PETYCJA o wystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i cofnięcie pełnomocnictwa dla przedstawiciela RP przy WHO

Mając na uwadze szczególne zapisy art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 82 Konstytucji RP Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli żąda natychmiastowego:

1. wniesienia sprzeciwu co do kształtu projektowanego przez Światową Organizację Zdrowia Międzynarodowego Traktatu w Sprawie Profilaktyki i Gotowości Pandemicznej;
zarazem wnosi się:
2. o wystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO);
3. o cofnięcie pełnomocnictwa dla przedstawiciela przy WHO.
Celem uniknięcia wątpliwości prosimy o uwzględnienie treści petycji w całości i wyrażamy chęć wzięcia udziału w posiedzeniu Biura Dialogu i Korespondencji, lub komisji powołanej w tym celu, na którym będą rozpatrywane zagadnienia objęte niniejszą petycją. Mając powyższe na uwadze prosimy o udzielenie informacji o planowanym terminie posiedzenia via mail lub telefonicznie.
Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli wyraża zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu RP danych UCiDK.

UZASADNIENIE


Stan faktyczny:
25 października 2020 r. - Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, na Światowym Szczycie Zdrowia wypowiedziała się publicznie – „Nie możemy czekać, aż pandemia się skończy, by przystąpić do odbudowy i przygotować się na przyszłe wyzwania. Zbudujemy podstawy silniejszej Europejskiej Unii Zdrowotnej, w ramach której 27 państw będzie ze sobą współpracować w celu wykrywania zagrożeń oraz wspólnego przygotowywania się i reagowania na nie”.
12 listopada 2020 r. przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel jako pierwszy zaproponował przyjęcie międzynarodowego traktatu antypandemicznego. „Musimy zrobić krok dalej i wyciągnąć wnioski z pandemii. Widzimy, że absolutnie kluczowe znaczenie mają zdolności do szybszego i bardziej skoordynowanego działania, do zapewnienia dostępności sprzętu medycznego i do bardzo szybkiej wymiany informacji. Dzięki tym zdolnościom będziemy mogli chronić obywateli najlepiej, jak się da” – mówił Charles Michel podczas Paris Peace Forum.
25 listopada 2020 r. – Komisja Europejska ogłasza Strategię farmaceutyczną dla Europy.
27 stycznia 2021 r. – Bill Gates wezwał do stworzenia globalnego systemu ostrzegania, pozwalającego lekarzom na sygnalizowanie nietypowych wzorców wśród swoich pacjentów i wysyłanie próbek do centralnego laboratorium w celu zbadania. „Mam nadzieję, że do czasu następnej pandemii będziemy dysponować platformami, które nazywam mega-diagnostycznymi, które będą w stanie przebadać nawet 20 procent światowej populacji każdego tygodnia” – zauważa Gates.
19 lutego 2021 r. – apel o zawarcie międzynarodowego traktatu antypandemicznego powtórzyli w swoim oświadczeniu przywódcy grupy G-7.
25 lutego 2021 – unijni przywódcy podczas szczytu Rady Europejskiej podkreślili, że potrzebna jest globalna współpraca, by reagować na obecne i przyszłe zagrożenia zdrowotne. „Zobowiązujemy się do zwiększenia światowego bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym poprzez wzmocnienie Światowej Organizacji Zdrowia oraz działanie na rzecz przyjęcia w ramach tej organizacji międzynarodowego traktatu w sprawie pandemii” – czytamy w oświadczeniu członków Rady.
30 marca 2021 r. – przywódcy z całego świata dołączyli do otwartego apelu przewodniczącego Rady Europejskiej Charles’a Michela i dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa o przyjęcie międzynarodowego traktatu antypandemicznego.
20 maja 2021 r. Rada przyjęła decyzję, w której wyraża poparcie dla rozpoczęcia negocjacji w ramach WHO nad międzynarodowym traktatem antypandemicznym. W cenie tejże Rady decyzja ta miałaby zapewnić uczestnictwo UE w negocjacjach dotyczących kwestii, które podlegają unijnym kompetencjom, a w dalszej perspektywie – ewentualne przystąpienie UE do międzynarodowego instrumentu.
