PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


Gość

/ #191

2011-11-10 23:13

List do EUROPOSŁA Pana Zbigniewa Ziobro i innych europosłów:
Cyt"
Zwracamy się w imieniu tysięcy zdesperowanych , wystraszonych i oszukiwanych mieszkańców terenów objętych koncesjami na rozpoznawanie i poszukiwanie ropy i gazu ziemnego o dogłębne przeanalizowanie załączonych  naszych materiałów oraz podjęcie działań w naszej obronie a tym samym w obronie interesu narodowego Polaków w Polsce.
 
Błagamy Pana o zaskarżenie ustawy prawo geologiczne i górnicze, ponieważ nasz wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich jest ignorowany, a ustawa wchodzi w życie już od 1 stycznia 2012 roku. 
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
 
Ustawa ta narusza nasze konstytucyjne prawa i jest jednocześnie pogwałceniem konwencji oraz prawa międzynarodowego, a w szczególności prawa unijnego.

Ze względu na niebezpieczną dla ludzi i środowiska technologię wydobywania gazu łupkowego poprzez szczelinowanie hydrauliczne, prosimy  o przemyślenie własnego stanowiska i włączenie się na forum Parlamentu Europejskiego do grona przeciwników tej technologii.
 
Metoda ta zużywa i zatruwa zasoby wody pitnej i użytkowej. Poziom wody gruntowej spada, gdyż eksploatacja złoża gazu wymaga olbrzymich ilości wody. Chemikalia stosowane podczas szczelinowania hydraulicznego są w EU nielegalne http://bejda.blogspot.com/2011/09/nielegalne-nie-jest-postepowe.html
 
Duża gęstość zaludnienia , najmniejsze zasoby wody pitnej i użytkowej na świecie ( drugie po Egipcie), wysoka produkcja rolna i obszary objęte ochroną przyrody, a także  atrakcyjność turystyczna naszego kraju przemawiają zdecydowanie przeciwko  ekspansywnej eksploatacji naszych bogactw naturalnych.
 
Nie chcemy być rugowani z Ojczystej Ziemi i okradani przez obce koncerny wydobywcze. Te koncerny mają nasze bogactwa prawie za darmo i nie muszą płacić odszkodowań ani nie ciąży na nich obowiązek rekultywacji. Oddanie naszego terytorium we władanie obcych koncernów wydobywczych  to wprowadzenie neokolonializmu w Polsce bez żadnych praw dla tubylców!
Nie chcemy być ofiarami strategicznym zagrywek Stanów Zjednoczonych dla zniszczenia gospodarczego Rosji, patrz
 
http://iddd.de/Frac2.htm#sepy
 
Nie jesteśmy żadnymi agentami Gazpromu,  jak próbują nas oskarżać zwolennicy wydobywania gazu ziemnego.
Walczymy o nasze prawo do życia w kraju naszych ojców.
Walczymy zjednani i  pod przewodnictwem powołanego 
I Konwentu Narodowego Polski
Komunikat nadzwyczajny nr 1/5/11/2011
Źródło http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/11/06/i-konwent-narodowy-polski/
Środowiska Narodowe zaczynają się organizować i działać! Zróbmy u nas to samo co Orban na Węgrzech
Szerzy się w Polsce antypolonizm, a nas Polaków miłujących Ojczyznę nazywa się faszystami.http://bejda.blogspot.com/2011/11/dosc-antypolonizmu-w-polsce-niechaj.html
 
Jesteśmy w pełni świadomi, że faktyczne rządy w Polsce przejęły  siły wrogie narodowi polskiemu, a prawo stanowione jest pod dyktando obcych. 

Ostatnie wybory parlamentarne zostały sfałszowane, co doskonale udokumentował mgr inż. Krzysztof Puzyna, więcej na blogu> http://umtsno.com lub bezpośrednio pod 
http://umtsno.blogspot.com/2011/10/urna-wyborcza-z-30-gosami-ani-nie-bya.html
 
