Petycja do Członków Rady Miasta Rypin ws. wprowadzenia Samorządowej Karty Praw Rodzin

Rypin, 10.02.2020

Petycja do członków Rady Miasta Rypin

 

Szanowni Państwo Radni,

Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wycofanie Uchwały nr XIII/99/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 23 października 2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Jako mieszkańcy i sympatycy Rypina wyrażamy zaniepokojenie podjętą przez Państwa uchwałą. Samorządowa Karta Praw Rodzin stworzona przez Ordo Iuris (Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) odnosi się do praw rodzin oraz wpływu rodziców na prowadzoną w szkołach edukację pozalekcyjną ich dzieci. 

Dlaczego wyrażamy sprzeciw wobec poparcia dla Samorządowej Karty Praw Rodzin?

 1. Agresji na tle homo- i transfobicznym codziennie doznaje minimum co czwarty młody gej, lesbijka lub osoba transpłciowa, a 70 proc. z nich ma myśli samobójcze. Rypin w tej kwestii nie jest wyjątkiem - jest to miasto jak każde i mieszkają w nim osoby LGBT. Źródłem agresji często są uprzedzenia, niezrozumienie i brak wiedzy. Widząc powagę problemu, kierując się empatią i zrozumieniem, część samorządów wprowadziła działania mające na celu zapobieganie prześladowaniu osób LGBTQ+.

  W kontrze do właśnie tych działań powstała Samorządowa Karta Praw Rodzin,  którą Rada Miasta Rypin wprowadziła wraz z uchwałą nr XIII/99/2019. Podpisując ową uchwałę, Rada stanęła po stronie agresorów i zablokowała na terenie Rypina możliwość działania inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości i uwrażliwienie na problemy osób LGBT+ oraz zmniejszenie wobec nich agresji. Ponadto, podpisując Kartę Praw Rodzin, Rada Miasta Rypina popiera także częściowe wykluczanie ze społeczeństwa rodzin innych, niż małżeństwo kobiety i mężczyzny. Jak wiemy, rodziny heteronormatywne nie są jedynymi funkcjonującymi w naszym społeczeństwie.

 2. Wyrażamy obawę, iż popieranie jakichkolwiek aktów stworzonych przez organizację Ordo Iuris stoi w sprzeczności z głoszeniem idei o Rypinie jako mieście otwartym i tolerancyjnym. Uważamy, że organizacja ta propaguje treści homofobiczne, niezgodne z naszymi przekonaniami, wykluczające osoby nieheteronormatywne oraz osoby nie zgadzające się z tradycyjnym modelem rodziny jako jedynym słusznym i akceptowalnym społecznie. Jako mieszkańcy i sympatycy Rypina pragniemy, aby był on podstawnie postrzegany jako miasto otwarte i bezpieczne dla wszystkich jego mieszkańców oraz odwiedzających. Podpisanie przez Radę Miasta wyżej wspomnianej uchwały prowadzi do zupełnie odwrotnych skutków. W związku z tym, składamy wniosek o rozpatrzenie naszej petycji i wycofanie tej krzywdzącej część naszego środowiska uchwały.

 3. Nasze zmartwienie, a także szczególny sprzeciw, budzi uzasadnienie przyjęcia uchwały, podpisane przez Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Sławomira Malinowskiego.

  W uzasadnieniu możemy przeczytać, że "celem projektowanej uchwały jest (...) zapewnienie ochrony przed wpływami ideologii kwestionujących naturalną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa". Akceptujemy poglądy Państwa Radnych dotyczące tradycyjnego modelu rodziny w postaci związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny. Akceptujemy je, jednak jesteśmy odmiennego zdania. W naszym kraju, oprócz tradycyjnych rodzin, funkcjonuje wiele innych modeli rodziny. Są rodzice samotnie wychowujący dzieci, mama i babcia tworzące jedno gospodarstwo domowe, pary nieheteronormatywne, etc. Według nas, wszyscy członkowie społeczeństwa powinni być traktowani równo (Konstytucja RP, Art. 32, p. 2: "Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny"). Uważamy, że zapisy Karty Praw Rodzin stają w sprzeciwie do równego traktowania wszystkich członków społeczności naszego miasta poprzez kwestionowanie uznania za naturalny modelu rodziny innego niż tradycyjny. Wyrażamy obawę, że poparcie przez Radę Miasta dokumentu stworzonego przez Ordo Iuris może doprowadzić do sytuacji, w której osoby odbiegające od jedynego popieranego przez OI modelu rodziny, będą na różne sposoby wykluczane ze społeczności, będą odbierane im ich prawa.

  W uzasadnieniu podjęcia uchwały czytamy także, że niektóre samorządy terytorialne wprowadzają rozwiązania zawierające "m. in. ideologiczne postulaty naruszające standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych a także zapowiedzi wprowadzenia do szkół zajęć permisywnej edukacji seksualnej według standardów WHO, budzące zasadnicze wątpliwości z perspektywy konstytucyjnej zasady ochrony dzieci przed demoralizacją". Wyrażamy ubolewanie, że reprezentujący nas na szczeblu gminnym politycy negują zalecenia ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia, którzy w swoich dziedzinach są z pewnością specjalistami o bardzo wysokich kompetencjach. Według nas, zalecenia WHO powinny być traktowane jako dobre praktyki godne wprowadzania w naszym środowisku, w naszych szkołach i instytucjach. Członkowie Światowej Organizacji Zdrowia to specjaliści od szerokiego spektrum nauk medycznych: od diagnozowania epidemii, przez badania, po wytyczne rozwiązań. Nie podważamy ich kompetencji, jeśli chodzi np. o epidemie, uwierzmy w ich wiedzę ekspercką także w zakresie edukacji seksualnej.

 4. Chcielibyśmy podkreślić, że jak najbardziej zgadzamy się z faktem, że rodzice powinni mieć pełną wiedzę odnośnie do zajęć pozalekcyjnych, w których w szkołach uczestniczą ich dzieci oraz organizacji i instytucji, które takie zajęcia przeprowadzają. Natomiast sytuacja ta jest gwarantowana przez zapisy prawa oświatowego:

  Art. 86. Prawo oświatowe
  Stowarzyszenia i inne organizacje w szkole i placówce
  1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
  2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
  3. W szkołach i placówkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 83 rady rodziców ust. 6, oraz w szkołach i placówkach, w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców, o których mowa w ust. 2.

  W związku z tym, podejmowanie uchwały o przyjęciu Karty Praw Rodzin i uzasadnianie tej decyzji obroną praw rodziców do decydowania o zajęciach pozalekcyjnych ich dzieci uważamy za bezzasadne.

 5. Organizacja Ordo Iuris, która stworzyła opisywaną powyżej Samorządową Kartę Praw Rodzin, sprzeciwstawia się jawnie Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Zadaniem RPO jest ochrona wszystkich obywateli naszego kraju, bez żadnego wyjątku. Każdy ma równe prawo, aby edukować dzieci według ideologii, według której żyje (dopóki nie krzywdzi tym innych). W innych swoich publikacjach Ordo Iuris przeciwstawia się równouprawnieniu bez względu na płeć, jaką człowiek odczuwa i z jaką się identyfikuje. Uważamy, że popieranie organizacji, która podważa działania Rzecznika Praw Obywatelskich, chroniącego interesy, bezpieczeństwo i prawa nas wszystkich, nie jest dobrą decyzją Rady Miasta Rypin. 


  Sympatycy i Mieszkańcy Miasta Rypin

Sympatycy i Mieszkańcy Miasta Rypin    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook