PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


Gość

#226 Szanowni Państwo, nie wdawajcie się w dyskusje z " ptasiek"

2011-11-11 16:29

To prowokator!

Gość

#227

2011-11-11 16:45

Bardzo dobra inicjatywa. Chciałbym aby ta ustawa natychmiast została zmieniona a winni ponieśli konsekwencje.
ptasiek

#228 Re: Szanowni Państwo, nie wdawajcie się w dyskusje z " ptasiek"

2011-11-11 16:57

#226: - Szanowni Państwo, nie wdawajcie się w dyskusje z " ptasiek"

Szanowni Państwo zapraszam do merytorycznej dyskusji podaje fakty techniczne i podaje prawdziwe przepisy z PGiG

i zostaje nazwany zydem i prowokatorem

jeżeli ktoś może wskazać choć jeden artykuł z ustawy potwierdzający to co pani teresa pisze to BARDZO BYM PROSIŁ O PODANIE ARTYKUŁU Z USTAWY POTWIERDZAJĄCY TO CO ta pani pisze

Ja mam wyższy dozór górniczy i znam bardzo dobrze PGiG, a wymagania jakie trzeba spełnić żeby posiadać wyższy dozór też są określone w ustawie można sprawdzić na stronie WUG


Gość

#229 Lobbystom ..i gazu łupkowego dziękujemy ! Nie chcemy gazu zamiast wody

2011-11-11 16:59

Daremny trud lobbystów i autorów raportów i spec ustaw.
ptasiek

#230 Re: Szanowni Państwo, nie wdawajcie się w dyskusje z " ptasiek"

2011-11-11 17:00

#226: - Szanowni Państwo, nie wdawajcie się w dyskusje z " ptasiek"

Drogi gościu, gwoli wyjaśnienia

"Prowokator – jest to osoba, która nakłania inną osobę do popełnienia czynu zabronionego, nie po to, aby ten został popełniony, ale po to, by skierować postępowanie karne przeciwko nakłanianej osobie (art. 24 KK)"

prosze o wskazanie jakiegokolwiek z moich wpisów gdzie nakłaniam kogoś do popełnienia czynu zabronionego

pozdrawiam


Gość

#231 POLAK NIE OBRAŻA POLAKA, zwłaszcza upominajacego się o miejsce POLAKÓW W POLSCE

2011-11-11 17:10

Jak bardzo trzeba nie być Polakiem by atakować autora tej petycji.
ptasiek

#232 Re: Lobbystom ..i gazu łupkowego dziękujemy ! Nie chcemy gazu zamiast wody

2011-11-11 17:11

#229: - Lobbystom ..i gazu łupkowego dziękujemy ! Nie chcemy gazu zamiast wody

lobbystom gazpromu i przemysłu atomowego też dziękujemy

szczelinowanie hydrauliczne w polsce stosuje sie od lat 70 i do tej pory nie było gazu w kranach więc DLACZEGO TERAZ MA BYĆ

ptasiek

#233 Re: POLAK NIE OBRAŻA POLAKA, zwłaszcza upominajacego się o miejsce POLAKÓW W POLSCE

2011-11-11 18:00

#231: - POLAK NIE OBRAŻA POLAKA, zwłaszcza upominajacego się o miejsce POLAKÓW W POLSCE

Uważasz, że osoba pisząca prawdę nie jest Polakiem, a pani która podaje fałszywe informacje i działa w imieniu lobby gazpromu jest prawdziwą Polką gratulacje myślenia


Gość

#234

2011-11-11 19:48

pierwsze, rzeczowe przybliżenie zagadnienia! Tak trzymać!!!

Gość

#235 Re:

2011-11-11 21:32

#1: Teresa Wojda -

a teraz zacznę wykazywać kłamstwa lub niewiedze pani Teresy w temacie.

Punkt po punkcie to co jest napisane w petycji pani Teresa podaje:

"Z analizy zapisów tej ustawy wynika:

Eliminacja instytucji państwowych i samorządów z prawa wyboru i decyzji o
sposobie zagospodarowania przestrzennego terenów, wg powiązanych art.: 7,
23, 95 (z poprawkami Senatu)"

w rzeczywistości jest:

Art. 7. 1. Podejmowanie i wykonywanie działalności
określonej ustawą jest dozwolone tylko wówczas,
jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości
określonego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz w odrębnych przepisach.

