Petycja do NRA i KRRP w sprawie bezzwłocznego zajęcia stanowiska dotyczącego bezprawnego ograniczania praw i wolności obywatelskich pod pretekstem walki z pandemią SARS-CoV-2.


Przechwytywanie4.JPG

 

"Palestra jest dla każdego obywatela szańcem przeciwko gniewom i gwałtom władzy, przeciwko naruszycielom praw i prześladowaniom." Pierre-Antoine Berryer

Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności (www.gloswolnosci.pl), zrzeszające m.in. adwokatów i radców prawnych, podejmujące szereg działań mających na celu obalenie wadliwych regulacji prawnych, wprowadzonych pod pretekstem zwalczania epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, apeluje do NRA i KRRP o bezzwłoczne zajęcie stanowiska dotyczącego bezprawnego ograniczania praw człowieka i obywatela gwarantowanych Konstytucją RP, pod pretekstem pandemii SARS-CoV-2.

Wprowadzane przez władze ograniczenia dotyczą najważniejszego atrybutu człowieka i obywatela w demokratycznym państwie prawnym, czyli szeroko rozumianej wolności.

Ograniczenie praw obywatelskich w postaci m.in. swobody zgromadzeń, wolności przemieszczania się, przymusowej kwarantanny, czy poddawania się określonym procedurom paramedycznym (np. nakazowi zakrywania ust i nosa) nastąpiło na mocy rozporządzeń, wydanych bez uzyskania przez Radę Ministrów - wymaganych dyspozycją art. 46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - danych od właściwych ministrów oraz wojewodów, odnośnie do stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego. Co więcej, ww. rozporządzenia nie wypełniają wymogów prawnych określonych w art. 92 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP).

W konsekwencji, już tylko z tego względu, ww. rozporządzenia w zakresie ustanowionych w nim ograniczeń praw i wolności obywatelskich nie mogą stanowić podstawy prawnej do kreowania obowiązków określonego zachowania się obywateli.Powyższe potwierdzają liczne orzeczenia sądowe, w tym Izby Karnej Sądu Najwyższego, wskazujące na bezprawność ograniczania konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich przez przepisy rozporządzeń, a wątpliwości w tym zakresie w swoich stanowiskach wyrażał także Rzecznik Praw Obywatelskich.

Nie sposób również pominąć narastającego problemu segregacji sanitarnej, nielegalnie stosowanej m.in. w szkołach, szpitalach, na uczelniach wyższych czy w zakładach pracy. Ta bezprecedensowa praktyka, przypominająca działania opresyjnego państwa, nosząca znamiona totalitaryzmu sanitarnego, ogranicza obywatelom dostęp do kolejnych konstytucyjnie gwarantowanych praw, w tym prawa do pracy, czy prawa do nauki. 

Środowisko prawnicze, jak żadne inne, powinno wyrazić wobec takich praktyk zdecydowany sprzeciw, tym bardziej, że przyjęcie szczepionki w dalszym ciągu jest nieobowiązkowe, zaś zarówno eksperci, jak i sami producenci szczepionek przyznają, iż szczepienia przeciwko Covid-19 nie chronią przed zachorowaniem, ani przed transmisją wirusa na inne osoby.

Wobec tak rażących naruszeń w zakresie zasad stanowienia i przestrzegania prawa oraz bezprecedensowego i bezprawnego ograniczania praw i wolności obywatelskich przez władzę wykonawczą, NRA oraz KRRP jako organy samorządu adwokackiego i radcowskiego powinny wyrazić swój stanowczy sprzeciw. 

Brak zdecydowanej reakcji stanowi milczące przyzwolenie środowiska prawniczego dla bezprecedensowych praktyk opresyjnego państwa, stoi w sprzeczności z głównym celem wykonywania zawodów prawniczych, jakim jest przyczynianie się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostając w przekonaniu, że przedstawione argumenty skłonią prezydia NRA i KRRP do wyrażenia jednoznacznego, publicznego sprzeciwu wobec permanentnego naruszania praworządności w opisanym wyżej zakresie, oczekujemy na pilne sformułowanie i opublikowanie takiego stanowiska, jak również przekazanie go najwyższym organom państwowym, prezesom sądów powszechnych i administracyjnych oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Prezes Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności

not. Beata Zdziebłowska-Gidian


Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...