31 maja 2021 r. – na spotkaniu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, 194 członków WHO przyjęło decyzję, by na specjalnej sesji rozpoczynającej się 29 listopada 2021 r. podjąć rozmowy na temat międzynarodowego traktatu antypandemicznego.
16 września 2021 r. – Komisja Europejska powołała do życia Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA). Jak tłumaczą nam globaliści, chodzi o to, aby doraźne rozwiązania w zakresie zarządzania pandemią i reagowania na nią zastąpić stałą strukturą z odpowiednimi narzędziami i zasobami umożliwiającymi planowanie działań UE w sytuacjach nadzwyczajnych związanych ze zdrowiem. HERA będzie przewidywać zagrożenia i potencjalne kryzysy zdrowotne poprzez gromadzenie informacji oraz tworzenie niezbędnych zdolności reagowania.
1 grudnia 2021 r. – 194 członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porozumiało się co do rozpoczęcia prac nad traktatem antypandemicznym.
24 lutego 2022 r. - czyli w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę - w Genewie odbywało się pierwsze posiedzenie międzyrządowego zespołu negocjacyjnego, który miał ustalić tryb i harmonogram przyszłych prac nad Międzynarodowym traktatem w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej. To spotkanie było wynikiem decyzji z 1 grudnia 2021 roku - bo wtedy państwa członkowskie na sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, najwyższego organu decyzyjnego WHO, "porozumiały się co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu mającego poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną".
W ocenie WHO traktat wspomógłby międzynarodowe starania o zwiększenie światowego bezpieczeństwa zdrowotnego – zwłaszcza w kontekście gotowości i reakcji na kryzysy zdrowotne – na podstawie wniosków wyciągniętych z pandemii, którą sama uznała za nie bardziej niebezpieczną niźli wirus grypy (SIC!).
W ocenie społecznej oraz Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli projektowany kształt traktatu może prowadzić do:
1. ustanowienia nadrzędności jego nad zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a co tym idzie
2. pozbawienia Rzeczypospolitej Polskiej suwerenności;
Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, stojąc na straży respektowania zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w obliczu zagrożeń, które wynikają z procedowanych przez WHO koncepcji legislacyjnych uznajemy, że jakiekolwiek przekazywanie uprawnień Organów Państwa na rzecz WHO stanowią znamiona czynu zabronionego stypizowanego w art. 127 k.k. Oświadczamy zarazem, iż popieramy argumentację interpelacji poselskiej numer 31875 z dnia 2 marca 2022 r., w której czytamy:
„Powyższe z punktu widzenia obywatela Rzeczypospolitej Polskiej otwiera wręcz nieograniczone pole do:
a) olbrzymich nadużyć finansowych,
b) oddania prywatnej instytucji WHO wręcz nieograniczonej władzy w sprawach zdrowotnych, kosztem suwerenności krajów - sygnatariuszy,
c) bezwzględnego podporządkowania decyzjom WHO przy całkowitym braku kontroli nad zasadnością oraz rzetelnością ocen sytuacji, a stanowiących podstawę wydawanych przez WHO decyzji,
d) zapewnienia niekończących się zysków koncernom farmaceutycznym,
e) finansowania przez rządy wątpliwych moralnie badań i eksperymentów medycznych i potencjalnego przymuszania obywateli do poddawania się tym eksperymentom,
f) kształtowania nowego człowieka i promowania transhumanizmu,
g) wprowadzania totalnej cyfrowej kontroli społeczeństwa pod pretekstem walki o nasze zdrowie,
h) wprowadzenia nieograniczonej cenzury, naruszania praw obywatelskich, wolności słowa, w tym poprzez wyrażanie własnych poglądów,
i) zwalczania alternatywnych metod leczenia niezgodnych z narracją WHO oraz interesami jej darczyńców w postaci koncernów farmaceutycznych”.
Mając na uwadze powyższe, w trosce, iż planowany traktat może stanowić zagrożenie suwerenności Państwa wskazujemy na zapis art. 5 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” i tym samym uznajemy petycję za konieczną, w pełni uzasadnioną i wnosimy jak we wstępie.

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że UCiDK będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...