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego podejmowanie i wykonywanie
działalności określonej ustawą jest dopuszczalne
tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu
wykorzystywania nieruchomości ustalonego w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach.

Art. 23. 1. Udzielenie koncesji na:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie rud pierwiastków
promieniotwórczych oraz wydobywanie tych
rud ze złóż, a także podziemne składowanie odpadów
promieniotwórczych, wymaga opinii Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki;
2) wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami
śródlądowymi oraz z obszarów bezpośredniego
lub potencjalnego zagrożenia powodzią wymaga
uzgodnienia z organem odpowiedzialnym za
utrzymanie wód oraz opinii organu właściwego do
wydania pozwolenia wodnoprawnego;
3) wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10
ust. 1, ze złóż oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie
substancji wymaga uzgodnienia
z ministrem właściwym do spraw gospodarki.
2. W odniesieniu do działalności prowadzonej
poza granicami obszarów morskich Rzeczypospolitej
Polskiej udzielenie koncesji na:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny
wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
właściwego ze względu na miejsce wykonywania
zamierzonej działalności;
2) wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe
magazynowanie substancji albo podziemne
składowanie odpadów wymaga uzgodnienia
z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)
właściwym ze względu na miejsce wykonywania
zamierzonej działalności; kryterium uzgodnienia
jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem
lub sposobem korzystania z nieruchomości
określonym w sposób przewidziany w art. 7.
3. Udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii
marszałka województwa.

Art. 95. 1. Udokumentowane złoża kopalin oraz
udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych
stref ochronnych ujęć oraz obszarów
ochronnych zbiorników wód podziemnych w celu ich
ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
oraz planach zagospodarowania przestrzennego
województwa.
2. W terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji
geologicznej przez właściwy organ administracji
geologicznej obszar udokumentowanego złoża
kopalin obowiązkowo wprowadza się do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy.

Pytanie do pani Teresy w którym punkcie jest mowa o eliminacji instytucji państwowych i samorzadów w artykułach jest mowa o burmistrzach prezydentach miast i marszałkach województw.

nastepny punkty z petycji opisze w późniejszym czasie

ptasiek

#236 Re:

2011-11-11 21:49

#1: Teresa Wojda -

Pani Teresa w petycji podaje:''

103, 188, 189,204 (z poprawkami Senatu.

Koncesja jest celem publicznym, a obszar górniczy terenem wyłączonym z innej działalności bez ustalania potrzeby, celowości, opłacalności i zgodności ze strategią rozwoju JST.

w rzeczywistości w ustawie:

Art. 103. 1. Na podstawie dokumentacji geologicznej
oraz ewidencji zasobów złóż kopalin państwowa
służba geologiczna corocznie, w terminie do dnia
30 czerwca, sporządza krajowy bilans zasobów złóż
kopalin.
2. Bilans, o którym mowa w ust. 1, wymaga akceptacji
ministra właściwego do spraw środowiska wykonującego
zadania administracji geologicznej przy pomocy
Głównego Geologa Kraju.

Art. 188. Kto nie wykonuje decyzji organu nadzoru
górniczego, dotyczącej:
1) zakazu wykonywania określonych czynności przez
osoby, które wykonują te czynności z rażącym
niedbalstwem, z naruszeniem ustawy lub rażącym
naruszeniem wydanych na jej podstawie przepisów,
2) nakazu niezwłocznego sporządzenia lub poprawy
operatu ewidencyjnego,
3) nakazu wstrzymania działalności wykonywanej
bez wymaganej koncesji,
podlega karze grzywny.
Art. 189. Orzekanie w sprawach określonych
w art. 177—188 następuje na zasadach i w trybie określonych
w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 204. Roszczenie, o którym mowa w art. 19, nie
przysługuje przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje
przed dniem wejścia w życie ustawy.

Wpodanych przez Pania Terese artykułach nie ma w zadnym miejscu mowy o tym co ta pani pisze


Gość

#237

2011-11-12 02:35

To jest ciągłość działań po 1989 r. w realizacji celu zniszczenia Polski.

