List do Senatorów w sprawie projektu ustawy emerytalnej dotyczącego kobiet rocznik 53

                                                                                       07.07.2019 r.

 

                                                         Pan Senator Marek Borowski

                                                           Senat RP

 

Szanowny Panie Senatorze

         Na Pana ręce składam oficjalny list w sprawie projektu ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie P 20/16 przedstawiający stanowisko kobiet urodzonych w 1953 r. wobec przygotowywanej ustawy, uzgodnione na blogu dla wszystkich emerytów „Emeryt to brzmi dumnie”.    

Szanowni Państwo

           Działając w imieniu własnym, jako pokrzywdzona emerytka z rocznika 1953, a także w imieniu pokrzywdzonych moich koleżanek, emerytek z innych roczników, mając na uwadze postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. sygn. P 20/16 w naszej sprawie, a także brak postanowień w stosunku do moich pokrzywdzonych koleżanek z innych roczników, o których jedynie wspomniano w uzasadnieniu tegoż wyroku, po zapoznaniu się z drugą wersją projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk 1175 S) przekazuję wypracowane na blogu dla wszystkich emerytów „Emeryt to brzmi dumnie” stanowisko wobec przygotowywanej ustawy.               

                   Dla pełnego wdrożenia postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. koniecznym jest zapewnienie wszystkim poszkodowanym:

1.  uchylenia decyzji o przyznaniu emerytury osobom, wobec których zastosowano niezgodny z Konstytucją RP przepis art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, nakazujący pomniejszanie podstawy obliczania emerytury powszechnej o sumę kwot pobranych świadczeń

2.  możliwości wycofania wniosków o emeryturę powszechną, złożonych przed ogłoszeniem wyroku w sprawie P 20/16 oraz możliwości ponownego złożenia wniosku po wejściu w życie obecnie procedowanej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

3.  wydania nowych decyzji osobom  posiadającym obecnie status „przedawnionych” ( z art. 146 kpa) i „nieprzedawnionych” ( z art. 145 kpa) z uwzględnieniem: - zwaloryzowanych na 2019 r.: kwot składek emerytalnych i kapitału początkowego - oraz wskaźnika długości życia adekwatnego do obecnego wieku emerytek (65+/66+), jak również faktycznego terminu wypłaty ENP. 

4.  wydłużenie 6-miesięcznego terminu po wejściu w życie ustawy do składania wniosków o ponowne przeliczenie emerytury po wyroku TK  do terminu nieokreślonego czasowo

                      W naszej opinii uwzględnienie powyższych postulatów zapewni wykonanie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. i rozwiąże problemy emerytów, wobec których zastosowano art. 25 u 1b i którym niekorzystnie obecnie ZUS przelicza świadczenia lub odmawia przeliczenia.            

        Umożliwienie przeliczenia wysokości emerytur ENP w sposób polegający jedynie na nieodejmowaniu kwot pobranych emerytur wcześniejszych jest niewystarczające i niesprawiedliwe, ponieważ do obliczeń ZUS przyjmuje zamrożone od 5-6 lat zgromadzone składki i kapitał początkowy oraz wskaźnik dalszego trwania życia dla wieku 60+, a nie dla 65+/66+.

           Pragniemy zwrócić uwagę, że w praktyce sytuacja osób „ przedawnionych” i „nieprzedawnionych” niczym nie różni się od sytuacji osób pozostających na wcześniejszej emeryturze, które po wyroku składają wniosek o emeryturę powszechną po raz pierwszy. Dlatego wszyscy  powinni być jednakowo potraktowani.         

      Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie posiadaliśmy obiektywnej wiedzy, iż pobierane emerytury wcześniejsze zostaną nam odliczone po przyznaniu emerytury powszechnej, nie wiedzieliśmy, że złożony wniosek zamrozi zgromadzone składki oraz kapitał początkowy. Skala problemu wskazuje na głębsze źródło problemu, w postaci braku rzetelnej i pełnej informacji ze strony ZUS. W przeciwnym razie nie mielibyśmy dziś pokrzywdzonych, a jedynie same tzw. pierwszaki.          

       W decyzjach wydawanych przez ZUS powinny znajdować się dokładne określenia przepisów dotyczących emerytury ( a nie ogólnych, jak np. przywołanie ustawy emerytalnej) oraz informacje o możliwości wycofania wniosków.          

         Należy bardzo mocno podkreślić, że niejednokrotnie przejście na emeryturę wcześniejszą w ówczesnej sytuacji na rynku pracy, było przysłowiową ostatnią deską ratunku i szansą na jakiekolwiek środki do życia.                        

       Projektowana ustawa nie uwzględnia wcześniejszych emerytek z lat 1949-1952, które swoje wnioski o emeryturę powszechną złożyły po 1 stycznia 2013 r. W uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzono, że miały one możliwość złożenia wniosku do końca 2012 r. Jednak podkreślenia wymaga, że była to możliwość czysto teoretyczna, gdyż zmiany do ustawy nie były nagłaśniane przez media, brakowało informacji na ten temat i mało która z nich o tym wiedziała. Warunki do przyznania emerytury powszechnej spełniły pod rządami przepisów sprzed niekorzystnej zmiany ustawy emerytalnej, w odczuciu społecznym również w stosunku do tej grupy kobiet powinno być zastosowane przeliczenie według projektowanej ustawy.

      Postulujemy o rozszerzenie ustawy o uregulowania dotyczące spraw nieobjętych wyrokiem TK, a wymagające pilnej naprawy:

- roczników 1949 – 1952

- waloryzacji kapitału dla zawieszonych emerytur z wyzerowanym kapitałem początkowym (wnioski złożone do 31.12.2012 r.)          

     Szanowni Państwo, my skrzywdzeni emeryci, rzetelnie pracowaliśmy przez 30-50 lat na swoje emerytury, nie otrzymaliśmy  żadnego dodatkowego wsparcia ze strony Państwa, dlatego prosimy, nie szukajcie oszczędności w naszych emeryturach, ponieważ one prawdziwie nam się należą.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jolanta Kajzer do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...