Petycja w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku

Petycja w sprawie niewłączania

Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku  

 

My – rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku, a także absolwenci i sympatycy placówki, wyrażamy sprzeciw wobec planów połączenia naszego Przedszkola w jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku.  

Mając na uwadze dobro naszych dzieci, nie możemy się pogodzić z decyzją, która godzi w ich poczucie bezpieczeństwa oraz negatywnie wpłynie na działanie placówki, która integruje mniejszość białoruską w Białymstoku.  

W pierwszej kolejności jesteśmy poruszeni faktem, że my, rodzice dzieci uczących się w Przedszkolu Samorządowym nr 14 w Białymstoku, nie zostaliśmy poinformowani przez organ prowadzący - Miasto Białystok, na temat planów reorganizacji naszej placówki. Idea społeczeństwa obywatelskiego zakłada współudział obywateli w kształtowaniu życia społecznego. Jesteśmy zaniepokojeni brakiem oficjalnej informacji ze strony Władz oraz pozbawieniem nas możliwości wyrażenia zdania w tak ważnej dla nas kwestii.  

Przedszkole Samorządowe Nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku to jedyna tego typu placówka w kraju, w swym statucie posiadająca zapisy dotyczące funkcjonowania grup dla dzieci z białoruskiej mniejszości narodowej. Jej wyjątkowy charakter to wynik starań wielu rodziców i wielu lat pracy kadry pedagogicznej oraz pracowników administracyjnych Przedszkola. Dziwi nas więc, że Miasto Białystok nie przekazało informacji o planach stworzenia Zespołu do organizacji skupiających białoruską mniejszość narodową, dzięki których determinacji w Białymstoku prowadzone jest nauczanie języka białoruskiego. Warto w tym miejscu nadmienić, że w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku język białoruski jest tylko językiem dodatkowym (dodatkowym przedmiotem) dla dzieci pobierających naukę w tej Szkole. Tymczasem w Przedszkolu Samorządowym nr 14 w Białymstoku funkcjonują 3 grupy z wyłącznym językiem białoruskim, gdzie język białoruski jest językiem podstawowym, w którym pobierają naukę oraz 3 grupy mieszane z językiem polskim i białoruskim. Projektowany statut ww. Zespołu nie gwarantuje nauki w ww. Przedszkolu na dotychczasowych zasadach. Wyrażamy obawy, że język białoruski zostanie sprowadzony w Przedszkolu wyłącznie do języka dodatkowego. Zresztą w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie założenia ww. Zespołu wskazuje się, że obie placówki prowadzą oddziały z dodatkową nauką języka białoruskiego, co w rzeczywistości ma miejsce jedynie w przypadku Szkoły, natomiast w Przedszkolu nauka języka białoruskiego nie jest dodatkową, lecz podstawową.  

W projekcie uchwały o założeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku wskazano, że jedynym powodem założenia Zespołu jest czynnik ekonomiczny, mający na celu obniżenie kosztów obsługi administracyjnej obu placówek. Oszczędności na edukacji budzą nasz głęboki niepokój i sprzeciw. Co więcej, naszym zdaniem jest to krok nieprzemyślany i niepoparty analizami czy liczbami. Nie podano bowiem do publicznej wiadomości wyliczeń ani żadnej konkretnej kwoty, jakie oszczędności miałoby to przynieść. Uważamy, iż w przypadku placówki, która nigdy nie miała problemów z naborem chętnych (gdzie na przestrzeni lat liczba grup i przedszkolaków tylko się zwiększała) argument ekonomiczny nie powinien mieć zastosowania. Co więcej, czynnik ekonomiczny jako powód wprowadzenia zmian organizacyjnych jest tym bardziej dla nas zastanawiający, gdyż projekt uchwały uwzględnia zapisy dotyczące powołania wicedyrektora Zespołu (§ 5 ust. 10 – 13). W związku z tym koszty ogólnego zarządu (administrowania Zespołem) zamiast maleć (jak podano w uzasadnieniu do uchwały) pozostaną na podobnym poziomie, a być może nawet wyższym (w przypadku powołania więcej niż jednego wicedyrektora Zespołu o czym mowa w § 5 ust. 13). W związku z powyższym mamy uzasadnione obawy, że szukanie oszczędności, o których mowa w uzasadnieniu projektu uchwały, może się skończyć zwolnieniami wśród kadry pedagogicznej Przedszkola, albo wykorzystywaniem jej także do nauczania w Szkole Podstawowej, co może mieć negatywny wpływ na prawidłowy proces edukacyjny naszych dzieci oraz ich psychikę. Czy o takiej optymalizacji i oszczędnościach mówimy? Nie wiadomo również, na co Miasto planuje przekazać zaoszczędzone pieniądze. Jeśli samorząd musi znaleźć w swoim budżecie oszczędności, proponujemy nie szukać ich przy pomocy tak drastycznych kroków, jak cięcia na edukację najmłodszych mieszkańców Białegostoku, lecz skupić się na analizie zasadności wydatków w innych działach.  

Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku jest prężnie działającą placówką oświatową, której kadra pedagogiczna realizuje program edukacyjny w stałym kontakcie z rodzicami. Obecnie Przedszkole liczy ok. 170 podopiecznych w tym ok. 120 dzieci uczących się języka białoruskiego. W naszej opinii połączenie Przedszkola w jeden Zespół ze Szkołą Podstawową nr 4, w której uczy się ok. 400 osób, negatywnie wpłynie na kwestie organizacyjno-komunikacyjne. Ciężar zarządzania Przedszkolem zostanie przerzucony na Dyrektora Zespołu urzędującego w siedzibie Szkoły. Komunikacja rodziców przedszkolaków z Dyrektorem Zespołu będzie przez to znacznie utrudniona i prawdopodobnie mało efektywna, gdyż Dyrektor Zespołu z obiektywnych względów nie będzie w stanie w takiej samej mierze angażować się w życie Przedszkola co Szkoły.  

Wyrażamy również wątpliwość, jak proponowana zmiana wpłynie na pracę wychowawców i innych pracowników Przedszkola, którzy nie będą mogli na bieżąco konsultować spraw z Dyrektorem. Szczególnie ważny jest dla nas, rodziców, głos Rady Pedagogicznej Przedszkola (wydana na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), która jednogłośnie wyraziła negatywną opinię w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Białymstoku.  

Podsumowując: wierzymy, że Władze Miasta Białystok mając na uwadze dobro dzieci oraz przytoczone w petycji argumenty, nie przyjmą uchwały, która pod pretekstem szukania oszczędności, faktycznie likwiduje Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białymstoku.  

 

Rodzice dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola nr 14 w Białymstoku

Absolwenci i sympatycy Placówki