Odrzucenie skargi wyborczej nastąpiło z jakiś powodów czysto formalnych (protest pozostawiono bez dalszego biegu) pomimo poparcia treści protestu przez:
- informatyków, 
- Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Obrońców Stoczni Gdańskiej "ARKA" -
Protest Arka z załącznikiem, plik oryginalny, .pdf, 1,13 MB
http://iddd.de/PKW/2011protestArkaGdansk.pdf
- Solidarni 2010
http://solidarni2010.pl/n,1545,8,uczciwe-wybory-nie-wiadomo-byla-awaria.html
- czytelników Nowego Ekranu:  
http://idb.nowyekran.pl/post/31534,jak-oszukac-w-wyborach-informatyka
- czytelników salonu24:
http://iddd.salon24.pl/358328,jak-oszukac-w-wyborach-informatyka

Świadczy to o tym, że będziemy mieli do czynienia z nielegalnym rządem czyli z zamachem stanu!
Zaproszenie niemieckich bojówek z Berlina do prowokowania krwawych zajść podczas Marszu Niepodległości 11.11.11 w Warszawie, włącznie z podpalaniem samochodów ma odwrócić uwagę medialną od skandalu oddalenia wszystkich protestów wyborczych i legalizacji oszustwa wyborczego!

Więcej informacji na iddd.de oraz na bejda.iddd.de.
  
Maria Bejda, Teresa Wojda, Krzysztof Puzyna
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Załączniki:


Wyjaśnienia do protestu

Wyjaśnienia do protestu złożonego w SN 17 października 2011 r.  przeciwko ważności wyborów do Sejmu oraz do Senatu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
Urna wyborcza z "30 512 850" głosami ani nie była kontrolowana ani nie była zabezpieczona!
22.10.2011, Krzysztof Puzyna, także na blogu 
http://umtsno.com 
http://umtsno.blogspot.com/2011/10/urna-wyborcza-z-30-gosami-ani-nie-bya.html
plik oryginalny, 724 kB Wyjaśnienia dowodów do protestu wyborczego z 17.10.2011 r.
http://iddd.de/PKW/MojezaprzeczenianaPKW3.doc

Głosy w wyborach 2011 były przetwarzane w aplikacji internetowej firmy Dituel, ale ani w ustawach ani w Kodeksie Wyborczym ani w uchwałach PKW nie ma uregulowań jak czuwać i jak kontrolować centralną bazę danych, czyli centralną urnę wyborczą, gdzie zostały zebrane wszystkie 30 milionów oddanych głosów. Nie ma przepisów do ochrony tej centralnej urny wyborczej, czyli nie ma przepisów do precyzyjnej kontroli serwerów PKW. Kontrolę serwerów PKW pozostawiono firmie Atman oraz firmie Dituel!!. Każda okręgowa urna wyborcza była lepiej kontrolowana niż wirtualna baza danych będąca źródłem danych, przetwarzanych przez aplikację DituelEP jako wyniki wyborów.
Wirtualna baza danych znajdowała się fizycznie w pomieszczeniach firmy Atman ATM S.A., której posiadaczami jest kapitał z Kolumbii.

Awaria strony pkw.gov.pl jest znakiem włamania do domeny PKW, można ją porównać z włamaniem do domu przez wybitą szybę w oknie. Bandyci weszli do mieszkania, znaleźli sejf, go otworzyli i podmienili pieniądze - prawdziwe dolary wyjęli, a wstawili swoje podrobione. W tym porównaniu mamy jako znak włamania wybitą szybę w oknie czyli godzinny brak dostępu internetowego podczas wyborów do domeny pkw.gov.pl, mieszkanie to budynek w Warszawie z serwerami firmy Atman, pokoje to serwery, sejf czyli urna wyborcza to baza danych na jednym z serwerów PKW, a pieniądze to głosy sprawdzone i wpisane do protokołów komisji, fałszywe pieniądze z kopiarki to głosy spreparowane używane przez bazę danych do wyliczania zmanipulowanych wyników.

