List otwarty do polskiego rządu w zw. z zabójstwem Damiana Sobola w kontekście prawa międzynarodowego

AP23300532503063-1701960306.jpg

14.04/2024

Szanowny Pan Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych,

Szanowny Pan Adam Bodnar, Minister Sprawiedliwości,

Szanowny Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Obrony Narodowej,

Szanowny Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów,


Piszemy do Państwa z głębokim rozczarowaniem reakcją polskiego rządu na niedawne zabójstwo przez Izrael polskiego pracownika organizacji pomocowej, Damiana Sobóla, w Strefie Gazy. Traktowanie tego morderstwa jak wypadku, który ma być rozpatrywany jako sprawa wewnętrzna Izraela, podczas gdy międzynarodowych organizacje na całym świecie alarmują o popełnianych przez Izrael zbrodniach wojennych, zbrodniach przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa w Strefie Gazy, to nie tylko haniebne, ale i niebezpieczne. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie Damiana, i wzywamy polski rząd, żeby zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec podobnym cierpieniom innych rodzin. To dlatego domagamy się wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i zerwania więzi z izraelskim reżimem.

Pierwszego kwietnia izraelskie siły zbrojne ostrzelały składający się z trzech pojazdów konwój humanitarny World Central Kitchen (WCK), zabijając siedmioro wolontariuszy, w tym Damiana Sobóla. Wolontariusze wracali do Rafah po zakończonej właśnie misji dystrybucji żywności w okolicach miasta Deir al-Balah, jechali samochodami wyraźnie oznaczonymi logo organizacji humanitarnej, a co więcej, podróżowali trasą zatwierdzoną przez izraelską armię. Nie powstrzymało to jednak izraelskich żołnierzy przed wystrzeleniem trzech rakiet, jedna po drugiej, wymierzonych w znajdujących się w środku wolontariuszy. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, skąd pochodził Damian, wszczęła śledztwo w sprawie jego zabójstwa, powołując się na art. 148. § 2. pkt 4. polskiego kodeksu karnego - zabicie człowieka z użyciem materiałów wybuchowych. Jednakże eksperci prawni wzywają władze do uznania wszystkich okoliczności i pełnej wagi tego przestępstwa. W opinii adwokata Arkadiusza Szymańskiego “należy zauważyć głosy, zgodnie z którymi wydarzenie może być kwalifikowane jako zbrodnia wojenna w rozumieniu Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.).” Jako że Polska należy do sygnatariuszy Statutu Rzymskiego, żądamy od polskiego rządu wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych: przyłączenia się do innych krajów w złożeniu wniosku do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie potencjalnych zbrodni wojennych popełnionych przez Izrael na okupowanych terytoriach palestyńskich od 2014 r. (sprawa nr 01/18); oraz do wniesienia ustaleń przemyskiej prokuratury w sprawie ataku na WCK do sprawy MTK.

Ataki na pracowników organizacji pomocowych, konwoje humanitarne i magazyny z pomocą humanitarną są stałym elementem izraelskiej strategii wojskowej w Strefie Gazy - od 7. października siły izraelskie zabiły ponad 200 pracowników organizacji humanitarnych - a to z kolei skłania organizacje humanitarne do całkowitego wycofania się ze Strefy Gazy. W lutym i marcu tego roku Izrael odmówił wjazdu do Strefy Gazy 40,5% wszystkich misji żywnościowych UNRWA, intensyfikując tym samym blokadę Strefy Gazy. Według najnowszego raportu Zintegrowanej Klasyfikacji Fazy Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC), "klęska głodu jest nieuchronna" w Strefie Gazy. "Próg głodu jako próg kryzysowego braku bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych został już znacznie przekroczony" w północnej Gazie, czytamy w raporcie, ponieważ przeciętny mieszkaniec północnej Gazy spożywa 245 kcal dziennie (to mniej niż puszka fasoli). Zabijanie przez zagłodzenie jest tylko kolejną strategią ludobójczej polityki Izraela w Strefie Gazy, jak wskazuje specjalna sprawozdawczyni ONZ w niedawnym raporcie na temat Gazy zatytułowanym "Anatomia ludobójstwa", powołując się na art. II Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (1948): "rozmyślne stwarzanie dla członków grupy [Palestyńczyków] warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego". Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że wniesiona przez RPA skarga o zagrożeniu  ludobójstwem w Strefie Gazy nie jest bezpodstawna, wobec czego wydał orzeczenie, w którym wezwał Izrael do "podjęcia wszelkich środków będących w jego mocy, aby zapobiec popełnieniu wszystkich czynów objętych artykułem II". Dlatego wzywamy polski rząd, aby w końcu uznał powagę tego orzeczenia: wezwał do trwałego zawieszenia broni i nałożył sankcje na osoby i podmioty podżegające do ludobójstwa na narodzie palestyńskim - tak jak zrobił to w stosunku do przedstawicieli Federacji Rosyjskiej.

