MDK Kołłątaja POD JEDNYM DACHEM

PETYCJA o przywrócenie organizacji wszystkich zajęć Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu do jednej lokalizacji.

Przedmiot petycji Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, art. 2 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.), działając w interesie publicznym, my Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika składamy niniejszą petycję o przywrócenie organizacji wszystkich zajęć Młodzieżowego Domu Kultury we Wrocławiu do jednej lokalizacji.

Uzasadnienie Od lipca 2021 r. w budynku przy ul. Kołłątaja 20 nie mogą odbywać się zajęcia dla zapisanych do MDK dzieci i młodzieży.

1.       Uczestnikom zajęć zaproponowano korzystanie z kilkunastu lokalizacji, rozsianych po całym mieście, co w znacznym stopniu utrudnia, a czasem uniemożliwia skorzystanie z oferty zajęć przez wrocławskich uczniów. Część uczestników nie ma możliwości dotarcia na zajęcia z uwagi na problemy z dojazdem do oddalonych od siebie lokalizacji zastępczych.

2.       Jedno miejsce, gdzie odbywają się zajęcia jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – uczestnicy zajęć przemieszczają się w obrębie jednego budynku, co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci młodszych. Zajęcia w siedzibie lub jednej, wspólnej lokalizacji dla wszystkich sekcji dają  możliwość skorzystania z szerszej oferty i uczestniczenia w więcej niż jednych zajęciach w ciągu jednego dnia, bez konieczności przemieszczania się ulicami miasta np. po zmroku.

3.       Rozproszone lokalizacje utrudniają też kontakt pomiędzy uczestnikami zajęć, którzy w dużej mierze ograniczają się do korzystania z zajęć wyłącznie w jednej z dostępnych placówek.  

4.       Pracownie w budynku Młodzieżowego Domu Kultury, optymalnie dostosowane do potrzeb uczestników zajęć obecnie nie są wykorzystywane. Zależy nam, aby ponownie nasze dzieci mogły rozwijać się i uczyć w wygodnej i inspirującej przestrzeni.

5.       Z informacji uzyskanych od Dyrekcji MDK wynika, że wybrany został już projekt niezbędnego remontu budynku przy ul. Kołłątaja 20 oraz znana jest kwota inwestycji przeznaczonej na ten cel. Nie ma zatem przeszkód, aby rozpocząć konieczny remont, którego celem jest dostosowanie obiektu do zaleceń Straży Pożarnej i ponowne udostępnienie tego budynku na cele edukacyjne.     Mając na uwadze powyższe argumenty, my niżej podpisani wnosimy jak na wstępie petycji.

Rada Rodziców MDK Kołłątaja

 

Na podstawie art. 4 ust.3 Ustawy o petycjach wyrażamy zgodę na upublicznienie naszych danych osobowych, ale przy zanonimizowaniu nazw ulic i numerów adresowych naszych miejsc zamieszkania. Informujemy również, że ustawa o petycjach przewiduje publikację niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do którego wpłynęła (art. 8 u.o.p.)  


Rada Rodziców MDK Kołłątaja    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rada Rodziców MDK Kołłątaja do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...