NIE dla podatku śmieciowego!

Warszawa, 30 maja 2011 r.

 

Pan

Andrzej Kraszewski

Minister Środowiska RP

oraz

Komisja Środowiska Senatu RP

 

 

Dotyczy: Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – druk sejmowy 3670 i 4097

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – druki sejmowy 3670 i 4097 wnosimy o wprowadzenie poprawek w ww. projekcie ustawy. W drodze analizy kolejnych punktów projektu zauważyliśmy pewnie nieprawidłowości, których korekta umożliwiłaby korzystne wdrożenie zmian w ustawie, bez szkody dla obywateli i interesów przedsiębiorców.

W projekcie ustawy znalazły się nowe rozwiązania w kwestii budowy i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wyboru podmiotów odbierających te odpady oraz wniesienie opłat dla mieszkańców (tzw. podatek śmieciowy).

Finansowe konsekwencje poprawek, w tym wprowadzenie tzw. podatku śmieciowego, wpłyną niekorzystnie na budżet każdego gospodarstwa rodzinnego. Wprowadzenie podatku zwiększy bowiem miesięczne wydatki o 5-10 zł na osobę. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z  projektowanym art. 6o ust. 2 opłata ta będzie pokrywać również koszty administracyjne związane z koniecznością zatrudnienia kolejnych urzędników do realizacji postanowień. Rzeczywistość pokazuje, iż administracja publiczna ma tendencję do generowanie kosztów powyżej faktycznego zapotrzebowania, w odróżnieniu od przedsiębiorstw prywatnych. Takie działanie rodzi obawę przed podnoszeniem cen za odpady komunalne, ponieważ – co warto podkreślić – liczba urzędników ma wzrosnąć do 10 tys. w celu realizacji nowej ustawy.

Wątpliwości budzi art. 6o ust. 5, ponieważ wprowadza możliwość pobierania opłat przez radę gminy za usługi dodatkowe, które jednak nie zostały jasno sprecyzowane. Nie wskazano także wysokości owych dodatkowych opłat, co pozostawia samorządom samodzielne ustalanie wysokości stawek za usługi dodatkowe, które do tej pory nie zostały wskazane.

Ponadto podatek ten płacić będzie każdy zameldowany obywatel, co w kontekście zniesienia obowiązku meldunku w 2013 roku wydaje się nieuzasadnione. Z tej przyczyny mieszkańcy będą musieli płacić na nielegalnych mieszkańców, zwłaszcza w miastach akademickich, a mieszkańcy biednych wsi zapłacą za weekendowych turystów, a także za nielegalnie wyrzucane odpady z remontów i usług.

Zgodnie z założeniami wprowadzanie obligatoryjnej opłaty zryczałtowanej ma doprowadzić do likwidacji nielegalnego pozbywania się odpadów komunalnych. Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z wiadomych przyczyn uiszczają już opłaty za utylizację, więc nie ma potrzeby zapobiegania nielegalnej działalności w tym przypadku, a tym bardziej podnoszeniu obowiązujących już opłat.

Warto podkreślić, iż podatek nie ma być uzależniony od zużycia i ilości generowanych odpadów komunalnych. Kwota ta ma zostać ujednolicona, co oznacza, że biedni obywatele będą płacić za odpady bogatych. To ustalenie, które godzi bezpośrednio w budżet biedniejszych rodzin.

Ponadto oddanie władzy decyzyjnej samorządom w kwestii wyboru przedsiębiorców z branży gospodarki odpadami komunalnymi wydaje się nieuzasadnione ekonomicznie. Nowe ustalenia godzą bowiem w prawo konkurencyjności, ochrony praw słusznie nabytych oraz poszanowanie uzasadnionych oczekiwań przedsiębiorców. Prawo gospodarki odpadami komunalnymi oparte było do tej pory na swobodzie wolnorynkowej, a tymczasem obecni inwestorzy mogą zostać wyeliminowani z postępowania, pomimo założenia o wyłonieniu dostawcy na drodze przetargu. Jedyne bowiem ograniczenia w przetargu, jakie wskazano w projekcie zmian do ustawy, są zgodne z art. 142 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Dotychczasowi inwestorzy mogą zostać wyeliminowani z działalności na dłuższy czas. Takie działanie jest prostą drogą do zmonopolizowania rynku odpadów komunalnych, co w konsekwencji wyklucza konkurencyjność na rynku i odbije się negatywnie na kieszeni obywateli.

Zgodnie z założeniami miały być przeprowadzane trzy przetargi, zmiany w ustawie wskazują, że będzie tylko jeden przetarg. Zważywszy na to, że 60% przetargów jest unieważnianych, praktycznie wszystkie przetargi będzie mógł przejąć samorząd z wolnej ręki.

Duże zastrzeżenia budzi zapis o wyborze najkorzystniejszej oferty na drodze przetargu. Zgodnie z Założeniami po przeprowadzeniu trzech nieskutecznych przetargów, wybór odbędzie się na drodze zamówienia z wolnej ręki. Takie ustalenie daje nieograniczoną możliwość na obejście ustaleń międzyresortowych, gdyż unieważnienie przetargu nie jest problemem ze strony zamawiającego. Taki zapis może prowadzić do nadużyć w postępowaniu.

W związku z powyższym zwracamy się uprzejmie z prośbą o dokonanie zmian w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obecny kształt ustawy budzi wiele wątpliwości i nakłada na obywateli nieuzasadnione świadczenia finansowe. Nie jest to naszym zdaniem droga do regulacji rynku odpadów, a sposób na czerpanie zysku z najbiedniejszych obywateli, dla których podatek śmieciowy będzie stanowił duży wydatek w budżecie miesięcznym. Jednocześnie sposób na wybór wykonawcy może doprowadzić do wyeliminowania przedsiębiorstw prywatnych na rzecz faworyzowanej przez określoną gminę firmy, a tym samym grozi nam zmonopolizowanie rynku odpadów komunalnych.

 

Z poważaniem

Obywatelski Komitet Przeciwko Podatkowi Śmieciowemu

 

 

Dołącz do nas też na: www.facebook.com/Nie.dla.podatku.smieciowego i włącz się do akcji!

Nasza strona: www.podateksmieciowy.pl/


Obywatelski Komitet Przeciwko Podatkowi Śmieciowemu    Skontaktuj się z autorem petycji