów finansowych oraz obowiązków zawodowych.
Szanowny Panie Ministrze, od wielu tygodni obserwujemy medialną nagonkę na nas, studentów Collegium Humanum. Zarówno my, jak i wykładowcy, jesteśmy traktowani jak współwinni przestępstw zarzucanych poprzednim władzom. Nikt z nas nigdy nie doświadczył takiej pogardy społecznej i jawnego ostracyzmu z tego powodu, że chcieliśmy się rozwijać i uczyć. Nie jesteśmy oszustami chcącymi nabyć kwalifikacje zawodowe za pieniądze bez własnego nakładu pracy. Jesteśmy profesjonalistami, którzy mają za sobą wiele lat edukacji, doświadczenia i kompetencje, z których jesteśmy dumni. I chcemy być dumni z tego, że jesteśmy tą częścią polskiego społeczeństwa, która trwa w procesie uczenia się przez całe życia, pogłębia swoje kompetencje do pracy z ludźmi i buduje kapitał społeczny Polski.
Szanowny Panie Ministrze, nie zgadzamy się na podważanie naszych egzaminów, kwalifikacji i publiczne deprecjonowanie naszych kompetencji. To państwo jako system nadzorujący i zarządzający edukacją na poziomie wyższym jest odpowiedzialne za aktualną sytuację Collegium Humanum, a nie my, studenci. Wnosimy również o założenie przez Ministerstwo Akademickiego Funduszu Gwarancyjnego zapewniającego nam studiującym, zaufanie do naszego państwa, które pełni nadzór nad szkolnictwem wyższym. Fundusz ten będzie dla nas, studentów gwarantem zwrotu pieniędzy w sytuacji, w której uczelnia z różnych przyczyn zamyka kierunek lub przestaje funkcjonować oraz potwierdzeniem możliwości kontynuacji studiów na innej uczelni poprzez uznanie dotychczasowych egzaminów i punktów ECTS.
Szanowny Panie Ministrze, zwracamy się z prośbą o uszanowanie naszego prawa do obrony w sytuacji szargania naszej opinii jako studentów Collegium Humanum oraz zaprzestania podważania nabywanych przez nas kwalifikacji. Prosimy o informację, jak przebiega proces restrukturyzacji prowadzony pod nadzorem Pana Zarządcy Bartosza Klepacza. Po rezygnacji z funkcji Rektora prof. dr hab. Ilony Makowskiej zostaliśmy pozostawieni w bardzo trudnej sytuacji. Dotyczy to zarówno możliwości kontynuowania studiów w murach Collegium Humanum, ale również trudności z przeniesieniem się na inne uczelnie z powodu podważania efektów kształcenia. Wielu z nas może stracić pracę, ponieważ brak kontynuacji studiów powoduje niespełnienie wymogów do aktualnego zatrudnienia, czy też utratę możliwości rozliczenia dofinansowania do nauki. Nie bez znaczenia jest również wpływ tego jak jesteśmy traktowani przez wszystkie środowiska na nasz stan psychofizyczny. Stres z powodu nagonki na nas i pozostawienie nas studentów, samych z tym problemem, generuje w naszym życiu ogromne straty w każdej sferze, a są to straty często nieodwracalne. Chcemy żyć w kraju, w którym rząd traktuje swoich obywateli z szacunkiem i zgodnie z obowiązującym prawem, a społeczeństwo ma zaufanie do władz.
Szanowny Panie Ministrze, wnioskujemy o współpracę z nami, uznanie efektów kształcenia, które nabywamy zgodnie z prawem ustawodawczym i moralnym, powołanie nowych władz uczelni, zmianę nazwy oraz pozwolenie nam na dokończenie procesu kształcenia w godnych, bezpiecznych warunkach.

Z wyrazami szacunku
Studenci i absolwenci psychologii dla licencjatów i magistrów Collegium Humanum
(dane personalne tylko do wiadomości Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego)


Aktualizacja 25.04.2024 rok: ze względu na wybór nowych władz i wypowiedź Pana Ministra w live Newsweeka "Patologia Collegium Humanum", wnosimy o potraktowanie naszej petycji priorytetowo i podjęcie działań w kierunku zabezpieczenia naszych praw jako studentów i obywateli Polski. Petycję przesyłamy z ukrytymi danymi osobowymi (te nadal pozostają wyłącznie do informacji Pana Ministra) do wszystkich posłów i senatorów rządu Rzeczypospolitej Polskiej.