Gość

#238

2011-11-12 07:09

Jako Polka jestem tym wszystkim zszokowana. Dlaczego w dalszym ciagu wyprzedajemy za grosze nasze dobra ,tworzymy prawo które słuzy wszystkim tylko nie nam Polakom. Kto tworzy takie PRAWO. KTO NAMI RZĄDZI. Te informacje powinny byc udostępnione wszystkim obewatolom -ogłoszone na onecie zeby wszyscy obywatele o tym wiedzieli jak jesteśmy okradani z naszych zasobów .
ptasiek

#239 Re:

2011-11-12 09:54

#238: -

przeczytaj najpierw maile powyżej


Gość

#240

2011-11-12 09:57

To skandal aby nasz majątek narodowy oddawać obcym firmom za kilka procent jego wartości...


Gość

#241

2011-11-12 12:00

Potrzebna jest zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna w społeczeństwie I tutaj rodzi się pytanie. Co u licha robią organizacje proekologiczne w Polsce skoro takowej nie widać ? Zapomnieli swoich członków uwolnić z łańcuchów z doliny Rozpudy ??
ptasiek

#242 Re:

2011-11-12 12:19

#241: -

ta pani pisze kłamstwa dlatego nieprawdziwa petycja nikogo nie obchodzi

Wybierz swojego nicka

#243 Temat

2011-11-12 12:43

Co jest kłamstwem w tej petycji?
Numery paragrafów się nie zgadzają?
To zapytaj senat dlaczego je pozmieniał, choć nie ma i nie miał takich uprawnień!
A najważniejsze dlaczego zmieniono tę ustawę i inne ustawy jak o dostępie społeczeństwa do informacji publicznej, co narusza m.in.konwencje z Arhus?
Praktycznie nierząd w Warszawie może wszystko przekazać w obce ręce a my o tym nie będziemy wiedzieli!!!
Jakim prawem odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rządu Tuska w Izraelu w lutzm br. a w 2012 roku rząd izraelski przyjedzie do Polski na takie posiedzenie?
Czy to nie jest zdrada stanu?

Gość

#244 Chce by POLACY, moje dzieci, wnuki byśmy zyli godnie w tym kraju nad Wisłą

2011-11-12 18:09


i byśmy nieustannie byli dumni że JESTESMY Polakami we własnej OJCZYZNIE !!!!
i za poetą oświadczam:
JA TEŻ JESTEM FASZYSTĄ
/stajnia pegaza 40i4 - NIEZALEŻNY ZAKŁAD POETYCKI. Kubalonka./

Naród, który się oburza, ma prawo do nadziei, ale biada temu, który gnije w milczeniu. Cyprian Kamil Norwid .

Ja też jestem faszystą
Za twą miłość do Polski nazwą cię faszystą...

Za twą miłość do Polski nazwą cię faszystą
I czerwone przykryją niebieskim i złotym
Bo teraz złote gwiazdy będą ci świeciły
I szumiała niewolą chorągiew wspólnoty

I zadepczą granice oborane krwawo
Kiedyś przez naszych Przodków w imieniu wolności
Zboczeńcy będą wspólne ustanawiać prawo
Szydzić z polskie historii wiary i miłości

Ci którzy już stracili instynkt narodowy
Pójdą na krótkiej smyczy kłamstwa i mamony
W karnawale pozorów już nikt nie odróżni
Kto niebieski zielony biały czy czerwony

Ja też jestem faszystą bo Cię kocham Polsko !
I Tyś jest dla mnie pierwsza w modlitwie i czynie
Przyjmij więc Panie Boże tę publiczną spowiedź
Jeśli miłość jest grzechem niech mnie sąd nie minie!

Pójdziemy Bracia razem w marszu ku wolności
I nikt nie będzie szydził z Boga i Honoru
A jak wyglądał faszyzm mamy wypisane
W Oświęcimiu Katyniu w fabrykach terroru

I z lękiem się oglądamy na Zachód i Wschód
Bo to nie myśmy Krzyżom łamali ramiona
I właśnie w imię Krzyża dziś bronimy Polski
Bo Krzyż i miłość Ojczyzny - to nasza obrona !
ptasiek

#245 Re: Chce by POLACY, moje dzieci, wnuki byśmy zyli godnie w tym kraju nad Wisłą

2011-11-12 18:15

#244: - Chce by POLACY, moje dzieci, wnuki byśmy zyli godnie w tym kraju nad Wisłą

nie sądze żeby poezja wnosiła coś w dyskusji o prawie nie to forum


Gość

#246

2011-11-12 18:49

i to ma być ochrona srodowiska?
ptasiek

#247 Re: Temat

2011-11-12 19:36

#243: Wybierz swojego nicka - Temat

co jest kłamstwem podałem w dwóch wpisach powyżej wystarczy przeczytać to co ta pani zamieszcza w petycji a to co jest zapisane w prawie- przedstawione czarno na białym - jakieś problemy z czytaniem???


