Lara musi się odnaleźć !!!

 

Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

 

Prosba o interwencję w sprawie małoletniej Lary Karzelek

 

    Szanowny Panie Prezydencie,

wnoszę i uprzejmie proszę o niezwłoczną interwencję Szanownego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie małoletniej Lary Karzelek (urodzonej dnia 14.10.2009r. w Pasewalk (Niemcy)), uprowadzonej jej ojcu, jedynemu prawnemu opiekunowi w dniu 2 października 2014r. o godz. 7.30 w miejscowości DITZINGEN (Niemcy) na skutek brutalnego porwania małoletniej Lary Karzelek przez jej matkę – Joannę Sontowską; wnoszę, aby Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podjął niezwłoczną interwencję w sprawie ustalenia, z jakich to przyczyn nie jest na terenie Polski realizowane prawo dziecka do wychowywania się w stabilnym, bezpiecznym otoczeniu, pod opieką jej ojca, Thomasa Karzelek, który został uznany jej jedynym prawnym opiekunem - zarowno przez jurysdykcje polska jak i niemiecka.

Thomas Karzelek orzeczeniem niemieckiego Sądu jest jedynym rodzicem pełniącym pełną władzę rodzicielską; postanowieniem Sądu Rejonowego w Ludwigsburgu z dnia 19.12.2014r., sygn. akt 5 F 541/13 SO, władza rodzicielska nad Larą Karzelek została przyznana ojcu – Thomasowi Karzelek. Joanna Sontowska jest pozbawiona władzy rodzicielskiej i odbywa karę pozbawienia wolności za dokonany czyn, do którego się przyznała.

Obecnie Sąd Rejonowy w Lubaniu, postanowieniem z dnia 1.12.2014r., sygn. akt III Nsm 364/14 orzekł o przymusowym odebraniu małoletniej Lary Karzelek jej matce Joannie Sontowskiej i o oddaniu Lary Karzelek jej ojcu Thomasowi Karzelek – w celu wykonania postanowienia Sądu Rejonowego w Ludwigsburgu z dnia 8.10.2014r. w sprawie sygn. akt 5 F 1480/14 HKe A i postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 7.11.2014r., sygn. akt I Co 201/14.

Za Joanną Sontowską został w dniu 21.10.2014r. wydany Europejski Nakaz Aresztowania przez Prokuraturę w mieście Stuttgart, obecnie prawomocny. W dniu 25.03.2015 została Pani Joanna Sontowska ujęta i skazana na 3 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności w drugiej instancji za dokonany czyn. Wymiar tej kary był z tego powodu tak wysoki, ponieważ jest to nie pierwsze uprowadzenie dziecka i przestępstwo nadal trwa, a dziecko jest tutaj najbardziej w tym wszystkim skrzywdzone. 

Sąd Rejonowy w Lubaniu powyższe postanowienie celem jego realizacji przekazał Sądowi Rejonowemu Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie; a tenże Sąd zlecił wykonanie przymusowego odebrania małoletniej Lary Karzelek miejscowym kuratorom sądowym.

Akta kuratorskie sprawy sygn. akt III RNsm 364/14, sygn. zesp. IK 13/14 wskazują, że kurator sądowy ograniczył się jedynie do pojawienia się u matki – Joanny Sontowskiej- w miejscu zamieszkania kilkukrotnie na przestrzeni kilku miesięcy (dnia 12.12.2014r., 17.12.2014r., 3.01.2015r.), do odbycia i to na zdecydowane żądanie ojca dziecka rozmowy telefonicznej i do powiadomienia Prokuratury, iż nie może wykonać zleconej czynności.

Obecnie najprawdopodobniej ukrywa rodzina Sontowskich -  moja corke Larę Karzelek i nie chca wydać dziecka. Nie ulega wątpliwości, że podejmowane przez kuratora sądowego w sprawie czynności zdecydowanie nie są wystarczające. 

 Z całą stanowczością trzeba podkreślić, że Thomas Karzelek i jego córka Lara Karzelek przez polskie organy państwowe są w sposób bezprawny ignorowani, ignorowane, a przez to naruszane są dobra osobiste Thomasa i Lary Karzelek, w szczególności takie jak prawo do życia rodzinnego, do kształtowania więzi rodzinnych, prawo do utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem; polskie organy państwowe widać nie są w stanie wyegzekwować od rodziny Sontowskich zachowania zgodnego z prawem, nie są w stanie przymusić jej do oddania małoletniej Lary Karzelek jej prawnemu opiekunowi, wreszcie akceptują zachowania tejze rodziny Sontowskich, polegające na łamaniu prawa niemieckiego i prawa polskiego, polegające na niestosowaniu się do orzeczeń sądowych w żadnym zakresie. 

Uprzejmie proszę przede wszystkim o czynne, aktywne włączenie się przez Szanownego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawy małoletniej Lary Karzelek na terenie Polski, jako małej obywatelski państwa polskiego, która została brutalnie wyrwana spod pieczy jej ojca, również obywatela polskiego i wyjaśnienie przyczyn, z powodu których akceptuje się na terenie Polski zachowanie Joanny Sontowskiej polegające na nierespektowaniu orzeczeń sądowych, krajowych i zagranicznych, na nierespektowaniu przepisów prawa, w tym prawa karnego.

Uprzejmie proszę Szanownego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o pomoc w zintensyfikowaniu działań Prokuratury, Policji, Sądów i kuratorów sądowych celem ustalenia miejsca pobytu dziecka, w szczególności o pomoc w zastosowaniu wobec rodziny Sontowskich operacyjnych metod działania Policji, które wskażą miejsce pobytu dziecka, albowiem bezsprzecznie rodzina Sontowskich ma kontakt z dzieckiem i z osobami, które dzieckiem się zajmują, w szczególności kontakt telefoniczny, a nie chca wskazać miejsca, gdzie dziecko jest ukrywane.

Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia 6-letniego dziecka sprawie należy nadać priorytetowy charakter. Nie wiadomo aktualnie, w jakim stanie fizycznym i psychicznym jest dziecko, gdzie i z kim dziecko aktualnie przebywa; w tej sytuacji uznać należy, że realnie zagrożone jest życie i zdrowie dziecka.  

Rzecznik Praw Dziecka jest od samego poczatku poinformowany o sprawie i sprawa toczy sie tam pod numerami: ZSR441.2746.2015 i ZSM.441.9.2014.AJ. Istnieje możliwość, iż pani posel PO Renata Zaremba ze Szczecina nadużyła swoją pozycję polityczną i wspierała to przestępstwo zarówno wpływem na Rzecznika Praw Dziecka, jak i na Sądy w Szczecinie i nie wykluczone też policję.

Policja polska szuka mojej córki po skargach nareszcie jako osobę zaginioną kategorii I, lecz bezskutecznie od prawie roku.

Lara powinna realizować obowiązek szkolny, nie jest otoczona opieką lekarską - i pomimo wniosków o użycie systemu Child Alert na podstawie ZARZĄDZENIA NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 listopada 2013 r. policja nie chce się przychylić ku temu, nie uzadniając dlaczego, jednocześnie twierdząc, że nie mają pojęcia gdzie moje dziecko się znajduje.

Z uwagi na powyższe wnoszę i proszę jak wyżej.

 

Superstacja program kriminalny 

Program o poszukiwaniach

Artykul o porwaniu Lary

Strona na Facebook

Dokumentacja prawna