Piątego kwietnia, w dniu, w którym minister Szejna spotkał się z ambasadorem Izraela, aby omówić zabójstwo Damiana, Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję wzywającą do pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, oraz do nałożenia embarga na broń dla Izraela. Od tamtej pory Nikaragua złożyła do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości skargę, w której zarzuca Niemcom wspieranie ludobójstwa Palestyńczyków, wskazując na fakt, że kraj dostarcza Izraelowi zarówno broń jak i wsparcie finansowe. Jako obywatelom zapewnione jest nam w Konstytucji prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (Art. 61. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). W związku z tym oczekujemy jasnych odpowiedzi na pytania kierowane do Panów ministrów z mównicy sejmowej przez urzędujących posłów już w styczniu i ponownie w marcu tego roku: “Czy Polska udziela Izraelowi jakiejkolwiek pomocy wojskowej?” Zgodnie z raportem Ministerstwa Spraw Zagranicznych z ubiegłego roku, Polska otrzymała w 2022 r. ponad 126 000 euro na eksport usług zbrojeniowych do Izraela (z: Eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski: Raport za rok 2022). Jako zatroskani obywatele chcemy ponad wszelką wątpliwość wiedzieć, czy sprzedajemy do Izraela jakiekolwiek wyposażenie figurujące w wykazie uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (z: Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 2 grudnia 2021 r.) oraz inne towary i usługi o charakterze strategicznym dla bezpieczeństwa (z Dz. U. 2000 Nr 119 poz. 1250). Chcemy mieć pewność, że polska broń nie jest wykorzystywana do zabijania kolejnych tysięcy cywilów. Chcemy też mieć pewność, że Polska, jako sygnatariusz Konwencji w sprawie ludobójstwa, wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, nie biorąc udziału w ułatwianiu izraelskiego ludobójstwa na narodzie palestyńskim.

Aby uciszyć wszelką krytykę swoich działań, izraelski rząd stosuje metodę wysuwania wobec krytyków fałszywych oskarżeń o antysemityzm. W efekcie należące do wspólnoty międzynarodowej rządy, takie jak nasz, pozwalają temu faszystowskiemu reżimowi działać całkowicie bezkarnie, dając ciche przyzwolenie na zbrodnie popełniane wobec Palestyńczyków. Stanowczo się temu sprzeciwiamy. Jak zgodnie twierdzi znacząca część żydowskiej diaspory, metoda ta jest także powodem rosnącego zagrożenia dla Żydów na całym świecie. Kiedy ludzie tacy jak ambasador Izraela rzucają oskarżenia o antysemityzm, jak to zrobił w zeszłym tygodniu, nie tylko umniejszają wadze tego przestępstwa, ale zasadniczo ośmielają prawdziwych antysemitów - takich jak Grzegorz Braun w ostatnią Chanukę - do przedstawiania swojej nienawiści do Żydów jako  fasadowego sprzeciwu wobec ludobójczej polityki Izraela w Strefie Gazy. Jak mówi nam znacząca żydowska część palestyńskiego ruchu solidarnościowego, okazywanie prawdziwej solidarności z Żydami oznacza kierowanie się żydowskim rozumieniem i nauką płynącą ze słów "nigdy więcej dla nikogo" oraz dystansowanie się tak daleko, jak to możliwe, od skrajnie prawicowego reżimu Netanjahu. Znaczące poparcie dla zeszłotygodniowej petycji wzywającej do wydalenia izraelskiego ambasadora (obecnie ponad 6 400 podpisów) pokazuje, że nigdy nie było bardziej odpowiedniego czasu na zerwanie stosunków dyplomatycznych z tym brutalnym reżimem, dlatego również wzywamy do wydalenia ambasadora.