Gość

#248

2011-11-12 20:58

Od ponad pół roku znam projekt nowego prawa geologicznego i jestem przerażona, nasuwa mi się logiczne skojarzenie z 1795 rokiem i grabieżą księcia Ponińskiego. Horror.
ptasiek

#249 Re:

2011-11-12 21:14

#248: -

a dokładnie czyym, jakie artykuły Panią przerażają, bo mnie przerażają ludzie uważający sie za patriotów, a dbający tylko o swoje własne interesy lub małych grup społecznych a nie o dobro narodu w całości.


Gość

#250 DLACZEGO NAS CHCĄ PONIŻAĆ I RUGOWAĆ Z OJCZYSTEJ ZIEM !!! POD CZYJE m.in. dyktando???

2011-11-12 23:23

>.
Do Jerozolimy w dniu 23 lutego 2011 r. przybył na dwudniowe obrady premier Donald Tusk wraz ze swą świtą [w tym ze swoimi ministrami kluczowych resortów]. Wizycie tej towarzyszyła [i nadal towarzyszy] medialna cisza – co jest być może zrozumiałe z uwagi na to co tam nastąpiło w kontekście zbliżających się w Polsce jesiennych wyborów parlamentarnych.
Dziwi jednak takie zachowanie z uwagi na to, że lutowa w 2011 r. wizyta Donalda Tuska była ukoronowaniem jego [i jego ludzi] wielokrotnych spotkań z rządem Izraela, którym drogę otworzył prezydent Lech Kaczyński w 2006 roku.
Pierwsze takie ‘spotkanie’ na szczeblu rządowym odbyło się w 2008 r. w Izraelu. Odbyło się wówczas również ‘spotkanie’ D. Tuska z prezydentem Izraela Szymonem Peresem. Od tamtego czasu takie międzyrządowe spotkania odbywały się co 6 miesięcy.
.
PiS – jak i pozostałe inne partie – jakoś dziwnie na ten temat milczały i nadal milczą, co jest zrozumiałe samo przez się.
Równolegle – z działaniami na tym polu rządu Donalda Tuska – swe uzupełniające bardzo ważne działania równolegle prowadził Prezydent Lech Kaczyński wraz ze swymi współpracownikami kancelarii.
.
Zamiast się teraz publicznie chwalić trwałymi osiągnięciami z rządem Izraela Donald Tusk nabrał wody w usta i on i jego ministrowie [a w ślad za tym i media] biją pianę na temat ulotnego przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej – no i jak zwykle gór pieniędzy jakie stamtąd nadejdą, gdy Donald Tusk zostanie premierem na następne cztery lata.
W wywiadzie dla Newsweeka opublikowanym 24 czerwca 2011 r. Donald Tusk mówi: „Po tych czterech latach ogromnie dużo się nauczyłem. Dziś wiem o wiele więcej. Wiem, co trzeba poprawić i bardzo chcę rządzić lepiej.” … i ciągnie on dalej: „podczas mijającej kadencji Sejmu Polska przestała budować swoje relacje z innymi opierając się na tym, że zawsze o coś prosi. – To było upokarzające dla naszego państwa. Dziś wychodzimy z idiotycznej pułapki wiecznych próśb.„
- źródło: *** www.newsweek.pl
.
No i oczywiście rząd RP z D. Tuskiem na czele wyszedł obronną ręką z pułapki wiecznych próśb [teraz Tel Aviv dopilnuje już wszystkiego], a Donald Tusk wraz ze swymi ministrami wie teraz co jak ma być na terytorium RP robione, wprowadzone [ogromnie dużo D. Tusk i jego ministrowie się nauczyli] – szczególnie po ostatniej wizycie w dniach 23-24.02.2011 w Izraelu Donalda Tuska wraz ze swą świtą i po podpisaniu tam z rządem Izraela stosownych dokumentów. To, że Donald Tusk ogromnie wiele się nauczył, to też żadna nowość, bo podczas tej wizyty w Izraelu D. Tusk publicznie złożył premierowi Izraela B. Natanyahu zapewnienie, że on i premier Natanyahu mają wspólny wręcz identyczny pogląd na zadania jakie stoją przed rządem RP i Izraela w zakresie reputacji politycznej i historycznej Polski i Izraela. No i że w zakresie spraw związanych z młodzieżą trzeba rozmawiać również o przyszłości – a nie tylko o przeszłości.
