NIE dla likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Czerniakowie w Warszawie i przekształceniu ich w teren pod zabudowę wielomieszkaniową

Szanowny Pan Prezydent m. st. Warszawy

Szanowni Radni m.st. Warszawy

Szanowni Radni dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

 

Rodzinne Ogrody Działkowe ROD Czerniaków, Jedność, Uprawa-Budowlani i Drogowiec Kalina zlokalizowane przy ul. Melomanów 2B w Warszawie mają długoletnią historię - powstały w latach 50tych XX wieku. Od 70 lat działkowcy wkładają ogrom wysiłku i nakładów finansowych, by móc cieszyć się obcowaniem z naturą w środku miasta, otoczeni zabudową wielomieszkaniową. 

Z wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warsawy z dnia 2 czerwca 2023 r. wynika, że miasto planuje zmienić przeznaczenie terenu ogrodów działkowych na zabudowę wielomieszkaniową i usługową czyli zlikwidować nasze ogrody działkowe - unikalny obszar zielony i zastąpić go kolejnym betonowym osiedlem. Nie ma na to naszej zgody!!! Ma się to nijak do polityki miejskiej deklarowanej przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego polegającej na walce ze skutkami zmian klimatycznych, walce ze smogiem, dbaniem o zdrowie mieszkańców, o więzi społeczne czy wreszcie o ochronę środowiska. Powołujemy się na uchwałę Rady m.st. Warszawy nr XV/339/2019 przyjętą 4 lipca 2019 roku oraz “Miejski Plan Adaptacji” odnoszącymi się do działań zapobiegających i łagodzących negatywne skutki zmian klimatu oraz wzmacniających odporność miasta na te zmiany.

Teren tych ogrodów działkowych, dzięki staraniom działkowców, został wyposażony w infrastrukturę: sieć wodociągową, sieć elektroenergetyczną, monitoring wizyjny, ogrodzenie terenu ogrodów, altanki działkowe, szklarnie, tunele ogrodnicze. Z głównej asfaltowej alei (która jest sukcesywnie remontowana, dzięki dotacjom celowym) odchodzą boczne trawiaste alejki prowadzące działkowców do ich małych zaciszy - ostoi zieleni i ptactwa.

Ogrody tworzone przez dziesięciolecia to ogrom wartościowych wieloletnich nasadzeń roślin ozdobnych, sadowniczych, użytkowych. Działkowcy dbają o nie, wiedząc, że zieleń zapewnia poprawę jakości powietrza i mikroklimat. Działkowcy są świadomi zmian klimatycznych dotykających obszary zabudowane, swoje ogrody traktują z dbałością, troską o dobro przyrody.

ROD to miejsce edukacji i integracji międzypokoleniowej

Z roku na rok przybywa wśród działkowców "świeżej" krwi - działkowcami stają się ludzie młodzi, pragnący zapewnić rodzinom wytchnienie wśród zieleni, chcący w mieście uprawiać własne warzywa, jeść owoce prosto z krzaka, mieć pewność, że dzieci mają gdzie bezpiecznie się bawić i obcować z naturą, obserwować przemiany związane z porami roku, podglądać dorosłe sikorki karmiące młode, rodzinę jeży czy znikającą w ziemi dżdżownicę - rozpoznawać rośliny i zwierzęta w ich miejscu bytowania. Rodzice uczą się uprawy roślin ozdobnych, sadowniczych, warzyw, pokazują dzieciom, że produkcja jedzenia, po które mogą sięgnąć w markecie, to proces, od przygotowania gleby, siania, po dbanie o zdrowe zbiory. Czerpią wiedzę od działkowców-seniorów, dając w zamian radość z możliwości przekazania doświadczenia, a i Ci także korzystają z tego, co "młodzież" wyczyta w internecie.. A gdy czas na zbiory, każdy podpowie dobry przepis na przetwory.

Nasze ogrody działkowe to dla nas miejsce ważne nie tylko ze względu na możliwość rekreacji. Przede wszystkim jako działkowcy tworzymy społeczność, która wspiera rozwój dzieci poprzez międzypokoleniowe interakcje i towarzyszenie seniorom, dla których wyjście na spacer na działkę to główny element harmonogramu dnia.  

Przedstawiamy argumenty uzasadniajace wartość pozostawienia terenu ogrodów, które są ważne nie tylko dla działkowców, ale powinny być na uwadze każdego mieszkańca Warszawy i nie tylko.

"Wpływ ROD na poprawę jakości powietrza i mikroklimat"

Ze względu na swoje położenie ROD stanowią ważny element systemu wymiany powietrza na terenie Warszawy, będąc częścią "zielonych płuc Mokotowa". Nasze ogrody położone są w obrębie mokotowskiego korytarza wymiany powietrza - pomagają wprowadzać do centrum miasta świeże, chłodne i wilgotne powietrze z położonych na południu miasta terenów otwartych i lasów. Nasadzenia roślinne działkowców usuwają nadmiar szkodliwych gazów, produkują tlen i zmniejszają ilość zanieczyszczeń stałych w postaci pyłu zawieszonego PM'10. Warto również zauważyć, że możliwość skorzystania z wypoczynku na terenie zielonym zlokalizowanym blisko miejsca zamieszkania przekłada się na zmniejszenie śladu węglowego użytkowników działek.