Obecna katastrofa humanitarna w Strefie Gazy jest celowo wywołanym przez ludzi kryzysem i bez wątpienia wymaga wezwań do zwiększenia finansowania UNRWA, jednak Polska musi zaakceptować, że nie jest możliwe powstrzymanie ludobójstwa darowiznami. Potrzebne są rzeczywiste działania polityczne zgodne z prawem międzynarodowym, aby zapobiec dalszej śmierci niewinnych ludzi, a my, jako polscy obywatele, nie oczekujemy niczego innego od naszego nowo wybranego rządu. Czekamy na odpowiedź.


Domagamy się tego, co wynika z prawa międzynarodowego. Domagamy się człowieczeństwa.


Nalegamy na:
● przekazanie ustaleń prokuratury w Przemyślu w sprawie niedawnego ataku na WCK do
Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie potencjalnych zbrodni wojennych
Izraela na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich (01/18);
● wezwanie do natychmiastowego, pełnego i trwałego zawieszenia broni w Strefie Gazy;
● nałożenie sankcji na osoby i podmioty dopuszczające się ludobójstwa na narodzie
palestyńskim;
● odpowiedzi na nasze pytania dotyczące handlu bronią i usługami zbrojeniowymi i
strategicznymi przez Polskę z Izraelem;
● wydalenie ambasadora Izraela z Polski;
● zwiększenie finansowania dla UNRWA;

Z poważaniem,
kolektyw kefija i Wschód

__

EN version:

 14.04.2024

 

Dear Prime Minister Donald Tusk, Minister Bodnar, Minister Sikorski, Minister Kosiniak-Kamysz,

 

We are deeply disappointed with the Polish government’s response to Israel’s recent murder of the Polish aid worker, Damian Soból, in the Gaza Strip. Treating Damian’s murder as an accident, only to be resolved as an internal affair, ignores the thousands of international human rights bodies and experts who are warning that Israel is possibly committing war crimes, crimes against humanity and the crime of genocide in Gaza - which is not only shameful, but dangerous. We extend our condolences to Damian’s family and call on our representatives to do all they can to prevent other families from experiencing the same pain. This is why we demand our government to fulfill its obligations under international law and sever ties with the Israeli regime.

On April 1st this year, Israeli armed forces fired rockets at a convoy of three World Central Kitchen (WCK) vehicles, murdering seven employees, including Damian Soból. They were on their way back from a food delivery mission close to Deir al-Balah, with the charity’s logo clearly marked on the roofs of their cars, and were travelling along a route approved by the Israeli army. Nevertheless, this didn’t stop the Israeli military forces from firing three rockets, one after the other, targeting the volunteers inside. The District Prosecutor's Office in Przemyśl, where Damian was from, opened an investigation into his murder, citing Article 148. para. 2. pt. 4. of the Polish Criminal Code - killing a person with explosives. However, various legal experts are calling on authorities to recognise the full circumstances and gravity of this crime. As attorney Arkadiusz Szymański explains, it is “important” to listen to the legal voices that are calling this attack a potential “war crime under the Rome Statute of the International Criminal Court (reformed in Rome on 17 July 1998).” Since Poland is a signatory of the Statute, we call on the Polish government to uphold its legal obligations: join other countries in submitting a referral to the Prosecutor of the International Criminal Court case on potential war crimes committed by Israel in the Occupied Palestinian Territories since 2014 (file 01/18); and to bring the findings of the Przemyśl Prosecutor’s case about the WCK attack to the ICC case.