Dziwne znamienne milczenie i kompletna cisza nastała w PiS [a i we wszystkich innych partiach funkcjonujących w Polsce] na temat tej wizyty [z lutego 2011 r.] Tuska w Izraelu i zawartych tam umów, uzgodnień, deklaracji.
.
A przecież kierunek Izrael, to główny kierunek i główna linia polityczna przyjęta dla Polski od 1988 r. [a i wcześniej]. Wpychanie Polski do UE, to tylko bardzo pomocne i bardzo skuteczne narzędzie realizacji [element strategii] tej głównej zasadniczej linii politycznej przyjętej dla Polski.
Zresztą Donald Tusk powiedział w Jerozolimie zapewniając premiera Izraela B. Natanyahu, że w ramach spełnianych przez Polskę obowiązków w UE [w tym nastającego przewodnictwa w UE] będą wspierane przez Polskę na forum UE słuszne interesy Izraela – a i będą wspierane globalnie na forum międzynarodowym.
Zaś Władysław Bartoszewski zadał publicznie retoryczne pytanie, aby pokazać mu kraj w Europie, w którym tylu kolejnych ministrów spraw zagranicznych ostatniego okresu czasu było Żydami – tak jak jest w Polsce.
23 lutego 2011 r. zaraz na dzień dobry premier Izraela Beniamin Natanyahu powiedział: „Spotkaliśmy się tu nie tylko po to, by rozmawiać o przeszłości” … „Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość„
źródła:
***„Rozmowy międzyrządowe w Jerozolimie _ O wspólnej przyszłości Polski i Izraela”
- http://tvp.info/informacje/swiat/o-wspolnej-przyszlosci-polski-i-izraela/4023092
*** „Tusk w Izraelu. „Wspólna przeszłość i wspólna przyszłość””
- http://fakty.interia.pl/fakty-dnia/news/tusk-w-izraelu-wspolna-przeszlosc-i-wspolna-przyszlosc,1601394
– Co też tym samym swoiście spełnia postulat ks. abp Józefa Michalika w zakresie rozmów na poziomie przywódców narodów. Na poziomie przywódców religijnych sprawę załatwiono już dużo wcześniej. Postulat rozmów „na poziomie relacji sąsiedzkich i braterskich” też załatwiono w Jerozolimie podpisując [Donald Tuski i Beniamin Natayahu] stosowne porozumienie o zacieśnieniu z Izraelem współpracy na poziomie municypalnym. Teraz pozostała tylko praktyczna realizacja tego porozumienia na poziomie lokalnym – sąsiedzkim.
.
No i premierzy Donald Tusk i Beniamin Natanyahu zaprojektowali w Izraelu wspólną przyszłość dla Polski – podpisując stosowne dokumenty, deklaracje i porozumienia.
.
Po zakończeniu tych wspólnych międzyrządowych ‘konsultacji’ z udziałem ministrów różnych resortów premierzy D. Tusk i B. Natanyahu wydali wspólne oświadczenie, którym m.in. czytamy: że „oba kraje udzielają sobie obopólnego poparcia. Za cel stawiają także wzmacnianie relacji między dwoma krajami”. Rządy Polski i Izraela mają wspierać dialog oraz współpracę m.in. w kwestiach strategicznych, gospodarce, przemyśle zbrojeniowym i sferze badawczo-rozwojowej, w tym także w branży kosmicznej.”
.
Minister obrony RP Bogdan Klich i minister obrony Izraela Ehud Barak podpisali polsko-izraelską umowę o współpracy, w której się mówi o:
.
– utworzeniu grup roboczych w dziedzinie obronności powietrznej,
– współpracy z siłami powietrznymi,
– wspólnych lotach polskich eskadr F-16 z izraelskimi maszynami,
– współpracy w szkoleniach i obsłudze samolotów F-16,
– współpracy w dziedzinie szkoleń wojsk specjalnych [na 2011 r. zaplanowano osiem wspólnych projektów współpracy między grupami i jednostkami takich wojsk],
– współpracy pomiędzy pionami informatycznymi izraelskiego i polskiego wojska,
– współpracy w dziedzinie obronności i przemysłu obronnego,– zainteresowaniu strony polskiej bezzałogowymi samolotami mogącymi przenosić broń, a do tego dłuższego zasięgu niż obecnie posiadane przez Polskę samoloty bezzałogowe nie mogące przenosić broni.
źródła:
*** „Nie wolno negować Holokaustu”
- http://tvp.info/informacje/swiat/polskaizrael-wspolne-posiedzenie-rzadow/4025751,
*** „Donald Tusk w Izraelu: Przyjaciele, możecie na nas liczyć. To jest globalny interes”
- http://wiadomosci.onet.pl/kraj/donald-tusk-w-izraelu-przyjaciele-mozecie-na-nas-l,1,4193020,wiadomosc.html
.
O współpracy w dziedzinie służb specjalnych mamy informację w:
*** „Dziwna i tajemnicza wizyta w Izraelu / Tusk: bezpieczeństwo Izraela jest ważne dla Polski / Negowanie Holokaustu jest absolutnie niedopuszczalne – uznali Tusk I Netanjahu”
źródło: http://www.polishclub.org/2011/02/24/dziwna-i-tajemnicza-wizyta-w-izraelu-tusk-bezpieczenstwo-izraela-jest-wazne-dla-polski-negowanie-holokaustu-jest-absolutnie-niedopuszczalneuznali-tusk-i-netanjahu/
W tym miejscu wpadnie zauważyć, że do przygotowania stosownego gruntu w zakresie służb specjalnych walnie przyczynił się również Antoni Macierewicz. – przypis własny.
.
Szersze sformułowania co do podpisanych przez D. Tuska w Izraelu dokumentów znajdujemy na
*** oficjalnej stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie – z powołaniem się na portal Urzędu Prezesa Rady Ministrów Izraela.
- http://telaviv.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,15209,.html
Podano tam m.in. o podpisaniu porozumień:
- o wzmocnieniu współpracy w zakresie obronności i zacieśnieniu współdziałania pomiędzy przemysłami obronnymi obydwu krajów.
- o zacieśnieniu i rozszerzeniu dialogu w zakresie strategii, gospodarki i prac badawczo-rozwojowych.
- o współpracy w dziedzinie rozwoju nowych technologii.
- o współpracy w zakresie dostaw wody, polityki zarządzania energią oraz technologii.[przypis własny: można przypuszczać, że dotyczy to – dla uniknięcia ewentualnych komplikacji - zaopatrzenie w wodę /a i odprowadzania ścieków/ oraz zaopatrzenia w czynnik energetyczne dla mających powstać w Polsce nowych całych osiedli żydowskich. No bo chyba nie chodzi o wożenie wody do Izraela.].
- o współdziałaniu w zakresie usług medycznych, które obejmuje także wzmocnienie związków handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się tą dziedziną.
- o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej między Izraelem a Polską.
- w dziedzinie wychowania i oświaty. W tym kontekście obydwa rządy postanowiły zacieśnić współpracę między Jad Waszem i innymi izraelskimi instytucjami, a ich polskimi partnerami, w zakresie nauczania o Holocauście.
- o zacieśnieniu współdziałania także na poziomie municypalnym.
.
Tutaj też podano, że wspólne posiedzenie rządów Izraela i Polski pod przywództwem premierów obu krajów odbędzie się w Warszawie w 2012 r.
.
O celach i zamiarach wizyty premiera Donalda Tuska i jego rządu dowiadujemy się też z publikacji:
*** „Klich: Mamy interesy z Izraelem i to niezłe”, gdzie m.in. czytamy:
.
„Obie strony zapewniają, że wspólne posiedzenie rządów ma być manifestacją zacieśnienia i tak już bliskich stosunków między obu państwami.
źródło: http://fakty.interia.pl/swiat/news/klich-mamy-interesy-z-izraelem-i-to-niezle,1601162,4
.
*** „Pierwszy dzień wizyty premiera Tuska w Izraelu (zdjęcia)”
- http://lublin.com.pl/artykuly/pokaz/15170/pierwszy,dzien,wizyty,premiera,tuska,w,izraelu,%28zdjecia%29/
.
Bezpośrednie wejścia do zdjęć z wizyty Donalda Tuska w Izraelu w dniach 23-24.02.2011
– [źródło: zdjęcia nr: 1, 3, 4, 5 i 6 - premier.gov.pl; zdjęcie nr 2 – za fakty.interia.pl]
.
NR1 NR2 NR3 NR4 NR5 NR6
.