Zarzucam Państwowej Komisji Wyborczej złamanie procedur wyborczych i zafałszowanie wyników wyborów.
Wnioskuję o unieważnienie wyników wyborów do sejmu i senatu 2011 i ponowne podliczenie, tym razem ręczne, wszystkich wyników cząstkowych z protokołów ręcznych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.kurierlubelski.pl/region/bilgoraj/469489,mieszkancy-grabowca-i-frampola-pytali-o-gaz-lupkowy-wideo,1,2,id,t,sm,sg.html#galeria-material
prawo w bezprawiu 
Nadzieja i wiedza (gość) 07.11.11, 19:38:57
Gdyby wszystko miało być tak jak w bajce - bogaci polacy!, czyste środowisko, to po co uchwalono nowe prawo geologiczne i górnicze, które ma wejść od 1 stycznia 2012r.? - od tej daty żadna Pani europoseł już nie będzie jeździć i tłumaczyć. Przyjadą na pole, wodę będa brali skąd tylko będą mogli. Będą mieli CEL PUBLICZNY - zachodnie koncerny dla wycyckania polskich zasobów!
Polska zmniejsza swój obszar o 1/3, oddaje połowę swoich zasobów węgla, ropy, rud metali itp., jako tzw. złoża towarzyszące i zmniejsza o 1/3 potencjał polskiej produkcji rolnej.
Polska przede wszystkim może stracić w UE i na świecie wizerunek producenta dobrej, „zdrowej” żywności. Nikt na świecie nie będzie kupował żywności z obszarów zagrożeń górniczych, zwłaszcza z terenów wydobycia gazu łupkowego. 
Produkcja rolna chwili obecnej jest podstawowym polskim towarem eksportowym. Jest także gwarantem istnienia Polaków. Należy zauważyć, że gaz łupkowy nie należy już do Polski, tylko do koncesjonariuszy, z których w 90% uzależnionych jest od obcego kapitału, a Polska zgodnie z nowym prawem geologicznym i górniczym, ma jedynie możliwość egzekwowania opłat koncesyjnych, t.j. 4,90 zł/1000 m3 (Gazpromowi płacimy ok. 300 $/1000 m3) i ok. 100 zł/km2 powierzchni koncesyjnej.
Nie będzie więc zysków dla Polski z eksploatacji gazu łupkowego, stracimy czyste środowisko, zdrową żywność, wizerunek Polski czystej środowiskowo, czyli atrakcyjnej turystycznie.
Pod obradami Rady Ministrów od ok. pół roku znajduje się projekt Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju [KPZK], który przewiduje „ochronę” zasobów energetycznych praktycznie na terenach objętych już koncesją dla obcych podmiotów.
A więc wszystkie tereny, na które wydano koncesje stają się terenami zagrożonymi górniczo. Kto sprzeda choćby 1m2 swojego terenu?
Priorytetem energetyki polskiej i jej ochrony powinny być zasoby odnawialnej energii i ochrona zasobów kopalnych przed wrogim (obcym) przejęciem. Priorytetem o równorzędnym znaczeniu powinna być ochrona polskiego rolnictwa i żywności. 
Pozwolenie na badania i eksploatację gazu łupkowego wykluczy Polskę jako eksportera żywności lub zmniejszy produkcję żywności na terenach pozbawionych polskiej suwerenności. 
Mieszkańcy terenów objętych koncesjami, nie dajcie się ogłupić i zmanipulować. Będą was "kupować" na rózny sposób, ale tylko do 1 stycznia 2012r. Potem mają wolną amerykankę, a my być może "do gazu"
kilka wybiórczych zapisów w tym prawie:
Art. 191 prawa g i g zmieniający ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami:
Dodaje do katalogu celów publicznych w Art. 6 ustawy pkt 8, który brzmi:
Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:
Poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą

Art. 10 ust. 1 ustawy prawo g i g (co jest własnością górniczą): 
złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rudy metal, rudy pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo – magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, bez względu na miejsce ich występowania, są objęte własnością górniczą. 
ust. 2
Własnością górniczą są objęte także złoża wód leczniczych, wód termalnych i solanek.

komentarz autora: 
W tym przypadku cel publiczny oznacza, ze wydanie koncesji na wszystkie w/w kopaliny, skutkuje możliwością wywłaszczeń dotychczasowych właścicieli terenów objętych koncesjami, które wydane zostały dla komercyjnych podmiotów, w tym kontrolowanych przez kapitał zagraniczny.

