Petycja i wnioski o przywrócenie ładu konstytucyjnego w sądach powszechnych.

Do Prezydenta RP.
Petycja i wnioski w interesie publicznym i dla dobra wspólnego.

Szanowny Panie Andrzeju Duda — Prezydencie RP.

Przedmiotowa petycja posiada konstytucyjne podstawy prawne (art. 63, art. 82, art. 126 ust 2, art. 130 i art. 142 ust 2 Konstytucji RP w zw. z art. 2, art. 7, art. 8, art. 37 ust 1 Konstytucji RP) do tego, by podjął Pan bardzo szybkie działania, wynikające z Pana obowiązku konstytucyjnego, w celu likwidacji ewidentnych naruszeń Konstytucji RP, których dokonują sądy.
Zwracam uwagę na to, że zgodnie z art. 2, art. 45, art. 175 ust 1 i art. 182 Konstytucji RP sądy powszechne MUSZĄ rozpatrywać TYLKO sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, a przy tym nie mogą naruszać konstytucyjnych praw obywateli. Tak jednak nie jest! Wiemy, że sądy powszechne bezprawnie rozpatrują też sprawy dotyczące rozwodów, co jest niedopuszczalne choćby ze względu na art. 2, art. 7, art. 30, art. 31 ust 1 i ust 2, czy najważniejszy w tej sprawie art. 47 i art. 82 Konstytucji RP. To, czy ktoś chce być w związku małżeńskim, czy nie, to jego prywatna sprawa, a nie sądów. W tej kwestii obywatel powinien zgłosić TYLKO wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego, że od danego dnia nie chce być już w związku małżeńskim, bez żadnego tłumaczenia się, dlaczego podjął taką decyzję. Ponadto miliony spraw rozwodowych trwających wiele lat w sądach, to ogromny koszt wszystkich obywateli oraz brak czasu władzy sądowniczej na rozpatrywanie innych spraw, zdecydowanie poważniejszych i w oparciu o konstytucyjne kompetencje w tym zakresie.
Sądy powszechne również nie mają prawa decydować o stanie zdrowia obywateli, a tym bardziej kierować ich na badania (od tego są lekarze) i zmuszać do eksperymentów medycznych, czyli do leczenia lekami, czy do przyjmowania szczepionek, bez pisemnej i niczym niewymuszonej zgody danego obywatela. Przecież dobrze wiemy, że każdy lek, w tym nawet witaminy mają w swoich ulotkach opisane skutki uboczne, a to znaczy, że nie dają ŻADNYCH 100% gwarancji, że po ich zażyciu ktoś nie straci zdrowia lub nawet życia. Tak więc należy niepodważalnie stwierdzić, że każdy lek, czy szczepionka to eksperyment medyczny, na który zgodnie z art. 2, art. 30, art. 31 ust 1 i ust 2, art. 39 i art. 47 Konstytucji RP w zw. z art. 8 ust 2 i art. 37 ust 1 Konstytucji RP, KAŻDY obywatel musi KONIECZNIE wyrazić na to pisemną zgodę i musi być świadomy tego, że uczestniczy w eksperymencie medycznym. Oczywiście nie jest to przestrzegane szczególnie w szpitalach psychiatrycznych, co dodatkowo narusza art. 32, czy też art. 42 ust 3 Konstytucji RP, których sądy nie dostrzegają. Sądy też nie dostrzegają, a tym samym nie przestrzegają innych bardzo ważnych dla władzy sądowniczej i obywateli zapisów konstytucyjnych!
Do wcześniejszej treści tej petycji dodać należy, że skoro 17 października 2008 r. wniesiony został do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 1518), który przewidywał dopisanie do art. 39 Konstytucji RP “wprowadzenia podstawy konstytucyjnej uchwalenia ustaw określających: 1) przypadki, w których sąd może nakazać poddanie osoby z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającej zagrożenie dla życia, zdrowia lub nietykalności cielesnej innych osób, zabiegom medycznym służącym zmniejszeniu tego zagrożenia (art. 39 ust. 2)”, to znaczy, że władza publiczna w tym sędziowie dobrze wiedzą, że na podstawie obecnego artykułu 39 i art. 47 Konstytucji RP w zw. z art. 2, art. 7, art. 8, art. 30, art. 31 ust 1 i ust 2, art. 37 ust 1, art. 42 ust 3, art. 82, czy art. 175 ust 1 Konstytucji RP sądy nie mają ŻADNEGO prawa zajmować się stanem zdrowia obywateli oraz kierować obywateli, nawet z faktycznymi, a nie tylko wymyślonymi zaburzeniami psychicznymi, do szpitali psychiatrycznych, a przy tym pozbawiać ich wolności i zmuszać do leczenia bez ich zgody. Jest to tym bardziej niedopuszczalne, że art. 39 i art. 47 Konstytucji nie przewiduje żadnej ustawy w tej kwestii, a to oznacza, że zgodnie z art. 8 ust 2 Konstytucji należy stosować je bezpośrednio. Mimo to taka ustawa o zdrowiu psychicznym bezprawnie istnieje, choć ŻADEN artykuł z Konstytucji RP jej nie