 

"Wpływ ROD na poprawę gospodarki wodnej terenu"

ROD są niezmiernie istotnym elementem cyklu hydrologicznego w mieście, są terenem retencyjnym, pochłaniającym nadmierne ilości wody podczas nawałnic, zmniejszając ryzyko zalań i lokalnych podtopień. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Wisły i Kanały głównego, likwidacja ROD podniesie ryzyko częstych podtopień/powodzi w tym rejonie. Przebiegający przez teren działek Kanał Siekierkowski łączący je z Jeziorkiem Czerniakowskim jest miejscem bytowania bobrów, kaczek krzyżówek czy mandarynek. 

 

"Wpływ ROD na ekologię, ochronę środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności terenu"

Ogrody działkowe na terenie Czerniakowa są miejscem o walorach przyrodniczych, które przewyższają inne rodzaje zieleni miejskiej pod względem bioróżnorodności oraz wpływu na lokalne warunki klimatyczne i bioklimatyczne. Działkowcy są lokalnymi pionierami w zakresie stosoweania rozwiązań proekologiocznych - zbierają deszczówkę i kompostują odpady biodegradowalne. Dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu terenem zachowują bioróżnorodność owadów, ptaków, małych ssaków, gadów i płazów, które znajdują schronienie w działkowej roślinności, której brakuje w otaczających ogrody terenach mieszkalnych. Złożony system korzeniowy działkowych nasadzeń wiąże wodę deszczową w glebie, zatrzymując wilgoć dłużej niż trawnik, co dodatkowo wpływa na bilans wód gruntowych. 

Podkreślamy jeszcze raz bogactwo fauny na tym terenie, w tym gatunków ptaków prawnie chronionych (sójka, kos, wilga, gołąb grzywacz, itp.). Spotykamy tu wspomniane wcześniej bobry, a także dziką zwierzynę. Ogrody są miejscem lęgowym dzikiego ptactwa, schronieniem nawet dla kilkuset gatunków zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów, owadów - w tym zapylaczy. Działkowcy bardzo szanują owady zapylające i stwarzają im idealne miejsce do bytowania w przestrzeni miejskiej, dzięki zróżnicowaniu okresu kwitnienia roślinności na terenie działek. Zapylacze są ich sprzymierzeńcami w uprawie warzyw, drzewek i krzewów owocujących.

 

"ROD - teren o najwyższym potencjale Błękitno-Zielonej Infrastruktury Warszawy"

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy określa pojęcie błękinto-zielonej infrastruktury czyli strategicznie zaplanowanej sieci obszarów i obiektów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi, pokrytych roślinnością lub wodami, zaprojektowanej i zarządzanej w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych. Jest to nowa kocepacja, która promuje inne niż dotychczas podejście do użytkowania i zarządzania obszarami zurbanizowanymi. Jej celem jest wykorzystanie procesów przyrodnicznych do poprawy jakości życia w mieście. 

Teren ROD został zaklasyfikowany do terenów o najwyższym potencjale, wymagających maksymalnego ograniczenia przyszłych procesów urbanizacyjnych, co potwierdza tylko, wskazane wyżej główne zalety ROD wynikające z odpowiedzialnego a zarazem kompleksowego zarządzania tym terenem. Warto podkreślić, iż w ramach Terenów bazowych Błękitno-Zielonej Infrastruktury Warszawy (BZIW) jako Terenów z ograniczeniami w zabudowie dopuszcza się zachowanie istniejących ogrodów działkowych (str. 52 Studium Tom II Kierunki).

 

Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty oraz zalety rodzinnych ogrodów działkowych, propozycja likwidacji ROD Czerniaków, ROD Jedność, ROD Uprawa Budowlani, ROD Drogowiec Kalina jest nielogiczna i niespojna z polityką deklarowaną przez m. st. Warszawy.

Przeczy zarówno trendom europejskim, jak i deklarowanej przez Miasto polityce walki ze zmianami klimatycznymi, naraża mieszkańców na problemy zdrowotne, zabierając im czyste powietrze i pozbawiając kontaktu z naturą oraz eliminuje bogactwo fauny i flory w tym obszarze, przyzwalając na przekształcenie pod mieszkalnictwo wielorodzinne. 

Wnoszę zatem o uwzględnienie niniejszej petycji i podjęcie racjonalnej, akceptowalnej społecznie oraz zgodnej z ww. zapisami decyzji w sprawie przeznaczenia terenu ROD na ZD - Teren zieleni ogrodów działkowych lub ZU - Teren zieleni urządzonej oebjmującej m.in. ogrody działkowe.

Razem możemy powstrzymać politykę dyktowaną przez chęć zysku ze sprzedaży tego terenu deweloperom.


Zarządy ROD Czerniaków, ROD Jedność, ROD Uprawa Budowlani, ROD Drogowiec Kalina    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zarządy ROD Czerniaków, ROD Jedność, ROD Uprawa Budowlani, ROD Drogowiec Kalina do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...