Art. 42 mówi:
1.w sprawach uregulowanych niniejszym działem (kom. autora: dział obejmuje zasady koncesjonowania):
1)rozpoczęcie działalności objętej koncesją uważa się za zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych; (kom. autora: koncesja jest decyzją niezaskarżalną, nie można jej cofnąć, odebrać, zatrzymać prace poszukiwawcze czy wydobywcze. właściciel nieruchomości może jedynie żądać odszkodowania na drodze cywilnej. Zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych wydanej koncesji oznacza, ze państwo polskie nie może żądać innych pożytków jak opłaty koncesyjne)

Art. 16, mówi:
W granicach określonych przez ustawy oraz przez umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego użytkownik górniczy, w celu wykonywania działalności regulowanej ustawą, może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z przestrzeni objętej użytkowaniem. W szczególności może on…”

Art. 19 mówi:
2.Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów, węgla kamiennego, węgla brunatnego lub podziemne bezzbiornikowe magazynowanie węglowodorów, może żądać wykupu nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności. 
3.W sprawach spornych rozstrzygają sądy powszechne.

Art. 104 mówi:
1.Obszary i tereny górnicze uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wprawdzie przed wydaniem koncesji zasięga się opinii wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta, ale kryterium uzgodnień stanowi tylko zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy lub obowiązującym planem miejscowym. Zatem ustawodawca najpierw nakazuje gminom wpisanie wszystkich zasobów w ich tereny, a potem „łaskawie” opiniuje u niego zgodność koncesji z przeznaczeniem tego terenu. Ustawa odsuwa również od możliwości kwestionowania działalności koncesjonariusza (globalnych firm komercyjnych) obywateli i organizacje pozarządowe. Ponieważ Studium Zagospodarowania Przestrzennego gminy podlega konsultacjom społecznym, to w procesie wydawania koncesji na tereny wpisane z mocy ustawy jako górnicze, nie mogą uczestniczyć mieszkańcy, organizacje i samorząd. 
Jesteśmy krajem o bardzo dużym deficycie wody pitnej. Mamy jej mniej niż Egipt. Ustawa zaś przewiduje, że wody dla potrzeb prac górniczych będą za darmo! (art. 20), ma to szczególne znaczenie w technologii szczelinowania hydraulicznego. Na jeden odwiert zużywa się ok. 2 milionów litrów wody, którą bezpowrotnie zanieczyszcza się chemikaliami trudno usuwalnymi, lub w ogóle nieusuwalnymi. Jeśli woda jest darmo to brak jest opomiarowania tej wody oraz brak wiedzy ile ścieków zostaje pod ziemią, a ile wydobywa się na powierzchnię. Brak opłat za wodę może spowodować niekontrolowane zrzucanie płuczki hydraulicznej w różne zbiorniki i cieki wodne. Takie przypadki były w USA liczne.
Zgadzasz się z opinią. +3 / 0 zgłoś naruszenie odpowiedz
Wypowiedziana WOJNA ŁUPKOWA..! ŁUPIENIA NASZYCH BOGACTW NATURALNYCH...
Z DORZECZA BZURY I SŁUDWI (gość) 07.11.11, 12:14:34
CHCEMY SPOKOJU I POKOJU a nie WOJNY GAZOWO-ŁUPKOWEJ ,

Zagrożeni będą bronić POLSKIEJ ZIEMI przed jej niszczeniem !!!! Wypowiedzieli POLAKOM "WOJNĘ ŁUPKOWĄ " lecz zapomnieli ogłosić ???!!!!ZA Nasze wielkie pieniądze sprowadzą na nas ZAGŁĄDĘ !!!. NIE POZWÓJMY!! OBUDŻMY SIĘ !!! "BAGNET NA BROŃ"!!!!!Szpiedzy pod TRYBUNAŁ!!!! NIE DLA OKUPANTÓW WYDOBYWCZYCH GAZU ŁUPKOWEGO !!!!A oto historia, fakty:np Firma FX Energy nie inwestuje własnych pieniędzy.Wiercenia robić będzie firma PGNiG Nafta Piła, za pieniądze polskich podatników !!!!!Potem FX Energy będzie sprzedawać gaz PGNiG dla polskich konsumentów, który wydobywać usługowo będzie również PGNiG, ale FX Energy posiada KONCESJĘ, którą bezprzetargowo otrzymała w roku 2007 od Głównego Geologa Kraju – Pana prof. Oriona Jędryska. Ile FX Energy zapłaciła za koncesję? –.............grosze w porównaniu do wartości zasobu
0 / 0 zgłoś naruszenie odpowiedz
ZJEDNAJMY SIE W OBRONIE OJCZYSTEJ ZIEMI!!! BROŃMY SWEGO !!!
Z DORZECZA BZURY I SŁUDWI (gość) 07.11.11, 11:56:09