przewiduje. Ponadto obywatele są przez sądy nielegalnie pozbawiani wolności i zamykani w szpitalach psychiatrycznych tylko dlatego, że komuś podpadli lub ktoś sobie wymyślił, że są chorzy psychicznie i MOGĄ popełnić jakieś przestępstwo. Przecież to ewidentnie narusza szczególnie art. 30, art. 31 ust 1 i ust 2, art. 32, art. 39, czy art. 42 ust 3 Konstytucji RP. Do takich osób należą między innymi Teresa Garland, Daniel Kublik, Artur Puszkarski i wiele innych obywateli, których należy natychmiast uwolnić, o co wnioskujemy. Przy tym temacie wiedzieć należy, co wynika z art. 32 Konstytucji RP. Nakazuje on traktować wszystkich równo wobec prawa oraz zakazuje dyskryminacji z JAKIEJKOLWIEK przyczyny. To zaś oznacza, że osoby chore nie mogą być przez sądy traktowane w inny sposób niż obywatele zdrowi. Tak też nie jest, a z tego tytułu, często z powodu wielokrotnych badań psychiatrycznych, sprawy sądowe są rozpatrywane nielegalnie latami, czyli ze zbędną zwłoką co narusza szczególnie art. 45 Konstytucji RP. Również i te sprawy to ogromne i niepotrzebne koszty dla Narodu.
Sądy też nie mają prawa zajmować się sprawami pozbawiania obywateli mieszkania, które zgodnie z art. 50 i art. 75 Konstytucji RP mają być nienaruszalne w czasie kiedy nie został ogłoszony stan klęski żywiołowej, co przewiduje art. 233 ust 3 Konstytucji RP. Taki stan klęski nie został ogłoszony, więc sądy nie mają prawa naruszać prywatnych mieszkań obywateli, którzy nabyli je w sposób zgodny z prawem i za uczciwie zarobione pieniądze! Ponadto, nawet gdyby był wprowadzony stan klęski żywiołowej, to naruszalność mieszkania jest dopuszczalna, ale na podstawie ustawy, a nie na podstawie jakiegoś dokumentu sądowego. W tej kwestii również wnioskujemy o zwrot dwóch mieszkań Pani Ireny Pilawskiej-Dzienis z Sopotu, które zostały jej zabrane postanowieniem Sądu Rejonowego w Sopocie, z dnia 19.10.2021 r., sygn. akt I Ca 1065/13, tym bardziej że jej sprawa w sądzie odbyła się z całkowitym naruszeniem art. 2, art. 7, art. 8, art. 30, art. 31 ust 1 i ust 2, art. 37 ust 1, art. 42 ust 3, art. 45, art. 63, art. 50, art. 75, art. 77 ust 2, art. 173, art. 175 ust 1, art. 176 ust 1 i art. 182 Konstytucji RP, na co są niepodważalne dowody, choćby wynikające z ww. postanowienia. Przypomnę, że wystarczy naruszyć tylko jeden z wcześniejszych artykułów, by dokument sądowy wydany w tej sprawie uznać za nieważny z urzędu. Ponadto nielegalne postanowienie (powinien być prawomocny wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, wydany przez co najmniej drugą instancję sądową) nie było podpisane przez osobę rozpatrującą tę sprawę, w taki sposób, w jaki oczekuje się podpisów od obywateli na dokumentach urzędowo-sądowych, co jest niedopuszczalnym naruszeniem szczególnie art. 2 i art. 32 Konstytucji RP. Karygodne jest też to, że Policja uznaje takie nielegalne, czyli niekonstytucyjne dokumenty sądowe!
W odniesieniu do powyższego wnioskujemy o szybkie wydanie postanowienia na podstawie art. 142 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 2, art. 7, art. 8, art. 30, art. 31 ust 1 i ust 2, art. 37 ust 1, art. 39, art. 47, art. 82, art. 126 ust 2 i art. 130 Konstytucji RP, w kwestii unieważnienia wszystkich dokumentów wydanych przez sądy, które całkowicie naruszają Konstytucję RP w wyżej poruszonych sprawach, bo nie mają prawa znajdować się w powszechnym obiegu prawnym jako legalne i zgodne z najwyższym prawem.
Kończąc tę petycję, My wszyscy pod nią podpisani, mamy nadzieję, że Pan jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, mający obowiązek czuwać nad przestrzeganiem Konstytucji RP oraz dbać o dobro wspólne i pomyślność obywateli, co wynika wprost z art. 82, art. 126 i art. 130 Konstytucji RP przyczyni się do likwidacji panującego bezprawia w sądach.
Autorem tej petycji jest:
Pierwszy Założyciel Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, czyli Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, który działa jako konstytucyjny organ kontroli cywilnej przewidziany w art. 26 ust 2 Konstytucji RP — Przewodniczący Tymczasowej Rady CiDK Mirosław Józef Moskwa.

www.ucidk.pl

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Józef Moskwa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...