Attacks on aid workers, humanitarian convoys and warehouses of aid organisations are a constant feature of the Israeli military strategy in the Gaza Strip - at present, over 200 humanitarian aid workers have been killed by Israeli forces - and this is scaring aid organisations into withdrawing from Gaza altogether. In February and March this year, Israel denied the entry of 40.5 per cent of all food missions by UNRWA into Gaza, thereby intensifying its blockade on Gaza. According to the latest Integrated Food Security Security Phase Classification (IPC) report, “famine is imminent” in Gaza. “The famine threshold for household acute food insecurity has already been far exceeded” in northern Gaza, the report reads, as the average northern Gazan lives on 245 kcal per day (that’s less than a can of beans). Death by starvation is but another strategy of Israel’s genocidal policy in the Gaza Strip, as a UN Special Rapporteur indicates in a recent report on Gaza entitled “Anatomy of a Genocide”, citing Article II of the  Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948): “deliberately inflicting on the group [Palestinians] conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part”. The International Court of Justice was convinced enough of the threat of genocide in Gaza to call on Israel to “take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II”. Therefore, we call on the Polish government to finally recognise the gravity of this ruling: call for a permanent ceasefire, and impose sanctions on individuals and entities inciting genocide against the Palestinian people - like you have done on representatives of the Russian Federation against the Ukrainian people.

On April 5, the day Minister Szejna met with the Israeli ambassador last week, the UN Human Rights Council passed a resolution calling for Israel to be held accountable for war crimes and crimes against humanity - while also, crucially, calling on the international community to impose an arms embargo on Israel. At the International Court of Justice this week, Nicaragua charged Germany for complicity in Israel’s genocide in Gaza through military and financial support.. Our rights, as Polish citizens, to obtain information on the activities of public authorities (Art. 61. of the Constitution of the Republic of Poland) are enshrined in our Constitution, and as such, we expect clear answers to the questions from the Razem MP’s addressed to the ministers at the parliamentary rostrum in January this year, and again in March of this year: "Does Poland provide any military support to Israel?" According to a report by the Foreign Affairs Ministry last year, Poland received more than €126,000 in arms exports to Israel in 2022 (from: Arms and Military Equipment Exports from Poland: 2022 Report). As concerned citizens, we want to be ensured that Polish weapons are not being used to kill thousands more civilians. As informed citizens, we also want to be assured that Poland, as a signatory of the Genocide Convention, is upholding its obligations under international law by taking no part in facilitating this genocide.

Israel can carry on killing and committing crimes because international governments, like ours, allow this fascist regime to act with absolute impunity. The Polish government must not let Israel’s weaponisation of anti-Semitism to prevent us from criticising the Israeli government because it not only poses an immediate threat to Palestinians, but it also poses a threat to Jews all over the world. When people like the Israeli Ambassador throw around accusations of anti-Semitism like he did last week, they not only weaken the gravity of the offense but, essentially, they embolden real anti-Semites - like Grzegorz Braun last Hannukah - to channel their hatred towards Jews to their opposition to Israel’s genocidal policies in Gaza. As the significant Jewish subdivision of the Palestinian solidarity movement tells us, showing true solidarity with Jews means being guided by the Jewish understanding and teaching of ‘never again for anyone’ and distancing ourselves as far as possible from Netanyahu’s far-right regime. The significant endorsement of last week’s petition calling to dispel the Israeli Ambassador (now counting over 6,400 signatures), shows that there has never been a more appropriate time to cut diplomatic ties with this violent regime, thus we follow the same call to expel the Ambassador.

The current man-made humanitarian disaster in Gaza obviously necessitates calls for increased funding to UNRWA, however, Poland must recognise that it cannot donate its way out of genocide. Real political action is needed in adherence to international law in order to prevent further deaths of innocent people and we as Polish citizens expect nothing less from our newly elected government. We are awaiting your reply.

We demand the respect of international law. We demand humanity.

 

To iterate, here are our demands:

- Bring the findings of Przemyśl’s Prosecutor’s court case about the recent WCK attack to the International Criminal Court case about Israel’s potential war crimes in the OPT, file 01/18;

- Call for an immediate and permanent ceasefire in the Gaza Strip;

- Impose sanctions on individuals and entities inviting genocide against the Palestinian people

- Answer our questions relating to Poland’s arms trade, including weapons and strategic services, with Israel;

- Expel the Israeli Ambassador;

- Increase funding to UNRWA

 

Yours sincerely,

kolektyw kefija and Wschód

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że kolektyw kefija będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...