ODEZWA
DO POLAKÓW

Bezwzględnie i pilnie
NIE WPUSZCZAJMY NA WŁASNE GRUNTY
na poszukiwania gazu !!!
Brońmy swego !!!
BROŃMY POLSKIEJ ZIEMI PRZED OKUPACJĄ
KONCERNÓW WYDOBYWCZYCH GAZU ZIEMNEGO !
Mamy ostatnią szansę.
Od 1 stycznia 2012 r.
haniebne, nowe prawo geologiczne pozbawi nas wpływu na decyzje.
Będą masowe wywłaszczenia i grabież naszych bogactw naturalnych.

Sprzeciwmy się stanowczo rugowaniu
POLAKÓW Z OJCZYSTEJ ZIEMI !!!

Krzysztof Puzyna, Teresa Wojda, Maria Bejda

INICJATYWA OBYWATELSKA DORZECZA BZURY I SŁUDWI
0 / 0 zgłoś naruszenie odpowiedz

ZA Nasze wielkie pieniądze sprowadzą na nas ZAGŁĄDĘ !!!. NIE POZWÓLMY!! OBUDŻMY SIĘ !!! "BAGNET NA B
Z DORZECZA BZURY I SŁUDWI (gość) 07.11.11, 11:49:21
ZA Nasze wielkie pieniądze sprowadzą na nas ZAGŁĄDĘ !!!. NIE POZWÓLMY!! OBUDŻMY SIĘ !!! "BAGNET NA BROŃ"!!!!!