Powrócimy jednak w tym miejscu na chwilę do podpisania porozumienia o zacieśnieniu współdziałania także na poziomie municypalnym. Inaczej mówiąc ma nastąpić zacieśnienie współpracy pomiędzy Izraelem a polskimi samorządami terytorialnymi. Należy rozumieć, że w pierwszej kolejności z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi, a w dalszej kolejności z samorządami gminnymi.
Szczeble centralnej władzy politycznej i państwowej zostały już opanowane – co szczerze przyznał Władysław Bartoszewski w swym wywiadzie, a Beniamin Natanyahu wyraził to słowami: „Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość” , a czego potwierdzeniem są wspólne obrady rządu Izraela i Polski, które mają być również w przyszłości kontynuowane.
.
Po dwudziestu latach czystek władz samorządów wojewódzkich i powiatowych z nieugiętych ludzi myślących w kategoriach polskości władze tych szczebli samorządowych są zwierciadlanym odbiciem struktury centralnego układu politycznego – PO-SLD-PiS no i na dokładkę PSL.
Jakiś czas temu Jarosław Kaczyński w jednym ze swych publicznych wystąpień mówił, że struktury PiS muszą sięgnąć aż do wiejskiej gminy.
Oznacza to wytworzenie w ślad za tym na poziomie wszystkich gmin identycznego układu politycznego i władzy – biegnącego od szczytów, aż po wiejską gminę, układu wydolnego do pełnej realizacji zacieśnienia współdziałania z Izraelem na poziomie municypalnym.
v
Do budowy takiego układu politycznego na poziomie gmin od 2005 r. usilnie nawołuje na antenie Radia Maryja prof. Jerzy Robert Nowak – ciągłym wołaniem o stworzenie szerokiego ruchu oddolnego wspierającego PiS, czyniąc przy tym przytyki każdemu innemu rozwiązaniu.
v
Przypomnijmy też w tym miejscu przywołane na początku ustawy i akty wykonawcze dotyczące spraw żydowskich – szczególnie:
*** ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
*** ustawę z dnia 7 września 2005 r. karta Polaka
.
Do takiego stanu rzeczy znacząco przyczynili się polscy biskupi [głównie ordynariusze, ale i nie tylko oni] posiadający główny wpływ na ustalane składy osobowe list PiS i PO, a potem na wybór ludzi z tych list wedle zasad dialogu w pojęciu rozumianym przez abp Józefa Michalika – za który to dialog jest on publicznie chwalony przez Naczelnego Rabina Polski. Zresztą wielu z tych biskupów mianowanych było do wysokich godności przez Jana Pawła II.
.
Do wytworzenia tego układu i ciągłego jego podtrzymywania w znaczący sposób [a może wręcz zasadniczy] również przyczynił się i nadal się przyczynia – czy to się komu podoba, czy też nie – O. Tadeusz Rydzyk ze swymi mediami. Nie wnikam w tym miejscu w intencje, czy przyczyny tego stanu rzeczy – stwierdzam jedynie fakty. Obecnie O. Tadeusz Rydzyk woła, aby wierni słuchali biskupów.
I w tym miejscu zadaję sobie pytanie; czy słuchać ich w sprawach politycznych – w tym dokonywanych wyborów, czy słuchać ich w sprawach zjudeizowanej wiary katolickiej – bo i tu i tu mam same poważne wątpliwości.
.
Dla rozwiewania u wiernych Kościoła katolickiego powstających na tym tle wątpliwości zostanie użyty [już jest używany] błogosławiony Jan Paweł II, którym się posługiwano za Jego życia – któremu Żydzi chcą wystawić pomnik w Polsce, którego imieniem za Jego życia nazwano bardzo wiele ulic i placów w Polsce, którego obrazy jako błogosławionego będą wisieć w każdym polskim kościele – wiejskim również.
Do tego wspólna ekumeniczna msza w Asyżu z udziałem Jana Pawła II – która z uwagi na pierwsze przykazanie DEKALOGU nie powinna się zdarzyć – też zostanie wykorzystana jako dowód tego, że co prawda DEKALOG mówi „przede Mną”, ale na równi, to już różni bogowie mogą być – zresztą już w zawoalowany sposób jest to wykorzystywane.
.