SZpiedzy pod TRYBUNAŁ!!!! NIE DLA OKUPANTÓW WYDOBYWCZYCH GAZU ŁUPKOWEGO !!!! Smaczku tej historii dodaje jeszcze fakt, że firma FX Energy nie inwestuje własnych pieniędzy.Wiercenia robić będzie firma PGNiG Nafta Piła, za pieniądze polskich podatników !!!!!Potem FX Energy będzie sprzedawać gaz PGNiG dla polskich konsumentów, który wydobywać usługowo będzie również PGNiG, ale FX Energy posiada KONCESJĘ, którą bezprzetargowo otrzymała w roku 2007 od Głównego Geologa Kraju – Pana prof. Oriona Jędryska. Ile FX Energy zapłaciła za koncesję? –.............grosze w porównaniu do wartości zasobu – wg mapy powyżej = 512 bln m3 gazu !!..........Kolejny kontrakt Na tej samej stronie możemy jeszcze przeczytać, że PGNiG Nafta Piła wykonała pierwsze kierunkowe wiercenia już w 1973 roku. Patent na szczelinowanie został zgłoszony w Polsce w roku 1976 i opublikowany w roku 1977 – Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 24 (104) 1997 rok str. 80. Kto i kiedy wywiózł technologię do USA wrazz pełną informacją geologiczną wykonaną za NASZE POLSKIE pieniądze?Wykonano na przełomie lat 70 i 80 – tych ok. 9 tys. otworów badawczych, z czego ok. 3tys. głębokich (takich jak w Kutnie do 6000 m). Koszt jednego głębokiego odwiertu to obecnie ok. 50 mln zł., koszt odwiertu płytszego do ok. 2500 m to ok. 15 mln zł.Koszt szacunkowy samych badań, bez opracowania wyników wynosi:Otwory głębokie:3000 x 50 mln = 150 000 000 000 zł = 150 bln zł Otwory płytkie:2500 x 15 mln = 37 500 000 000 zł = 37 bln z łRazem same odwierty = 187 bln zł, bez uwzględniania wynagrodzeń geologów, którzy opracowywali dokumentację każdego z odwiertów, też za nasze pieniądze.Pytanie:....................KTO POZWOLIŁ NA WYWIEZIENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ Z POLSKI,KTÓREJ TAK WYSOKIE KOSZTY PONIOSŁO SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE?PYTANIA KOLEJNE:KTO MA TECHNOLOGIĘ KIERUNKOWYCH WIERCEŃ, FACHOWCÓW, TECHNOLOGIE SZCZELINOWANIA I PIENIĄDZE NA WIERCENIA? – MY POLACY!!!KTO ZARABIA NA WYDANYCH KONCESJACH I BĘDZIE ZARABIAŁ NA SPRZEDAŻY GAZU, OBOJĘTNIE CZY ŁUPKOWEGO, ZE SKAŁY POROWATEJ, CZY KONWENCJONALNEGO? – GLOBALNE KONCERNY AMERYKAŃSKIE, A ZA ICH POŚREDNICTWEM GRUPA CWANIACZKÓW W BIAŁYCH KOŁNIERZYKACH !!!...............Takie osoby jak Zbigniew Tatys – obecnie członek Zarządu FX Energy Poland sp. z o.o., który w latach wykonywania badań był prezesem Zarządu PGNiG i między innymi robił odwiert pod Kutnem. Dowiercili się wtedy do 6 km i łamały im się wiertła ?!oraz Jerzy Maciolek –Wiceprezes FX Energy International ExplorationPonad 25 lat doświadczenia jako geofizyk z PGNiG, Badań Naukowych Olej Gulf i jako konsultant. MS in exploration geophysics from the Mining and Metallurgical Academy inKrakow, Poland. MS w eksploracji geofizyki w Akademii Górniczo-Hutnicze w Krakowie,Polska. (proste tłumaczenie ze strony FX Energy w USA).........................TO SĄ ZDRAJCY NARODU I SZPIEDZY GOSPODARCZY!!!POWINNI BYĆ POSTAWIENI POD TRYBUNAŁ STANU !!!Zatem konstrukcja jest taka:1. Pod pretekstem posiadania technologii hydraulicznego szczelinowania przez jedynie słuszne firmy amerykańskie, wydano bezprzetargowo, za ok. 30 mln zł koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce (na terenach, na które wydano koncesje znajdują się również złoża towarzyszące jak np. w lubelskim największe w Europie złoża węgla kamiennego antracytu, złoża węgla brunatnego, metali szlachetnych,wód leczniczych, solanek, geotermii – te złoża też należą do właścicieli wydanych koncesji!), w tych koncesjach jest 13 dla firmy FX Energy Poland sp. z o.o.2. PGNiG Nafta Piła – póki co spółka państwowa polska, za własne (nasze!) pieniądze wykona wiercenia. Odbierze sobie należność albo obejmując część koncesji lub barterem w wydobytym i sprzedanym na polski rynek gazie.3. Forma FX Energy nie musi wiele inwestować, bo gaz wydobywać będzie firma polska, FX Energy będzie ten gaz sprzedawać też PGNiG dla polskich konsumentów,który z kolei sprzeda NAM gaz z marżą, dzięki której PGNiG dalej będzie mógł finansować wiercenia jako podwykonawca firmom amerykańskim.I co na to POLACY? – śpią i mówią trudno, tego już nie da się zatrzymać, albo cieszą się i piszą takie artykuły jak „Kuwejt pod Kutnem” – Krzysztof Różycki, Angora nr 35(28 VIII 2011)...................Niezależnie od tego, czy wydobycie gazu w technologii szczelinowania hydraulicznego jest szkodliwe środowiskowo czy nie, jesteśmy TOTALNIE OKRADZENI z NASZYCH ZŁÓŻ podziemnych w sposób znakomity przez ekipę z byłego i obecnego PGNiG, Departament Geologii I Koncesji MŚ (od 2007 roku) z Głównymi Geologami na czele (prof. Orion Jędrysek i dr. JacekJezierski), parlamentarzystów - lobbystów ustawy Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze zposłem Rzymełką na czele, geologów z PIG (panowie, którzy w latach opracowywania wyników badań za nasze pieniądze byli w Zarządzie PIG, wyjechali do USA i przebywali tam kilka lat, a obecnie powrócili do pracy....
POLACY BROŃMY POLSKIEJ ZIEMI !!!! NIE WPUSZCZAJMY BANDYTÓW NA NASZE POLA !!!!
Z DORZECZA BZURY I SŁUDWI (gość) 07.11.11, 11:36:17
Koniecznie rozpowszechniajmy i podpisujmy się masowo pod petycja:

http://www.petycje.pl/petycja/7899/protest_przeciw_ustawie__prawo_geologiczne_i_g%C3%93rnicze.html

więcej o tych i innych zagrożeniach na stronie Krzysztofa Puzyny iddd.de i bejda.iddd.dePłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...